Závazné stanovisko č. 1/2000: Výkon funkce lektor v lékařské praxi

V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. c) d) h) a i) zákona č. 220/1991 Sb. přijímá představenstvo ČLK toto závazné stanovisko, které je oficiálním výkladem k podmínkám výkonu funkce lektora v lékařské praxi dle Stavovského předpisu č. 11 – Licenční řád. Toto stanovisko je závazné pro všechny členy ČLK.

Článek 1:

Lektor

Lékař, který nesplňuje kvalifikační požadavky stanovené Licenčním řádem ČLK pro výkon samostatné lékařské praxe (dále jen „školenec“), může vykonávat lékařskou praxi pouze tehdy, má-li lektora v lékařské praxi (dále jen „lektor“). Lektorem může být pouze držitel licence „Lektor v lékařské praxi“. Lektor dohlíží na odbornou stránku výkonu lékařské profese školence, průběžně prověřuje jeho teoretické znalosti i osvojení praktických dovedností, zadává školenci úkoly a ve spolupráci se zaměstnavatelem školence (pokud je školenec v zaměstnaneckém poměru) rozhoduje o účasti školence na vědeckých a vzdělávacích akcích a projektech. Školenec musí být pod lektorským dohledem po celou dobu praxe, jejíž absolvování je dle Licenčního řádu ČLK podmínkou k získání oprávnění pro výkon samostatné lékařské praxe. Lektor může školit více školenců, nejvýše však tři.

Článek 2:

Smlouva o výkonu lektorského dohledu

Lektorský dohled v nestátních zdravotnických zařízeních smí být vykonáván pouze na základě písemné smlouvy o výkonu lektorského dohledu (dále jen „smlouva“), jejíž vzor je přílohou tohoto závazného stanoviska. Smluvními stranami jsou vždy lektor a školenec. Tam, kde lektor není zaměstnavatelem školence, i nestátní zdravotnické zařízení (zastoupené statutárním zástupcem), v rámci kterého bude lektorský dohled vykonáván. Touto smlouvou lektor přijímá plnou odpovědnost za odbornou stránku výkonu lékařské praxe školence. Předmětem smlouvy je závazek lektora dohlížet na řádný výkon lékařské praxe školence v rozsahu vyplývajícím z tohoto závazného stanoviska, závazek školence řídit se při výkonu lékařské praxe pokyny lektora a plnit úkoly, které mu lektor v rámci lektorského programu určí, závazek zdravotnického zařízení umožnit lektorovi výkon lektorského dohledu, umožnit školenci účast na vědeckých a vzdělávacích akcích a projektech, které jsou součástí lektorského programu, a poskytnout lektorovi dohodnutou odměnu za výkon lektorského dohledu. Smlouva podléhá schválení místně příslušného OS ČLK, které archivuje jeden její stejnopis. OS ČLK při schvalování smlouvy prověřuje, zda jsou splněny všechny podmínky vyžadované pro výkon lektorského dohledu. Schválení smlouvy podle tohoto odstavce má formu rozhodnutí, proti kterému je možno podat stížnost k představenstvu ČLK. Na požádání je smlouva předkládána smluvním zdravotním pojišťovnám.


Článek 3:

Státní zdravotnická zařízení
Ve státních zdravotnických zařízeních funkci lektora vykonávají vedoucí lékaři a primáři, kteří mohou lektorským dohledem pověřit jiného lékaře, který splňuje podmínky pro vydání licence „Lektor v lékařské praxi“. Musí být vždy jednoznačně určeno, kdo z lékařů odpovídá za dohled nad přípravou školence k výkonu samostatné lékařské praxe. Smlouva dle článku 2 se ve státních zdravotnických zařízeních uzavírat nemusí, ale podmínky odborného dohledu a práva a povinnosti školence a lékaře vykonávajícího lektorský dohled tím nejsou dotčena.

