Závazné stanovisko č. 5/2000: Prokazování délky praxe dle licenčního řádu

Při pochybnostech člena licenční komise o délce lékařské praxe je právo předsedy licenční komise požadovat na žadateli o licenci, průkazné potvrzení o skutečném pracovním úvazku či pracovní (jiné) smlouvě. Po vyžádání doplnění dokladů předsedou lic. komise až do obdržení platného potvrzení se staví lhůty stanovené licenčním řádem. Praxe je uznána pokud lékař doloží, že byl zaměstnán či pracoval na smlouvu ( nutno doložit schválenou žádostí o rozšíření personálního a technického vybavení – příslušný zdravotní rada) v minimálním rozsahu odpovídajícím 0,5 pracovního úvazku jak jej definuje zákoník práce. Pokud člen licenční komise zjistí, že lékař uvedl nepravdivé údaje o délce praxe či jiné, je povinností tohoto člena licenční komise podat návrh na zahájení disciplinárního řízení.

Představenstvo ČLK doporučuje disciplinárním orgánům při prokázaném podvodu dát pokutu při horní hranici stanovené zákonem 220/91Sb

Platnost tohoto závazného stanoviska je od 26. 6. 2000

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město