MOÚ - výběrové řízení


PRIMÁŘ/KA Oddělení specializovaných ambulancí MOÚ

 

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího místa: PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ SPECIALIZOVANÝCH AMBULANCÍ MOÚ.

Odborné požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací,
 • specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství, popř. klinická onkologie dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů podmínkou,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • minimálně 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru,
 • platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence,
 • řídící, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost a spolehlivost,
 • atestace z klinické onkologie výhodou,
 • dosažená vědecká hodnost Ph.D. výhodou,
 • aktivní znalost anglického jazyka výhodou.

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

návrh koncepce ŘÍZENÍ a ROZVOJE pracoviště na období 5 let se zaměřením na oblast:

 1. provozu jednotlivých specializovaných ambulancí (např. neurologická, interní, kožní, ORL, pracovní lékařství, Úseku klinické psychologie, sexuologie aj.), participace na multidisciplinárních komisích a na provozních, výzkumných a vzdělávacích aktivitách MOÚ,
 2. indikátorů hospodaření a kvality, včetně návrhů na jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců,
 3. plánu zavádění inovací a podporu výzkumné činnosti včetně mezinárodní spolupráce,
 4. zajištění lidských zdrojů (včetně udržování zdravé firemní kultury, návrh indikátorů pro evaluaci práce lékařů a jejich využití pro motivaci zaměstnanců).

Dále požadujeme:

 • životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ),
 • kopii licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence,
 • výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců),
 • čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve.

Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 7 dnů před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ Ing. Leoně Novotné na tel. čísle: 543 134 103 a následně mu bude umožněna prohlídka pracoviště. Podrobné informace o Centrálních operačních sálech, stejně jako o dalších pracovištích MOÚ, lze získat rovněž z výročních zpráv, které jsou na veřejně dostupné na internetových stránkách MOÚ https://www.mou.cz/vyrocni-zpravy/t1775.

Další informace poskytne: náměstek pro léčebně preventivní péči, doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.  Kontakt: tel.: 543 134 113, e-mail: kiss@mou.cz

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 15. března 2024 (včetně). Přihlášku lze odeslat elektronicky, prostřednictvím Dotazníku pro uchazeče, který naleznete na www.mou.cz/kariera. V případě zaslání písemné přihlášky ji adresujte na: 

Masarykův onkologický ústav
Oddělení personální a mzdové
Žlutý kopec 7
656 53 Brno

Písemné přihlášky označte: VŘ PRIMÁŘ/KA ODD. SPECIALIZOVANÝCH AMBULANCÍ KKOP ".

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení. Předpokládaný termín konání je 27. března 2024.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město