SP č. 9 - Ochrana lékařského stavu

Stavovský předpis č. 9 České lékařské komory
Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (dále jen "zákon č. 220/1991 Sb.") a v souladu se Stavovským předpisem České lékařské komory č. 1 - Organizačním řádem, vydává tento Stavovský předpis
OCHRANA LÉKAŘSKÉHO STAVU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

§ 1

Prioritním úkolem České lékařské komory (dále jen "komora") je ochrana oprávněných zájmů, pověsti a profesní cti celého lékařského stavu i jednotlivých členů komory. Tato ochrana je podmínkou řádného výkonu stavovských povinností.

OCHRANNÁ ČINNOST KOMORY

§ 2

Lékařský stav a každý člen komory jsou pod ochranou komory.
K účinné ochraně těchto subjektů je komora vázána zejména, jsou-li vystaveny útokům jejich pověst a čest, neoprávněně nebo nekvalifikovaně snižována profesionalita, zpochybňována vážnost stavu, serióznost cílů, etika a společenské postavení. Zvláštní ochrany zasluhují, jsou-li vystaveni nátlaku, kampaním nebo je jim bráněno v jejich odborné činnosti.
Není rozhodující, je-li činnost proti subjektům dle § 2, odst. 2 vyvíjena jednotlivci, skupinami, orgány či korporacemi.
V zájmu ochrany své profesionální cti může každý člen komory požádat prezidenta ČLK, aby vědecká rada komory posoudila správnost jeho odborného postupu v konkrétním případě. Prezident ČLK žádosti vyhoví, pokud shledá, že je důvodná. K tomu je oprávněn vyžádat si od všech orgánů a členů komory potřebné informace. Posudek vypracuje vědecká rada ČLK bezplatně ve lhůtě jednoho měsíce od doručení příslušné dokumentace. Posudek je určen pouze pro lékaře, který o jeho vypracování požádal. Lékař může posudek použít jako listinný důkaz v soudním, správním i jiném řízení, nebo jej při zachování zásad mlčenlivosti jinak přiměřeně použít na ochranu své profesionální cti.

§ 3

K účinné ochraně subjektů dle § 2 je oprávněn a povinen prezident komory. Ochrannou činnost vykonává prostřednictvím informačních akcí, vydáváním stanovisek, právními prostředky, nebo dalšími účinným způsoby. Na ochranu jednotlivce vystoupí prezident komory na jeho žádost, po zvážení oprávněnosti této žádosti. K tomu má právo požadovat od všech orgánů a členů komory, zejména revizních komisí okresního (obvodního) sdružení, potřebné podklady, týkající se jednak morálního, etického a odborného profilu jednotlivce, který o ochranu požádal, jednak případu, kterého se týká žádost o ochranu. Každý orgán a člen komory je povinen tyto podklady prezidentovi komory co nejdříve poskytnout. Neoprávněnou žádost prezident komory odmítne a žadatele o tom vyrozumí. Jedná-li se o poškozování lékařského stavu, je prezident komory povinen zahájit patřičné kroky, jakmile se o něm dozvěděl, bez vyčkávání na podněty od členstva. Závěrečná ustanovení

§ 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se stavovský předpis č. 9 - Ochrana lékařského stavu ze dne 1. 4. 1997.

§ 5
Účinnost

Tento Stavovský předpis č. 9 - Ochrana lékařského stavu České lékařské komory nabývá účinnosti dne 1. 1. 1999.

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město