SP č. 5 - Zásady evidence členství

Stavovský předpis č. 5 České lékařské komory
Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen „zákon č. 220/1991 Sb.“) a v souladu se Stavovským předpisem České lékařské komory č. 1 - Organizačním řádem, přijímá tuto novelu Stavovského předpisu č. 5
ZÁSADY EVIDENCE ČLENSTVÍ V ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMOŘE

§ 1
Vedení seznamu členů a změny evidence

Za bezchybné vedení a neprodlené zaznamenávání změn a doplňků do seznamu členů odpovídá představenstvo okresního sdružení. Každý člen komory má právo kdykoliv nahlédnout do své osobní dokumentace. Představenstvo okresního sdružení postoupí úplný seznam členů okresního sdružení nejméně jedenkrát ročně představenstvu komory, změny a doplňky sděluje nejméně jedenkrát za měsíc. Údaje, obsažené v seznamu členů, nemohou být poskytovány jiným subjektům.

§ 2
Převod člena mezi okresními sdruženími

Vzniknou-li důvody pro převedení lékaře do seznamu členů jiného okresního sdružení, vyhotoví představenstvo okresního sdružení, v jehož seznamu je lékař dosud zapsán, výpis ze seznamu členů (dále jen výpis). Výpis vydá představenstvo okresního sdružení na základě písemné žádosti, ve které budou uvedeny důvody pro vystavení výpisu a adresa okresního sdružení, do jehož seznamu členů má být lékař převeden. Výpis vydá představenstvo okresního sdružení žádajícímu lékaři po odevzdání dokladu o členství lékaře v komoře. Vydání výpisu zaznamená představenstvo okresního sdružení do seznamu členů a písemnou žádost archivuje. Datem vydání výpisu přestává být lékař veden v seznamu členů vedeném okresním sdružením, které výpis vydalo. Představenstvo okresního sdružení odešle do 10 dnů veškerou dokumentaci lékaře, jemuž byl výpis vystaven, představenstvu okresního sdružení, do jehož seznamu členů má být převeden. Představenstvo okresního sdružení převede do seznamu svých členů lékaře na základě jeho písemné žádosti, doložené výpisem ze seznamu členů okresního sdružení, ve kterém byl dosud zapsán. Žádost podle odstavce 7 musí být lékařem podána nejpozději do 30 dnů ode dne vystavení výpisu. Neučiní-li tak lékař, pozbývá jeho převod platnost, veškerá dokumentace se vrací do 10 dnů představenstvu původního okresního sdružení a lékař je opět zapsán do seznamu jeho členů.Převod do seznamu členů oznámí představenstvo okresního sdružení, do kterého byl lékař převeden, představenstvu komory nejpozději se zasláním změn v seznamu členů podle § 1 odst. 3, zajistí zapsání změny do registru členů a vydá lékaři nový doklad o členství v komoře.

§ 3

Představenstvo okresního sdružení vede zvláštní evidenci lékařů, kteří nejsou zapsáni v seznamu jeho členů, avšak vykonávají na území jeho působnosti povolání lékaře. Evidence lékařů, uvedených v odstavci 1, je vedena na základě jejich ohlašovací povinnosti vyplývající z Organizačního řádu.

§ 4
Evidence zániku členství

Důvody zániku členství vyplývají z příslušných ustanovení zákona č. 220/1991 Sb. a Organizačního řádu. V případě zániku členství v komoře z důvodu ztráty nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, vystoupení nebo vyloučení, je lékař povinen informovat o tom nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo k zániku členství, představenstvo okresního sdružení a vrátit mu doklad o členství v komoře. Představenstvo okresního sdružení poznamená důvody zániku členství do seznamu členů a lékaře z něj vyškrtne dnem, kdy došlo k zániku členství, a je povinno o tom neprodleně informovat představenstvo komory a zaslat mu doklad o členství. Zánik členství v komoře z jiného důvodu než pro úmrtí nebo pravomocné vyloučení lékaře z komory oznámí předseda představenstva okresního sdružení do 15 dnů též orgánu příslušnému k registraci podle zákona č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších novel, v každém okrese (obvodu), v němž lékař vykonává soukromou praxi nebo statutárnímu zástupci každého zdravotnického zařízení, v němž je lékař zaměstnán a též představenstvu každého okresního sdružení, na jehož území lékař také vykonává povolání lékaře v léčebné a preventivní péči.

§ 5
zrušovací ustanovení

Zrušuje se stavovský předpis č. 5 Zásady evidence členství v České lékařské komoře ze dne 1. 1. 1997.

§ 6
účinnost

Tento Stavovský předpis č. 5 - Zásady evidence členství v České lékařské komoře nabývá účinnosti dne 1. 4. 1997.
Tato novela stavovského předpisu , schválená na sjezdu ČLK dne 7. 10. 2000 , nabývá účinnosti dne 1. 11. 2000.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město