SP č. 7 - Příspěvky na činnost

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 7 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY
Sjezd delegátů České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (dále jen "zákon č. 220 / 1991 Sb.,") a v souladu se Stavovským předpisem České lékařské komory č. 1 - Organizačním řádem vydává tento Stavovský předpis

PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST
ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY
Část první
§ 1
Obecná ustanovení

(1) Stavovský předpis České lékařské komory č. 7 - Příspěvky na činnost České lékařské komory vychází z ustanovení § 9 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/91 Sb.
(2) Tento stavovský předpis vymezuje formy příspěvků na činnost (dále jen "příspěvky") České lékařské komory (dále jen "komory") a stanovuje způsob jejich vybírání a nakládání s nimi.
(3) Stanovenou výši registračního poplatku a příspěvků a jejich rozdělování, uvedené v tomto předpisu, je oprávněn schvalovat a měnit pouze sjezd delegátů komory.

§ 2
Obecná pravidla

(1) Základním zdrojem úhrady nákladů spojených s veškerou činností komory jsou finanční příspěvky jejích členů.
(2) S finančními příspěvky členů komory hospodaří představenstvo okresního (obvodního) sdružení lékařů (dále jen "okresní sdružení"), případně představenstvo komory, které provádí finanční rozpočet a uzávěrku. Okresní (obvodní) shromáždění lékařů případně sjezd delegátů komory (dále jen "sjezd") pak projednává a schvaluje představenstvem předloženou zprávu o hospodaření.
(3) Zůstatky finančních prostředků se koncem kalendářního roku převádějí do roku následujícího.
§ 3
Druhy příspěvků
Příspěvky na činnost komory tvoří
a) registrační poplatek,
b) členský příspěvek.
§ 4
Registrační poplatky
(1) Registrační poplatek je povinen zaplatit každý člen komory nejpozději do dvou měsíců od data zapsání do seznamu členů komory.
(2) Registrační poplatek odvádí člen komory okresnímu sdružení, do seznamu jehož členů byl zapsán.
(3) Výše registračního poplatku při první registraci činí 100 Kč.
(4) Při změně registrace do jiného okresního sdružení je člen povinen zaplatit poplatek ve výši 50 Kč. Tento poplatek se platí tomu okresního sdružení, kde se člen komory nově registruje.
§ 5
Příspěvky na činnost
Výše příspěvků je od r. 2002 každoročně navyšována o výši inflace, stanovené Českým statistickým úřadem pro rok, předcházející roku předešlému, za který se členské příspěvky platí. Inflační doložka nebyla uplatněna v roce 2004. Míra inflace za rok 2003 je 0,1%.
(1) Členský příspěvek je roční a je stanoven ve výši
a) 2 110,- Kč pro lékaře provozujícího soukromou lékařskou praxi, bez ohledu na její rozsah, a pro lékaře ve vedoucí funkci ( dle odstavce 3),
b) 1 540,- Kč pro lékaře zaměstnance a pro ostatní lékaře.
ca) 1,-Kč pro lékaře absolventa 1. rok, tj. pro lékaře do 31.12. toho roku, ve kterém započali vykonávat povolání lékaře.
cb) 680,- Kč pro lékaře absolventa 2. rok, tj. pro lékaře v kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém započali vykonávat povolání lékaře.
d) 340,- Kč pro lékaře nepracující důchodce,
e) 0,- Kč pro nedohledatelné lékaře (dle odstavce 4),
f) 0,- Kč pro lékařky na mateřské dovolené a lékaře a lékařky na rodičovské dovolené.
g)10 000,- Kč pro lékaře,který před vstupem do komory vykonával na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči jako 1. příspěvek při vstupu do ČLK, ( tzv. pozdní vstup ).
(2) Příspěvek na činnost je splatný předem vždy k 1. březnu běžného roku. Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku.

(3) Lékařem ve vedoucí funkci (odst. 1 písm. a) se rozumí lékař - zaměstnanec zdravotnického zařízení, vykonávající funkci
a) statutárního zástupce zdravotnického zařízení,
b) zástupce (náměstka) statutárního zástupce zdravotnického zařízení,
c) přednosty kliniky, primáře či vedoucího lékaře samostatného oddělení či kliniky zdravotnického zařízení.
(4) Člen komory, kterého okresní sdružení, kde je tento člen evidován, nemůže kontaktovat, protože se nezdržuje v místě bydliště nahlášeném komoře, nepracuje na pracovišti nahlášeném komoře a na tomto pracovišti neoznámil místo svého nového pracoviště nebo bydliště, je nedohledatelným členem. Nedohledatelný člen až do doby, kdy přestane být nedohledatelným členem, nemá nárok na využívání služeb komory a výhod vyplývajících z řádného členství.
(5) Nově přijatý člen komory je povinen zaplatit příspěvek na příslušný rok ve stanovené výši bez ohledu na to, ve kterém období byl zapsán do seznamu členů komory. Příspěvek zaplatí nejpozději do dvou měsíců od data zapsání.
(6) Příspěvek odvádí člen komory cestou okresního sdružení, v seznamu jehož členů je zapsán.
§ 6
Odvod příspěvků do centra
(1) Z členských příspěvků vybraných okresním sdružením je odváděna na účet centrální komory za níže uvedené skupiny tato část:
a) 950,- Kč za lékaře provozujícího soukromou lékařskou praxi, bez ohledu na její rozsah, a pro lékaře ve vedoucí funkci (dle odstavce 3), (index 1 = 700 členů)
b) 700,- Kč za lékaře zaměstnance a za ostatní lékaře, (index 1 = 700 členů)
ca) 0,- Kč za lékaře absolventa 1. rok,
cb) 280,- Kč za lékaře absolventa 2. rok,
d) 180,- Kč za lékaře nepracující důchodce,
e) 0,- Kč za nedohledatelné lékaře (dle odstavce 4),
f ) 0,- Kč za lékařky na mateřské dovolené a lékaře a lékařky na rodičovské dovolené,
g) 5000,- Kč za lékaře, který před vstupem do komory vykonával na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči jako 1. příspěvek při vstupu do ČLK, ( tzv. pozdní vstup )1).

