Úvodník

Kam dál?

Vážené kolegyně a kolegové,

dostáváte do rukou další číslo časopisu brněnské lékařské komory. Je již připraveno obnovenou redakční radou (její složení si můžete přečíst v tiráži), která byla zvolena a schválena na prvním zasedání nového představenstva OSL ČLK, vzešlého z nových voleb konaných 7.února 2000.
Dovolte mi, abych zde jako "nezúčastněný", tedy nečlen redakční rady , ale jako její častý souputník, poděkoval za veškerou dosavadní činnost ve prospěch našeho časopisu členům minulé redakční rady prof. MUDr.Romanu Čerbákovi, CSc., prim MUDr. Miluši Hamplové a paní Dagmar Matějičné. Paní primářka redakční radu v minulém období vedla. Profesor Čerbák před lety jako předseda OSL přišel s takovou koncepcí časopisu, s jakou se setkáváte, časopis prosadil pomáhal budovat a zásadně korigoval jeho obsah. Nyní bohužel (bohužel pro brněnské OSL) vzhledem k povolání do Čestné rady ČLK není členem redakční rady současné. Je to škoda, nedá se nic dělat, a nová redakční rada se bude muset snažit tuto mezeru zaplnit. Budeme jí všichni nápomocni. Nicméně očekávám, že pan profesor se aktivit v našem časopise nevzdá zcela, a že jeho příspěvky budeme vídat (a vítat) i nadále. Dáša Matějičná je v redakční radě zcela nepostradatelná,a zůstává i v nové. Hodně zdaru.
Kam dál? zní otázka v nadpise úvodníku. Kam dál s časopisem je jasno - k více informacím, které třeba nejsou dostupné jinde, k větší atraktivnosti, čtivosti, k bohaté brněnské inzerční aktivitě, a to jak v tištěné, tak elektronické formě časopisu.
Kam dál v brněnské lékařské komoře je jasno také : držet současný kurs, o kterém se po volební valné hromadě domníváme, že je správný. To znamená stejná pozornost věnovaná nemocničním i privátním kolegům, intenzivní a korektní komunikace se státní správou a plátci zdravotní péče, dokonalý administrativní servis, dokonalý právní servis.
Kam dál v celé ČLK je otázka spíše pro všechny delegáty sjezdu, kteří svým hlasováním směřování komory vlastně určují. Po posledním sjezdu si myslím, že i zde je ověřeno, že nastoupená cesta je správná. Brněnským delegátům (kteří tvoří velmi podstatné procento hlasujících) bych chtěl poděkovat za všechen čas, strávený na předchozích sjezdech, a vyjádřit potěšen nad tím, že se na dalších budeme opět setkávat. Delegáti OSL Brno-město byli prakticky všichni valnou hromadou potvrzeni, což dostatečně reflektuje důvěru kolegů v ně vkládanou.
Za sebe a za kolegy, zvolené do nového představenstva OSL, bych chtěl všem těm, kteří pro nás hlasovali, poděkovat, a zároveň vyjádřit naši snahu dostát svým závazkům. Budeme se nadále snažit dělat pro Vás to nejlepší, co svedeme.
Díky ještě jednou.
Přeji Vám všem krásné jaro, první s dvojkou na začátku.

Váš Petr Kaňovský


Volby 2000

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA 7. 2. 2000

Zápis z jednání okresního shromáždění OSL konaného dne 7. února 2000 v 16,30 h. v kongresovém sále hotelu Voroněž v Brně

 1. Předseda OSL MUDR. Petr Kaňovský, CSc., jednání zahájil přivítáním hostů a přítomných členů.
 2. Volba pracovního předsednictva.
  Zvoleno 11 členů : dr. Ryšánková Jitka, dr. pokorný Miloš, dr. Kaňovský Petr, dr. Dostál Pravdomil, dr. Weinberger Ivan, dr. Mach Jiří, dr. Soška Vladimír, dr. Duřpektová Marie, dr. Berka Jiří, dr. Vrzal, dr. Verner
  Volba mandátové komise.
  Zvoleni : dr. Klusáček Dalibor, dr. Štěpán David, dr. Kepák Jiří
  Volba návrhové komise.
  Zvoleni : dr. Kus Petr, dr. Kvapilíková Květa, dr. Suškevič Igor, dr. Zatočil Petr, dr. Duřpekt Radim
  Volba volební komise.
  Zvoleni : dr. Mach Pavel, dr. Horský Pavel, dr. Macíková Jiřina, dr. Pulkrábek Jiří, dr. Flašar Roman, dr. Lněnička Jaroslav, dr. Velčevský Jan, dr. Číhalová Marta, dr. Pavel Petr

  Seznam kandidátů na předsedu, představenstvo, revizní komisi, čestnou radu a delegáty sjezdu zveřejněný v Informačním zpravodaji OSL a vyvěšený v předsálí byl doplněn návrhy z pléna.
  Do předsednictva OSL : dr. Kala Antonín, dr. Duřpektová Marie, dr. Bourek Aleš, dr. Novotná Renata, dr. Danielová Doris.
  Do revizní komise : dr. Kepák Jiří, dr. Holčíková Alena
  Do delegátů sjezdu : dr. Dvořák, dr. Krahulec, dr. Říčková, dr. Pavelek, dr. Páral, dr. Macíková, dr Danielová.
  Tímto byla prohlášena volební kampaň za skončenou.
  Připomínky z pléna : navržený kandidát do předsednictva OSL dr. Eva Lienerthová jako revizní lékař OP VZP vystupuje ve své revizní činnosti neeticky a neobjektivně proti lékařům, písemné doporučení představenstva OSL prohlásila za cár papíru pro ni nezávazný. Neosvědčila se dle prezidenta ČLK ani jako člen revizní komise ČLK.

  Schválen program jednání okresního shromáždění dle pozvánky ( všemi 312 hlasy přítomných členů). Zvolené předsednictvo pověřilo dalším řízením jednání dr. Petra Kaňovského, CSc.
 3. Výroční zprávu o činnosti OSL za uplynulý rok přednesl předseda OSL dr. Petr Kaňovský, CSc. Podrobně zhodnotil činnost kanceláře, dosavadního představenstva, právní služby, otázky archivace spisů, elektronické komunikace, vydávání časopisu, činnost odborných sekcí, účast na konkurzních a výběrových řízeních, kontinuální vzdělávání, výběrová řízení na síť smluvních zařízení, vztahy se zdr.pojišťovnami, projednávání licencí, vydávání souhlasů s pers. a věcným vybavením zakládaných zařízení, problematiku hájení zájmů členů.
 4. Zprávu o hospodaření OSL - podala členka představenstva dr. Jitka Ryšánková, CSc.
 5. Zprávu o činnosti revizní komise - podal předseda RK dr. Miloš Pokorný, CSc.
 6. Zprávu o činnosti čestné rady - podal předseda ČR dr. Pravdomil Dostál.
  Po vysvětlení dotazu z pléna na možnost snížení výdajů na poštovné byly přednesené zprávy pod body 3/ až 6/ hlasováním vzaty okr.shromážděním na vědomí. Pro hlasovalo 277 členů, 3 se zdrželi hlasování.
 7. Volby orgánů OSL - předseda volební komise dr. Pavel Mach provedl instruktáž přítomných podle volebního řádu ČLK. Hlasováním schváleno tajné jednokolové provedení voleb (pro hlasovalo všech 208 přítomných).
  Provedeny volby předsedy, představenstva, revizní komise, čestné rady a delegátů sjezdu.

