Příloha č. 2. 4. Stavovského předpisu č. 12 České lékařské komory

SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ LICENCE ŠKOLITELE DIAGNOSTICKÉ METODY KOLPOSKOPICKÁ EXPERTÍZA

§ 1
Předmět úpravy

Tato příloha č. 2. 4. Stavovského předpisu č. 12 České lékařské komory upravuje podmínky pro vydávání licence školitele diagnostické metody kolposkopická expertíza.

§ 2

 1. Základní podmínkou udělení této licence školitele je získání licence nebo splnění podmínek pro vydání licence lektora v lékařské praxi dle Stavovského předpisu č. 11 - Licenčního řádu ČLK, a to pro obor gynekologie a porodnictví.
 2. Uchazeč o licenci školitele diagnostické metody kolposkopická expertíza musí dále doložit, že:
  1. v posledních pěti letech samostatně prováděl vyšetřovací metody rozšířené kolposkopie s hodnoceními synoptické triage (prebiopsie a bioptické verifikace) ve vlastní i konzultační službě pro jiné gynekology s indikacemi operačních výkonů a následným dohledem, prováděným na pracovišti diagnostického centra s výstupem alespoň 100 případů lézí CIN2 a vyššího stupně, histologicky ověřených ročně (za 5 let tedy alespoň 500 případů) s tím, že uvedené vyšetřovací metody prováděl s frekvencí alespoň 500 výkonů ročně (za pět let tedy alespoň 2 500 výkonů);
  2. v souvislosti s prováděním výkonů dle písmene a) vstoupil do pracovně právního nebo jiného smluvního vztahu s akreditovaným pracovištěm (do doby ustavení pracovišť uchazeč současně doloží žádost o uznání akreditace pro pracoviště) dle ust. § 3 Stavovského předpis č. 12.;
  3. v průběhu posledních pěti let před datem podání žádosti o licenci školitele provedl alespoň 600 výkonů kolposkopicky cílené biopsie, excise; )
  4. v průběhu posledních pěti let před datem podání žádosti o licenci školitele provedl alespoň 200 výkonů konizace jakoukoli metodou, LLETZ, LEEP;
  5. v průběhu posledních pěti let před datem podání žádosti o licenci školitele provedl alespoň 500 výkonů dokumentace indikací, diagnostických výstupů a následného dohledu v souladu s mezinárodní nomenklaturou.

§ 3
Účinnost

Tato příloha č. 2. 4. Stavovského předpisu č. 12 byla představenstvem ČLK schválena dne 1. 6. 2002 a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2003.

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město