Okresní shromáždění OSL ČLK Brno-město 2010

ZÁPIS

z okresního shromáždění členů České lékařské komory Brno-město, které se konalo dne 19. 4. 2010 v hotelu Voroněž v Brně, Křížkovského 47
 
 
Okresní sdružení členů ČLK Brno zvolilo:
 
-         pracovní předsednictvo: MUDr. Jiří Mach, MUDr. Svatopluk Dobeš, MUDr. Ivan Weinberger, MUDr. Dalibor Klusáček, prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
-         návrhovou komisi: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc., MUDr. Petr Hrazdira, MUDr. Alenka Jermářová
-         mandátovou komisi: MUDr. Petr Kus, MUDr. Petr Krifta, MUDr. Petr Neugebauer
-         volební komisi: MUDr. Pavel Mach, PhD., MUDr. Václav Kališ, MUDr. Jaroslav Kutý, MUDr. Jitka Bíbrová, MUDr. Martina Fejková
 
 
Zprávu o činnosti OSL ČLK Brno město přednesl jeho předseda MUDr. Jiří Mach (viz příloha č. 1).
 
Dále MUDr. Jiří Mach přednesl zprávu o hospodaření (viz příloha č. 2), MUDr. Svatopluk Dobeš zprávu o činnosti revizní komise (viz příloha č. 3) a MUDr. Ivan Weinberger zprávu čestné rady (viz příloha č. 4).
 
Před započetím voleb byla předložena 2. kompletní kandidátní listina prof. MUDr. Romem Kostřicou. CSc. (viz. příloha).
 
Prof. MUDr. Válek, CSc., vznesl námitku, že volební lístky byly vydány členům volebního shromáždění proti podpisu, nikoliv však proti kontrole totožnosti. MUDr. Mach nechal o této námitce hlasovat s návrhem provést novou kontrolu prezence včetně kontroly totožnosti dle občanského průkazu před započetím voleb. Pro tento návrh nehlasoval nikdo. Jeden (1) z účastníků se zdržel, všichni ostatní byli proti. MUDr. Mach konstatoval, že po tomto hlasování není kontrola totožnosti nutná.
 
Někteří z účastníků okresního shromáždění vznesli námitku ke způsobu voleb, zejména pak k tomu, že na volebních lístcích byla předtištěna jména kandidátů do jednotlivých orgánů okresního sdružení. MUDr. Hrazdira upozornil, že podle jeho názoru jsou i hlasovací lístky v parlamentu předtištěny a nevidí v tom problém. V tomto okamžiku byly 2 varianty:
1) použít upravené současné lístky
2) hlasovat na 2. straně volebních lístků a kandidáty vepsat rukou.
Jako 1. bylo hlasováno o použití 2. strany volebních lístků s tím, že za platný bude považován pouze ten, kde všechna jména budou napsána rukou. Pro tuto variantu nehlasoval nikdo z přítomných.
 
Proto bylo hlasováno o 2. variantě:
na volebním lístku bude z předtištěných jmen volený kandidát označen zakroužkováním a kandidát nevolený ponechán nezakroužkovaný nebo přeškrtnut. Bude-li tedy na volebním lístku uvedeno předtištěné jméno kandidáta, které není zakroužkováno, není tento kandidát hlasujícím volen. Na volební lístek lze dále dopsat jménem a příjmením jiného - nepředtištěného - kandidáta, přičemž mohou být použity obě strany volebního lístku. Celkový počet volených kandidátů na hlasovacím lístku nesmí překročit počet příslušných mandátů (1 předseda, 10 do představenstva, 5 do revizní komise, 5 do čestné rady, 27 delegátů na sjezd ČLK). Toto rozhodnutí bylo přijato hlasováním
proti: nehlasoval nikdo
zdržel se hlasování:  2
pro:  všichni ostatní přítomní
 
Jako kandidáti na funkci nového předsedy vystoupili prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a MUDr. Jiří Mach, kteří přednesli svoje představy o další činnosti okresního sdružení.
 
