Představenstvo OS ČLK Brno-město

PŘEDSEDA

MUDr. Svatopluk Dobeš
Narozen v r. 1962 v Kyjově. Promoval v r. 1987 na LFMU Brno, atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství složil v r. 1993, II. stupně v r. 1998.
Po promoci pracoval v nemocnici Kyjov do r. 1993, poté nastoupil na místo samostatného internisty v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, kde setrvává dodnes.
V předchozím volebním období zastával funkci předsedy revizní komise OS.
Pro další funkční období 2020 - 2025 byl opět zvolen předsedou OSL ČLK Brno-město. 


ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA 

MUDr.  Jiří Berka
Narozen v r. 1953 v Brně. Promoce na LF MU v r. 1977. Atestaci I. st. v oboru psychiatrie složil v r. 1980 a v r. 1987 získal atestaci II. stupně.
Od r. 1993 provozuje soukromou psychiatrickou praxi.

MUDr. Alice Fryčková
V r. 1990 promovala na LF MU. Atestaci I. st. v oboru ORL složila v r. 1995, atestaci v oboru dětská ORL získala v r. 2001.
Od r. 1992 pracuje na Klinice dětské ORL FN Brno.

doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc. 
Vedoucí lékař Vysoce specializovaného pneumoonkochirurgického centra Brno (od r. 2020), zaměstnanec  Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno od r.1998 a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity od r. 1999 se narodil na Slovensku v r. 1953, promoval na Karlově univerzitě v Praze v roce 1979. Všestrannou chirurgickou zkušenost nabyl v osmdesátých letech  v Severních Čechách, vhled do onkochirurgie v letech devadesátých v Masarykově onkologickém ústavu. Poznatky pro dizertační práci sbíral na Tokyo Medical University. Je průkopníkem plicní segmentektomie pro rakovinu v Česku, původcem Programu Časný nádor plic (1999) soustřeďujícího pozornost na jeho diagnostiku, léčbu, výzkum a edukaci, protagonistou autofluorescenční bronchoskopie (2002), autorem Českých národních standardů chirurgické léčby karcinomu plic (2006), čelním představitelem české non-intubační hrudní chirurgie od r. 2016. Od r. 2019 je delegátem České lékařské komory. V roce 2022 navrhl Klinickou studii Podpora zotavení v torakochirurgii – MERATS. Pěstuje nitrooborové i mezioborové vztahy a publikuje doma i v zahraničí. Jeho erudice zahrnuje: Všeobecnou, hrudní a plicní chirurgii, onkochirurgii. Členství v profesních organizacích: Česká chirurgická společnost ČSL JEP, Česká pneumologická a ftizeologická společnost, European Society of Thoracic Surgeons, European Respiratory Society.

doc. MUDr. Jiří Jochymek, PhD.
Narozen v r. 1965 v Brně. Na LF MU promoval v r. 1989. Atestaci I. st. v oboru ortopedie složil v r. 1992 a v r. 1997 složil atestaci II. stupně.
Od r. 1990 pracuje na Klinice dětské ortopedie, chirurgie a traumatologie FN Brno. Od r. 1996 pracuje na LF MU jako odborný asistent KDOCHT.

MUDr. Michal Klimovič, PhD.
Narozen v roce 1962 v Hustopečích v Brna. Promoval na Lékařské fakultě Masarykovy university v roce 1988. Atestaci I. stupně z anesteziologie a resuscitace složil v r. 1991, atestaci II. stupně v r. 1996. V roce 2002 složil atestaci I. stupně z pediatrie. V roce 2006 získal specializovanou způsobilost lékaře v oboru dětské lékařství.
V předchozích letech působil jako primář Dětského odd. Nemocnice Boskovice. Od r. 2020 provozuje privátní praxi jako praktický lékař pro děti a dorost.

prim. MUDr. Dalibor Klusáček
Narozen v r.1952, v r.1977 promoval na LF MU Brno . V r. 1981 složil atestaci I.st. z pediatrie, v r. 1985 atestaci II.st. V r. 2007 získal specializovanou způsobilost v oboru dětská gastroenterologie a hepatologie. 
Od promoce dosud pracuje ve Fakultní nemocnici  Brno na Pediatrické klinice. Zabývá se dětskou gastroenterologií. Je členem Pediatrické a Gastroenterologické společnosti.
V současné době je zástupcem přednosty pro LPP pro Specializované ambulantní úseky Pek. 

MUDr.Jindřich Olšovský, Ph.D.
Narozen v r. 1962, na LF MU v Brně promoval v r. 1987. V r. 1990 získal atestaci I. st. v oboru interní lékařství, v r. 1994 získal specializaci v oboru diabetologie. V r. 2011 získal specializovanou způsobilost v oboru diabetologei a endokrinologie.
V současné době pracuje na II. interní klinice FN u sv. Anny ve funkci zástupce přednosty pro LPP.

MUDr. Helena Schneiderová
V r. 1986 promovala na LF MU v Brně. V r. 1989 složila atestaci I. st. v oboru pediatrie, v r. 1995 získala specializaci v oboru lékařská imunologie. V r. 2009 získala specializovanou způsobilost v oborech alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství a PLDD. 
Od r. 1989 pracuje na Pediatrické klinice FN Brno.

MUDr. Václav Vraspír, PhD.
Narozen v r. 1958. Na LF MU v Brně promoval v r. 1983. Atestaci I. st. v oboru chirurgie složil v r. 1986, v r. 1992 získal atestaci II. stupně.
V letech 1995 - 2013 pracoval na chirurgickém odd. Nemocnice Milosrdných bratří v Brně a následně na chirurgickém odd. SurGal Clinic v Brně. V současné době provozuje privátní chirurgickou a proktologickou ambulanci.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město