SP č. 11 - Licenční řád

STAVOVSKÝ PŘEDPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY č. 11

Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen „zákon č. 220/1991 Sb.“), a v souladu se Stavovským předpisem České lékařské komory č. 1 – Organizačním řádem vydává tento stavovský předpis

PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ LICENCE K VÝKONU SOUKROMÉ LÉKAŘSKÉ PRAXE ČLENŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY, K VÝKONU FUNKCE ODBORNÉHO ZÁSTUPCE, LEKTORA V LÉKAŘSKÉ PRAXI, VEDOUCÍHO LÉKAŘE A PRIMÁŘE (DÁLE JEN „LICENČNÍ ŘÁD“)

§ 1

Tento licenční řád stanoví podmínky k získání licence k výkonu soukromé lékařské praxe, k výkonu funkce odborného zástupce, lektora v lékařské praxi, vedoucího lékaře a primáře. Tento předpis je současně závazným stanoviskem platným pro všechny členy České lékařské komory (dále jen „komora“), včetně členů, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru k podmínkám, které musí lékař splňovat, aby mohl vykonávat funkci vedoucího lékaře, lektora v lékařské praxi, odborného zástupce a primáře ve zdravotnickém zařízení bez rozdílu formy jeho vlastnictví nebo funkci odborného zástupce či lektora v lékařské praxi.

§ 2

Lékař je oprávněn k výkonu funkce vedoucího lékaře, primáře, odborného zástupce a lektora lékařské praxe, je-li způsobilý k výkonu povolání lékaře podle obecně závazných právních předpisů1) a splňuje-li podmínky tohoto licenčního řádu. Vykonávat činnosti uvedené ve větě první může lékař jen pod podmínkou držení licence vydané představenstvem České lékařské komory.

§ 3

Licence k výkonu soukromé lékařské praxe, k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře a k výkonu funkce lektora v lékařské praxi je vydávána pro obor zařazený podle obecně závazného právního předpisu jako obor specializačního vzdělávání lékařů nebo certifikovaného kurzu dle zvláštního právního předpisu2) . Licence k výkonu funkce odborného zástupce není vázána na obor. O vydání licence žádá lékař prostřednictvím kanceláře okresního (obvodního) sdružení komory (dále jen „okresní sdružení“), v jehož seznamu je zapsán. K žádosti o vydání licence připojí:

 1. vyplněný formulář (žádost o vydání licence komory);
 2. doklady o dosaženém odborném vzdělání;
 3. potvrzení o délce praxe, kterým se rozumí písemné potvrzení vyhotovené zaměstnavatelem obsahující období výkonu praxe, specializaci, v níž byla praxe vykonávána, a výši pracovního úvazku. Je-li žadatel poskytovatelem zdravotních služeb, předloží současně i oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Ve výjimečných případech lze tyto doklady nahradit čestným prohlášením žadatele;
 4. pro licenci dle § 7 odst. 2 tohoto předpisu též diplom celoživotního vzdělávání lékařů vydaný dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 – Systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK;
 5. potvrzení kanceláře okresního sdružení komory, kde je registrován, o úhradě členských příspěvků splatných do doby podání žádosti. Při nesplnění této podmínky je vyžadován doklad o zaplacení nákladů licenčního řízení, jejichž výši stanoví představenstvo komory;
 6. vyjádření okresního sdružení, zda žádost doporučuje či nedoporučuje; g) doklad příslušné oborové komise vědecké rady komory o vykonání zkoušky podle § 7 odst. 2 písm. d).

