SP č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 16   ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY
 
Představenstvo  České lékařské komory podle zákona  220/1991 Sb.,  o   České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České  lékárnické komoře (dále jen zákon  č. 220/1991 Sb.) a v souladu se stavovským předpisem České lékařské komory č.1   - Organizačním řádem, vydává tento  Stavovský  předpis
 
ČESKÉ   LÉKAŘSKÉ  KOMORY

§ 1

Systém celoživotního vzdělávání lékařů slouží k prohlubování odborné způsobilosti lékaře pro výkon povolání v léčebné a preventivní péči. Tento stavovský předpis upravuje systém celoživotního vzdělávání lékařů garantovaný Českou lékařskou komorou, která za tímto účelem přiděluje vzdělávacím akcím a dalším formám celoživotního vzdělávání kredity                (certifikáty). Získání diplomu celoživotního vzdělávání lékařů dle tohoto stavovského předpisu je podmínkou vydání licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení. Celoživotní vzdělávání dle tohoto stavovského předpisu též splňuje podmínky celoživotního vzdělávání dle zákona č. 95/2004 Sb. Každý lékař – člen České lékařské komory (dále též jako „komora“ nebo „ČLK“) má povinnost účastnit se systému celoživotního vzdělávání lékařů. Naplnění tohoto stavovského předpisu splňuje kritéria kontinuálního vzdělávání lékařů-zaměstnanců dle zákoníku práce.          

§ 2

 
K účasti lékaře v systému celoživotního vzdělávání lékařů bude komora přihlížet při zaujímání stanovisek k uchazečům ve všech výběrových řízeních.

§ 3

 
Formy celoživotního vzdělávání lékařů podle tohoto stavovského předpisu jsou:
a)      vzdělávací akce pořádané ČLK, přičemž k realizaci těchto vzdělávacích akcí je ČLK oprávněna využít součinnosti spolupracujících (tj. od ČLK odlišných) osob nebo vzdělávací akce pořádané subjekty provádějícími celoživotní vzdělávání dle zákona č. 95/2004 Sb. vyjma ČLK (dále jen „pořadatel odlišný od ČLK“); není-li stanoveno či nevyplývá-li z povahy věci jinak, rozumí se ČLK i okresní (obvodní) sdružení ČLK (dále jen „OS ČLK“),
b)      klinické stáže a klinické dny,
c)      publikační a přednášková činnost,
d)       studium odborné literatury,
e)      elektronické formy vzdělávání.

§ 4

 
 (1) Účast lékaře na vzdělávací akci pořadatel lékaři potvrdí Certifikátem nebo písemným dokladem o počtu získaných kreditů nebo potvrzením v indexu vzdělávání. Potvrzení, Certifikát nebo písemný doklad o počtu získaných kreditů musí obsahovat:
a)      titul, jméno, příjmení účastníka,
b)      název a rozsah akce (zda je certifikovaná nebo hodnocená kredity – uvede se počet kreditů),
c)      název pořadatele, titul, jméno a příjmení odborných garantů programu,
d)      evidenční číslo z Centrálního registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů (§ 5 odst. 1 a 5  tohoto stavovského předpisu),
e)      znak ČLK a výrazné označení, že vzdělávací akce byla pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle tohoto stavovského předpisu.
 
(2)   Za certifikovanou akci se pro účel tohoto předpisu považuje minimálně jednodenní vzdělávací akce pořádaná ČLK v rozsahu osmi a více vyučovacích hodin. Program těchto akcí musí být jasně postgraduálně vzdělávací tj. zaměřen na obnovení a prohloubení znalostí v příslušném oboru. Kongresy a symposia s převažující vědecko-výzkumnou tématikou nejsou certifikovanými akcemi, ale  lze je ohodnotit kredity podle délky akce (1 přednášková hodina odpovídá 1 kreditu). Za absolvování certifikované  akce je lékaři vystaven jeden Certifikát.
 
