SP č. 8 - Kanceláře ČLK

Stavovský předpis č. 8 České lékařské komory
Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (dále jen "zákon č. 220/1991 Sb.") a v souladu se Stavovským předpisem České lékařské komory č. 1 - Organizačním řádem , vydává tento stavovský předpis
KANCELÁŘE ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

Obecná ustanovení

§ 1

Tento předpis upravuje postup zřizování, úkoly a činnost kanceláří České lékařské komory (dále jen "komora").

§ 2

Zřizování kanceláří

Představenstvo komory zřizuje centrální kanceláře komory (dále jen "kancelář"). Představenstva okresních ( obvodních ) sdružení ( dále jen okresní sdružení ) zřizují v místech svého sídla kanceláře okresního sdružení. Představenstva okresních sdružení mohou dle úvahy a na základě vzájemné dohody zřizovat společnou kancelář pro více okresních sdružení .

§ 3

Vnitřní organizaci kanceláře stanoví organizační řád kanceláře ČLK, přijatý představenstvem ČLK . Pracovní smlouvy a veškeré právní akty podle zákoníku práce činí prezident ČLK jako statutární zástupce, který může touto kompetencí pověřit formou písemného zmocnění kteréhokoliv funkcionáře ČLK. Na úrovni okresních sdružení je oprávněn uzavírat pracovní smlouvy a činit veškeré právní akty podle pracovně právních předpisů předseda okresního sdružení na základě písemného zmocnění presidentem ČLK . Předseda okresního sdružení je rovněž na základě tohoto písemného zmocnění oprávněn uzavírat smlouvy o poskytování služeb a dodávkách zboží potřebných pro provoz kanceláře a pro činnost okresního sdružení.

§ 4

Úkoly kanceláři Úkolem kanceláří je zajišťovat funkce , vyplývající ze zákona 220/91 Sb o České lékařské komoře ,České stomatologické komoře a České lékárnické komoře a ze stavovských předpisů České lékařské komory . Úřední hodiny pro styk se členy a s veřejností jsou stanoveny v pracovní dny takto : pro všechny kanceláře okresních sdružení na středu od 14,00 do 17,00 hod. Pro velká okresní sdružení s více než 700 členy v pondělí a ve středu od 13,00 do 17,00 . Představenstvo okresního sdružení může v odůvodněném případě rozhodovat o přesunu úředních hodin z pondělí na jiný pracovní den . Pro centrální kanceláře v pondělí a ve středu od 9,00 do 17, 00 hodin .

§ 5

Úřední listiny a formuláře

Kanceláře používají pro styk s lékaři a s veřejností pouze formuláře a listiny vyjmenované v tomto předpisu:

  • úřední listina - příloha č. 1
  • rozhodnutí představenstva ČLK a představenstva OS ČLK - příloha č. 2
  • rozhodnutí revizní komise - příloha č. 3
  • rozhodnutí čestné rady - příloha č. 4
  • souhlas s personálním , věcným a technickým vybavením - příloha č. 5
  • doklad o přijetí za člena ČLK - příloha č. 6
  • licence , vystavené dle Licenčních řádů ČLK - příloha č. 7
  • znak České lékařské komory - příloha č. 8

Formuláře a úřední listiny musí být opatřeny znakem České lékařské komory, jehož vzor je uveden v příloze č .8 , používaný ve velikosti 3,5 x3,3 cm záhlavím s textem : Česká lékařská komora o velikosti písma Times New Roman 16 , názvem a adresou orgánu ČLK o velikosti písma 8 . Formuláře a úřední listiny musí být opatřeny jménem , datem a podpisem oprávněné osoby .

Závěrečná ustanovení

§ 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se stavovský předpis č. 8 - Kanceláře České lékařské komory ze dne 1. 1.1999.

§ 7
Účinnost

Tento Stavovský předpis č. 8 - Kanceláře České lékařské komory nabývá účinnosti dne 1.10 .1999.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město