SP č. 6 - Sociální fond

Stavovský předpis č. 6 České lékařské komory
Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (dále jen "zákon č. 220/1991 Sb.") a v souladu se Stavovským předpisem České lékařské komory č. 1 - Organizačním řádem, vydává tento Stavovský předpis
SOCIÁLNÍ FOND ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

Obecná ustanovení

§ 1
Východiska a působnost

Tento stavovský předpis upravuje zřízení sociálního fondu České lékařské komory (dále jen "komora"), stanoví pravidla jeho používání a způsob hospodaření se sociálním fondem komory (dále jen "fond").

§ 2
Účel fondu

Fond se vytváří za účelem podpory: členů komory, kteří se nezaviněně ocitli ve finanční tísni, dalšího vzdělávání členů komory, rodinných příslušníků zesnulých členů komory.

§ 3

Za člena komory se pro účely tohoto předpisu považuje lékař, zapsaný v seznamu členů komory, vedeném okresním (obvodním) sdružením komory (dále jen "okresní sdružení"). Za rodinného příslušníka člena komory se pro účely tohoto předpisu považují následující osoby žijící s členem komory ve společné domácnosti: manžel (manželka) nebo druh (družka), jejich děti - do skončení povinné školní docházky,

 • do dosažení věku 26 let, jestliže se připravují na budoucí povolání a nemají vlastní zdroj příjmů,
 • které nejsou pro nemoc nebo pro tělesné, smyslové nebo mentální postižení trvale schopné práce.

Za dítě člena komory se pro účely tohoto předpisu považují též děti osvojené, děti převzaté do péče nahrazující péči rodiče, dítě manžela (manželky), pokud žije s členem komory ve společné domácnosti a dítě, na které platí člen komory výživné, pokud nebyl zbaven rodičovských práv. Tvorba fondu.

§ 4

Fond je na úrovni okresního sdružení tvořen

 1. převodem 0 - 10 % členských příspěvků ročně, přičemž představenstvo okresního sdružení je oprávněno stanovit procentní číslo v uvedeném rozpětí s ohledem na ekonomickou situaci okresního sdružení,
 2. výnosem peněžitých pokut uložených členům komory v disciplinárním řízení na úrovni okresního sdružení,
 3. dary,
 4. úroky z jmění fondu,
 5. splátkami z půjček fondu,
 6. příjmy z hospodářské činnosti,
 7. jinými příjmy.

Fond je na úrovni komory tvořen

 1. výnosem peněžitých pokut uložených členům komory v disciplinárním řízení na úrovni komory,
 2. dary fondu,
 3. úroky z jmění fondu,
 4. splátkami z půjček fondu,
 5. příjmy z hospodářské činnosti,
 6. jinými příjmy.

§ 5
Způsob provádění převodu a jeho výše

Převod členských příspěvků do fondu spravovaného okresním sdružením provádí kancelář okresního sdružení.
Člen komory může dle svého uvážení přispět do fondu částkou vyšší než určil § 4, odst. 1, písm. a).
Takto vzniklý fond je k dispozici pouze okresnímu sdružení.

Použití fondu

§ 6
Půjčky

Z fondu je možno poskytnout na základě písemné žádosti bezúročnou půjčku za účelem uvedeným v § 2, odst. 1. Maximální výše půjčky je stanovena sjezdem delegátů komory, výši konkrétní půjčky schvaluje představenstvo okresního sdružení. O poskytnutí půjčky musí být sepsána písemná smlouva, kterou na základě doporučení okresního sdružení podepíše prezident komory a člen komory, kterému je půjčka poskytována. Základní náležitostí smlouvy je uvedení identifikace okresního sdružení, jména a příjmení, bydliště a rodného čísla člena komory, výše půjčky, splátkového kalendáře a závazků dlužníka pro případ nedodržení podmínek půjčky či ukončení členství v Komoře. Půjčky poskytované podle tohoto předpisu jsou bezúročné a poskytují se se splatností pěti let. V případě zániku členství v Komoře je nesplacený zbytek půjčky splatný do 6 měsíců od doby, kdy došlo k zániku členství v Komoře.

§ 7
Podpora pozůstalým rodinným příslušníkům

Rodinným příslušníkům zesnulého člena komory lze z fondu vyplatit jednorázovou finanční částku (dále jen podpora), jejíž maximální výši stanoví sjezd delegátů komory.
Podpora se vyplatí na základě písemné žádosti manželce (manželovi) člena komory nebo jeho družce (druhovi). Neměl(a)-li v době smrti člen(ka) komory manželku (manžela) nebo družku (druha), vyplatí se částka dětem, kterým se rozdělí stejným dílem.

§ 7 a
Podpora dalšího vzdělávání členů komory

Členu komory lze na základě písemné žádosti poskytnout z fondu finanční příspěvek na jeho další vzdělávání. Maximální výši finančního příspěvku stanoví sjezd delegátů komory, výši konkrétní podpory schvaluje představenstvo okresního sdružení.

§ 8
Dary

Z fondu je možno poskytovat jednorázové peněžní dary na veřejně prospěšné účely nebo na dobročinné účely, a to až do výše, kterou určí sjezd delegátů komory na jeden účel a kalendářní rok.

Hospodaření s fondem

§ 9

O využití fondu rozhoduje představenstvo komory v souladu s ustanovením paragrafu 2.

§ 10

S fondem hospodaří představenstvo okresního sdružení a představenstvo komory. Zůstatky ve fondu za kalendářní rok se převádějí na příští rok. Představenstvo okresního sdružení je povinno provádět roční vyúčtování hospodaření s fondem nejpozději do 15. 5. následujícího roku a o stavu fondu podávat zprávu na každém okresním (obvodním) shromáždění lékařů. Představenstvo komory je povinno provádět roční vyúčtování hospodaření s fondem nejpozději do 30. 6. následujícího roku a o stavu fondu podávat zprávu na každém sjezdu delegátů komory. Revizní komise jsou oprávněny na své úrovni kdykoliv zjišťovat správnost hospodaření s fondem. Představenstvo komory je oprávněno v souladu s ustanovením § 16 odst. 3 písm. c) zákona č. 220/1991 Sb. vydávat závazné pokyny představenstvům okresního sdružení k hospodaření s fondem. Závěrečná ustanovení

§ 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se stavovský předpis č. 6 Sociální fond České lékařské komory ze dne 1. 1.1997.

§ 12
Účinnost

Tento Stavovský předpis č. 6 - Sociální fond České lékařské komory nabývá účinnost dne 1. 1. 1999.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město