  Zprávu mandátové komise přednesl její předseda dr. Dalibor Klusáček. Počet členů OSL je 3 383, počet v presentaci zapsaných přítomných členů - 339. Konstatováno, že okresní shromáždění není schopno usnášení.
 8. Vystoupení presidenta ČLK dr. Davida Ratha :
  OSL Brno-město je pro celou komoru nejvýznamnějším vzhledem k nejvyššímu počtu členů. Nízká účast členů na okresním shromáždění je běžná, nealarmující. Procento neplatičů členských příspěvků je ve srovnání s celorepublikovým průměrem minimální. Komora za 9 let své činnosti stále hledá svou tvář. Cílem je přiblížit se komorám sousedních západních států, majícím široké pravomoci a autoritu. Jsou dominantním subjektem při řešení všech zásadnějších otázek. Spravují důchodový fond na připojištění lékařů atd. Každá naše snaha o přiblížení se těmto vzorům naráží na tvrdou oponenturu našich politiků a státních úředníků. nemůžeme být služebníkem státu proti lékařům. Budeme prosazovat na politicích postupné vytváření podmínek pro uplatňování našich pravomocí. V západních státech převládá povinné členství nebo aspoň registrace lékařů v lékařských komorách. I my musíme získat zpět návrat ke tradici. Nesmí být vzorem Slovensko, kde minulá vláda komoru přidusila, teprve nyný pomalu nastává obrat k lepšímu.
  K výběrovým řízením na síť zařízení -podle právních odborníků plošná řízení nejsou podle platného zákona obligatorní. Pravděpodobně v r.2000 k nim nedojde. VZP nemá totiž validní data o stávající síti. Podle nedokonalé metodiky kdysi nemocnice nahlásily nepřesná data o lékařských místech. Na zpřesnění se pracuje. Plošná řízení jsou pro nás nepřijatelná, nejsou v žádném jiném státě.
  K rozhodnutí vlády o ceně zdravotní péče v 1.pololetí 2000 bylo zjištěno, že nejen ambulantní specialisté, ale převážná většina nemocnic dostane za poskytnutou péči méně než loni. Jednáno se zdravotními pojišťovnami, z nichž část je vstřícná (včetně VZP), část neústupně trvá na cenách stanovených vládou. Je třeba, aby si každý smluvní lékař zjistil své loňské náklady na výkony, léky a indukovanou péči, dále loňské celostátní průměry nákladů, aby si pečlivě prostudoval předložené dodatky ke smlouvám a propočetl si svou ekonomickou kalkulaci provozu svého zařízení. Při zjištěné ztrátovosti provozu je vhodné buď řešit sponzorskými dary (darovacími smlouvami) nebo nesmluvním vztahem. Obě varianty mají svá negativa. Pro jednání o cenách na 2. pololetí 2000 je vhodné delegovat ČLK plnými mocemi. Vzory lze získat v kanceláři OSL. Doporučuje se v nejasných případech konzultovat návrhy dodatků s právníky OSL.
  K dalšímu a celoživotnímu vzdělávání musí být přijat do 1.1.2001 zákon kvůli EU. Dosavadní návrh zákona je pro komoru nepřijatelný. Poslední verze návrhu je již lepší. Bude o tom jednání na dubnovém sjezdu komory.
  K petici zlínského ředitele Nemocnice T.Bati a předsedy Asociace nemocnic dr. Přehnala za zrušení povinného členství v ČLK se staví komora jednoznačně negativně. Každý člen komory je podle stavovských předpisů povinen respektovat usnesení sjezdu, který se k povinnému členství jednoznačně přihlásil. Bude vhodné zorganizovat petici za přijetí zákona o nemocnicích, v něm přehodnotit pravomoci ředitelů a jejich závislosti na státní správě. Zabránit obsazování těchto funkcí z politických hledisek.
 9. Zprávu o výběrových řízeních na síť smluvních zdr.zařízení přednesl pověřený člen představenstva dr. Ivan Weinberger.
 10. Diskuse:
  Prof. Kříž - děkuje prezidentovi ČLK za snahu řešit zvýšení finančního limitu na preskripci léků lékaři-důchodci. požaduje v tomto úsilí pokračovat. Za špatné rozhodnutí sjezdu považuje zavedení členských příspěvků od důchodců.
  Dr. Rath - jednání o preskripci se dále vedou. Považuje za nevhodné škatulkovat členy podle věku apod. Jsou důchodci bohatí a chudí, jsou i ostatní lékaři bohatí nebo chudí. Placení čl.příspěvků sociálně slabými lékaři bez ohledu na věk lze korigovat v pravomoci představenstva OSL úlevami na předloženou žádost.
  z pléna - doporučit pacientům přeregistraci z VZP do jiných ZP z důvodu útlumu dominantnosti VZP.
  Dr.Rath - na Ostravsku působí 3 pojišťovny přibližně se stejným počtem pojištěnců. Odráží se to v lepších jednáních. Je naděje na zmírnění tvrdých podmínek hrazení péče pojišťovnami (z 92% lze dosáhnout 102% porovnávacího období)
  z pléna - VZP na 2.pol.99 dala do dodatků smlouvy nad rámec vlád.rozhodnutí další podmínku, že lékaři smí měsíčně fakturovat pouze 1/3 limitu bez ohledu na vykázanou péči. Podpisem dodatku se lékař zbavuje možnosti vyšší fakturace. Neodpovídá to ani zákonu o účetnictví.
  z pléna - k předchozímu - po uplynutí čtvrtletí lze péči dofakturovat, dle znění dodatku. Námitky z pléna, že taková doložka v dodatku není.
  z pléna - lékaři by si měli o výběrové řízení včas požádat sami, jinak jim dle zákona hrozí neobnovení smlouvy.
  Dr. Rath - nehrozí nebezpečí zneužití zákonného ustanovení zdrav.pojišťovnami při nepožádání o nové výběrové řízení. Z návrhu dodatku smlouvy lze vyškrtnout nevyhovující ustanovení
  z pléna - dotaz, zda lze něco podniknout, pokud byl dodatek smlouvy již lékařem podepsán. Odpověď - nelze.
  z pléna - asi před 3 týdny ředitelka Musílková v televizi uváděla nárůsty hrazení péče lékařům z dřívějších 38 na 88 miliard. Je to demagogie, proti níž se musí komora bránit.
  Dr. Rath - podíl DHP pro zdravotnictví u nás mírně klesá, jinde mírně stoupá. Na dotaz, lze-li očekávat zavedení pokladenského systému - není k tomu politická vůle. V některých západních státech existuje doplňkově.
  z pléna - lze očekávat zavedení zdravotního připojištění ?
  Dr. Rath - politická vůle k tomu je u všech politických subjektů. Mohlo by se zavést v dohledné době.
  Dr. Vašíček (Svaz soukr.lékařů a podnikatelů) - dříve komora nedostatečně hájila zájmy lékařů. Situace se lepší. Byla podána žaloba na vládu u ústavního soudu. Lze očekávat v březnu nebo dubnu její projednání plénem ústavního soudu. Lékaři musí mít odvahu bránit se tlaku pojišťoven, nenechat si líbit neoprávněné krácení úhrad. Zatím je nedostatek soudních rozhodnutí - to bude jediná cesta pro budoucno. Je třeba počítat i s rozsudky zamítavými i s neúspěchy. Třeba využít i možností jednat s Úřadem pro hospodářskou soutěž. Jsou již i některá rozhodnutí soudů příznivá. Úřad pro hospodářskou soutěž pracuje rychle a operativně. Jako lékařský stav musíme zůstat jednotni.
  Dr. Henzel (předseda Svazu soukr.lékařů a podnikatelů) - vrchlabská nemocnice se bude soudit s VZP o úhradu akutní a neodkladné péče, výsledek bude pro nás důležitý precedens. I při maximálním zracionalizování poskytování péče musí pojišťovně vracet za každý kvartál 10 tisíc Kč za překročený limit léků. Jediná cesta proti tomu je nepodepsat dodatky na 2. čtvrtletí. Lze odstoupit od smlouvy i z důvodu pozdních úhrad ze strany pojišťovny. Nejednota lékařů vznikla vinou bývalého vedení komory jejich rozdělením na segmenty. Povede to k tomu, že ve výběrových řízeních se budeme požírat navzájem. Dr. Přehnal ze zlínské nemocnice vystupuje proti komoře, neboť za to dostal v posledních letech vysoké dotace pro tuto nemocnici.
  Dr. Berka - navrhuje rozptýlit strach lékařů z pokut od pojišťoven tím, že budou pacientům předepisovat nejlacinější léky s příslušným poučením. Protestujeme proti vládě, nikoliv proti pojišťovně.
  Dr. Velčevský - hrozí se nám za přijímání sponzorských darů. pojišťovna neuznává, co je neodkladná péče. I když za tyto výkony nevykazoval požadavek na úhradu, ale jen za recepty, musí tyto zaplatit.
  Dr. Kaňovský - definice akutní a neodkladné péče je předmětem dalších jednání. Pokud pacient žádá o péči, zpravidla se jedná o tento druh péče. Samozřejmě kontrolní vyšetření sem nespadají.
  Dr. Rašovský - předseda OSL Brno-venkov. Oceňuje spolupráci s představenstvem OSL Brno-město, zejména v hájení zájmů řadových lékařů. Přeje úspěch nově zvoleným orgánům.
 11. Dr. Mach Pavel - předseda volební komise, seznámil přítomné s výsledky voleb. (viz Volební listina)
 12. Doc. Kvapilíková přednesla návrh prohlášení okresního shromáždění. (viz Prohlášení) Jednomyslným hlasováním přítomných vzat návrh Prohlášení na vědomí.
 13. Závěr jednání okresního shromáždění přednesl dr. Petr Kaňovský,CSc. Poděkoval za sebe a ostatní zvolené za projevenou důvěru se slibem plnění svěřených funkcí.

Jednání ukončeno v 21,30 hod.
Zapsal: JUDr. Jaromír Kožoušek


Zprávy OSL ČLK Brno-město

Zprávy, přednesené na okresním shromáždění

Zpráva o činnosti Okresního sdružení lékařů ČLK Brno-město
MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Vážené kolegyně a kolegové, drazí hosté,
dovolte mi, abych zde přednesl zprávu o činnosti Okresního sdružení lékařů ČLK Brno-město za poslední rok, který uplynul od minulé valné hromady.
OSL ČLK Brno-město je největším sdružením lékařů v republice. Tomu odpovídá i činnost orgánů OSL.

