Aktuality
Pozvánka na kurz RZP 2019 - NEODKLADNÁ RESUSCITACE A URGENTNÍ STAVY
Inzerce
DO ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO
 hledám lékaře na zástupy. Kontakt na mobil: 721 376

Úvod

ADVENTNÍ KONCERTY 2018

 


 Adventní cesta brněnskými chrámy - program

Koncert I.

Chrám sv. Janů u Minoritů, Brno - Minoritská

Čtvrtek 29. listopadu 2018      20.00 hodin

Krása barokního chrámu

Barokní krása chrámové stavby se prolne s krásou barokních varhan a trubky

Johann Kellner                                Preludium Cdur 

(1705 – 1772) 

Jean Baptiste Loilet                         Sonata Cdur 

(1680 – 1730)                                           Largo – Allegro – Afettuoso - Allegro 

Josef Seger                                     Fuga in a 

(1716 – 1782)

Alessandro Marcello                      Adagio in c 

(1673 - 1747)

František Xaver Brixi                      Preludium a fuga Cdur

(1732 – 1771) 

Tommaso Albinoni                            Concerto in B  

(1671 - 1751)                                            Allegro – Andante – Allegro 

Wolfgang Amadeus Mozart             Andante F dur  

(1756 - 1791)                                    

Jeremiah Clarke                              Pochod prince dánského  

(1674 – 1707)                                      

 

Trubka Vlastimil Bialas

Varhany Petr Kolař


Koncert II.

Katedrála svatého Petra a Pavla v Brně, Petrov

Čtvrtek 7. prosince  2018         20.00 hodin

5965 píšťal 

Monumentalita varhan naplní působivé prostředí brněnské katedrály. 

František Musil                              Sonata solemnis  

(1852 – 1908)                                         Allegro – Andante - Fuga
Caesar Franck                               Cantabile                                                                 

(1822 – 1890) 

Padre Davido da Berghamo             Elevazione                                                             

(1791-1863) 

Johann Sebastian Bach                   Siciliane  v úpravě Ch. M. Widora                   

(1685-1750) 

Milan Slimáček                               Scherzo

(1936) 

Bohuslav Martinů                          Vigilia                                                                

(1890 – 1959) 

Petr Kolař                                    Improvizace                                                          

(1968)

Max Reger                                    Introdukce a passacaglia d moll

(1873 -1916)

  

Varhany Petr Kolař
      

Koncert III.

Chrám Neposkvrněného Početí Panny Marie, Brno – Křenová

Pátek  14. prosince           20.00 hodin

Tajemno secesního chrámu

Krása byzantské secesní architektury splyne s vokálním uměním smíšeného sboru 

Johann Sebastian Bach                  Jesus bleibet meine Freude

(1685-1750) 

Dimitr Bortnianský                        Iže chruvimy                                              

(1751 - 1825) 

Felix Mendelssohn Bartholdy       Verleih uns Frieden

(1809 - 1847) 

Wolfgang Amadeus Mozart           Sancta Maria

(1756 - 1791) 

Eugene Gigout                             Toccata

(1844 – 1925) 

 Vladimír Böhm                              Ave Maria                                                       

(1949) 

Petr Iljič Čajkovský                     Otče náš

(1732 – 1771) 

Audry Snyder                              Ubi caritas et amor

(1732 – 1771) 

Ennio Moriccone                         Gabrielův hoboj                                               

 

John Rutter                                Old Englisch Prayer  

(1716 – 1782)                             Candelight carol 

                                                    The Lord blees you

 

Varhany Dagmar Kolařová
Pěvecké sdružení MAGNIFICAT řídí Petr Kolař
                                                             

Koncert IV.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie u Jezuitů, Brno - Jezuitská

Čtvrtek 20. prosince         20.00 hodin

Mathisovy varhany jezuitského kostela - pilíř varhanní kultury Brna

Nejnovější brněnské varhany, považované za jedny z nejlepších v naší vlasti, se propojí se stříbrným sopránovým hlasem, v uchvacujícím prostředí barokního jezuitského chrámu. 

Johann Sebastian Bach                  Preludium C dur

(1685 - 1750) 

Charles Gounod                            Ave Maria

(1818 -1893) 

Johann Sebastian Bach                  Fuga C dur

(1685 - 1750) 

Giuseppe Verdi                              La Vergine delli Angeli

(1813 – 1901) 

Maurice Greene                            Voluntary No.7 in G

(1695 – 1755) 

Wolfgang Amadeus Mozart           Aleluja

(1756 - 1791)                                    

 Thomas Arne                                Sonáta in F,
(1710 - 1778)                                           Andante a Allegro 

Leoš Janáček                                 Zdrávas Maria

(1854-1928) 

Wolfgang Amadeus Mozart           Overtura

(1756 - 1791) 

Adolphe – Charles Adam               O holly Night

(1803 – 1856)

Johann Sebastian Bach                  Toccata  a fuga d moll

(1685 - 1750)        

 

Zpěv Zuzana Jeřábková
Varhany Petr Kolař

 

 


