Aktuality
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence  Jihlavská 12 BRNO                  přijme do pracovního
Inzerce
Společnost PODANÉ RUCE hledá
1) lékaře, zdravotní sestry nebo jiné odborné

Úvod

VÝZVA

 VÝZVA HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

 
Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich vyzývá všechny lékaře, kteří mohou nabídnout své služby, aby pomohli se zvládnutím velkého počtu nemocných při další vlně epidemie COVID.

Zájem je o lékaře do očkovacích center, ale i o zdravotní sestry pro práci v nemocnicích.

Velmi vítána je snaha o vznik dalších očkovacích pracovišť mezi praktickými lékaři a ambulantními specialisty.

Zájemcům nabídneme kontaktní adresy všech nemocnic v Jihomoravském kraji v kanceláři OSL ČLK Brno, telefon 545 17 61 77-8, e-mail brno@clkcr.cz
 
Děkujeme!
 
MUDr. Svatopluk Dobeš
předseda OSL ČLK Brno-město
 
 

UPOZORNĚNÍ

      Z provozních důvodů jsou hodiny právnické poradny OSL ČLK Brno až do odvolání změněny takto:

pondělí      14.00  -  17.00 hodin

 úterý           8.00  -  10.00 hodin

Děkujeme za pochopení.
MUDr. Svatopluk Dobeš
předseda OSL ČLK Brno-město

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2021

Výše členských příspěvků ČLK na rok 2021 zůstala zachována jako v r. 2020: 

skupina 1
soukromí lékaři
a lékaři ve vedoucí funkci
3.500,- Kč
skupina 2
zaměstnanci a ostatní lékaři
2.500,- Kč
skupina 3a
absolventi
neplatící
0,- Kč
skupina 3b
absolventi
platící
1.000,- Kč
skupina 4
nepracující důchodci
500,- Kč
skupina 5
lékařky na mateřské
a  rodičovské dovolené
0,- Kč
skupina 6
pozdní vstup
(pro lékaře, který již před vstupem do ČLK
vykonával na území ČR lékařské povolání déle než 1 rok)
10.000,- Kč

Definice vybraných skupin lékařů:
skupina 1lékař ve vedoucí funkci
Lékařem ve vedoucí funkci se rozumí lékař – zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb, vykonávající funkci
a) statutárního zástupce poskytovatele zdravotních služeb,
b) zástupce (náměstka) statutárního zástupce poskytovatele zdravotních služeb,
c) přednosty kliniky, primáře či vedoucího lékaře samostatného oddělení či kliniky poskytovatele zdravotních služeb,
d) společníka, jednatele nebo člena statutárního orgánu poskytovatele zdravotních služeb, který je právnickou osobou.

- skupina 3a absolvent neplatící
Absolventem neplatícím se rozumí lékař přijatý za člena komory v kalendářním roce, kdy ukončil lékařskou fakultu a v kalendářním roce následujícím po roce tohoto ukončení.

- skupina 3b absolvent platící
Absolventem platícím je lékař v roce, v němž mu poprvé nevzniká nárok na osvobození od placení členského příspěvku dle definice kategorie 3a – absolvent neplatící.

Členský příspěvek je splatný vždy k 1. březnu běžného kalendářního roku. Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku.

Poštovní poukázky na úhradu členských příspěvků 2021 budou lékařům rozesílány v průběhu měsíce ledna a začátkem února 2021.
Členský příspěvek lze uhradit též bezhotovostně na účet OSL ČLK Brno-město nebo OSL ČLK Brno-venkov (čísla účtů viz odkaz KONTAKT - KANCELÁŘ ČLK).


KRITÉRIA PRO PŘIZNÁVÁNÍ ÚLEV Z PLACENÍ PŘÍSPĚVKU NA ČINNOST ČLK

       -          příspěvek na činnost je splatný předem vždy k 1. březnu běžného roku
       -          pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku (§ 5 odst. 2 SP ČLK č. 7)
       -          písemně zdůvodněnou žádost o úlevu z placení příspěvků na činnost podává člen komory představenstvu 
            okresního sdružení, do jehož seznamu členů je zapsán, nejpozději 1 měsíc před datem splatnosti příspěvku (§ 
            9 odst. 1 SP ČLK č. 7)

      -          Představenstvo okresního sdružení může snížit, prominout nebo odložit splatnost příspěvku z důvodů:

a) mateřské dovolené, dlouhodobé pracovní neschopnosti člena komory,
b) nepříznivé sociální situace člena komory, jehož čistý příjem dosáhl v předchozím kalendářním roce pouze životního minima podle obecně platných právních předpisů,
c) dalších, o kterých rozhodne představenstvo okresního sdružení. (§ 9 odst. 2 SP ČLK č. 7)
 
Pro rozhodování o případné úlevě se vychází z ekonomické situace v předchozím kalendářním roce.
 
Žádostem o úlevu doručené po lhůtě stanovené § 9 odst. 1 nebude vyhověno
Nad rámec úlev dle § 9 odst. 2 písm. a), b) zváží představenstvo OSL ČLK Brno-město poskytnutí úlevy pouze v mimořádných případech, kterými je vznik plné invalidity v uplynulém roce, úmrtí druhého rodiče u osoby vyživující nezletilé dítě a jiné mimořádné události obdobného charakteru.

VÝZVA

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

vzhledem k tomu, že se na naši kancelář OSL obrací lékaři. kteří potřebují zastoupit ve svých ordinacích, s požadavkem o kontakt na lékaře, který má zájem zastupovat v případě čerpání dovolené, nemoci atd., chtěli bychom vyjít vstříc tomuto požadavku a vytvořit seznam lékařů ochotných zastoupit svého kolegu.

V případě, že patříte k těmto lékařům vlastnící licenci ČLK k výkonu lékařské praxe, kteří by rádi zastoupili v privátní ambulanci, prosím, napište do kanceláře OSL
na e-mail: brno@clkcr.cz tyto údaje:

  1. jméno a příjmení
  2. odbornost
  3. kontakt

Jedná se o zastupování na území okresu Brno-město a Brno-venkov.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a ochotu.
 

Kancelář OSL ČLK Brno

 


©2004-2021 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město, publikační systém a webdesign: Synetix