Článek 4:

Povinnosti lektora

Při zahájení lektorského dohledu lektor písemně vypracuje plán přípravy školence, ve kterém stanoví rozsah, dobu a druh školení, která školenec povinně absolvuje. V době přípravy na výkon samostatné lékařské praxe je školenec povinen absolvovat nejméně 1x za 14 dní celodenní klinickou stáž na lektorem určeném pracovišti, 9x ročně, maximálně 2x měsíčně, odborný seminář nebo kurz určený lektorem, 2x ročně celodenní certifikované školení určené lektorem, 1x za tři roky kongres, konferenci nebo sympozium určené lektorem.Kromě toho je školenec povinen během přípravy na výkon samostatné lékařské praxe vypracovat nejméně jednu písemnou klinickou práci na odborné téma schválené lektorem. Po celou dobu výkonu lektorského dohledu vede lektor písemné záznamy o průběhu lékařské praxe školence, o jeho odborných výsledcích a o vědeckých a vzdělávacích akcích a projektech, jichž se školenec zúčastnil. Tyto záznamy je lektor povinen na požádání kdykoli předložit členovi představenstva OS ČLK pověřenému kontrolou výkonu lektorského dohledu (Článek 7). Lektor rozhoduje o tom, v jakém rozsahu je školenec oprávněn vzhledem ke svým zkušenostem, schopnostem a délce své dosavadní praxe provádět lékařské výkony samostatně. Lektor odpovídá za to, že školenec je plně způsobilý provádět samostatně lékařskou praxi v rozsahu, v jakém o tom lektor rozhodl. Provede-li školenec při výkonu lékařské praxe bez souhlasu lektora lékařský výkon, který svoji povahou a náročností zjevně neodpovídá jeho zkušenostem, lektor není v takovém případě za možné školencovo pochybení odpovědný.
Na závěr svého lektorského vedení vypracovává lektor hodnotící zprávu o průběhu přípravy školence na výkon samostatné lékařské praxe a o dosažené odborné úrovni školence. Tuto zprávu lektor předává školenci, zdravotnickému zařízení, v rámci kterého byl lektorský dohled vykonáván, příslušnému okresnímu sdružení ČLK a není-li příprava školence ukončena, i lektorovi, který lektorský dohled nad školencem přebírá. Závěrečná hodnotící zpráva vypracovaná lektorem při ukončení přípravy školence je podkladem pro řízení o vydání osvědčení k výkonu samostatné lékařské praxe.
Pokud má lektor při skončení přípravy školence pochybnosti o schopnosti školence vykonávat samostatnou lékařskou praxi, uvede to v závěrečné hodnotící zprávě. OS ČLK v takovém případě má právo rozhodnout o prodloužení doby lektorského dohledu nebo navrhnout představenstvu ČLK přezkoušení školence před komisí vědecké rady ČLK. Proti tomuto rozhodnutí může školenec podat stížnost k představenstvu ČLK, které rozhodnutí OS ČLK buď potvrdí, nebo zruší a udělí školenci licenci k výkonu samostatné lékařské praxe.

Článek 5:

Kontrola práce školence

Lektor je oprávněn si sám stanovit způsob a četnost kontrol práce školence, je však povinen provést kontrolu na pracovišti školence nejméně jednou týdně. V rámci této kontroly prohlédne lektor lékařskou dokumentaci, kterou školenec vyhotovil nebo na které se podílel, posuzuje přitom správnost diagnostiky i prováděné terapie, zvláštní zřetel věnuje medicínsky komplikovanějším případům. Jde-li o lůžkové zařízení, je lektor oprávněn namístě vyšetřit pacienty, kteří jsou nebo byli v péči jeho školence. Jde-li o zařízení ambulantní, je lektor oprávněn pozvat si tyto pacienty, případně vyžádat si jejich odeslání školencem, k vyšetření na svoje pracoviště. Lektor také aktivně zjišťuje výsledky práce svého školence na pracovištích, kam školenec odeslal své pacienty k hospitalizaci či k dalšímu vyšetření. Školenec je povinen lektorovi neprodleně oznámit každé úmrtí svého pacienta, k němuž došlo v průběhu léčby. Lektor si v takovém případě vyžádá pitevní zprávu a posoudí, zda při stanovení diagnózy nebo postupu léčby nedošlo k pochybení školence.
V době nedostupnosti lektora musí mít školenec určeného kontrolujícího lékaře, který splňuje podmínky pro výkon samostatné lékařské praxe a dle § 1 odst. 3 Licenčního řádu je dostupný k poradám a konzultacím. Pokud je lektor nucen přerušit výkon své funkce, a doba přerušení přitom pravděpodobně nepřesáhne dva měsíce, musí být školenci ustanoven stálý kontrolující lékař splňující podmínky pro výkon samostatné lékařské praxe, který na dobu nepřítomnosti lektora přebírá všechna oprávnění a povinnosti lektora. Pokud doba, po kterou lektor nemůže vykonávat svoji funkci, přesahuje dobu dvou měsíců, musí být školenci ustanoven zastupující lektor – nositel licence „Lektor v lékařské praxi“, který po dobu zastoupení přebírá všechna oprávnění a povinnosti školícího lektora. V takovém případě musí být pro výkon lektorské funkce uzavřena smlouva dle článku 2 a zaměstnavatel školence má povinnost nahlásit zastoupení okresnímu sdružení ČLK. Pokud lektor ukončil výkon lektorského dohledu, musí si školenec do dvou měsíců sehnat lektora nového.
Lektor může v řádně odůvodněných případech, které budou oznámeny OS ČLK, vyslovit souhlas s tím, aby se na přípravě školence přímo podílel jiný stálý kontrolující lékař, který splňuje podmínky pro výkon samostatné lékařské praxe. Tento lékař je pak oprávněn školenci zadávat úkoly, kontrolovat plnění těchto úkolů a úkolů zadaných lektorem a prověřovat znalosti a dovednosti školence. Rozsah povinností a odpovědnosti lektora dle výše uvedených ustanovení tímto není dotčen.