(3)    Minimální délka vzdělávací akce dle tohoto stavovského předpisu musí být alespoň 2 vyučovací hodiny.
 
(4)   Za absolvování jednorázového semináře pořádaného ČLK v rozsahu dvou až sedmi hodin získává lékař dva až sedm kreditů dle délky akce (1 hodina odpovídá 1 kreditu).

§ 5

 
(1)    Představenstvo komory zřizuje Centrální registr akcí celoživotního vzdělávání lékařů garantovaných ČLK. Registr je veden kanceláří komory.
 
(2)    Na základě písemného oznámení organizátorů jsou do registru zapsány všechny certifikované akce a všechny semináře, přednáškové dny, sympozia a kongresy, které pořádají oprávněné subjekty dle § 3 písm. a) tohoto stavovského předpisu a jsou hodnoceny kredity. Oznámení dle předchozí věty musí obsahovat:
a)     kopii pozvánky na vzdělávací akci splňující všechny náležitosti dle tohoto stavovského předpisu,
b)    doklad o uhrazení všech účelně vynaložených nákladů ČLK na konání akce, jakož i dalších souvisejících plnění tak, jak jsou specifikována dále v tomto stavovském předpisu; tento doklad se nevyžaduje, je-li akce pořádána výhradně ČLK.
 
(3)  Pozvánka na vzdělávací akci musí obsahovat:
a)      znak ČLK a výrazně uvedené upozornění, že vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávaní lékařů dle tohoto stavovského předpisu;
b)      přesné označení pořadatele vzdělávací akce; 
c)      místo a čas konání vzdělávací akce;
d)      přesný program vzdělávací akce (tj. zejména rozpis a délka přednášek včetně jmen přednášejících);
e)      výši účastnického poplatku;
f)       způsob přihlašování na vzdělávací akci;
g)      přesné označení subjektu, který byl k organizaci vzdělávací akce využit jako spolupracující osoba dle ustanovení § 3 písm. a) tohoto stavovského předpisu;
h)      přesné označení komerčního subjektu, pokud se tento bude prezentovat na vzdělávací akci;
i) výši ohodnocení vzdělávací akce kredity.
 
(4) Do centrálního registru akcí je zapsána akce oznámená registru nejméně 15 dnů před jejím pořádáním. Ve výjimečných případech může představenstvo ČLK nebo jím pověřený člen ČLK rozhodnout o zkrácení této lhůty.
 
(5)  Akci je přiděleno evidenční číslo.
 
(6) Před zápisem akce do centrálního registru akcí posoudí splnění podmínek pro tento zápis představenstvo ČLK nebo jím pověřený člen komory. O nezařazení do centrálního registru akcí je oprávněno rozhodnout představenstvo komory nebo jím pověřený člen komory pokud:
a)      akce není pořádána ČLK nebo subjekty dle § 3 písm. a),
b)      není zaručena dostatečná odborná úroveň akce (např. akce propagující jednotlivé léky nebo přístroje v rozsahu větším než 1/8 délky akce u akcí certifikovaných a větším než 1/2 u akcí hodnocených kredity, nebo akce nedostatečně personálně zajištěné),
c)      u akce není patrný program a jeho personální zajištění,
d)      akce nesplňuje další podmínky uložené tímto stavovským předpisem,
e)      pořadatel akce v minulosti nesplnil povinnosti uložené tímto stavovským předpisem.
 
(7) O nezařazení do centrálního registru akcí bude pořadatel písemně vyrozuměn do 10 dnů od rozhodnutí představenstva komory nebo pověřeného člena ČLK a musí tuto informaci sdělit účastníkům akce. Akce, které nebyly zapsány do centrálního registru akcí nejsou vzdělávacími akcemi dle tohoto stavovského předpisu a nejsou hodnoceny kredity.

