SP č. 13 - Odborné posudky Vědecké rady

Stavovský předpis č. 13 České lékařské komory
Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (dále jen "zákon č. 220/1991 Sb.") a v souladu se Stavovským předpisem č. 4 - Disciplinárním řádem České lékařské komory, vydává tento stavovský předpis
ODBORNÉ POSUDKY VĚDECKÉ RADY ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

§ 1
Společná ustanovení


Tento předpis upravuje postup a užití odborných posudků vypracovaných vědeckou radou (dále jen "posudek") České lékařské komory (dále jen "komora").

Posudek vydaný podle tohoto předpisu má platnost na celém území České republiky.

Posudek může být využit orgánech komory nebo po předchozím souhlasu předsedy vědecké rady komory i v jiných institucích oprávněných posuzovat poskytnutí lékařské péče v konkrétním případě.

§ 2

Posudek je oprávněna na základě písemné žádosti vypracovat prostřednictvím svých oborových komisí vědecká rada komory, která garantuje odbornou kvalitu zpracovatele. O vypracování posudku může požádat kterýkoliv orgán Komory a také člen Komory v případech, uvedených v předpisu S 9, § 2, odst. 4. Předseda vědecké rady nebo její sekretář rozhodne podle povahy případu, která oborová komise bude posudek vypracovávat, a předá jejímu předsedovi žadatelem potřebné podklady. Předseda oborové komise určí člena komise, který posudek vypracuje. Posudek může být vypracován i předsedou oborové komise jmenovanou pracovní skupinou oborové komise nebo mezioborovou komisí, kterou jmenuje předseda vědecké rady na návrh předsedů zainteresovaných oborových komisí. Text posudku je potom výsledkem konsensu všech členů pracovní skupiny nebo mezioborové komise. Předseda oborové komise je oprávněn určit k vypracování posudku i nečlena komise. V takovém případě musí příslušná komise vypracovaný posudek projednat, schválit a garantovat jeho správnost. Předseda oborové či mezioborové komise musí dbát na to, aby žádný člen nebyl jakkoliv podjatý k danému případu. Člen komise je povinen případnou podjatost neprodleně ohlásit. V takovém případě musí být určen jiný člen komise. Osobami podjatými jsou zejména příbuzní nebo osoby blízké osobám na případu zúčastněným, jejich nadřízení, podřízení, společníci, případně vlastníci zdravotnických zařízení, kterých se případ týká.

§ 3
Činnost

Podkladem pro vypracování posudku je příslušná zdravotnická dokumentace. Určený člen po řádném prošetření materiálů, případně vyslechnutí osob na případu zúčastněných, vypracuje posudek. Totéž učiní jmenovaná pracovní skupina nebo mezioborová komise. Určený člen, pracovní skupina nebo komise jsou oprávněni k posouzení a vypracování posudku přizvat právníka, technického odborníka nebo jiného specialistu, vyžaduje-li to povaha posuzovaného případu. Posudek musí být vypracován do dvou měsíců od přijetí žádosti vědeckou radou. Tato lhůta může být prodloužena jen ve výjimečných a odůvodněných případech, a to po souhlasu předsedy nebo sekretáře vědecké rady.

§ 4
Náležitosti posudku

Posudek je vypracován formou zápisu, který obsahuje:

souhrn podstatných objektivních údajů o případu, závěr projednání případu s určením, zda byl dodržen postup lege artis, a 
v případě nedodržení správného postupu jeho detailní popis, příčinnou souvislost mezi nesprávným postupem a újmou na zdraví (případně s následkem smrti), návrh doporučení komise, datum vypracování, jméno a podpis určeného člena nebo předsedy pracovní skupiny či mezioborové komise. Závěrečná ustanovení

§ 5

Každý člen orgánů komory, který vypracovává nebo se podílí na vypracování posudku, má nárok na náhradu za ztrátu času a náhradu hotových výdajů. Nemá-li člen komory nárok na náhradu za ztrátu času podle odstavce 1, má nárok na smluvní odměnu ve výši rovnající se nároku člena orgánu komory. Je-li žadatelem o odborný posudek oprávněný orgán komory, je vypracování posudku hrazeno z rozpočtu komory. Je-li žadatelem orgán okresního (obvodního) sdružení lékařů, je vypracování posudku hrazeno z prostředků tohoto okresního (obvodního) sdružení. Je-li žadatelem o posudek jiná fyzická nebo právnická osoba, hradí náklady spojené s vypracováním a vystavením posudku v plné výši. Výjimkou z tohoto ustanovení jsou posudky, které byly vypracovány podle předpisu S 9, jeho § 2, odst. 4. Tyto posudky jsou pro člena Komory vyhotoveny bezplatně a náklady jsou hrazeny Komorou.

§ 6
Zrušující ustanovení

Zrušuje se stavovský předpis č. 13 - Odborné posudky vědecké rady České lékařské komory ze dne 1. 11. 1996.

§ 7
Účinnost

Tento Stavovský předpis č. 13 - Odborné posudky vědecké rady České lékařské komory nabývá účinnosti 1. 1. 1999.

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město