Stavovský předpis České lékařské komory č. 14

Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (dále jen zákon č. 220/1991 Sb ) vydává tento stavovský předpis

Rytíř / Rytířka českého lékařského stavu

Část první
§ 1
Východiska

 1. Česká lékařská komora (dále jen "komora") zřizuje titul "Rytíř / Rytířka českého lékařského stavu", kterým se uděluje čestné ocenění lékařům, kteří se zvláště mimořádně zasloužili o český lékařský stav (dále jen "ocenění").
 2. Tento předpis stanoví postup udělování a podmínky, za kterých je ocenění udělováno.

§ 2
Způsob ocenění

 1. Česká lékařská komora uděluje čestný titul RYTÍŘ ČESKÉHO LÉKAŘSKÉHO STAVU EQUES ORDINIS MEDICORUM BOHEMICORUM (dále jen "titul").
  Současně s udělením titulu uděluje komora i stejnojmennou stříbrnou medaili.
 2. Komora uděluje titul za každý rok vždy nejvýše jednomu lékaři.

Část druhá
§ 3
Kandidát ocenění

K ocenění může být navržen kandidát, který

 • je lékařem,
 • je občanem České republiky, jen výjimečně jiného státu,
 • zasloužil se mimořádně o rozvoj medicíny, etiku povolání lékaře, humanismus nebo projevil mimořádný a statečný občanský či lékařský postoj.

§ 4
Navrhovatel ocenění

Ocenění může navrhnout kterýkoliv lékař v České republice.

§ 5
Postup navrhování

 1. Navrhovatel zašle písemný návrh na udělení ocenění čestné radě okresního (obvodního) sdružení lékařů komory (dále jen "okresní sdružení").
 2. Součástí návrhu musí být povinně životopis kandidáta a zdůvodnění návrhu.
 3. Čestná rada okresního sdružení je povinna návrh projednat a po schválení s písemným stanoviskem ho postoupí čestné radě komory.
 4. Termín k předání návrhů čestné radě komory je zpravidla do 31. května každého roku.

§ 6
Výběrové řízení

 1. Posouzení návrhů došlých z okresních sdružení provádí čestná rada komory výběrovým řízením. Při tom nedoporučí návrhy, které nesplňují podmínky § 3 až 5, případně vyzve navrhovatele k jejich doplnění. Ke všem návrhům se písemně vyjádří a postoupí je grémiu komory pro udělování titulu (dále jen "grémium").
 2. Grémium tvoří předsedové čestných rad okresních sdružení a Čestná rada ČLK.
 3. Grémium svolává president komory do 60 -ti dnů od projednání návrhů čestnou radou komory, pokud byl čestnou radou komory postoupen alespoň jeden návrh na ocenění.

§ 7
Jednání a rozhodování grémia

 1. Grémium rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů gremia.
 2. Grémium projedná jednotlivě všechny kandidáty, jejichž kandidatura byla doporučena čestnou radou komory.
 3. Návrhy čestnou radou komory nedoporučené projedná grémium pouze, bude-li s tím souhlasit nejméně polovina přítomných členů grémia.
 4. Po veřejném projednání všech návrhů následuje tajné hlasování, při kterém každý člen grémia hlasuje pouze pro jednoho nebo žádného z navržených kandidátů.
 5. Ocenění je uděleno tomu z kandidátů, který získal nejvíce hlasů, avšak pro něhož hlasovalo nejméně dvě třetiny přítomných členů grémia.
 6. Nezíská-li žádný z navrhovaných kandidátů alespoň dvě třetiny hlasů, proběhne druhé kolo tajného hlasování. V něm se hlasuje pro toho z navrhovaných kandidátů, který získal v prvním kole nejvíce hlasů; při rovnosti hlasů na prvních místech se hlasuje pro všechny kandidáty s nejvyšším počtem hlasů v prvním kole.
 7. Ocenění je kandidátovi uděleno jen tehdy, pokud pro něj hlasovalo v druhém kole nejméně dvě třetiny přítomných členů grémia.

§ 8
Předání ocenění

Ocenění předává zvolenému lékaři president komory na slavnostním shromáždění, případně na nejbližším sjezdu komory.

§ 9

vypouští se

Část třetí
§ 10
Zrušující ustanovení

Zrušuje se stavovský předpis č. 14 - Rytíř/Rytířka Českého lékařského stavu ze dne 1. 1 . 1999 .

§ 11
Účinnost

 1. Tento stavovský předpis č . 14 - Rytíř / Rytířka Českého lékařského stavu nabývá účinnosti dne 1. 8. 1999.
 2. Tento stavovský předpis č. 14 -Rytíř/Rytířka Českého lékařského stavu byl novelizován IX . sjezdem ČLK dne 7. 11. 1999.
 3. Ustanovení § 7 odst. 1 tohoto stavovského předpisu bylo schváleno XIII. sjezdem delegátů České lékařské komory a nabývá účinnosti dnem 20. 11. 2001.
 4. Tento Stavovský předpis č 14 - Rytíř/Rytířka Českého lékařského stavu byl novelizován představenstvem ČLK dne 3. 8. 2002 a nabývá účinnosti dnem 2. 9. 2002.
 5. Tento Stavovský předpis č 14 - Rytíř/Rytířka Českého lékařského stavu byl novelizován představenstvem ČLK dne 14. 9 . 2002 a nabývá účinnosti dne 14. 10. 2002 .
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město