MOÚ - výběrové řízení

 

 

 

 

 

VŘ: PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ CHIRURGIE

 

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

 

PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ CHIRURGIE

Odborné požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací,
 • specializovaná způsobilost v oboru chirurgie dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů podmínkou,
 • další atestace, specializace nebo licence v chirurgickém oboru, včetně nástavbové atestace z onkochirurgie nebo jiném oboru podílejícím se na diagnostice a léčbě onkologických onemocnění výhodou, stejně jako titul Ph.D., nebo habilitace/profesura ve výše uvedených oborech,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • minimálně 10 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru,
 • platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence,
 • řídící, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost a spolehlivost,
 • aktivní znalost anglického jazyka výhodou.

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

- návrh koncepce ŘÍZENÍ a ROZVOJE pracoviště na období 5 let se zaměřením na oblast:

 1. provozu vlastní ambulantní a lůžkové části, včetně operativ, participace na multidisciplinárních komisích a na společných provozních, výzkumných a vzdělávacích aktivitách Kliniky operační onkologie a dalších pracovišť MOÚ,
 2. indikátorů hospodaření a kvality, včetně návrhů na jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců,
 3. plánu zavádění inovací a podporu výzkumné činnosti včetně mezinárodní spolupráce,
 4. zajištění lidských zdrojů (včetně udržování zdravé firemní kultury, návrhu indikátorů pro evaluaci práce lékařů a jejich využití pro motivaci zaměstnanců).

Dále požadujeme:

 • životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ),
 • kopii licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence,
 • výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců),
 • čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve.

Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 7 dnů před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ Ing. Leoně Novotné na tel. čísle: 543 134 103 a následně mu bude umožněna prohlídka pracoviště.
Podrobné informace o Centrálních operačních sálech, stejně jako o dalších pracovištích MOÚ, lze získat rovněž z výročních zpráv, které jsou veřejně dostupné na internetových stránkách MOÚ https://mou.cz/vyrocni-zpravy/t1775

Další informace poskytne: náměstek pro léčebně preventivní péči, doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.  Kontakt: tel.: 543 134 113, email: kiss@mou.cz

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 1. března 2024 (včetně). Přihlášku lze odeslat elektronicky, prostřednictvím Dotazníku pro uchazeče na webové stránky www.mou.cz/kariera 
V případě zaslání písemné přihlášky ji adresujte na:

Masarykův onkologický ústav
Oddělení personální a mzdové
Žlutý kopec 7
656 53 Brno

Písemné přihlášky označte: „VŘ PRIMÁŘ/KA OCHIR".

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení.
Předpokládaný termín konání je 11. března 2024.

 

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město