 1. Představenstvo OSL
  Představenstvo OSL pracovalo v uplynulém období v tomto složení : prof. Čerbák, dr. Caha, doc. Soška, doc. Skřička, dr. Hamplová, dr. Kus, dr. Mach, dr. Weinberger, doc. Kvapilíková, dr. Ryšánková. Profesor Čerbák navíc působil jako místopředseda OSL. Představenstvo se scházelo vždy jednou měsíčně a zápisy z jeho jednání byly uveřejňovány v časopise a na internetu. Rád bych zde poděkoval všem členům představenstva za nezištnou práci v prospěch lékařského stavu. Zejména bych rád poděkoval prof.Čerbákovi, který pracoval pro stav při všech svých dalších povinnostech. Na posledním sjezdu, jak jistě víte, byl prof.Čerbák jednohlasně zvolen do Čestné rady ČLK a v tomto dalším působení mu držíme všechny palce.
 2. Práce kanceláře OSL
  Kancelář OSL pracuje již třetím rokem v prostorách v IBC, které jsou v majetku České lékařské komory. Personální složení je již druhým rokem stabilizováno - v kanceláři pracuje tajemnice paní Dagmar Matějičná a hospodářka kanceláře, paní Gabriela Havlíčková. Kancelář má sice oficiálně stanovené úřední hodiny, ale servis poskytuje prakticky po celou dobu pracovního týdne. Kancelář vede kompletní evidenci členů OSL, vede evidenci žádostí o licence, evidenci žádostí o souhlasy s personálním a věcným vybavením zdravotnických zařízení a evidenci stížnostních kauz. Kromě toho tvoří kancelář OSL zázemí pro administrativu a jednání představenstva OSL, revizní komise OSL a čestné rady OSL. V uplynulém roce bylo dokončeno vybavení kanceláře moderní kancelářskou a výpočetní technikou, bylo zajištěno připojení na Internet a byla vytvořena webová stránka brněnského OSL a elektronická poštovní schránka. Co se doposud nepodařilo a teprve nás čeká, je řešení archivace dokumentů, vztahujících se k činnosti OSL - osobní agendy členů, zápisů z jednání, stížnostních kauz a podobně. V minulém roce totiž množství archivovaných dokumentů přestoupilo kapacitu nábytku v kanceláři. Bude nutno rozhodnout o doplnění zařízení kanceláře tak, aby prostor zůstal zachován a úložný prostor se zvětšil. S tímto výdajem je nutno počítat co nejdříve.
 3. Právní servis OSL
  Právní poradna OSL byla zajišťována našimi dvěma právníky, JUDr. Kožouškem a Mgr.Ing.Prudilem. Právní poradna je hrazena z prostředků OSL a je pro členy brněnského OSL bezplatná. Kvalifikace našich právníků je vynikající, oba dva mimo jiné učí medicínské právo na lékařské fakultě. Na oba dva právníky se často obracejí s žádostí o právní pomoc či kvalifikovanou radu i jiná OSL a jsou též konzultováni právním oddělením ČLK.Pravidelně se zúčastňují všech zasedání orgánů OSL - představenstva, revizní komise i čestné rady. Spletitost všech zákonů, platných nařízení a smluvních vztahů, vztahujících se k výkonu lékařské praxe je v současné době taková, že ve všech složitějších případech je možné rozhodnout až po právním rozboru. Bez takových právníků, jaké máme, by byla existence tak velkého sdružení, jakým OSL Brno-město je, prakticky nemožná.
 4. Informační servis
  Informační servis byl zajišťován cestou pracovnic kanceláře a cestou webové stránky OSL. Webmasterem byl dr. Jiří Mach, který také v uplynulém roce dokončil digitalizaci kancelářského servisu a pod jehož vedením webové stránky brněnského OSL vznikly. Ti z vás, kteří se již webovou stránku otevřeli, vědí, že zde naleznete nejen věstník ČLK a další předpisy, vážící se ke každodenní praxi, ale i elektronickou verzi časopisu a servisní stránku. Dr. Mach obětoval spoustu času, nicméně dovedl danou věc téměř k dokonalosti. Za to mu patří náš dík.
 5. Odborné sekce
  Definitivně se stabilizovala podoba a práce odborných sekcí OSL. Odborné sekce jsou poradními orgány představenstva OSL. V současné době jsme patrně jediným OSL, které má ustaveny odborné sekce všech existujících medicínských odborností. Vysoká odborná úroveň jednotlivých odborných sekcí je možná pochopitelně díky existenci fakultních nemocnic v městě Brně.
  Pracovníkem zodpovědným za odborné sekce byl doc. Soška : je tvůrcem nejen jejich koncepce, ale i garantem jejich smysluplné činnosti. Ve spolupráci s právníky OSL vypracoval i jednací řád sekcí. Seznam odborných sekcí a seznam jejich mluvčích a členů naleznete také na webové stránce. Docentu Soškovi bych také rád poděkoval za všechnu práci, kterou pro fungování sekcí nezištně odvedl a odvádí.
 6. Vzdělávací činnost
  OSL Brno.město v uplynulém roce organizovalo čtyři půldenní odborné semináře, otevřené všem zájemcům daného oboru. Dále OSL poskytlo garanci řadě dalších dovzdělávacích akcí, konaných na půdě zdravotnických a školských zařízení v městě Brně. Na vzdělávací činnost pořádanou OSL a tu, kterou OSL garantovalo, dohlížel doc.Skřička, kterému patří náš dík.
 7. Časopis OSL
  Časopis OSL, který původně vznikl jako informační zpravodaj pro členy brněnské komory, metamorfoval v dospělý čtvrtletník, který přináší nejenom informace o aktuálním dění v lékařské komunitě ve městě Brně, ale i informace odborného a odborně-organizačního charakteru. V uplynulém roce vznikla jeho nová podoba, kterou považuji za mimořádně zdařilou. V uplynulém roce bylo také zahájeno internetové vydávání časopisu : elektronická verze vychází ve stejnou dobu, kdy je distribuována verze tištěná. Časopis OSL řídila v uplynulém období redakční rada : prof.Čerbák, dr. Hamplová, p.Matějičná a ve spolupráci s technickým redaktorem panem Otradovcem vás jistě novou podobou časopisu potěšili.
 8. Konkursy
  Zástupci OSL se ze zákona a vždy na základě pozvání účastnili konkursních řízení na vedoucí místa v brněnském zdravotnictví. Domnívám se, že jejich účast byla vždy kooperativní a smysluplná.
 9. Výběrová řízení
  Výběrová řízení jsou prakticky zásadním polem, na kterém může OSL ČLK ovlivňovat podobu sítě zdravotnických služeb. Od začátku je lékařský stav při tomto jednání zastupován vždy dvěma zástupci : zástupcem příslušné odbornosti, vysílaným příslušnou odbornou sekcí a delegovaným členem představenstva OSL. Z představenstva byli delegováni dr. Weinberger, dr. Kus a dr. Mach. Je nutno vyzdvihnout veliké zásluhy dr. Ivana Weinbergera, jehož přičiněním nabyl hlas OSL při výběrových řízeních zásadní povahy.
  Druhou věcí ovšem je to, že výsledek výběrovém řízení není pro pojišťovnu závazný. Snažíme se i v této fázi jednat a plnit tím svou úlohu při tvorbě sítě zdravotnických zařízení v městě Brně.
 10. Vztahy s pojišťovnami
  Vztahy brněnského OSL se zdravotními pojišťovnami lze v uplynulém období označit jako korektní. Koordinací těchto vztahů byl v představenstvo pověřen dr. Caha, který úspěšně vedl řadu obtížných jednání. Dále jsme jednali s představiteli zdravotních pojišťoven, především pak VZP, ad hoc kdykoliv se objevil problém nebo spor, který bylo nutno řešit. Musím konstatovat, že ze strany pojišťoven byla vždy patrna ochota k jednání a že představitelé brněnských poboček se snažili odpovědně k řešení dospět. Ze strany VZP je navíc zřetelně cítit snahu o úzkou spolupráci při tvorbě sítě a vstupech či výstupech ze smluvní sítě. Doufáme, že tato tendence bude sílit a povede k dalšímu projasnění vztahů mezi poskytovateli a plátci péče na oblastní úrovni.
 11. Licence a souhlasy s vybavením
  Další ze zásadních činností OSL je doporučení (či nedoporučení) udělení licence k výkonu lékařské praxe. Žádosti o udělení licence byly vždy pečlivě dokumentovány a starostlivě veřejně projednány na zasedáních představenstva. Výsledky byly zveřejňovány se zápisem z jednání. V uplynulém období se neobjevil případ sporné licence a žadatelé, kteří nesplňovali podmínky stanovené zákonem, byli vždy vyrozuměni o způsobu nápravy.
  Stejně bylo postupováno při udělování souhlasu s vybavením zdravotnického zařízení. Zaveden je systém předběžných souhlasů, před udělením definitivního souhlasu musí proběhnout kontrola zařízení pověřeným členem představenstva.
 12. Závěr
  Co říci závěrem:domnívám se, že v uplynulém období jsme pracovali ve prospěch lékařského stavu nejlépe, jak jsme uměli. Snažili jsme se vytvořit nejenom obslužný komfort pro kolegy, praktikující na území města Brna, ale i podílet se na tvorbě mantinelů, ve kterých by se v budoucích letech mělo brněnské zdravotnictví pohybovat. Snažili jsme se hájit zásadní principy lékařské komory, etické i odborné a snažili jsme se v co největší míře zabezpečit to, co považujeme za zásadní : právo lékaře na svobodný a kvalifikovaný výkon lékařské praxe. Za Vaši důvěru v uplynulém období Vám, vážené kolegyně a kolegové, děkuji jménem celého představenstva OSL ČLK Brno-město.

Zpráva revizní komise OSL ČLK v Brně za období od 20. 1. 1999 do 7. 2. 2000
MUDr. Miloš Pokorný, CSc.

 1. Revizní komise nadále pracovala ve složení MUDr. Renata Gaillyová, MUDr. Zdeněk Hloušek, MUDr. Dalibor Klusáček, MUDr. Vladimír Kutal a MUDr. Miloš Pokorný,CSc.
 2. Revizní komise se scházela na pravidelných jednáních jednou měsíčně, její zástupci se účastnili jednání představenstva a čestné rady OSL.
 3. Revizní komise nepozastavila žádné rozhodnutí představenstva OSL ČLK.
 4. Za uplynulé období revizní komise projednala celkem 171 případů ( vloni 129), z toho pro neplacení příspěvků 130 (vloni 76), stížnost pro zanedbání péče 21 (vloni 29), neetické jednání 18 (vloni 7), jiné důvody 2 (vloni 17).
  Na základě disciplinárních žalob byla 9x udělena pokuta 10 tis. Kč pro nezaplacení příspěvků, 1x pokuta 5 tis.Kč pro neetické jednání a 1x 2 tis.Kč pro zanedbání péče. Většina žalob pro neplacení příspěvků byla zastavena při jejich dodatečném zaplacení, odloženo pro neopodstatněnost bylo 24 stížností na porušení péče či neetické jednání. 13 stížností na porušení péče či neetické jednání není dosud revizní komisí uzavřeno.
 5. Revizní komise provedla kontrolu hospodaření kanceláře OSL ČLK a její činnosti a neshledala závady.
 6. Revizní komise děkuje představenstvu , čestné radě i pracovníkům kanceláře za spolupráci.

Dobrou noc a pevnou naději

MUDr. IVAN WEINBERGER

Rok se s rokem sešel a já mám opět smutnou povinnost něco říci k frašce, která je bohužel v této formě uzákoněna - k výběrovým řízením.
Loni jsem v této souvislosti označil za dobrou zprávu pouze Napoleonovu radu k rozepnutí kabátu tomu, komu je horko. Co by starý Bonaparte dělal dnes, kdyby mu ukradli informace jako jednomu z náměstků ministerstva zdravotnictví nedávno? Možná by bitvu prohrál a dějiny tím zkreslil. Tehdy se ale bojovalo statečně - muž proti muži.

Před několika týdny nám padl další ministr zdravotnictví a situace v oboru je stále zamželá. Lékaři - i když pracují - neví jak jejich práce bude honorována pojišťovnami, které vyhrožují regulačními mechanismy. Beze sporu jsou však na tom zatím lépe než zaměstnanci brněnského Zetoru či pražských ČKD, kteří už do vysněného komunismu dospěli, neboť pracují zadarmo. Nedivme se tedy, že mezi klienty zastaváren se objevují i ti s titulem MUDr.,jak uvedla čtvrteční televize. Další zajímavá zpráva: k Všemocnému Olejárovi a jeho družině, která má hlídat zlé lékaře, aby neubližovali nebohým pacientům, přibyl i OMBUDSMAN - zatím jeden a to v motolské nemocnici. Je to nějaký Mgr., který dokonce absolvoval stáž u protinožců v Austrálii, aby byl na nás patřičně vyzbrojen. V budoucnu bude patrně ombudsman v každém zdravotním zařízení, aby si lékaři příliš nedovolovali, když je není ČLK schopna ukočírovat. Možná by bylo lepší mít v nemocnicích nezávislé správní rady, ale to by byla omezena výrazná pravomoc ředitelů. Tato hrozba se nelíbí zvláště jednomu z nich - kolegovi Přehnalovi z Baťovy zlínské, který rozesílá petici za odstoupení dr. Ratha pro neetické výroky a chce ČLK zvýraznit jako dobrovolný spolek. Na druhé straně však ČLK zaznamenala úspěch: její velký odpůrce Velký tajemník dr.Miloš Rýc zatoužil po jejím lůně a vstoupil do něho. Při chronickém nedostatku peněz se nyní kolo politicky-ekonomického štěstí obrátilo čelem k nemocnicím a pozadím k ambulantním specialistům. Neradujte se však ani nebojte - zítra může kolo stát zcela jinak.

A nyní statistika loňských výběrových řízení: každý měsíc - celkem ve 12 zasedáních bylo projednáno 31 žádostí o uzavření smlouvy zdravotnického subjektu se zdravotnickými pojišťovnami. Doporučeno bylo 28, ale skutečné uzavření smlouvy s výběrovými řízeními nesouvisí a opět my ani Magistrát neví, kolik smluv vlastně uzavřeno bylo.
Závěrem osobní poznámku: dnes končím druhé období své funkce v představenstvu našeho OSL. Dovolte vyslovit díky voličům, kteří mi práci v něm kvantitativně umožnili a kolegům z představenstva za skvělou atmosféru za patronace předsedů prof.Čerbáka a dr. Kaňovského, které mi umožnilo se snažit kvalitně pracovat.

Přeji Vám dobrý večer, dobrou noc a pevnou naději, že se za rok již s výběrovými řízeními v dnešní bizarní podobě již nesetkáme a že osmý ministr, který dle posledních zpráv vyjde z našeho OSL - bude schopnější, pružnější, diplomatičtější a šťastnější než sedmička jeho předchůdců.