(8) Pořadatel odlišný od ČLK, je povinen o konání vzdělávací akce písemně informovat místně příslušné OS ČLK.

§ 6

 
(1) Subjekty odlišné od ČLK, které budou pořádat vzdělávací akce dle tohoto stavovského předpisu, jsou povinny uhradit ČLK účelně vynaložené náklady na zápis vzdělávací akce do centrálního registru akcí. OS ČLK hradí účelně vynaložené náklady na zápis vzdělávací akce do centrálního registru akcí pouze tehdy, pokud k pořádání akce využilo součinnosti spolupracující osoby; OS ČLK v takovém případě hradí na účet ČLK částku odpovídající 50% těchto nákladů.  Výše účelně vynaložených nákladů je stanovena takto:
a)      1.500,- Kč bez DPH za registraci vzdělávací akce ohodnocené dvěma až třemi kredity;
b)      3.000,- Kč  bez DPH za registraci vzdělávací akce ohodnocené čtyřmi až sedmi kredity;
c)      6.000,- Kč bez DPH za registraci vzdělávací akce ohodnocené jedním certifikátem.
 
(2) Při změně výše účelně vynaložených nákladů na registraci vzdělávacích akcí o více než         10 % budou na základě podkladů ekonomického oddělení ČLK a rozhodnutí představenstva ČLK tyto náklady poměrně upraveny.
 
(3) Jakákoliv prezentace komerčních subjektů (§ 2 obchodního zákoníku) na vzdělávacích akcích zapsaných do centrálního registru akcí je možná pouze tehdy, pokud bude komoře za možnost prezentace na smluvním základě uhrazeno minimálně plnění ve výši dle odst. 5. Přípustné jsou pouze následující formy prezentace dle předchozí věty:
 
a)      uvedení loga a názvu subjektu v přiměřené velikosti a provedení;
 
b)      přednáška o produktech subjektu v délce maximálně 15 minut na vzdělávací akci, která je hodnocena 2 – 3 kredity, v délce maximálně 30 minut na vzdělávací akci, která je hodnocena  4 – 7 kredity, v délce maximálně 60 minut na vzdělávací akci, která je hodnocena Certifikátem. Prezentace subjektu formou přednášky není započítávána do časů přednášek započtených do vzdělávací akce;
 
c)      umístění informačních stánků v prostorech funkčně přičleněných k místnosti, kde probíhá vzdělávací akce;
 
d)      uvedení loga a názvu subjektu na potvrzení o účasti lékaře na vzdělávací akci v přiměřené velikosti a provedení.
 
(4) V rámci jedné vzdělávací akce může probíhat prezentace více než jednoho subjektu, přičemž však celková doba všech prezentací nesmí překročit maximální časové lhůty uvedené výše v odst. 3 písmenu b). Pořadatel akce zajistí, že prezentace bude ve vztahu k povaze akce přiměřená a vhodná.
 
(5) Minimální plnění poskytnuté komoře, které je podmínkou umožnění prezentace komerčních subjektů na vzdělávacích akcích dle odst. 3, je:
 
a) 3.000,- Kč  bez DPH za umožnění prezentace na vzdělávací akci ohodnocené dvěma až třemi kredity;
b) 7.500,- Kč bez DPH za umožnění prezentace na vzdělávací akci ohodnocené čtyřmi až sedmi kredity;
c)  20.000,- Kč bez DPH za umožnění prezentace na vzdělávací akci ohodnocené certifikátem.
 
(6) Při prezentaci více komerčních  subjektů na jedné vzdělávací akci se výše minimálního plnění dle předchozího odstavce nezvyšuje.
 
(7) Je-li pořadatelem odlišným od ČLK Ministerstvo zdravotnictví ČR, vysoké školy připravující studenty k výkonu zdravotnického povolání nebo odborné lékařské společnosti, pak podmínkou umožnění prezentace komerčních subjektů na jedné vzdělávací akci dle odst. 3 je uhrazení částky uvedené v odst. 5 písm. a) až c) bez ohledu na počet zúčastněných komerčních  subjektů.
 