Článek 6:

Práva a povinnosti školence

Školenec, který dosud nezískal základní atestaci, není oprávněn samostatně provádět lékařské výkony a musí být trvale pod bezprostředním dohledem lékaře oprávněného k výkonu samostatné lékařské praxe. Po získání atestace je školenec oprávněn samostatně provádět ty lékařské výkony, které jsou svojí povahou a náročností přiměřené jeho dosaženým znalostem a zkušenostem. Rozsah tohoto oprávnění určuje lektor. I v tomto případě však musí být splněna podmínka dostupnosti kontrolujícího lékaře dle § 1 odst. 3 Licenčního řádu. Lékař, který získal základní atestaci, má smluvně zajištěný lektorský dohled a prokáže trvalou dostupnost kontrolujícího lékaře (dle § 1 odst. 3 Licenčního řádu), může samostatně vykonávat lékařskou praxi.
Všechny případy, které to svojí povahou vyžadují, je školenec povinen bezodkladně konzultovat s lektorem, nebo určeným kontrolujícím lékařem. Školenec je povinen každou konzultaci (i telefonickou) zapsat do dokumentace a zápis nechat následně podepsat lékaři, který konzultaci poskytl. Pokud konzultaci poskytoval kontrolující lékař, je školenec povinen dodatečně případ konzultovat i s lektorem a tuto konzultaci rovněž zapsat do dokumentace a nechat lektorem podepsat. U všech případů, u nichž školenec není naprosto přesvědčen o správnosti své diagnózy nebo zvolené terapie, je povinen požádat lektora o kontrolní vyšetření.
Po celou dobu své přípravy na výkon samostatné lékařské praxe je školenec povinen vést písemné záznamy o absolvovaných školících aktivitách. Každá absolvovaná školící aktivita musí být doložena písemným potvrzením. Tyto záznamy je školenec povinen na požádání kdykoli předložit členovi představenstva OS ČLK pověřenému kontrolou výkonu lektorského dohledu (Článek 7).
Pokud má školenec vlastní pracoviště, je povinen na viditelném a veřejně přístupném místě zveřejnit jméno a příjmení lektora, adresu pracoviště lektora a jeho telefonní číslo.

Článek 7:

Kontrolní činnost OS ČLK

Představenstvo OS ČLK pověří svého člena výkonem kontroly nad prováděním lektorského dohledu ve zdravotnických zařízeních, která spadají do územní působnosti OS ČLK. Pokud OS ČLK zjistí, že lektorský dohled není vykonáván v souladu s tímto závazným stanoviskem, je představenstvo OS ČLK oprávněno rozhodnout o tom, že absolvovaná příprava se školenci nezapočítá pro účely praxe požadované k získání oprávnění k výkonu samostatné lékařské praxe. V rozhodnutí se uvede rozsah nezapočítané praxe a důvody nezapočítání. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat stížnost k představenstvu ČLK. Jestliže OS ČLK zjistí, že lektor opakovaně a závažně porušuje povinnosti vyplývající z výkonu funkce lektora, podá představenstvu ČLK návrh na odebrání licence „Lektor v lékařské praxi“.

Článek 8:

Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska jsou vzory smluv o výkonu lektorského dohledu. Toto závazné stanovisko bylo projednáno a schváleno představenstvem ČLK dne 16. 9. 2000 a nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2000.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město