Prohlášení OSL ČLK Brno-město

PROHLÁŠENÍ OKRESNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ LÉKAŘŮ OSL ČLK BRNO-MĚSTO
7. února 2000

 • Shromáždění schválilo zprávu o činnosti OSL ČLK Brno-město, přednesenou dr. Kaňovským
 • Shromáždění schválilo zprávu o hospodaření OSL, přednesenou dr. Ryšánkovou
 • Shromáždění schválilo zprávu revizní komise, přednesenou dr. Pokorným
 • Shromáždění schválilo zprávu čestné rady, přednesenou dr. Dostálem
 • Shromáždění zvolilo předsedu OSL ČLK Brno-město MUDr. Petra Kaňovského, CSc.
 • Shromáždění zvolilo představenstvo OSL ČLK Brno-město ve složení:
  MUDr. Zdeněk Bystřický
  MUDr. Dalibor Klusáček
  Doc.MUDr. Vladimír Soška, CSc.
  MUDr. Vladimír Kutal
  MUDr. Petr Hrbek
  MUDr. Jiří Mach
  MUDr. Jiří Caha
  MUDr. Pavel Novotný
  Doc.MUDr. Tomáš Skřička, CSc.
  Doc.MUDr. Květa Kvapilíková CSc.
 • Shromáždění zvolilo revizní komisi OSL ČLK Brno-město ve složení:
  MUDr. Svatopluk Dobeš
  MUDr. Jitka Ryšánková, CSc.
  prim.MUDr. Renata Gaillyová
  MUDr. Kamil Unger, CSc.
  MUDr. Marie Huvarová
 • Shromáždění zvolilo čestnou radu OSL ČLK Brno-město ve složení:
  MUDr. Petr Kus
  MUDr. Helena Schneiderová
  MUDr. Františka Zahradníčková
  MUDr. Miloš Pokorný, CSc.
  MUDr. Ivan Weinberger
 • Shromáždění zvolilo tyto delegáty na sjezd ČLK: - bude vyhlášeno po 21. 2. 2000
 • Shromáždění vyslechlo zprávu o jednáních OSL ČLK Brno-město přednesenou dr. Kaňovským ä zprávu o výběrových řízeních přednesenou dr. Weinbergrem.
  Na shromáždění vystoupili a shromáždění pozdravili tito hosté:
  MUDr. David Rath - prezident ČLK
  MUDr. Jaromír Henzl - předseda Svazu soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví
  MUDr. Jiří Rašovský - předseda OSL ČLK Brno-venkov

V rámci diskuse věnované aktuální situaci ve zdravotnictví doporučuje návrhová komise toto usnesení:

 1. Zachování povinného členství v České lékařské komoře je naším prvotním požadavkem. ČLK považujeme za jedinou sjednocovací a nejsilnější organizací českých lékařů schopnou být hlavním a odpovědným mluvčím lékařského stavu ve šech otázkách týkajících se organizace a řízení zdravotnictví v ČR.
 2. K podpoře této činnosti ČLK a k hájení sociálních a společenských zájmů doporučujeme lékařům zaměstnancům vstup do profesních odborových organizací SČL a LOK.
 3. Znovu upozorňujeme na stále neřešený rozpor mezi objemem a kvalitou poskytované péče a množstvím finančních prostředků plynoucích na tuto péči z veřejného zdravotního pojištění. Žádáme vládu ČR, aby sdělila zdravotnické i občanské veřejnosti, jak chce tento rozpor řešit.
 4. Stále se zvyšující finanční nároky na provoz zdravotnických zařízení a limitování příjmů za léčebné výkony a výdajů na léky ze strany zdravotních pojišťoven a státní správy vytvářejí prostředí, ve kterém nutně dochází ke snižování dostupnosti a kvality léčebné péče. ČLK má dostatečné množství podkladů tuto skutečnost stvrzujících. Žádáme státní správu, aby o tomto stavu pravdivě informovala naši veřejnost a zároveň protestujeme proti regulaci historickými finančními limity.
 5. Nesouhlasíme s vládním opatřením o hrazení léčebné péče za I. pololetí roku 2000, které de facto snižuje příjmy ve všech segmentech léčebné péče až o 15% ve všech segmentech léčebné péče proti roku 1999.
 6. Zásadně se stavíme proti plošným výběrovým řízením na stávající síť smluvních zdravotnických zařízení. Nemůžeme souhlasit s dikcí zákona 48/97, že rozhodujícím elementem při vytváření sítě zdravotnických zařízení jsou zdravotnické pojišťovny. Státní správě nabízíme účinnou pomoc při vytváření racionelní sítě zdravotnických zařízení
 7. Znovu a důrazně žádáme vládu ČR, aby neprodleně předložila ke schválení zákony nutné pro provozování léčebné péče, zejména novelu zákona č. 48/97 Sb. a zohlednila ČLK předložený návrh paragrafového znění.

Výběr ze zápisů představenstva OSL ČLK Brno-město

Zpráva ze zasedání 9. 12. 1999

 • předseda přednesl zprávu o hospodaření, kterou připravila p. Matějičná. Následovala diskuse a hlasování o odčerpání financí do konce roku
 • byl přednesen návrh na konání valné hromady v hotelu Voroněž. Odsouhlaseno
 • dr. Mach společně s p. Matějičnou zařídí počítačové zajištění voleb, p. Matějičná dohodne sponsorské firmy
 • dr. Weinberger podal zprávu z výběrového řízení na MmB dne 29. 11. 1999. Projednáno:
  dr. Rotscheinová - pediatrie, Obilní trh
  dr. Filkuka - chirurgie, Sokolská 8
  dr. Kameníková - oční, polikl. Viniční
  dr. Mach podal zprávu z konkurzního řízení na primáře ARO v Úrazové nemocnici- zvolena dr. Řehořková
 • dr. Kaňovský podal zprávu z konk.řízení v MOÚ na:
  • primáře ARO - kandidáti dr. Mach, dr. Buřilová - zvolena dr. Buřilová
  • primáře klinické onkologie - zvolen dr. Němec
  • primáře radiační onkologie - kandidáti dr. Čoupek, dr. Rašovská - nikdo nezvolen
 • projednány žádosti o licence:
  • dr. Tomčík - interna - doporučeno
  • dr. Ševela - odb.zástupce, OG interna a nefrologie - doporučeno
  • dr. Krahulcová - odb.zástupce, VL.OG hematologie - doporučeno
  • dr. Zeman - OG interna - doporučeno
  • dr. Papoušková - OG oftalmologie - doporučeno
  • dr. hrubanová - hematologie - doporučeno
  • dr. Lidáková - RDG - doporučeno
  • dr. Svoboda - interna, odb,zástupce, VL,OG interna - doporučeno
  • dr. Krifta - odb.zástupce, OG nefrologie - doporučeno
  • dr. Kantorová - OG klin.biochemie - doporučeno
  • dr. kolářová - všeob.lékařství - doporučeno
  • dr. Jílková - odb.zástupce - doporučeno
  • dr. Kříž - chirurgie, odb.zástupce, VL, OG chirurgie - doporučeno
  • dr. Ouředníček - RDG, odb.zástupce, VL, OG RDG - doporučeno
  • dr. Kantorová - ERCP a následné terap.výkony - nutno doložit vyjádření gastroenterol.společnosti
 • projednány žádosti o souhlas s personálním a věcným vybavením ordinace
  • dr. Poul - ortopedie, Jílkova 167, kontrola dr. Kus
  • Naděje - Ptašínského 13, kontrola dr. Weinberger
  • dr. Pírková - prakt.lékař, Obilní trh 4, kontrola dr. Caha
  • dr. Filkuková - korekt.dermatologie, Sokolská 8, kontrola dr. Kus
  • dr. Myšková - gynekologie, Makovského nám.2, kontrola dr. Caha
  • dr. Vlková - korekt.dermatologie, Příkop 4, kontrola dr. Ryšánková
  • dr. Lerchová - lékařská kosmetika - nespadá do kompetence ČLK
  • dr. Lněnička - neurologie, kontrola dr. Kaňovský
  • dr. Holoubek - změna registrace NZZ, kontrola dr. Ryšánková
  • dr. Straková, dr. Dufek - neurologie, Rybkova, vystaveno
  • dr. Duroň - klinická onkologie, polikl.Viniční - vystaven předběžný souhlas
  • Repromeda - Viniční 235, vystaveno
  • dr. Strmiska - FBLR, Herčíkova 23, vystaveno
  • Bohemia medica - Křivánkovo nám., vystaven předběžný souhlas
  • dr. Toufarová - všeob.lékařsví, polikl.Viniční, vystaven předběžný souhlas
  • dr. Stratilová - dermatologie, polikl.Viniční, vystaven předběžný souhlas

Zpráva ze zasedání 6. 1. 1999

 • představenstvo jednalo o přípravě valné hromady
 • výběrového řízení na MmB se účastnil dr. Weinberger dne 13. 12.
  • Bohemia Medica - doporučeno
  • dr. Bártová - doporučeno
  • dr. Duroň - onkologie, doporučeno
  • K.E.I. - neprojednáno
  • dr. Štěpán - plast.chirurgie, Gorkého, doporučeno
   Současně dr. Weinberger oznámil k 31. 12. 1999 odchod dr. Taufmana, který pracoval na odboru zdravotnictví MmB a vedl výběrová řízení.
 • žádosti o přidělení licence:
  • dr. Jochymek - odborný zástupce, vedoucí lékař pro obor ortopedie - doporučeno
  • dr. Duroň - onkologie - doporučeno
  • dr. Suškevičová - lékařská mikrobiologie - doporučeno
  • dr. Pavlová - RDG, nejasnosti v délce praxe, doplnit
  • dr. Tronnerová - odborný garant neurologie - doporučeno
  • dr. Skorkovská - odborný garant oftalmologie - doporučeno
  • dr. Šín Alexandr - odb.zást., vedoucí lékař, odb.garant pro obor chirurgie - doporučeno
 • žádosti o souhlas s vybavením ordinace:
  • dr. Holoubek - FBLR, stěhování ordinace na Dřevařskou 18a - kontrola dr. Ryšánková
  • Expert Optic - změna OZ , za dr.Račanovou chtějí dr. Váňovou. Zatím neřešeno, dr. Váňová není členkou našeho OSL
  • dr. Kameníková - vystaven trvalý souhlas, kontrolu provedl dr. Kus
  • dr. Stratilová - korektivní dermatologie, předat odborné sekci k vyjádření
 • předseda se zúčastnil dne 21.12.99 výběrového řízení na místo vedoucího lékaře oddělení rodinných a závodních lékařů ve FN U sv.Anny - vybrána dr. Zapletalová
 • stanovisko představenstva ČLK k Rozhodnutí vlády kancelář namnoží a rozešle členům představenstva
 • přečteny a odsouhlaseny žádosti o garanci vzdělávacích akcí:
  • VIII. brněnský ORL den , proběhl 16.12., garant doc. Šlapák
  • Sdružení prakt.lékařů - 1.12., Urogenit.infekce, garant dr. Novotná
  • ORL klinika - 13.1.2000

Zápis z jednání představenstva OSL ČLK Brno-město, které se konalo dne 10. 2. 2000.

