Příloha č. 2.2

Příloha č. 2.2. Stavovského předpisu č. 12 České lékařské komory
Speciální podmínky pro vydání licence školitele v oboru kardiologických metod

§ 1

Předmět úpravy
Tato příloha č. 2. 2. Stavovského předpisu České lékařské komory č. 12 upravuje podmínky pro vydávání osvědčení k následujícím diagnostickým a léčebným metodám užívaným v kardiologii:

 • invazivní diagnostická kardiologie
 • intervenční kardiologie
 • trvalá kardiostimulace - kardiologická činnost
 • trvalá kardiostimulace - chirurgická činnost
 • srdeční elektrofyziologie - diagnostická činnost
 • srdeční elektrofyziologie - katetrizační ablace
 • transesofageální echokardiografie

§ 2

 1. invazivní diagnostická kardiologie
  Základní podmínkou udělení této funkční odbornosti je získání licence z oboru kardiologie, dětská kardiologie, případně licence z oboru radiodiagnostika, nebo splnění podmínek pro udělení licence z těchto oborů.
  Lékař s odborností radiodiagnostika je oprávněn provádět invazivní vyšetření pouze za přítomnosti kardiologa. Další podmínkou je buď dvouletý pobyt v katetrizační laboratoři, provádějicí minimálně 1000 katetrizací ročně (pro dětskou kardiologii 200 katetrizací ročně), a jmenný seznam dvou set levostranných či oboustranných katetrizací, kde uchazeč katetrizoval jako první (pro dětskou kardiologii 100 katetrizací), nebo jednoletý pobyt v katetrizační laboratoři, provádějící minimálně 1000 katetrizací ročně, a jmenný seznam 400 levostranných či oboustranných katetrizací, kde uchazeč katetrizoval jako první. Společně s tímto seznamem ověřeným vedoucím pracoviště předloží uchazeč výkaz počtu a typu komplikací výkonů, rovněž ověřený vedoucím pracoviště.
  Po třech letech od vydání této funkční licence musí držitel licence prokázat, že provedl minimálně 100 katetrizací ročně jako první katetrizující.
 2. intervenční kardiologie
  Základní podmínkou udělení této funkční odbornosti je získání licence z oboru kardiologie, dětská kardiologie, případně licence z oboru radiodiagnostika, nebo splnění podmínek pro udělení licence z těchto oborů. Lékař s odborností radiodiagnostika je oprávněn provádět intervenční výkony pouze za přítomnosti kardiologa. Další podmínkou je dvouletý pobyt v katetrizační laboratoři, provádějící minimálně 200 terapeutických katetrizací ročně a jmenný seznam 100 intervenčních katetrizací, kde uchazeč katetrizoval jako první. Společně s tímto seznamem ověřeným vedoucím pracoviště předloží uchazeč výkaz počtu a typu komplikací výkonů, rovněž ověřený vedoucím pracoviště.
  Po třech letech od vydání této funkční licence musí držitel licence prokázat, že provedl minimálně 50 intervenčních katetrizací ročně jako první katetrizující.
 3. trvalá kardiostimulace - kardiologická část
  Tato funkční specializace opravňuje držitele k indikaci trvalé kardiostimulace, zavedení stimulační elektrody a měření stimulačních parametrů i ke sledování pacientů s implantovanými kardiostimulátory.
  Základní podmínkou udělení této funkční odbornosti je získání licence z oboru kardiologie, případně splnění podmínek pro udělení licence z oboru kardiologie a minimálně šestiměsíční praxe v akreditovaném kardiostimulačním centru. Uchazeč o získání této funkční specializace předloží jmenný seznam minimálně 50 pacientů, u kterých prováděl kardiologickou část implantace, potvrzení o samostané ambulantní kontrole kardiostimulátoru alespoň u 200 pacientů (včetně programování a měření stimulačního prahu) a potvrzení o minimálně 10 samostatně provedených základních elektrofyziologických vyšetřeních (testování funkce sinusového uzlu a hisogram) nitrožilní cestou.
  Pro udělení funkční specializace trvalá kardiostimulace v dětském věku může být udělena výjimka z počtu provedených výkonů.
 4. trvalá kardiostimulace - chirurgická část
  Základní podmínkou udělení této funkční odbornosti je získání licence z oboru kardiologie, případně licence z chirurgie nebo splnění podmínek pro udělení licence z oboru kardiologie nebo chirurgie.
  Uchazeč předloží jmenný seznam alespoň 50 pacientů, u nichž provedl implantaci jako první operátor, a jmenný seznam komplikací, vyžadujících chirurgické ošetření. Oba seznamy musí být ověřeny vedoucím pracoviště.
 5. srdeční elektrofyziologie diagnostická
  Základní podmínkou udělení této funkční odbornosti je získání licence z oboru kardiologie, případně splnění podmínek pro udělení licence z oboru kardiologie.
  Uchazeč předloží potvrzení o provedení a vyhodnocení alespoň 50 elektrofyziologických vyšetření (EKG hisova svazku, vzestupná stimulace síně a komory, programovaná stimulace síně a komory, zavedení katetru do koronárního sinu, přičemž nejméně 25 vyšetření musí obsahovat programovanou stimulaci komor). Uchazeč dále předloží jmenný seznam uvedených počtů vyšetření, kde katetrizoval jako první, a seznam komplikací. Oba seznamy musí být ověřeny vedoucím pracoviště.
 6. srdeční elektrofyziologie - katetrizační ablace
  Základní podmínkou udělení této funkční odbornosti je získání licence z oboru kardiologie, případně splnění podmínek pro udělení licence z oboru kardiologie. Uchazeč předloží potvrzení o provedení a vyhodnocení alespoň 100 elektrofyziologických vyšetření, kdy katetrizoval jako první, a musí doložit asistenci alespoň při padesáti endokardiálních mapováních při tachykardiích. Alespoň 10 z těchto výkonů musí provést jako první katetrizující, včetně samostatné interpretace nálezů a rozhodnutí o aplikaci ablační techniky. Uchazeč dále předloží jmenný seznam uvedených počtů vyšetření, kde katetrizoval jako první a seznam komplikací. Oba seznamy musí být ověřeny vedoucím pracoviště.
 7. transesofageální echokardiografie
  Základní podmínkou udělení této funkční odbornosti je získání licence z oboru kardiologie, případně splnění podmínek pro udělení licence z oboru kardiologie. Uchazeč předloží potvrzení o tom, že v průběhu dvou let provedl alespoň 2000 samostatných echokardiografických vyšetření a absolvoval kurz na školicím pracovišti pro transesofageální echokardiografii v trvání minimálně jednoho měsíce. Uchazeč dále předloží potvrzení o samostatném provedení 25 výkonů transesofageální echokardiografie.

§ 3
Účinnost

Tato příloha č. 2. 2. Stavovského předpisu č. 12 byla představenstvem ČLK schválena dne 17. 5. 1997 a nabývá účinnosti dne 1. 6. 1997.

Tato příloha č. 2. 2. byla novelizována Představenstvem ČLK schválením dne 6. 10. 2000 a nabývá účinnosti dne 1. 11. 2000 .

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město