Předseda dr. Jiří Mach vyzval mandátovou a volební komisi, aby zjistila počet členů OS a počet přítomných
- předseda mandátové komise dr. Kus sdělil, že v sále je přítomno 123 členů z celkového počtu 3 953 členů OS
- MUDr. Pavel Mach- předseda volební komise, vysvětlil počet volených členů (1 předseda, 10 do představenstva, 5 do revizní komise, 5 do čestné rady, 27 delegátů na sjezd ČLK)
- volba předsedy OSL – volí se první a zvlášť
- volby do ostatních orgánů OS mohou probíhat současně
- na volební lístky, které byly rozdány, lze připisovat jména dalších kandidátů. Za platné hlasy se budou počítat pouze zakroužkovaná nebo připsaná jména kandidátů, jméno a příjmení nesmí být zkomolené nebo nečitelné.
- představil kandidáty do představenstva – viz zápis z voleb
- kandidáty do revizní komise
- kandidáty do čestné rady
- kandidáty na delegáty sjezdu
…a vyzval je, aby se vyjádřili ke své kandidatuře. Všichni svou kandidaturu potvrdili.
- dr. Pavel Mach vyzval přítomné k volbám. Upozornil, že bude-li do volební urny vhozen lístek jiné barvy, než je barva volební urny, je takový hlasovací lístek neplatný.
- vyzval přítomné, aby hlasovali o návrhu – ostatní kandidáti do představenstva, revizní komise, čestné rady a delegáti se budou volit současně.
Hlasováno – 1 proti, 1 se zdržel, ostatní přítomní pro
 
 
Následně proběhla volba předsedy okresního sdružení. Po vyhlášení výsledků volby předseda dr. Jiří Mach vyzval mandátovou a volební komisi, aby před další volbou znovu zjistila počet přítomných. Předseda mandátové komise dr. Kus sdělil, že v sále je přítomno 123 členů OS.
Následovala volba představenstva okresního sdružení, revizní komise okresního sdružení, čestné rady okresního sdružení a delegátů sjezdu delegátů ČLK. Po provedené volbě a před vyhlášením jejích výsledků vystoupili prezident ČLK MUDr. Kubek, viceprezident ČLK MUDr. Mrozek, vedoucí odb. zdravotnictví KÚ Jm kraje MUDr. Drbal a v diskusi účastníci okresního shromáždění.
 
Prezident ČLK MUDr. Kubek zhodnotil průběh jednání kladně a představil záměr ČLK - 5 zákonů, za klíčový považuje zákon o veřejném zdravotním pojištění, 2. zákon o ČLK, 3. zákon o vzdělávání lékařů, 4. zákon o odměňování lékařů a 5. zákon o znalcích.
 
Návrh usnesení:
  1. Za nejdůležitější považujeme navrhovaný nový zákon o specializačním vzdělávání lékařů, který by měl být v gesci ČLK ve spolupráci s odbornými společnostmi JEP, lékařskými fakultami, fakultními nemocnicemi a dalšími zdravotnickými subjekty.
  2. Přijetí nového zákona o veřejném zdravotním pojištění
  3. Nutnost optimálního financování zdravotnické péče při definování jejich standardů s možností komerčního připojištění.
  4. Přijetí nového zákona o ČLK s principem povinné registrace všech lékařů.
  5. Trvale se snažit zvyšovat vážnost lékařského stavu
 
 
Vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán, ale volební komise ještě neměla spočítány výsledky voleb představenstva, revizní komise, čestné rady a delegátů sjezdu, bylo v cca 20,30 hodin rozhodnuto o přerušení okresního shromáždění s tím, že okresní shromáždění bude pokračovat dne 20. 4. 2010 v 15,00 hodin v kanceláři okresního sdružení lékařů ČLK Brno-město v Brně, Příkop 4, kde budou vyhlášeny výsledky voleb.
 
Okresní shromáždění pokračovalo dne 20. 4. 2010 v kanceláři OSL ČLK Brno-město na Příkopě 4 v Brně, kde volební komise vyhlásila výsledky voleb představenstva, revizní komise, čestné rady a delegátů. Proti průběhu voleb a výsledku voleb nikdo nevznesl stížnost. Okresní shromáždění bylo v 15,30 hodin ukončeno.
 
Nedílnou přílohou tohoto zápisu jsou výše uvedené přílohy a výsledky voleb orgánů a delegátů OSL ČLK Brno-město.
 
Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
MUDr. Alenka Jermářová
MUDr. Petr Hrazdira

VÝSLEDKY VOLEB DO ORGÁNŮ OSL ČLK BRNO-MĚSTO JSOU UVEŘEJNĚNY V ODKAZU AKTUALITY.

 
 
©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město