 1. Předseda OSL ČLK MUDr. Petr Kaňovský, CSc. přivítal nově zvolené představenstvo a přivítal jako hosty členy bývalého představenstva, kterým poděkoval za práci, kterou dosud vykonávali pro Okresní sdružení lékařů České lékařské komory. Zopakoval výsledky voleb a konstatoval, že žádný ze zvolených svoji funkci neodmítl a všichni ji přijímají.
 2. Představenstvo se zabývalo průběhem výběrových řízení a zkonstatovalo, že jsou problémy s účastí členů odborných sekcí a s jejich připraveností na jednání. V debatě převládl názor, že by na výběrová řízení měli za sekce chodit zejména soukromí lékaři, neboť mají lepší přehled o stávající síti privátních zařízení. V souvislosti s výběrovými řízeními bude MmB požádán, aby informoval o výběrových řízeních podstatně dříve než doposud (alespoň 14 dní předem) tak, aby se mohli zástupci ČLK na jednání řádně připravit.
 3. Představenstvo zvolilo do redakční rady Informačního zpravodaje OS ČLK Brno-město Doc. MUDr. Květu Kvapilíkovou, CSc., MUDr. Jiřího Macha, a tajemnici Dagmar Matějičnou.
 4. Představenstvo zvolilo jako člena představenstva pověřeného dohledem nad hospodařením a kanceláří OSL ČLK Brno-město MUDr. Dalibora Klusáčka
 5. Představenstvo zvolilo do územní znalecké komise jako zástupce ČLK MUDr. Zdeňka Bystřického . Kancelář vyřídí potřebné formality spojené s volbou MUDr. Bystřického
 6. Představenstvo zvolilo své zástupce do výběrových řízení. Zvolení byli MUDr. Vladimír Kutal, MUDr. Petr Hrbek a MUDr. Pavel Novotný.
 7. Předseda přečetl dopis MUDr. Zory Proskové z Magistrátu města Brna ze dne 19.1.2000, který se týká současných aktivit ČLK. Představenstvo konstatovalo, že spolupráce mezi OSL ČLK a MmB je velmi špatná, MmB dlouhodobě neprojevuje zájem o činnost OSL ČLK. MUDr. Mach navrhl, aby byl MUDr. Proskové napsán dopis s konstatováním , že opakované snahy OSL ČLK o spolupráci s MmB narážely na nezájem. Bylo dohodnuto, že předseda OSL napíše dopis primátorovi města Brna o trvale neuspokojivé situaci ve vztazích mezi OSL ČLK a MmB. Žádá další členy představenstva, aby ho informovali o všech problémech, které existují ve vztazích s MmB. Předseda OSL bude informovat MUDr. Proskovou, že její dopis postupuje představenstvu ČLK.
 8. Předseda OSL ČLK informoval představenstvo o současné finanční situaci OSL a prognóze hospodaření v roce 2000. Co se týče úlev z placení členských příspěvků na letošní rok pro lékaře seniory(600,-Kč),budou všechny žádosti posuzovány přísně individuelně. Naše OS ČLK je povinno odvést do centra za každého registrovaného lékaře seniora částku 300,-Kč, bez ohledu na přiznání či nepřiznání úlevy. Představenstvo se proto dohodlo, že nebudou-li to odůvodňovat skutečně mimořádné okolnosti, nebude poskytovaná úleva z placení větší než 300,Kč.

Zpráva ze zasedání 2. 3. 2000

 • předseda přečetl výsledky volební komise - delegáty sjezdu
 • oznámil představenstvu předsedu revizní komise - zvolena byla dr. Renata Gaillyová a předsedu čestné rady - zvolen byl dr. Ivan Weinberger
 • proběhla volba místopředsedy . Zvolen dr. Jiří Mach
 • představenstvo projednalo rozšíření redakční rady o doc. Skřičku a dr. Bystřického
 • předseda podal zprávu o schůzce s Ing. Kořínkem dne 25. 2.
 • na příští jednání představenstva pozvat Ing. Kořínka
 • výběrového řízení na MmB se zúčastnil dr. Kutal společně s dr. Weinbergerem dne 28. 2.
 • Imunologická laboratoř - doc. Vozníček, doporučeno
 • Žádosti o licence:
  • dr. Nechvátalová - dermatovenerologie, doporučeno
  • dr. Stratilová - OG korektivní dermatovenerologie. doporučeno
  • dr. Hrabálková - dermatovenerologie, doporučeno
  • dr. Němcová - alergologie a klinická imunologie - poslat k vyjádření odb.sekci
  • dr. Pavlová - RDG, doporučeno
  • dr. Julínková - diabetologie, doporučeno
  • dr. Nazari - OZ, OG psychiatrie - doložit praxi
  • dr. Zavadil - ORL, OZ amb.zařízení - doložit výši úvazku
  • dr. Zimovčáková - plastická chirurgie, OZ, VL, OG - doplnit potvrzení o praxi
  • dr. Salajková - kardiologie, postoupeno k vyjádření z centra, jedná se o výjimku. Požádat o vyjádření odbornou sekci
  • dr. Lábrová - funkční licence - doporučeno
 • Žádosti o souhlas s věcným a personálním vybavením:
  • dr. Šumberová - ORL, Obilní trh - kontrolu provedl dr. Kus a dr. Ryšánková
  • dr. Linzer - chirurgie, Laurea - kontrolu provede dr. Mach
  • dr. Štěpán - dermatovenerologie Gorkého 10. Jedná se však o souhlas pro dr. Černou, která nemá licenci a chce pracovat pod odborným garantem, kterým by byl dr. Štěpán. Nelze - dr. Štěpán má licenci na odb.garanta pro obor plast.chirurgie
  • dr. Račanová - oftalmologie, Mendlovo nám.1 - kontrolu provede dr. Mach
  • Expert Optic - oftalmologie, dr. Váňová, Kšírova 188 - kontrolu provede dr. Caha
  • dr. Holoubek - ortopedie a FBLR, vydáno, kontrola dr. Ryšánková
  • dr. Vašíček - chirurgie, Gajdošova - vydáno, kontrola dr. Caha
  • dr. Procházková - dermatovenerologie, Viniční 235 - vydáno, kontrola dr. Caha
  • dr. Paravanová - oftalmologie, Obilní trh 3 - vydáno, kontrola dr. Kus
  • OCHRIP - nem.Delta - zasláno odborné sekci
  • BEC Traiding - Ústav lékařské kosmetiky, změna majitele - nejasnosti ve výpisu z obch.rejstříku - požádat o vysvětlení
  • dr. Filkuková - korektivní dermatovener., Sokolská 8 - vydáno, kontrola dr. Kus
  • SZZ II - Zahradníkova, prodloužení předběžného souhlasu - vydat s datem do 31. 5. 2000
  • SZZ III - vystaven předběžný souhlas, žádost o trvalý. Předběžný souhlas se zatím prodlouží do 31.3. a v této době proběhnou tyto kontroly: Halasovo nám. 1, poliklinika - dr. Mach nem.Koliště - dr. Caha a dr. Mach Malinovského nám.3 - doc. Kvapilíková
   Ředitelka dr. Janská bude zpravena o tomto závěru.
  • představenstvo projednalo žádosti o úlevy z placení čl.příspěvků, kancelář rozešle postupně odpovědi. Dr. Klusáček přečetl návrh dopisu lékařům-seniorům
  • dr. Caha podal zprávu o jednání Výboru pro spolupráci s Dol.Rakouskem, které se konalo 29.2. v Hodoníně
  • přečteny a doporučeny tyto žádosti o garance vzdělávacích akcí : Psychiatrická klinika - Atypická psychotika 14.4. 2000, Neurol.klinika - Den I. neurologické kliniky 9.3.
  • představenstvo projednalo dopis, podepsaný dr. Suchardou , ve kterém vyzývá k odložení mimořádného sjezdu za údajnou nepřipravenost změn stavovských předpisů. Představenstvo jednomyslně podpořilo názor dr. Ratha na konání legislativního sjezdu v původním termínu. Navržené změny jsou k nahlédnutí v kancelářích OSL a připomínky OSL Brno-město zpracovávají JUDr. Kožoušek a Mgr.Prudil
  • legislativní sjezd se bude konat 8.4.2000 v Praze.

Kancelář OSL ČLK Brno-město

D. Matějičná-tajemnice

Začátkem roku 2000 jsme, jako každoročně, rozesílali všem členům OSL Brno-město složenky na zaplacení členského příspěvku na r.2000. Tuto složenku provázel dopis, ve kterém bylo mimo jiné napsáno, že na složence v kolonce variabilní symbol má být uvedeno rodné číslo plátce.

Bohužel se tak v mnoha případech nestalo a do naší kanceláře nám přicházejí platby od neidentifikovatelných plátců. V minulých letech nám Česká pošta zasílala ústřižek složenky a tak jsme mohli plátce odhalit. Nyní však, po zavedení nových složenek tomu tak není a zjistit plátce začal být velký problém. Pro zajímavost vám zde otiskujeme Soupis převodu plateb, který nám zasílá Česká pošta. Tento Soupis je jediný doklad, který o vaší platbě máme. Pod kódem VS jsou rodná čísla, nebo 0.
V dohledné době budeme rozesílat dopisy lékařům, kteří nezaplatili ve stanoveném termínu čl.příspěvky. Obdrží ho i ti lékaři, kteří sice příspěvek zaplatili, ale z důvodu absence rodného čísla jsme jim platbu nemohli připsat.

Pokud si je některý lékař vědom, že rodné číslo na složenku neuvedl, může poslat kopii ústřižku složenky do naší kanceláře již nyní.
Děkuji.


U sousedů - Německo a Rakousko

LÉKAŘSKÉ KOMORY V NĚMECKU A RAKOUSKU
Doc. MUDr. Květa Kvapilíková, CSc.

Prezident České lékařské komory dr. David Rath a předseda Parlamentního výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Ing. Zdeněk Škromach uspořádali na půdě parlamentu seminář, na kterém referoval dr. Felix Walner, ředitel Lékařské komory v Horním Rakousku a dr.Otmar Kloiber z odboru zahraničních služeb Spolkové lékařské komory Německa. Ve svých referátech a posléze i v diskusi objasňovali situaci v obou těchto lékařských komorách , které mají ve svém zařízení i působnosti mnoho společného. Obě mají v každé své spolkové zemi Zemskou lékařskou komoru se zastřešením Spolkové lékařské komory.
V Rakousku i Německu je členství všech lékařů povinné, protože jen tak mohou komory plnit své nemalé úkoly a pravomoci, které na ně byly přeneseny ze státní správy. Povinné členství platí pro všechny lékaře a v Německu může být dokonce právně vymáháno.Činnost komor je v obou zemích dána zákony a řadou dalších nařízení zasahujících i do oblasti sociální péče. Převzetím úkolů je dáno i převzetí odpovědnosti. V Německu jsou komory statutárními jednotkami, mají své pravomoci a decentralizují a regionalizují státní moc. Zemské komory jsou i v Německu zcela na státu nezávislé a ministři mohou pouze sledovat dodržování zákonů. Na národní úrovni spolupracují ve Spolkové lékařské komoře, kde je rozhodováno o všech zásadních otázkách národního i mezinárodního významu.