(2) Hodnota indexu činí 0,865 až 1,125 v závislosti na počtu členů okresního sdružení, registrovaných ke dni 3. ledna roku, za který se příspěvky platí:
0,865 pro okresní sdružení pod 160 členů
0,005 navíc za každých dalších započatých 20 členů okresního sdružení
1,125 maximálně pro okresní sdružení nad 1200 členů
(3) Počet registrovaných členů pro potřebu stanovení indexu a výši odvodu za jednoho člena sdělí kancelář komory každému okresnímu sdružení nejpozději do 15. ledna běžného roku.
(4) Představenstvo okresního sdružení poukáže na účet komory část členských příspěvků, vypočtených výše uvedeným způsobem za členy registrované k 1. březnu běžného roku, formou hromadného jednorázového odvodu nejpozději do 1. dubna v každém kalendářním roce.
(5) Představenstvo okresního sdružení poukáže na účet komory část členských příspěvků, vypočtených výše uvedeným způsobem za členy registrované po 1. březnu běžného roku, formou pravidelných měsíčních odvodů nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se člen nově registroval.
§ 7
Nezaplacení stanovených příspěvků na činnost ve lhůtách uvedených v § 4 a 5 tohoto předpisu je porušením povinnosti člena komory a je důvodem k zahájení disciplinárního řízení.
§ 8
Vymahatelnost
Příspěvek na činnost nemůže být vymáhán po uplynutí 3 let od data jeho splatnosti. Běh této lhůty se přerušuje okamžikem, kdy komora učinila první krok k vymáhání dlužné částky.
§ 9
Úlevy
(1) Písemně zdůvodněnou žádost o úlevu z placení příspěvků na činnost podává člen komory představenstvu okresního sdružení, do seznamu jehož členů je zapsán, nejpozději 1 měsíc před datem splatnosti příspěvku.
(2) Představenstvo okresního sdružení může snížit, prominout nebo odložit splatnost příspěvku z důvodů:
a) základní vojenské služby, mateřské dovolené, dlouhodobé pracovní neschopnosti člena komory,
b) nepříznivé sociální situace člena komory, jehož čistý příjem dosáhl v předchozím kalendářním roce pouze životního minima podle obecně platných právních předpisů,
c) dalších, o kterých rozhodne představenstvo okresního sdružení.
(3) Písemné stanovisko k žádosti dle odstavce 1 tohoto paragrafu zašle představenstvo okresního sdružení žadateli nejpozději do 60 dnů od data doručení žádosti.
(4) Proti stanovisku představenstva okresního sdružení podle odstavce 3 nelze podat odvolání.
(5) V případech, kdy představenstvo okresního sdružení rozhodlo o prominutí příspěvků, neplatí se za dotyčného člena odvod do centra podle § 6.


Závěrečná ustanovení
§ 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se stavovský předpis č. 7 - Příspěvky na činnost České lékařské komory ze dne 1. 1. 2003.
§ 11
Účinnost
(1) Tento stavovský předpis č. 7 - Příspěvky na činnost České lékařské komory byl schválen XII. sjezdem delegátů ČLK a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2001.
(2) Tento stavovský předpis č .7 - Příspěvky na činnost České lékařské komory byl novelizován XIII. sjezdem delegátů ČLK a nabývá účinnosti dne 1. 1.2002.
(3) Tento stavovský předpis č .7 - Příspěvky na činnost České lékařské komory byl novelizován XIV. sjezdem delegátů ČLK a nabývá účinnosti dne 1. 1.2003.
(4) Tento stavovský předpis č. 7 - Příspěvky na činnost České lékařské komory byl novelizován XV.sjezdem delegátů ČLK a nabývá účinnosti dne 1. 1.2004.
(5) Tento stavovský předpis č. 7 - Příspěvky na činnost České lékařské komory byl novelizován XVI.sjezdem delegátů ČLK a nabývá účinnosti dne 1. 1.2005.
-----------------------------------------------------------------------
1) za pozdní vstup do komory se považuje vstup do ČLK v době delší než 365 dní od okamžiku, kdy vstupující začal vykonávat povolání lékaře na území České republiky.
 
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město