Aktuality
POZVÁNKA - 3. sympozium neintubační hrudní chirurgie 2019
 
Inzerce
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, Interní
Lékaře/ku  Počet volných míst:

Úvod

JAZZOVÁ MŠE - LF100 Pour Féliciter

Dne 12. listopadu 2019 tomu bude přesně 100 let, co věhlasný fyziolog Edward Babák (1873 - 1926) proslovil první přednášku "Úvod do studia lékařství" na Lékařské fakultě Masarykova univerzity (LF MU) v Brně, což prakticky znamenalo začátek univerzitní výuky medicíny v Brně. 

V předvečer tohoto výročí, 11. 11. 2019, rozezvučí dokonalou akustiku katedrály na Petrově světově proslulá a výsostně domácí Jazzová mše Jaromíra Hniličky v podání B-Side Bandu.

Stane se tím nejenom předehrou Uvítací recepce 3. sympozia nonintubační hrudní chirurgie CZ Brno EU, ale i příštích století LF MU. 

Všichni studenti, absolventi a zaměstnanci LF MU, akademičtí i neakademičtí, i všichni zdravotníci Moravy jsou srdečně zváni.


UPOZORNĚNÍ

      Z provozních důvodů jsou hodiny právnické poradny OSL ČLK Brno až do odvolání změněny takto:

pondělí      14.00  -  17.00 hodin

čtvrtek        13.00  -  15.00 hodin

Děkujeme za pochopení.
MUDr. Svatopluk Dobeš
předseda OSL ČLK Brno-město

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2019

XXXIII. sjezd ČLK schválil členské příspěvky ČLK na rok 2019 v této výši: 

skupina 1
soukromí lékaři
a lékaři ve vedoucí funkci
3.500,- Kč
skupina 2
zaměstnanci a ostatní lékaři
2.500,- Kč
skupina 3a
absolventi
neplatící
0,- Kč
skupina 3b
absolventi
platící
1.000,- Kč
skupina 4
nepracující důchodci
500,- Kč
skupina 5
lékařky na mateřské
a  rodičovské dovolené
0,- Kč
skupina 6
pozdní vstup
(pro lékaře, který již před vstupem do ČLK
vykonával na území ČR lékařské povolání déle než 1 rok)
10.000,- Kč

Definice vybraných skupin lékařů:
skupina 1lékař ve vedoucí funkci
Lékařem ve vedoucí funkci se rozumí lékař – zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb, vykonávající funkci
a) statutárního zástupce poskytovatele zdravotních služeb,
b) zástupce (náměstka) statutárního zástupce poskytovatele zdravotních služeb,
c) přednosty kliniky, primáře či vedoucího lékaře samostatného oddělení či kliniky poskytovatele zdravotních služeb,
d) společníka, jednatele nebo člena statutárního orgánu poskytovatele zdravotních služeb, který je právnickou osobou.

- skupina 3a absolvent neplatící
Absolventem neplatícím se rozumí lékař přijatý za člena komory v kalendářním roce, kdy ukončil lékařskou fakultu a v kalendářním roce následujícím po roce tohoto ukončení.

- skupina 3b absolvent platící
Absolventem platícím je lékař v roce, v němž mu poprvé nevzniká nárok na osvobození od placení členského příspěvku dle definice kategorie 3a – absolvent neplatící.

Členský příspěvek je splatný vždy k 1. březnu běžného kalendářního roku. Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku.

Poštovní poukázky na úhradu členských příspěvků 2019 budou lékařům rozesílány v průběhu měsíce ledna a začátkem února 2019.
Členský příspěvek lze uhradit též bezhotovostně na účet OSL ČLK Brno-město nebo OSL ČLK Brno-venkov (čísla účtů viz odkaz KONTAKT - KANCELÁŘ ČLK).


KRITÉRIA PRO PŘIZNÁVÁNÍ ÚLEV Z PLACENÍ PŘÍSPĚVKU NA ČINNOST ČLK

       -          příspěvek na činnost je splatný předem vždy k 1. březnu běžného roku
       -          pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku (§ 5 odst. 2 SP ČLK č. 7)
       -          písemně zdůvodněnou žádost o úlevu z placení příspěvků na činnost podává člen komory představenstvu 
            okresního sdružení, do jehož seznamu členů je zapsán, nejpozději 1 měsíc před datem splatnosti příspěvku (§ 
            9 odst. 1 SP ČLK č. 7)

      -          Představenstvo okresního sdružení může snížit, prominout nebo odložit splatnost příspěvku z důvodů:

a) mateřské dovolené, dlouhodobé pracovní neschopnosti člena komory,
b) nepříznivé sociální situace člena komory, jehož čistý příjem dosáhl v předchozím kalendářním roce pouze životního minima podle obecně platných právních předpisů,
c) dalších, o kterých rozhodne představenstvo okresního sdružení. (§ 9 odst. 2 SP ČLK č. 7)
 
Pro rozhodování o případné úlevě se vychází z ekonomické situace v předchozím kalendářním roce.
 
Žádostem o úlevu doručené po lhůtě stanovené § 9 odst. 1 nebude vyhověno
Nad rámec úlev dle § 9 odst. 2 písm. a), b) zváží představenstvo OSL ČLK Brno-město poskytnutí úlevy pouze v mimořádných případech, kterými je vznik plné invalidity v uplynulém roce, úmrtí druhého rodiče u osoby vyživující nezletilé dítě a jiné mimořádné události obdobného charakteru.

VÝZVA

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

vzhledem k tomu, že se na naši kancelář OSL obrací lékaři. kteří potřebují zastoupit ve svých ordinacích, s požadavkem o kontakt na lékaře, který má zájem zastupovat v případě čerpání dovolené, nemoci atd., chtěli bychom vyjít vstříc tomuto požadavku a vytvořit seznam lékařů ochotných zastoupit svého kolegu.

V případě, že patříte k těmto lékařům vlastnící licenci ČLK k výkonu lékařské praxe, kteří by rádi zastoupili v privátní ambulanci, prosím, napište do kanceláře OSL
na e-mail: brno@clkcr.cz tyto údaje:

  1. jméno a příjmení
  2. odbornost
  3. kontakt

Jedná se o zastupování na území okresu Brno-město a Brno-venkov.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a ochotu.
 

Kancelář OSL ČLK Brno

 


©2004-2019 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město, publikační systém a webdesign: Synetix