§ 4

 1. Žádost doplněnou předepsanými doklady s vyznačením data jejího doručení postoupí kancelář okresního sdružení kanceláři komory do 30 dnů od jejího doručení. Kancelář okresního sdružení vede seznam žádostí o udělení licence.
 2. Žádosti o výjimku dle § 7 odst. 6 tohoto předpisu a žádosti sporné projedná představenstvo okresního sdružení a se svým vyjádřením postoupí do 40 dnů od doručení žádosti představenstvu komory.
 3. Člen (členové) komory pověřený představenstvem komory posoudí žádosti o udělení licence do 30 dnů od doručení žádosti za předpokladu, že žádost splňuje všechny podmínky k udělení licence a představenstvo okresního sdružení komory nemá proti udělení licence námitek.
 4. Žádosti o výjimky dle § 7 odst. 6 tohoto předpisu a žádosti sporné projedná představenstvo komory do 60 dnů od doručení žádosti.
 5. Za žádosti sporné se pro účel tohoto ustanovení považují žádosti, které člen komory pověřený představenstvem okresního sdružení nebo představenstvem komory za sporné označil, protože není zcela zřejmé, zda jsou, či nejsou splněny stanovené podmínky nebo zda není důvod k postupu dle § 4 odst. 6 tohoto předpisu.
 6. Představenstvo komory nemusí, i při splnění stanovených podmínek, vydat žadateli licenci, pokud lékař prokazatelně nevykonává své povolání odborně v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy nebo pokud lékařův zdravotní stav nezaručuje podle odborného posouzení způsobilost k výkonu lékařské praxe. V odůvodněných případech je lékař povinen předložit na žádost představenstva komory lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu lékařského povolání3) .
 7. Nevyhoví-li komora žádosti o vydání licence, musí o tom vydat řádné rozhodnutí obsahující výrok o zamítnutí žádosti o vydání licence, odůvodnění tohoto výroku, poučení o opravném prostředku, datum, razítko a podpis prezidenta komory nebo jím pověřeného člena představenstva. Rozhodnutí musí být žadateli doručeno doporučeně. Současně kancelář komory založí spis obsahující písemné vyhotovení rozhodnutí a podklady pro toto rozhodnutí.
 8. Lékař je oprávněn vykonávat funkci odborného zástupce, vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení až po obdržení licence.
 9. Lékař smí vykonávat funkci vedoucího lékaře a primáře jen v oboru, pro který mu byla vydána licence.

§ 5

 1. Licenci lékař pozbývá zánikem její platnosti.
 2. Platnost licence zaniká:
  1. písemným oznámením lékaře o vystoupení z komory;
  2. na základě pravomocného rozhodnutí o vyloučení z komory;
  3. lékaři, kterému byla omezena způsobilost k právním úkonům nebo který byl této způsobilosti zbaven, a to dnem, kdy rozhodnutí v této věci nabylo právní moci;
  4. při přerušení činnosti, pro kterou byla licence vydána, na dobu delší než 5 let v průběhu předcházejících 6 let; v pochybnostech rozhodne představenstvo komory; pokud lékař bezodkladně po skončení přerušení výkonu činnosti, pro kterou mu byla licence vydána, absolvuje doškolení v rozsahu nejméně 60 pracovních dní na pracovišti pod vedením lékaře oprávněného k výkonu samostatné lékařské praxe v příslušném oboru, který lékaři vydá o průběhu doškolení písemné potvrzení, platnost licence se automaticky obnovuje;
  5. rozhodnutím představenstva komory v případě, kdy se prokázalo, že licence byla vydána na základě nepravdivých údajů;
  6. smrtí lékaře; g) uplynutím doby, na kterou byla licence vydána.
 3. V případě pozbytí licence zánikem její platnosti je lékař povinen neprodleně vrátit licenci kanceláři komory.
 4. Pozbytí licence oznámí představenstvo komory příslušnému představenstvu okresního sdružení. Tuto skutečnost zapíše komora do seznamu členů a oznámí ji orgánu udělujícímu oprávnění k poskytování zdravotních služeb a příslušným zdravotním pojišťovnám jako smluvním partnerům dotčeného poskytovatele zdravotních služeb a zaměstnavateli.

