Příloha č. 2.3

Příloha č. 2. 3. Stavovského předpisu č. 12 České lékařské komory
Speciální podmínky pro vydání licence školitele v oboru umělá výživa a metabolická péče

§ 1

Předmět úpravy
Tato příloha č. 2. 3. Stavovského předpisu České lékařské komory č. 12 upravuje podmínky pro vydávání osvědčení o funkční specializaci k léčebné metodě umělá výživa a metabolická péče.

§ 2

Základní podmínkou udělení této funkční specializace je splnění podmínek či držení licence na některý ze základních nebo nástavbových oborů. Další podmínkou je absolvování stáže na školicím pracovišti v délce minimálně 4 týdny.

Školicím pracovištěm pro účely tohoto předpisu se rozumí pracoviště, které provádí v kalendářním roce alespoň 50 výkonů, uvedených v § 4. Školicí pracoviště na návrh Společnosti parenterální a enterální výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP a Vědecké rady ČLK ustanovuje představenstvo ČLK .

Součástí stáže je:

  • ověření teoretických znalostí uchazeče z oblasti metabolismu, imunologie, medicíny kritických stavů, poruchy výživy u dospělých a u dětí, zvláštnosti nutriční podpory v gerontologii a geriatrii. Znalost prostředků diagnostiky a terapie malnutrice a těžkých metabolických rozvratů;
  • ověření praktických dovedností, zhodnocení nutričního stavu konkrétního pacienta, návrh preskripce variantních forem parenterální a enterální výživy včetně monitoringu pacienta, kanylace centrálního žilního systému, zavedení nasogastrických a nasojejunálních tenkých nutričních sond, znalost základní technické obsluhy infúzních čerpadel a injektorů.

§ 3
Rozsah oprávnění

Tato funkční specializace opravňuje svého držitele k předepisování všech typů enterální a speciální enterální výživy, dále k předepisování speciální parenterální a plnohodnotné (úplné) parenterální výživy pacientům standardních, intenzivních i resuscitačních lůžek včetně konziliární služby v oboru.

§ 4
Ustanovení závěrečná

O tuto licenci nežádají lékaři s atestací II. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace a lékaři držitelé licence v tomto oboru, kteří jsou oprávněni tuto metodu provádět ve smyslu ustanovení § 1, odst. 2 Stavovského předpisu S 12.

§ 5
Účinnost

Tato příloha č. 2. 3.Stavovského předpisu č. 12 byla představenstvem ČLK schválena dne 5. 8. 1998 a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1999.

Tato příloha č. 2. 3. Stavovského předpisu č. 12 byla novelizována představenstvem ČLK schválením dne 6. 10. 2000 a nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2000 .

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město