Komory vedou v obou zemích registr lékařů a jejich činnost je hrazena pouze z příspěvků členů, nemají žádné státní nebo místní dotace. Jejich hlavním úkolem je dohled nad lékařskou profesí, řízení a dohled nad postgraduální výukou, nad kontinuálním lékařským vzděláváním a nad zajištěním kvality lékařské péče. Zákony a nařízení týkající se jakéhokoliv vzdělávání lékařů byly vypracovány ve spolupráci s lékařskou komorou a poskytování vzdělávání lékařů je povoleno v Rakousku jen na základě stanoviska lékařské komory. V Rakousku je vydávání diplomů pro výkon lékařské praxe v rukou Rakouské lékařské komory, v Německu jsou licence vydávány státem. V Německu je dohled nad postgraduální výukou, certifikace zvláštního doškolování a kontinuální lékařské vzdělávání zcela v rukou lékařských komor.

Zájmů lékařů se týká celá řada zákonů a proto v obou zemích vydávají lékařské komory k těmto zákonům a opatřením komentáře a kritická stanoviska. Demokratická struktura lékařských komor zaručuje rovná práva každému členu a zabraňuje tomu, aby byly prosazovány individuelní zájmy nerespektující názory celého lékařského stavu. Mají tedy komory poradní a recenzující právo ve vztahu ke státu a reprezentují celou kontinuitu lékařů. Volení zástupci pak prezentují názory lékařské veřejnosti v diskusích s politiky a zástupci médií.
V Rakousku je při společných jednáních s pojišťovnami stanovováno, které výkony a v jaké výši budou ze zdravotního pojištění hrazeny. O sazebníku se jedná každý rok. Nedošlo-li by ke konsenzu, pak mohou lékaři požadovat na úhradu smluvní cenu s tím, že je jim refundována částka dle loňského sazebníku. Tento způsob je jak pro pacienty tak pro lékaře nevýhodný, a proto jsou jednání s pojišťovnami obvykle úspěšná. Pro lékaře je přístup do systému zdravotního pojištění jedině přes komoru a již proto je povinné členství v komoře pro ně nezbytné. Dozor nad stavovskou etikou vykonávají disciplinární úřady, které jsou organizovány a z valné části i obesílány lékařskými komorami. Rovněž v Německu mají ustaveny rady, které jsou složeny z lékařů a právníků, které vyřizují stížnosti pacientů.

Vedle těchto základních funkcí lékařských komor existují ještě jejich specifické úkoly v oblasti poradenství, zvláštního penzijního fondu, sociálních podpor a zvláštního nemocenského pojištění.
Z poměrně rozsáhlé diskuse vyplynul v prvé řadě závěr, že lékařské komory jsou důležitým článkem v řízení zdravotnictví i v sociální politice. Jsou schopny plnit svěřené úkoly a to zejména v oblasti profesní a odborné, ale i v oblasti legislativní, vzdělávací a etické. K plnění těchto úkolů je nezbytnou podmínkou povinné členství v lékařských komorách.


HOSPIC - léčba bolesti a paliativní medicína na začátku cesty

MUDr. Zdeněk Bystřický

Cílem tohoto článku je podat základní informace o hospicovém přístupu v péči o terminálně nemocné, rámcový přehled situace v naší republice, brněnském regionu a o jednom z těchto zařízení v našem regionu - Domě léčby bolesti s hospicem svatého Josefa v Rajhradě.

V poslední době se v médiích stalo velmi populární hovořit o eutanázii. Je zajímavé, pod jakým zorným úhlem se problematika smrtelně nemocných a umírajících dostala na pořad dne. Tento problém však má úplně jiný rozměr, než je eutanázie. O všech zkratkovitých řešeních se většinou začne mluvit v situacích, kdy je malé povědomí o dané problematice, kdy chybí legislativa či obecná pravidla a každé zkratkovité řešení může mít nádech řešení ideálního. Víme však, že mnohé, co se zdá velmi jednoduché a jasné, takové ve skutečnosti není. Zkratkovité řešení v případě smrtelně nemocných a umírajících je velmi nebezpečné. Proto Parlamentní shromáždění Rady Evropy přijalo v červnu letošního roku Dokument Rady Evropy k péči o smrtelně nemocné č. 1418. Tento dokument se zabývá ochranou lidských práv a důstojnosti smrtelně nemocných a umírajících. Výňatek z tohoto Dokumentu vyšel ve Zdravotnických novinách č. 43 dne 29. 10. 1999. Jako červená nit se celým dokumentem táhne požadavek toho, aby člověk, jehož nemoc spěje neodvolatelně v krátké době ke smrti, měl nárok na to, aby zemřel v klidu, bez bolestí, důstojně a obklopen citlivou péčí. Podpory by se mělo dostat i jeho příbuzným či blízkým. V neposlední řadě by mělo být samozřejmostí pietní zacházení s tělem zemřelého. Dle mého mínění, pokud by byly naplněny veškeré požadavky, které jsou v tomto dokumentu obsaženy, nemuseli bychom uvažovat o legalizaci eutanázie, poněvadž by pro ni nebyl důvod.

V tomto dokumentu je tedy legislativně-medicínsky člověk nazírán nikoli jako ve vzduchoprázdu visící jedinec, nýbrž holisticky jako člověk, který je zakotven ve složitých sociálních, psychologických a duchovních vazbách. Že tedy vysoce kvalifikovanou péči vyžaduje nejen on samotný, ale také jeho rodina a blízcí.

Problematikou nevyléčitelně nemocných a umírajících se zabývá paliativní medicína. Tento nový medicínský obor teprve začíná v naší zemi získávat prostor, který mu náleží. Ve vyspělém zahraničí již své místo má. Lékaři a veškerý zdravotnický personál začínají chápat, že i když již nemohou zvítězit v boji s některými nemocemi, je vítězstvím i to, že nevyléčitelně nemocný člověk prožije nemocí vymezený zbytek života důstojně, bez bolestí a ostatních nepříjemných příznaků postupující nemoci. A to zejména, pokud se toto vše podaří zajistit v jeho vlastním prostředí mezi jeho blízkými.

Proto již před lety vzniklo i v naší zemi hospicové hnutí - Sdružení poskytovatelů hospicové péče, které si principy jež se nakonec objevily v Dokumentu Rady Evropy dalo za cíl. Vznikly u nás první hospice a jednotky paliativní medicíny. Byla ustanovena Sekce paliativní medicíny Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP. Tato společnost vypracovala koncepci nového nadstavbového medicínského oboru Léčba bolesti a paliativní medicína. Problematika léčby bolesti a paliativní medicíny se totiž jen v naší republice týká řádově desítek tisíc lidí, takže potřeba vzniku tohoto samostatného oboru je opodstatněná.

Důležitost této problematiky si uvědomuje i Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní společnost pro studium bolesti (IASP), které označily rakovinnou bolest za největší světový problém již v roce 1984. IASP pak spolu s WHO spolupracují na uplatňování globálního programu dostupnosti účinné léčby této bolesti na celém světě do roku 2000.

Rok 2000 je zde a já se obávám, že v naší zemi i přes maximální nasazení bezprostředně zainteresovaných lidí tento problém ještě zdaleka není úspěšně vyřešen. Mnohdy bohužel chybí i snaha a ochota jej uspokojivě řešit.

Je nutné si však uvědomit, že paliativní medicína v sobě nezahrnuje pouze problematiku onkologicky nemocných, i když onkologicky nemocní jsou nejčastějšími pacienty zařízení, která poskytuí paliativní hospicovou péči. Paliativní léčbu vyžadují i pacienti trpící onemocněním motoneuronů, AIDS, nemocní v persistujícím vegetativním stavu nebo trpící jinými onemocněními, která již nereagují na kurativní léčbu nebo tato již není možná. Vždy však v takovéto situaci jim musíme poskytnout kvalitní a kvalifikovanou paliativní terapii s cílem zajistit nemocnému co nejvyšší možnou kvalitu zbývajícího života.

Hospicový přístup k těmto nemocným je jedním z těch, které se ukázaly být úspěšnými. Úhelným kamenem paliativně hospicového přístupu k terminálně nemocnému člověku je skutečná holistická péče. Proto nesmí být jednotlivé příznaky postupujícího onemocnění nazírány odděleně od konkrétního pacienta a jeho sociální, rodinné, duchovní a psychologické celistvosti. Tento přístup v sobě musí zahrnovat skutečné pochopení všech pacientových stesků.

Jedním z problémů přijetí holistického přístupu k jakémukoiv aspektu v léčbě je to, že my lékaři jsme od přírody "intervencionisty." Toužíme udělat něco aktivního, co by našim pacientům pomohlo. Tento intervencionistický přístup je však dvojsečnou zbraní. Zejména onkologické onemocnění připouští široké spektrum intervencí, úspěch však zcela závisí na porozumění všem pacientovým potřebám stejnou měrou, jako na vědecké účinnosti léčebného postupu, který provádíme.

Pacientům nejlépe posloužíme, pokud budem brát kvalitu jejich života za základní vodítko v léčbě. Nejčastější komplikací, která má negativní vliv na kvalitu života je u onkologických onemocnění bolest. Úleva od této bolesti je však nejkvalitnější v kontextu se zvládnutím ostatních symptomů jako jsou nausea, obstipace, anorexia, zvracení a zmatenost. Bolest je špatně zvládána, pokud má za následek excesivní sedaci, netolerovanou nauseu či zvracení.

Léčebný úspěch při kontrole všech symptomů vyžaduje jejich opakované přehodnocování. Přirozeně, v terminálním stavu má základní onemocnění progresivní a dynamický charakter. Pacient i rodina musí proto být informováni o tom, kterak s touto situací zaobcházet a co lze očekávat při progresi onemocnění. Většině pacientů lze mnohé postupy paliativní medicíny pod vedením či po konzultaci odborníka poskytovat v domácím prostředí a přijetí do hospiců či na speciální jednotky paliativní medicíny by měly mít vážný důvod. Tyto důvody budou vždy záviset na lékařově odbornosti a na dosažitelnosti možných léčebných přístupů. V ideálním (námi stanoveném a cílovém) případě by praktický lékař měl být podporován lékaři se specializací v léčbě bolesti a paliativní medicíně z nejbližšího hospice či jednotky paliativní péče s možností hospitalizovat pacienta v těchto zařízeních, poskytovat jim zde ambulantní péči včetně péče v denních stacionářích nebo jej navštěvovat a léčit doma. Přijetí do hospice by mělo být vyžadováno v situacích kdy:
1. Kontrola komplikujících příznaků je méně než ideální
2. Kdy si musí odpočinout osoba, která o pacienta jinak pečuje (nebo není dočasně schopna pečovat)
3. Je pacient na světě sám. Tato indikace vystupuje do popředí v terminální péči.

