Aktuality
SEKCE MLADÝCH LÉKAŘŮ ČLK
Sekce mladých lékařů ČLK vznikla na jaře roku 2016 s cílem sdružovat a zastupovat zájmy mladých lékařů především v oblasti postgraduálního vzdělávání, ale
Inzerce
DO DOBŘE ZAVEDENÉ ORDINACE
v Brně hledám lékaře na zástup 1 - 2x týdne.

Úvod

UPOZORNĚNÍ

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ JSOU
V ÚTERÝ 21. LISTOPADU 2017
ZRUŠENY DOPOLEDNÍ ÚŘEDNÍ HODINY.

ODPOLEDNÍ ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE OSL ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY -
13.00 - 15.00 HODIN.

Děkujeme za pochopení.

MUDr. Svatopluk Dobeš
předseda OSL ČLK Brno-město 


UPOZORNĚNÍ

      Z provozních důvodů jsou hodiny právnické poradny OSL ČLK Brno až do odvolání změněny takto:

pondělí      14.00  -  17.00 hodin

čtvrtek        13.00  -  15.00 hodin

Děkujeme za pochopení.
MUDr. Svatopluk Dobeš
předseda OSL ČLK Brno-město

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2017

XXXI. sjezd ČLK schválil členské příspěvky ČLK na rok 2017 v nezměněné výši bez navýšení: 

skupina 1
soukromí lékaři
a lékaři ve vedoucí funkci
2.930,- Kč
skupina 2
zaměstnanci a ostatní lékaři
2.140,- Kč
skupina 3a
absolventi
neplatící x
0,- Kč
skupina 3b
absolventi
platící
950,- Kč
skupina 4
nepracující důchodci
470,- Kč
skupina 5
lékařky na mateřské
a  rodičovské dovolené
0,- Kč
skupina 6
pozdní vstup
(pro lékaře, který již před vstupem do ČLK
vykonával na území ČR lékařské povolání déle než 1 rok)
10.000,- Kč

x   ABSOLVENT NEPLATÍCÍ -  v kalendářním roce, kdy lékař ukončil lékařskou fakultu, a v kalendářním roce následujícím je osvobozen od placení příspěvku na činnost.
V roce, v němž lékaři poprvé nevzniká nárok na osvobození od placení příspěvku dle tohoto ustanovení, platí snížený příspěvek  na činnost ve výši stanovené sjezdem delegátů.

Členský příspěvek je splatný vždy k 1. březnu běžného kalendářního roku. Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku.
 
Poštovní poukázky na úhradu členských příspěvků 2017 budou lékařům rozesílány v průběhu měsíce ledna a začátkem února 2017.
Členský příspěvek lze uhradit též bezhotovostně na účet OSL ČLK Brno-město nebo OSL ČLK Brno-venkov (čísla účtů viz odkaz KONTAKT - KANCELÁŘ ČLK).
 

KRITÉRIA PRO PŘIZNÁVÁNÍ ÚLEV Z PLACENÍ PŘÍSPĚVKU NA ČINNOST ČLK

       -          příspěvek na činnost je splatný předem vždy k 1. březnu běžného roku
       -          pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku (§ 5 odst. 2 SP ČLK č. 7)
       -          písemně zdůvodněnou žádost o úlevu z placení příspěvků na činnost podává člen komory představenstvu 
            okresního sdružení, do jehož seznamu členů je zapsán, nejpozději 1 měsíc před datem splatnosti příspěvku (§ 
            9 odst. 1 SP ČLK č. 7)

      -          Představenstvo okresního sdružení může snížit, prominout nebo odložit splatnost příspěvku z důvodů:

a) mateřské dovolené, dlouhodobé pracovní neschopnosti člena komory,
b) nepříznivé sociální situace člena komory, jehož čistý příjem dosáhl v předchozím kalendářním roce pouze životního minima podle obecně platných právních předpisů,
c) dalších, o kterých rozhodne představenstvo okresního sdružení. (§ 9 odst. 2 SP ČLK č. 7)
 
Pro rozhodování o případné úlevě se vychází z ekonomické situace v předchozím kalendářním roce.
 
Žádostem o úlevu doručené po lhůtě stanovené § 9 odst. 1 nebude vyhověno
Nad rámec úlev dle § 9 odst. 2 písm. a), b) zváží představenstvo OSL ČLK Brno-město poskytnutí úlevy pouze v mimořádných případech, kterými je vznik plné invalidity v uplynulém roce, úmrtí druhého rodiče u osoby vyživující nezletilé dítě a jiné mimořádné události obdobného charakteru.

VÝZVA

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

vzhledem k tomu, že se na naši kancelář OSL obrací lékaři. kteří potřebují zastoupit ve svých ordinacích, s požadavkem o kontakt na lékaře, který má zájem zastupovat v případě čerpání dovolené, nemoci atd., chtěli bychom vyjít vstříc tomuto požadavku a vytvořit seznam lékařů ochotných zastoupit svého kolegu.

V případě, že patříte k těmto lékařům vlastnící licenci ČLK k výkonu lékařské praxe, kteří by rádi zastoupili v privátní ambulanci, prosím, napište do kanceláře OSL
na e-mail: brno@clkcr.cz tyto údaje:

  1. jméno a příjmení
  2. odbornost
  3. kontakt

Jedná se o zastupování na území okresu Brno-město a Brno-venkov.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a ochotu.
 

Kancelář OSL ČLK Brno

 


©2004-2017 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město, publikační systém a webdesign: Synetix