UPOZORNĚNÍ

      Z provozních důvodů jsou hodiny právnické poradny OSL ČLK Brno až do odvolání změněny takto:

pondělí      14.00  -  17.00 hodin

čtvrtek        13.00  -  15.00 hodin

Děkujeme za pochopení.
MUDr. Svatopluk Dobeš
předseda OSL ČLK Brno-město

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2018

XXXII. sjezd ČLK schválil členské příspěvky ČLK na rok 2018 v této výši: 

skupina 1
soukromí lékaři
a lékaři ve vedoucí funkci
3.500,- Kč
skupina 2
zaměstnanci a ostatní lékaři
2.500,- Kč
skupina 3a
absolventi
neplatící
0,- Kč
skupina 3b
absolventi
platící
1.000,- Kč
skupina 4
nepracující důchodci
500,- Kč
skupina 5
lékařky na mateřské
a  rodičovské dovolené
0,- Kč
skupina 6
pozdní vstup
(pro lékaře, který již před vstupem do ČLK
vykonával na území ČR lékařské povolání déle než 1 rok)
10.000,- Kč

Definice vybraných skupin lékařů:
skupina 1lékař ve vedoucí funkci
Lékařem ve vedoucí funkci se rozumí lékař – zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb, vykonávající funkci
a) statutárního zástupce poskytovatele zdravotních služeb,
b) zástupce (náměstka) statutárního zástupce poskytovatele zdravotních služeb,
c) přednosty kliniky, primáře či vedoucího lékaře samostatného oddělení či kliniky poskytovatele zdravotních služeb,
d) společníka, jednatele nebo člena statutárního orgánu poskytovatele zdravotních služeb, který je právnickou osobou.

- skupina 3a absolvent neplatící
Absolventem neplatícím se rozumí lékař přijatý za člena komory v kalendářním roce, kdy ukončil lékařskou fakultu a v kalendářním roce následujícím po roce tohoto ukončení.

- skupina 3b absolvent platící
Absolventem platícím je lékař v roce, v němž mu poprvé nevzniká nárok na osvobození od placení členského příspěvku dle definice kategorie 3a – absolvent neplatící.

Členský příspěvek je splatný vždy k 1. březnu běžného kalendářního roku. Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku.

Poštovní poukázky na úhradu členských příspěvků 2018 budou lékařům rozesílány v průběhu měsíce ledna a začátkem února 2018.
Členský příspěvek lze uhradit též bezhotovostně na účet OSL ČLK Brno-město nebo OSL ČLK Brno-venkov (čísla účtů viz odkaz KONTAKT - KANCELÁŘ ČLK).


KRITÉRIA PRO PŘIZNÁVÁNÍ ÚLEV Z PLACENÍ PŘÍSPĚVKU NA ČINNOST ČLK

       -          příspěvek na činnost je splatný předem vždy k 1. březnu běžného roku
       -          pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku (§ 5 odst. 2 SP ČLK č. 7)
       -          písemně zdůvodněnou žádost o úlevu z placení příspěvků na činnost podává člen komory představenstvu 
            okresního sdružení, do jehož seznamu členů je zapsán, nejpozději 1 měsíc před datem splatnosti příspěvku (§ 
            9 odst. 1 SP ČLK č. 7)

      -          Představenstvo okresního sdružení může snížit, prominout nebo odložit splatnost příspěvku z důvodů:

a) mateřské dovolené, dlouhodobé pracovní neschopnosti člena komory,
b) nepříznivé sociální situace člena komory, jehož čistý příjem dosáhl v předchozím kalendářním roce pouze životního minima podle obecně platných právních předpisů,
c) dalších, o kterých rozhodne představenstvo okresního sdružení. (§ 9 odst. 2 SP ČLK č. 7)
 
Pro rozhodování o případné úlevě se vychází z ekonomické situace v předchozím kalendářním roce.
 
Žádostem o úlevu doručené po lhůtě stanovené § 9 odst. 1 nebude vyhověno
Nad rámec úlev dle § 9 odst. 2 písm. a), b) zváží představenstvo OSL ČLK Brno-město poskytnutí úlevy pouze v mimořádných případech, kterými je vznik plné invalidity v uplynulém roce, úmrtí druhého rodiče u osoby vyživující nezletilé dítě a jiné mimořádné události obdobného charakteru.

VÝZVA

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

vzhledem k tomu, že se na naši kancelář OSL obrací lékaři. kteří potřebují zastoupit ve svých ordinacích, s požadavkem o kontakt na lékaře, který má zájem zastupovat v případě čerpání dovolené, nemoci atd., chtěli bychom vyjít vstříc tomuto požadavku a vytvořit seznam lékařů ochotných zastoupit svého kolegu.

V případě, že patříte k těmto lékařům vlastnící licenci ČLK k výkonu lékařské praxe, kteří by rádi zastoupili v privátní ambulanci, prosím, napište do kanceláře OSL
na e-mail: brno@clkcr.cz tyto údaje:

  1. jméno a příjmení
  2. odbornost
  3. kontakt

Jedná se o zastupování na území okresu Brno-město a Brno-venkov.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a ochotu.
 

Kancelář OSL ČLK Brno

 


©2004-2018 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město, publikační systém a webdesign: Synetix