V naší republice funguje pět zařízení, která poskytují paliativní hospicovou péči. Je to prozatím bohužel velmi malý počet ve srovnání s vyspělým zahraničím. Nejstarším zařízením je Hospic Anežky České v Červeném Kostelci u Náchoda, který má kapacitu 30 lůžek. Dalším zařízením je Hospic Štrasburk v Praze Bohnicích s kapacitou 26 lůžek a v Plzni je Hospic svatého Lazara, který disponuje třiceti lůžky. Severní Morava, Severní, Střední a Jižní Čechy nemají žádné obdobné zařízení. Z tohoto pohledu je situace v našem regionu velmi optimistická. Dle propočtů odborné společnosti a MZ je doporučený počet paliativních lůžek v současné době 2,5 - 5,0 na 100 tisíc obyvatel. V brněnském regionu jsou dvě zařízení s celkovou kapacitou 70 lůžek. Starší z nich je Jednotka paliativní péče v Nemocnici TRN v Babicích nad Svitavou a druhým je Dům léčby bolesti s hospicem svatého Josefa v Rajhradě, který zahájil provoz v dubnu roku 1999. Můžeme tedy říci, že náš region je paliativními lůžky dostatečně saturován.

Dům léčby bolesti s hospicem svatého Josefa je církevní nestátní zdravotnické zařízení, které na padesáti lůžkách s nepřetržitou lékařskou ústavní pohotovostní službou poskytuje paliativní léčbu preterminálně či terminálně nemocným pacientům a pacientům, kteří vyžadují lůžkovou léčbu bolestivých stavů neonkologického původu všech věkových skupin, bez rozdílu vyznání. Jeho zřizovatelem je Diecézní charita Brno. Toto pracoviště je garantováno Českou lékařskou komorou a Společností pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP. Je čtvrtým zdravotnickým zařízením hospicového typu v naší republice a prvním na Moravě. Je také součástí Univerzitního onkologického centra.

Jedná se o čtyřpodlažní budovu, kde v přízemí je situován ambulantní trakt s příjmací kanceláří, edukační centrum, kaple, místnost pro rozloučení se zemřelými, v blízké budoucnosti ještě kavárnička. V prvním patře je umístěna lůžková stanice A, která disponuje 28 lůžky. Ve druhém patře je stanice B, která má osmnáct lůžek standardních, zákrokový sálek a čtyři lůžka zvýšeného sledování. Ve třetím patře jsou ubytovací prostory pro příbuzné a blízké pacientů, stážisty, inspekční pokoje lékařů a kancelářské prostory vedení a správy hospice a zasedací místnost.

Léčebná část hospice je tvořena:
· ambulantním traktem
· lůžkovou stanicí A
· lůžkovou stanicí B
· zákrokovým sálkem a pokojem zvýšeného sledování

Ambulantní trakt je tvořen ambulancí léčby bolesti a paliativní medicíny a léčebnou rehabilitací. Ambulance slouží zejména pacientům, kteří buď budou nebo byli hospitalizováni v lůžkové části a jejich stav momentálně nevyžaduje hospitalizaci, ale pravidelné odborné sledování. Tento důležitý prvek paliativní medicíny, který je zakotven ve výše zmíněném Dokumentu Rady Evropy není v případě našeho zařízení doposud Všeobecnou zdravotní pojišťovnou chápán. Ambulantní, ale i lůžková část také zajišťují konziliární služby v problematice paliativní medicíny a léčby bolesti.

Rehabilitace slouží především hospitalizovaným pacientům, ale v menší míře i pacientům ambulantním. Má tři samostatné části zaměřené na provádění měkkých technik, elektroléčbu a vodoléčbu. Již jsme se setkali s názorem, že v hospici není pro rehabilitaci místo, že je již zbytečná. Náš názor doplněný zkušeností potvrzuje její nezastupitelné místo v péči o terminálně nemocné. Kromě mnoha jiných úloh stojí za zmínku její role v prevenci bolestí z imobility.

Obě lůžkové stanice jsou tvořeny celkem čtyřicetišesti lůžky v jedno až třílůžkových pokojích. Všechny pokoje mají vlastní koupelnu se sprchovým koutem a toaletu. Lůžka jsou vícesegmentová elektricky polohovatelná. U každého lůžka má pacient k dispozici uzamykatelný noční stolek. Také má pro své oblečení vlastní šatní skříň. Součástí každého pacientského lůžka je i lampa ke čtení, komunikační systém se sestrou a ošetřujícím personálem, samostatná telefonní linka bez omezení s vlastním účtováním tarifních impulzů. Na každém pokoji je i rozvod televizního a rozhlasového signálu. Je zde umístěn stůl s pohodlnými křesílky. Na každé stanici je i víceúčelová společenská místnost, která slouží také jako jídelna a prostor pro psychoterapii.

K provádění některých paliativních zákroků, jež jsou spojeny zejména s léčbou onkologické bolesti, máme k dispozici zákrokový sálek s možností zajištění celkové anestezie a případně i krátkodobé umělé plicní ventilace. Ke sledování pacientů po provedených zákrocích a pro pacienty, jejichž ošetřování vyžaduje kontinuální sledování a časté ošetřovatelské zákroky, slouží čtyři lůžka na pokoji zvýšeného sledování, která mají charakter lůžek intermediární péče včetně základní přístrojové monitorace. K hlavnímu spektru zákroků patří zejména anesteziologické neuromodulační techniky sloužící k tlumení onkologické i neonkologické bolesti, včetně intraspinálních dlouhodobých blokád. Dále zákrokový sálek slouží k provádění kanylací centrálních žil, hrudních punkcí či punkcí ascitu. K zákrokovému sálku přiléhá místnost s autoklávem, přípravna nástrojů a materiálů určených ke sterilizaci a umývárna.

Lékařsky je provoz našeho zařízení zajištěn v denní službě čtyřmi lékaři odborností vnitřní lékařství a anesteziologie a resuscitace. Každá stanice má svého kmenového lékaře. Ostatní se podílejí na léčbě bolesti na obou stanicích a na ambulantním provozu. Na část úvazku jsou k dispozici rehabilitační lékař, chirurg a pediatr. K zajištění nepřetržité přítomnosti lékaře - ústavní pohotovostní služby - je navázán smluvní vztah s dalšími lékaři. Protože paliativní hospicová péče je péče o všechny stránky člověka - fyzickou, psychickou, sociální a duchovní - jsou v našem zařízení denně přítomni i kliničtí psychologové, sociální pracovnice a k dispozici je kdykoliv na požádání i duchovní.

Indikací k přijetí do našeho zařízení je potřeba poskytování paliativní léčby u pacientů všech věkových skupin, u kterých již byly vyčerpány možnosti léčby kausální a nároky na medicínskou a ošetřovatelskou péči přesahují možnosti terénní péče. Cílem naší léčby je minimalizovat komplikace, které doprovázejí postupující základní onemocnění. Dále se zabýváme léčbou chronických bolestivých stavů jako jsou fantomové bolesti, postherpetická neuralgie, reflexní sympatická dystrofie, failed back syndrom, osteoporotické bolesti a ostatní bolestivé stavy s návazností na rehabilitaci, zejména pokud jejich léčení přesahuje možnosti ambulantních složek a vyžaduje hospitalizaci pacienta. Z hlediska diagnostických skupin jsou nejčastější indikační skupinou pacienti trpící některým onkologickým onemocněním. Své služby však poskytujeme i pacientům ve vigilním komatu, pokud spontánně ventilují, pacientům trpícím progredujícími neurologickými onemocněními nebo preterminálními a terminálními stavy ostatních onemocnění. Přijetí indikuje kterýkoliv ošetřující lékař - praktický či klinický - na formuláři "Žádost o přijetí klienta", které jsou k dispozici v nemocnicích našeho regionu, v našem zařízení, na Diecézní charitě Brno na třídě Kapitána Jaroše č. 9 v Brně a je k dispozici ke stažení na webových stránkách našeho hospice. Samozřejmě jsme schopni tento formulář na vyžádání poslat. O přijetí klienta pak rozhoduje tříčlenná komise. Je samozřejmé, že k nejlepšímu možnému posouzení stavu slouží co nejkompletnější dokumentace pacienta, případně osobní konzultace.

Od zahájení provozu do poloviny prosince roku 1999 prošlo naším zařízením 295 pacientů, z nichž 246 bylo přijato na lůžko. 139 bohužel zemřelo. Někteří z našich pacientů však byli po stabilizaci stavu a zkompenzování nepříjemných příznaků postupujícího onemocnění propuštěni do domácího léčení. Některé jsme však museli přeložit do jiných zdravotnických zařízení, třeba jen z důvodu podání krevní transfúze, kterou revizní lékař VZP našemu zařízení odmítl zaplatit. Našemu nejmladšímu pacientovi bylo šest let a nejstaršímu devadesát pět. Průměrná ošetřovací doba je v současnosti necelý měsíc. Dosti se potýkáme s problémem příliš pozdní indikace k přijetí do našeho zařízení. Indikovaného žadatele o umístění jsme schopni uspokojit prakticky okamžitě. V současné době jsou k dispozici hlavní informace o našem zařízení na naší webové stránce http//www.dlbsh.cz

Za velmi důležitý považujeme ten fakt, že jsme schopni ubytovávat blízké našich pacientů dle jejich přání a našich možností buď přímo na pokoji s nemocným nebo v hostinských pokojích.


Právní poradna - Informovaný souhlas při klinickém hodnocení léčiv

Ing. Mgr. Lukáš Prudil

V září 1999 byla Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství vydána vyhláška č. 230/1999 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv. Jedná se o vyhlášku, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech; stanoví např. podmínky pro činnost etických komisí, náležitosti zpráv a záznamů z klinického hodnocení, podmínky vedení klinického hodnocení. Vydání vyhlášky poněkud zaskočilo odbornou lékařskou veřejnost a to zejména proto, že nabyla podle § 37 účinnosti dnem vyhlášení. Nebyl tedy dán dostatečný prostor na seznámení se s novým právním předpisem a úpravu materiálů, které se vztahují ke klinickému hodnocení léčiv tak, aby byly v souladu s touto vyhláškou.

Jednou z věcí, která je velmi detailně upravena je rovněž problematika informací, které mají být poskytovány subjektu hodnocení a poučení a souhlasu tohoto subjektu. V § 36 odst. 1 zákona o léčivech (dále jen ,,zákon") se stanoví co se rozumí informovaným souhlasem - je to dobrovolné vyjádření vůle subjektu hodnocení, popřípadě jeho zákonného zástupce zúčastnit se klinického hodnocení, které musí být učiněno po předchozím poučení. Je nezbytné, aby informovaný souhlas trval po celou dobu klinického hodnocení. V případě jeho odvolání nelze v klinickém hodnocení na subjektu hodnocení pokračovat (§ 36 odst. 3 zákona).

