VZOR č. 1 Smlouvy: je-li školenec zaměstnancem NZZ

(titul, jméno a příjmení) ......................................................., narozen dne .....................,

bytem ................................................,

(ev. adresa zaměstnavatele: ............................... ...........................................)

jako odborný lektor v lékařské praxi (dále jen „lektor“)

a

(titul, jméno a příjmení) ..............................................., narozen dne ........................,

bytem ................................................,

zaměstnán ................................................... .............................)

jako školenec

a

(název NZZ).................................................., se sídlem ..............................................., IČO: ..................................,

IČZ .........................................

jako zaměstnavatel školence

uzavírají dnešního dne po vzájemné dohodě tuto

smlouvu o výkonu lektorského dohledu dle Licenčního řádu ČLK
(„lektorská smlouva“)

Článek I.

Uvedené zdravotnické zařízení je zaměstnavatelem školence, lékaře, který nesplňuje podmínky pro výkon samostatné lékařské praxe, kterému se touto smlouvou v souladu se stavovským předpisem č. 11 České lékařské komory – Licenčním řádem a závazným stanoviskem ČLK č. 1/2000 ustanovuje dohlížející lektor. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností vyplývajících pro smluvní strany z výkonu lektorského dohledu.

Článek II.

Lektor se touto smlouvou zavazuje dohlížet na odbornou stránku výkonu lékařské profese školence, prověřovat jeho teoretické znalosti i osvojení praktických dovedností, zadávat školenci úkoly a ve spolupráci se zaměstnavatelem rozhodovat o účasti školence na vědeckých a vzdělávacích akcích a projektech. K těmto účelům lektor písemně vypracuje plán přípravy školence, dohlíží na plnění tohoto plánu, vede písemné záznamy průběhu lektorského dohledu a na závěr přípravy školence vypracuje závěrečnou hodnotící zprávu. Lektor touto smlouvou přebírá plnou odpovědnost za odbornou stránku výkonu lékařské praxe školence.

Článek III.

Školenec se touto smlouvou zavazuje řídit se při výkonu lékařské praxe pokyny lektora, plnit svědomitě všechny úkoly, které mu lektor v rámci lektorského programu určí, a účastnit se školících akcí lektorem stanovených. O všech absolvovaných školících akcích si školenec vede písemné záznamy, které lektorovi poskytuje.

Článek IV.

Zdravotnické zařízení školence se touto smlouvou zavazuje umožnit lektorovi výkon lektorského dohledu v požadovaném rozsahu a umožnit školenci účast na vědeckých a vzdělávacích akcích a projektech, které jsou součástí lektorského programu. Dále se zdravotnické zařízení zavazuje vyplácet lektorovi za výkon lektorského dohledu dohodnutou odměnu ve výši ......................,- Kč měsíčně. V době nepřítomnosti lektora je zdravotnické zařízení povinno školenci zajistit dostupnost (neatestovanému školenci přítomnost) kontrolujícího lékaře dle ustanovení § 1 odst. 3 Licenčního řádu.

Článek V.

Tato smlouva podléhá schválení a registraci místně příslušným okresním sdružením České lékařské komory (dále jen „OS ČLK“). Smluvní strany se zavazují se ve svých vzájemných vztazích při zajišťování a výkonu lektorského dohledu řídit ustanoveními Licenčního řádu ČLK a dodržovat všechny požadavky, které stanoví „závazné stanovisko ČLK č. 1/2000: Výkon funkce lektor v lékařské praxi“. Strany se zejména zavazují pověřenému členu představenstva OS ČLK umožnit kontrolu nad výkonem lektorského dohledu a oznamovat OS ČLK všechny změny ve výkonu lektorského dohledu, ke kterým v průběhu účinnosti této smlouvy dojde.

Článek VI.

Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení, jedno vyhotovení se předává místně příslušnému OS ČLK.

V ............................. dne .................................

Lektor: ................................................

Školenec: ................................................


Za zdravotnické zařízení: ..................................................

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město