§ 6

 1. Pominou-li důvody pozbytí licence dle § 5 odst. 2 písm. d), může lékař požádat o navrácení licence. Představenstvo komory může v takovém případě navrácení licence podmínit přezkoušením jeho znalostí oborovou komisí vědecké rady komory.
 2. Je-li rozhodnuto, že komora žádosti lékaře o navrácení licence nevyhoví, vydá o této skutečnosti písemné rozhodnutí obsahující výrok o nevyhovění žádosti, odůvodnění, poučení o opravném prostředku, datum a podpis prezidenta komory nebo jím pověřeného člena představenstva. Rozhodnutí se doručí lékaři do vlastních rukou.

§ 7

 1. Pro vydání licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb musí lékař splňovat tyto podmínky:
  1. získání specializované způsobilosti v daném oboru specializačního vzdělávání dle zákona č. 95/2004 Sb.; nebo – pro nástavbové obory – získání zvláštní specializované způsobilosti pro daný nástavbový obor dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném od 01.07.2017; nebo – pro činnosti, které je možné provádět na základě absolvování příslušného certifikovaného kurzu dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném do 30.06.2017 – získání zvláštní odborné způsobilosti;
  2. praxe v oboru v délce odpovídající době specializačního vzdělávání v oboru dle zvláštního právního předpisu2); tato praxe v oboru musí být absolvována v době předcházející podání žádosti s celkovou dobou možného přerušení praxe v trvání maximálně 36 měsíců do dne podání žádosti a v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku; doba mateřské dovolené a rodičovské dovolené je do přerušení praxe započtena v rozsahu jedné poloviny této dovolené.
 2. Pro získání licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře musí lékař splňovat tyto podmínky:
  1. získání specializované způsobilosti v daném oboru specializačního vzdělávání dle zákona č. 95/2004 Sb., nebo – pro nástavbové obory – získání zvláštní specializované způsobilosti pro daný nástavbový obor dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném od 01.07.2017; nebo – pro činnosti, které je možné provádět na základě absolvování příslušného certifikovaného kurzu dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném do 30.06.2017 – získání zvláštní odborné způsobilosti;
  2. 8 let praxe v daném oboru; praxe musí být absolvována v době bezprostředně předcházející podání žádosti s celkovou dobou možného přerušení praxe v trvání maximálně 36 měsíců do dne podání žádosti a v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku; doba mateřské dovolené a rodičovské dovolené je do přerušení praxe započtena v rozsahu jedné poloviny této dovolené; u bývalých nástavbových oborů dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. se započítává i praxe v základním oboru, maximálně v délce 6 let; u certifikovaných kurzů dle § 21e zákona č. 95/2004 Sb. se započítává i praxe v základním oboru, maximálně v délce 6 let; v případě certifikovaných kurzů musí být praxe mimo základní obor absolvována v posledních 5 letech před podáním žádosti;
  3. splnění podmínek účasti v systému celoživotního vzdělávání lékařů, přičemž splnění těchto podmínek se dokládá diplomem celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 – Systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK;
  4. úspěšné vykonání zkoušky před oborovou komisí vědecké rady komory v případech, kdy byla specializovaná způsobilost získána dle ustanovení § 44 odst. 1 a 2 zákona č. 95/2004 Sb. nebo v případech, kdy lékař, kterému byla uznána specializovaná způsobilost dle části sedmé zákona č. 95/2004 Sb., dosud nesložil zkoušku, jež svým rozsahem odpovídá atestační zkoušce dle zákona č. 95/2004 Sb.
 3. Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře současně opravňuje k výkonu funkce odborného zástupce, lektora lékařské praxe a k výkonu soukromé lékařské praxe. Tato licence je vydávána na dobu 10 let; platnost je vždy na licenci uvedena.
 4. Praxí se pro účely tohoto ustanovení rozumí celková délka praxe v daném oboru po ukončení lékařské fakulty vykonávaná na základě pracovněprávního vztahu nebo v postavení osoby samostatně výdělečně činné. Praxi lze uznat tehdy, pokud byla absolvována na území České republiky či jiného členského státu EU. Praxi absolvovanou mimo členské státy EU posuzuje a uznává představenstvo komory.
 5. Ve sporných případech zápočtu délky praxe rozhodne představenstvo komory na základě žádosti.
 6. Představenstvo komory je oprávněno v mimořádných odůvodněných případech po vyjádření představenstva okresního sdružení udělit výjimku z licenčního řádu, a to jak výjimku z požadovaného odborného vzdělání, tak výjimku z požadované délky praxe. Rozhodnutí o výjimce musí představenstvo komory vydat písemně a řádně jej odůvodnit. Rozhodnutí o výjimkách včetně zdůvodnění představenstvo zveřejňuje.

