Zpráva o činnosti čestné rady OS ČLK Brno-město

pro okresní shromáždění OS ČLK Brno-město 19. 4. 2010
  
     Pětičlenná čestná rada našeho okresního sdružení vedla v tříčlenných senátech na návrhy revizní komise OS disciplinární řízení v uplynulém roce celkem s 35 lékaři.
 
     U 2 lékařů odsouzeným v trestním řízení soudním bylo z toho důvodu zahájené disciplinární řízení zastaveno.
 
     6 dalších lékařů bylo vzneseného disciplinárního obvinění zproštěno pro menší závažnost jejich pochybení.
 
     U ostatních došlo k disciplinárnímu odsouzení s uložením disciplinárních opatření různého stupně, v některých případech řízení dostud probíhá, resp. rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. V 6 případech běží u čestné rady ČLK odvolací řízení z podnětu disciplinárně odsouzených nebo z podnětu – námitek stěžovatelů.
 
     Důvody disciplinárního řízení spočívají u 16 lékařů v chybných dg.th. postupech, u 2 lékařů v porušení ochrany osobních údajů, u 2 lékařů v požití alkoholu při výkonu lékařské činnosti resp. před ním, u 1 lékaře v přijímání úplatků, v 1 případě v neoprávněném vydávání léků v ordinaci v rozporu se zákonem o léčivech a u 13 lékařů v nezaplacení členských příspěvků ČLK za rok 2008.
 
     Některé případy jsou nám postupovány Policií ČR nebo státním zastupitelstvím po odložení podaných trestních oznámeních, kde pochybení lékařů nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu.
 
     Podstatnou pomocí v objektivním rozhodování nám byla spolupráce s našimi odbornými sekcemi, které nám zpracovávají odborná vyjádření. V některých případech využíváme odborné posudky oborových komisí Vědecké rady ČLK, příp. soudně znaleckých posudků zpracovávaných pro orgány činné v trestním řízení. Disciplinárně obvinění se stále častěji dávají v disciplinárním řízení zastupovat advokáty.
 
     Se značnými obtížemi se setkáváme u  některých neplatičů členských příspěvků ČLK, kteří se snaží úhradě dluhu a disciplinárnímu řízení vyhnout utajováním  změny adresy, soustavným nevyzvedáváním doručovaných poštovních zásilek v úložní době na poště, ignorováním předvolávání k disciplinárnímu řízení před senátem čestné rady, odstěhováním nebo dlouhodobým pobytům do zahraničí apod. Vyhledávání jejich adres a pobytu je pro nás velmi obtížné, neboť se na ně vztahuje ochrana osobních údajů. V jednom případě probíhá na nás žaloba od zatvrzelého neplatiče, t.č. řízení běží u Nejvyššího správního soudu. Chronickým neplatičům ukládáme zpravidla 5000,- Kč, čímž ovšem jejich dluh nezaniká a pokračuje jeho další vymáhání soudní cestou. Ovšem za dalších výrazných nákladů dlužníků. Samozřejmě nás a komoru obdařují nelichotivými výrazy a zlobou.
 
     Z této naší zprávy je zjevné, že počet projednávaných případů v disciplinárním řízení narůstá, zejména v důsledku větší informovanosti občanů o jejích právech, např. v institutu informovaného souhlasu s diagnostickými a léčebnými úkony, ve větším jich zpřístupní veškeré zdravotnické dokumentace a možnosti vysokých finančních odškodnění za poškozené zdraví. Lze předpokládat další nárůst působnosti komory v této oblasti.
V Brně dne 19. 4. 2010
  
 
MUDr. Ivan Weinberger
předseda ČR OSL ČLK Brno-město                                                                                                                   
 
 
©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město