SP č. 3 - Jednací řád

Stavovský předpis č. 3 České lékařské komory
Sjezd České lékařské komory podle § 15 odst. 2 písm. a) zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře vydává tento
JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

§ 1

Jednací řád České lékařské komory (dále jen „komora“) je závazný pro jednání všech orgánů komory.

§ 2

Právo účastnit se jednání orgánu komory mají jeho členové, v případě nižšího orgánu komory pak členové vyššího orgánu komory.
Právo hlasovat v průběhu jednání orgánu komory mají jeho členové. Hosté se mohou jednání orgánu komory zúčastnit se souhlasem příslušného orgánu. Orgán komory se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Jeho usnesení je platné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů orgánu komory. Není-li jednání orgánu komory usnášeníschopné, může svolavatel rozhodnout o době a místě jeho opakování, případně o jiných způsobech zajištění jeho usnášeníschopnosti. Jednání orgánu může pokračovat i při jeho neusnášeníschopnosti. Neusnášeníschopný orgán nepřijímá usnesení, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření bere na vědomí.
Jednání orgánu komory se řídí programem, který je schvalován v úvodu jeho účastníky. O změně programu je možno ze závažných důvodů rozhodnout hlasováním i během jednání.
Člen orgánu komory, pověřený řízením jeho jednání, otevírá a řídí diskusi ke každému bodu programu, navrhuje ukončení diskuse a hlasování, předkládá návrh na ukončení jednotlivých bodů programu a navrhuje ukončení jednání.
Diskuse je součástí každého jednotlivého bodu programu. Mohou se jí účastnit všichni členové jednajícího orgánu komory a nečlenové s právem účasti.
Při projednávání jednotlivých bodů programu mohou být v rámci diskuse podávány návrhy, o nichž se hlasuje zpravidla veřejným hlasováním po ukončení diskuse v opačném pořadí, než byly předkládány. Procedurální návrhy nelze podávat zároveň s návrhy věcnými. Návrh na ukončení diskuse je schválen, pokud pro něj hlasovaly nejméně dvě třetiny přítomných členů orgánu. Jiným způsobem právo na účast v diskusi nelze omezit, lze však omezit délku diskusního příspěvku.
Každý člen orgánu komory má právo předložit návrh na hlasování či jeho způsob. Obdrží-li orgán komory upozornění příslušné revizní komise na to, že jeho rozhodnutí odporuje zákonu nebo platným předpisům komory, je povinen se tímto rozhodnutím zabývat během probíhajícího jednání nebo na svém nejbližším jednání za přítomnosti pověřeného člena revizní komise.

§ 3

Členové okresního (obvodního) sdružení komory (dále jen „okresní sdružení“) mohou požadovat projednání svých materiálů na jednání okresního shromáždění, a to předložením představenstvu okresního sdružení ve lhůtě 20 dní před jednáním okresního shromáždění nebo jejich zařazením na bod programu, vznikla-li naléhavá potřeba jejich projednání. Jednání okresního shromáždění zahajuje a řídí předseda okresního sdružení nebo pověřený člen představenstva okresního sdružení. Ten konstatuje, zda je jednání usnášeníschopné. Účastníci jednání zvolí pracovní předsednictvo (§ 4 odst. 1 volebního řádu). Dále zvolí návrhovou a mandátovou komisi a schválí body programu jednání. Pracovní předsednictvo řídí jednání okresního shromáždění. Mandátová komise je povinna:
ověřovat oprávněnost účasti jednajících na jednání a při hlasování, během projednávání jednotlivých bodů programu ověřovat přítomnost počtu členů okresního sdružení nebo počtu členů orgánu a informovat plénum příslušného orgánu.
Návrhová komise připravuje návrh usnesení, zapracovává do něj připomínky a návrhy účastníků jednání a zpracovává jeho konečnou podobu.
Z jednání okresního shromáždění se pořizuje zápis. Zápis podepisují členové pracovního předsednictva a předseda okresního sdružení. Zápis z jednání okresního shromáždění musí být členům k dispozici a k nahlédnutí v kanceláři okresního sdružení a musí být zaslán představenstvu komory do 14 dnů ode dne konání.

§ 4

Při jednání sjezdu se použijí přiměřeně ustanovení § 2 a 3 jednacího řádu.

§ 5

Pro jednání ostatních orgánů komory jsou závazná společná ustanovení, uvedená v § 2 a 3 jednacího řádu. Ostatními orgány komory jsou pro účely tohoto jednacího řádu všechny orgány komory s výjimkou okresního shromáždění a sjezdu.
Jednání orgánu svolává a řídí jeho předseda, místopředseda (eventuálně prezident, viceprezident nebo jiný pověřený člen orgánu). V případě, že není takový funkcionář, může jednání orgánu svolat kterýkoli jeho člen.
Nebyl-li termín jednání orgánu určen na jeho předchozím jednání, je svoláváno písemně.
Jednání orgánu musí být svoláno vždy, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina jeho členů, a to nejpozději do 14 dnů od data doručení poslední písemné žádosti.
Z jednání orgánů se pořizuje zápis, v němž se uvede datum a místo jednání orgánu, program jednání, kdo jednání řídil, jmenovitý seznam členů orgánu a hostí přítomných na jednání. Součástí zápisu jsou písemné návrhy, předložené v průběhu jednání, přijaté usnesení, prohlášení a jiné dokumenty, které byly předmětem jednání. Zápis podepisuje předseda orgánu nebo prezident.
Zápis z jednání orgánu musí být doručen všem jeho členům, pokud příslušný orgán nerozhodne jinak.
Zápisy z jednání orgánu s výjimkou zápisu z jednání čestné rady musí být členům komory k dispozici a k nahlédnutí v kanceláři okresního sdružení, eventuálně v kanceláři komory.

§ 6

Zrušuje se jednací řád České lékařské komory ze dne 1. 1. 1999.

§ 7

Tento stavovský předpis č. 3 - Jednací řád České lékařské komory nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2000.

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město