Poučení subjektu hodnocení nebo jeho zákonného zástupce musí být, jak stanoví zákon, prokazatelné, srozumitelné a učiněné v jazyce, kterému subjekt hodnocení dobře rozumí. Jedná se o požadavky naprosto zásadní, které musí být plně respektovány. Je nemyslitelné, aby se subjektu hodnocení dostalo informací v podobě, která je pro něj nesrozumitelná a nejasná. Prokazatelnost je zachována tehdy, je-li dodržena písemná forma.
Další náležitosti, které musí být uvedeny v poučení subjektu hodnocení a písemném informovaném souhlasu jsou stanoveny přílohou č. 2 vyhlášky č. 230/1999 Sb. Subjekt hodnocení nebo jeho zákonný zástupce musí obdržet kopii podepsaného a datem opatřeného informovaného souhlasu, jakož i kopii písemných informací o klinickém hodnocení určených pro subjekty hodnocení. Jedná se o následující údaje, které musí být subjektu hodnocení sděleny:

 1. upozornění, že klinické hodnocení je výzkumnou činností,
 2. cíle klinického hodnocení,
 3. léčebné postupy a upozornění na pravděpodobnost náhodného zařazení do jednotlivých skupin lišících se léčbou tam, kde jde o randomizované klinické hodnocení,
 4. postupy a výkony v průběhu klinického hodnocení včetně všech invazivních výkonů,
 5. odpovědnosti subjektu hodnocení,
 6. zdůraznění těch prvků klinického hodnocení, které mají povahu výzkumu,
 7. předvídatelná rizika či nepříjemnosti pro subjekt hodnocení, včetně případného rizika pro plod nebo kojené dítě,
 8. očekávané přínosy; subjekt hodnocení se uvědomí i v případech , že žádný klinický přínos pro něho není očekáván,
 9. alternativní léčebné postupy, které mohou být pro léčbu subjektu hodnocení použity, jejich výhody a rizika,
 10. léčba a podmínky odškodnění, které budou subjektu hodnocení poskytnuty v případě újmy na zdraví vzniklé v souvislosti s jeho účastí v klinickém hodnocení,
 11. předpokládaná výše odměny subjektu za jeho účast v klinickém hodnocení,
 12. předpokládané výdaje subjektu v souvislosti s jeho účastí v klinickém hodnocení,
 13. informaci o tom, že účast subjektu v klinickém hodnocení je dobrovolná a že subjekt může odmítnout účast nebo může odstoupit od účasti v klinickém hodnocení kdykoliv, bez postihu či ztráty výhod, na něž má jinak právo,
 14. souhlas s tím, že monitoři, auditoři, příslušná etická komise a Státní ústav pro kontrolu léčiv budou mít umožněn přímý přístup k původní klinické dokumentaci za účelem ověření průběhu klinického hodnocení anebo údajů, aniž dojde k porušení důvěrnosti informací o subjektech, v míře povolené právními předpisy, a že podepsáním písemného informovaného souhlasu subjekt či jeho pověřený zákonný zástupce souhlasí s touto skutečností,
 15. souhlas s tím, že záznamy, podle nichž lze identifikovat subjekt hodnocení, budou uchovávány jako důvěrné a nebudou, v míře zaručené právními předpisy, veřejně zpřístupněny; budou-li výsledky klinického hodnocení publikovány, totožnost subjektu nebude zveřejněna,
 16. souhlas s tím, že subjekt hodnocení anebo jeho zákonný zástupce budou včas informováni, pokud by se vyskytla informace, která by mohla mít význam pro rozhodnutí subjektu pokračovat v účasti v klinickém hodnocení,
 17. informace o osobách, od kterých bude možné získat další informace týkající se klinického hodnocení a práv subjektů hodnocení, a informace o tom, koho kontaktovat v případě poškození zdraví v souvislosti s klinickým hodnocením,
 18. předvídatelné okolnosti a důvody, pro které může být účast subjektu v klinickém hodnocení ukončena,
 19. předpokládaná doba trvání účasti subjektu v klinickém hodnocení,
 20. přibližný počet subjektů hodnocení, které se účastní klinického hodnocení.

Jak je zřejmé z pouhého výpisu všech údajů, které musí být uvedeny v poučení a informovaném souhlasu, je okruh skutečností sdělovaných subjektu hodnocení značně široký. To je v souladu s trendem v zemích Evropské unie, kde práva jednotlivce (zde tedy subjektu hodnocení) musí být plně respektována a zachovávána, zároveň ale tak, aby výzkum nebyl zcela znemožněn.

Je nezbytné si uvědomit, že není-li poučení a informovaný souhlas v souladu s požadavky zákona a vyhlášky č. 230/1999 Sb., nemůže příslušná etická komise vydat souhlas s prováděním klinického hodnocení. Není rozhodující jestli v jiném státě byly údaje uvedené v příslušných dokumentech dostačující - rozhodující je, aby splňovaly požadavky kladené právním řádem českým.


Právní poradna - Najdeme společné řešení?

JUDr. Jaromír Kožoušek

V právních předpisech vztahujících se k poskytování zdravotní péče občas narážíme na různá úskalí, která vyvolávají nedorozumění i stížnosti jak na straně občanů, tak mezi lékaři navzájem.
Máme na mysli takové předpisy, které např. některé postupy upravují v alternativách, z nichž je třeba v konkrétních situacích správně vybrat. Nebo předpisy obsahují pojmy tzv. neurčité. Tyto v právních předpisech nelze přesněji definovat vzhledem k rozmanitosti situací, v nichž se realizují.

Již v našem Informačním zpravodaji č.3/1996 jsme např. komentovali dvojí způsob ukončování dočasné pracovní neschopnosti ve smyslu platných předpisů. Buď ošetřujícím lékařem, nebo lékařem OSSZ. V důsledku toho o případném odvolání se občana proti ukončení jeho PN rozhoduje buď okresní úřad nebo OSSZ. Komu z těchto dvou lékařů konkrétně přísluší o ukončení PN rozhodnout, není vždy dostatečně jasné. Vyvodili jsme si závěr, že by to měl být na prvním místě ošetřující lékař. A až za určitých okolností lékař OSSZ. Např. není-li shoda názorů obou lékařů o indikaci k ukončení PN a věc musí jeden z nich rozhodnout. Vzhledem ke zmíněnému článku v Informačním zpravodaji zde nemíníme problém dále rozvádět.
Jiné značné pochybnosti a kompetenční spory mezi lékaři vyvolává otázka jejich příslušnosti k předpisu dopravy nemocného na účet zdravotního pojištění.
Zákon č.48/97 Sb. v § 36/1 stanoví, že pojišťovna hradí dopravu pojištěnce sanitním vozidlem, výjimečně i jiným způsobem, do smluvního zdr.zařízení, ze smluvního do bydliště a mezi smluvními zdr.zařízeními, v případě,že její nezbytnost indikuje ošetřující lékař.

Kdo je ošetřujícím lékařem, definuje zákon v § 18/3. Je to registrující lékař primární péče, lékař poskytující specializovanou ambulantní péči a lékař poskytující péči v zařízení ústavní péče.
Podle vyhlášky č.134/98 Sb."převoz pacienta se vykazuje zdravotní pojišťovně k úhradě na základě příkazu, který vydal registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař".
Je nepochybné, že při odesílání pacienta na vyšetření a ošetření k odbornému lékaři indikuje a příkaz k převozu vystavuje praktický lékař. Spor a dohadování nastává o tom, kdo má vydat příkaz k převozu zpět po poskytnutí péče odborným lékařem. Obecně ošetřujícími jsou jak lékař odesílající, tak lékař odborný.
Aby dilema a spory nevznikaly, potřebujeme si dohodnout vhodné pravidlo, a to z širšího výkladového kontextu právních předpisů a posouzení všech souvisejících okolností a jejich vzájemných vazeb.

Z toho vyplývá , že odborný lékař, který doporučeného pacienta vyšetřuje a ošetřuje, je de facto v tomto stadiu jeho ošetřujícím. Je na něm rozhodnout, zda průběh a výsledek jím poskytnuté péče indikuje vrácení nemocného domů a zpět praktickému lékaři, nebo odeslání do jiné odborné péče nebo ponechání si pacienta ve vlastní péči. Současně rozhoduje o způsobu transferu nemocného a vystavuje příkaz k nutnému převozu. Není logické vyžadovat, i když se tak občas stává, aby praktický lékař vystavoval příkaz k převozu tam a současně zpět. Za naprosto nepřijatelné pak je nutno považovat i vyskytující se požadavky, aby praktický lékař přikazoval přepravu nemocného při propuštění z ústavní péče.
Všimněme si ještě jednoho problému, aktuálnímu zvlášť v poslední době. Je vyvolán finančními limitacemi na preskripci léčiv a PZT a zavedením drastických srážek za příp.překračování těchto limitů. Vznikají ostré spory mezi praktickými lékaři a ambulantními specialisty, kdo z nich je povinen pacientům léky předepisovat na konto svých limitů.
Zákon č.48/97 Sb. v §17/7 mluví pouze o hrazení léčiv na základě lékařského předpisu vystaveného lékařem bez jeho bližšího určení. Jinak vyhl. 134/98 Sb. vymezuje některé skupiny hrazených léčiv, které je oprávněn předepisovat jen odborný lékař nebo lékař specializovaného pracoviště, nebo na základě jeho odborného doporučení ošetřující lékař.
I zde, chceme-li najít východisko z těch nešťastných "nebo", musíme vycházet ze stejného postupu jako v předcházející problematice.
Zákon v § 21/3 uvádí, že ambulantní specialista má praktického lékaře informovat o průběhu a ukončení léčení a o skutečnostech, důležitých pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci a k epidemiologické situaci. O způsobu zajištění kontinuity další medikoterapie toto ustanovení nemluví.
Zařízení ústavní péče tak, jak stanoví zákon v § 27/4, v propouštěcí zprávě zasílané ošetřujícímu lékaři, který ústavní péči navrhl , a registrujícímu lékaři, navrhuje další léčebný postup. Přitom podle § 27/1 je povinno vybavit pacienta při propuštění léky a PZT na tři dny ( což není vždy dodržováno), výjimečně na delší dobu.

Z toho lze vyvodit tyto závěry:

 1. Nemocnice vydává léky jen na tři dny při propuštění pacient. Další léky předepisuje ošetřující lékař, jímž je buď odborný lékař, který hospitalizaci navrhl, nebo registrující lékař. I zde máme slovní spojku "nebo", odpověď na to, kdo to má být, by mělo dát následující pravidlo.
 2. Odborný lékař jím poskytnutou péči buď u sebe ukončuje (viz výše § 21/3, tím končí i jeho povinnost k další preskripci léčiv a tato přechází na praktického lékaře. Nebo se rozhodne v ní sám pokračovat, tudíž ji neukončuje, v tom případě i předepisuje léky. Otázka jeho ukončení léčby závisí na tom, zda odborný lékař stanoví nemocnému další návštěvy a kontroly u sebe ( jen v poměrně krátké době odpovídající přibližně době spotřeby běžného množství předepsaných léčiv) nebo nemocného předá do další péče praktickému lékaři. V tom případě musí léčiva předepisovat praktický lékař. Pokud odborný lékař v předávané lékařské zprávě doporučovat další medikaci, rozhoduje praktický lékař podle sledování vývoje zdravotního stavu nemocného, kolik a jaké léky předepíše.

Domníváme se, že je na pochopení a povinnosti spolupráce lékařů řídit se ve sporných situacích jakýmisi akceptovanými džentlmenskými pravidly, bez prvořadého ohledu na to, jak koho více či méně finančně zatíží.
Nejhorším řešením na všech uváděných problematikách (další podobné by se našly) je, jestliže vnímavý pacient na sobě pocítí, jak se lékaři mezi sebou o něm handrkují, kdo je povinen mu poskytnout péči, zajistit převoz, předepsat léky apod. a odkazují ho jeden na druhého.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město