Čestná rada OS ČLK Brno-město a její členové

Čestná rada okresního sdružení vykonává disciplinární pravomoc vůči jeho členům. Má pět členů.

Členové ČR OSL ČLK Brno-město

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Narozen v r. 1952, p
romoval na Lékařské fakultě Masarykovy university v r. 1976. Atestaci I. st. z gynekologie a porodnictví složil v r. 1980, atestaci II. stupně v r. 1985.  v r. 1992 obhajoba habilitační práce a jmenování docentem Lékařské fakulty MU Brno.
Od r. 2003 dosud působí jako lékař Centra ambulantní gynekologie a primární péče v Brně a na Gynekologicko - porodnické klinice Fakultní nemocnice Brno se věnuje kromě výuky studentů lékařské fakulty MU i dalším klinickým či vědecko-výzkumným aktivitám.
Pro další funkční období 2020–2025 byl zvolen předsedou ČR OSL ČLK Brno-město.

MUDr. Petr Kus
Narozen v r. 1952 v Opavě, promoval v r. 1978 na LFMU. I. atestaci z oftalmologie složil v r. 1982, II. atestaci v r. 1995. Od r. 1978 dosud pracuje na I. oční klinice FN U sv. Anny, od r. 1994 jako odborný asistent Masarykovy university v Brně.
Je člen rady kolegia LOK ve FN U sv. Anny v Brně.
V uplynulých dvou funkčních obdobích byl členem ČR OSL Brno-město.

MUDr. Jiří Mastík
Narozen v r. 1951. Promoce na LF MU v Brně v r. 1975. V r. 1979 složil atestaci I. st. v oboru neurologie a v. 1983 složil atestaci II. st.
V současné době působí na I. neurologické klinice FN u sv. Anny.

MUDr. Pavel Mošťák
Narozen v r. 1974. Na LF UK v Hradci Králové promoval v r. 1998. Atestaci I. st. v oboru psychiatrie složil v r. 2001, atestaci II. st. v 2005. V r. 2009 získal specilizovanou způsobilost v oboru psychiatrie.
V současné době vykonává funkci ředitele Psychiatrické nemocnice Brno. 

doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc.
Narozen v r. 1951, na LF MU promoval v roce 1976. Atestaci I. st. z interního lékařství složil v r. 1979, atestaci I. st. z interního lékařství v r. 1982.
V r. 1988 jmenován docentem pro obor vnitřní lékařství.
Od r. 1976 pracuje na II.interní klinice FN u sv. Anny v Brně, od r. 1981 pracuje na Masarykově univerzitě, Lékařské fakultě ve funkci docenta II. interní kliniky FN u sv. Anny.
Od r. 1996 se věnuje revmatologii, vede revmatologické semináře a stáže, jako pedagog vyučuje na LF MU v Brně internu včetně revmatologických případů.
Do čestné rady OSL ČLK Brno-město byl doc. MUDr. Blaha, CSc. zvolen na okresním shromáždění lékařů OSL ČLK Brno-město v r. 2022 při doplňujících volbách po úmrtí členky čestné rady OSL MUDr. Ludmily Veselé.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město