§ 8

Dosud vydaná osvědčení České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe, funkce odborného zástupce, vedoucího lékaře a primáře jsou nadále platná v rozsahu, v jakém byla vydána, nestanoví-li tento předpis jinak. Osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře vydaná do 10.04.2000 jsou platná do 10.04.2010. Osvědčení odborného garanta zaniká bez náhrady k 01.01.2001 a bude vyměněno za licenci lektor v lékařské praxi.

§ 9

Zrušuje se Stavovský předpis ČLK č. 11 – Licenční řád České lékařské komory ze dne 01. 11.1999.

§ 10

 1. Tento Stavovský předpis ČLK č. 11 – Licenční řád České lékařské komory byl schválen X. sjezdem delegátů ČLK 08.04.2000 a nabývá účinnosti dnem 10.04.2000.
 2. Tento Stavovský předpis ČLK č. 11 – Licenční řád České lékařské komory byl novelizován v ustanovení § 1 odst. 1; ust. § 3 písm. d); ust. § 5 odst. 2 písm. d); ust. § 5 odst. 4; ust. § 7 a ust. § 7a XIII. sjezdem delegátů ČLK a nabývá účinnosti dnem 20.11.2001.
 3. Tento Stavovský předpis ČLK č. 11 – Licenční řád České lékařské komory byl novelizován XVI. sjezdem delegátů ČLK.
 4. Tento Stavovský předpis ČLK č. 11 – Licenční řád České lékařské komory byl novelizován XVII. sjezdem delegátů ČLK a nabývá účinnosti dnem 01.11.2005.
 5. Tento Stavovský předpis ČLK č. 11 – Licenční řád České lékařské komory byl novelizován XX. sjezdem delegátů ČLK a nabývá účinnosti dnem 13.12.2006.
 6. Tento Stavovský předpis ČLK č. 11 – Licenční řád České lékařské komory byl novelizován XXI. sjezdem delegátů ČLK a nabývá účinnosti dnem 05.12.2007.
 7. Tento Stavovský předpis ČLK č. 11 – Licenční řád České lékařské komory byl novelizován v ust. § 7 odst. 2 písm. b) představenstvem ČLK a nabývá účinnosti dnem 04.06.2009. Byl potvrzen XXIII. sjezdem delegátů ČLK.
 8. Tento Stavovský předpis ČLK č. 11 – Licenční řád České lékařské komory byl novelizován XXIV. sjezdem delegátů ČLK a nabývá účinnosti dnem 29.11.2010.
 9. Tento Stavovský předpis ČLK č. 11 – Licenční řád České lékařské komory byl novelizován XXVII. sjezdem delegátů ČLK a nabývá účinnosti dnem 25.11.2013.
 10. Tento Stavovský předpis ČLK č. 11 – Licenční řád České lékařské komory byl novelizován XXXII. sjezdem delegátů ČLK a nabývá účinnosti dnem 01.12.2017.

----------------------------------------------------------

1 Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
2 Vyhláška č. 185/2009 Sb., oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů.
3 Vyhláška č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město