(8) Ve výjimečných a zvláštního zřetele hodných případech je představenstvo ČLK, případně představenstvo OS ČLK, oprávněno rozhodnout o snížení výše minimálního plnění dle předchozího odstavce, případně toto plnění nevyžadovat vůbec.
 
 
 (9) Finanční prostředky získané za umožnění prezentace dle odst. 3 jsou příjmem ČLK. Je-li pořadatelem vzdělávací akce OS ČLK, pak je toto OS ČLK povinno odvést na účet ČLK 10% z minimálně stanovených plnění dle odst. 5; toto neplatí v případech dle odst. 8, kdy se odvádí pouze 10% ze skutečného plnění.
 

§ 7

 
(1)    Stáží se rozumí praxe lékaře na klinickém pracovišti, na specializovaném pracovišti nebo specializované ambulanci pod odborným vedením lékaře s licencí lektor lékařské praxe.  Za každý den individuální stáže získává lékař čtyři kredity, o kterých mu vydá lektor potvrzení. Za 5 a více dnů nepřetržité stáže je vydán Certifikát. Certifikát vydá kancelář okresního (obvodního) sdružení komory (dále jen „okresní sdružení“), kde je lékař registrován, na podkladě písemného potvrzení o absolvování stáže. Potvrzení vydá vedoucí lékař – primář nebo příslušný lektor.
 
(2)    Stáž lékaře na zahraničních pracovištích posoudí podle stejných zásad představenstvo okresního sdružení, v němž je žadatel evidován, na základě individuální žádosti lékaře a vydá žadateli potvrzení o počtu udělených kreditů za takovou stáž nebo mu vystaví Certifikát v  rozsahu stanoveném  § 7 odst. 1.

§ 8

 
Klinickým dnem se rozumí účast lékaře při výkonu léčebně preventivní péče v individuálně vybraném zdravotnickém zařízení, které si sám lékař určí, zpravidla ve zdravotnickém zařízení, které pro příslušného lékaře slouží jako zařízení spádové a konziliární v jeho oboru. Za klinický den se považuje nejméně čtyřhodinový edukační pobyt lékaře na příslušném pracovišti, při němž se účastní léčebné a preventivní péče. Za jeden klinický den náleží lékaři 4 kredity. Účast potvrdí vedoucí lékař příslušného zdravotnického zařízení nebo lékař s licencí lektor nebo školitel.

§ 9

 
Za publikační a přednáškovou činnost se udělují v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů kredity takto:
 
a)      aktivní účast přednášková a formou posterů je hodnocena ve výši jednoho Certifikátu za každou novou přednášku a poster pro prvního autora, 10 kreditů pro druhé dva autory a 3 kredity pro další autory (přednášky a postery prezentované opakovaně se započítávají pouze 1x). Certifikát a potvrzení o kreditech vydá, na podkladě žádosti a dokladu o prezentaci, kancelář okresního sdružení, kde je lékař registrován, na základě předloženého dokladu;
b)      publikační činnost: 2 Certifikáty pro prvního autora, 30 kreditů pro druhé dva autory,  5 kreditů pro další autory za článek publikovaný v tuzemských odborných periodikách. 4 Certifikáty a 40 kreditů za článek publikovaný v zahraničních odborných impactovaných periodikách pro prvního autora, Certifikát pro druhého  autora a 20 kreditů pro všechny ostatní autory. Certifikát a potvrzení o získaných kreditech vydá kancelář okresního sdružení, kde je lékař registrován, na základě předložení příslušného odborného časopisu;
c)      5 Certifikátů a 60 kreditů za vydanou tuzemskou odbornou knižní publikaci (monografii), 8 Certifikátů a 80 kreditů za vydanou zahraniční monografii, a to v obou případech pro všechny autory. Certifikát a potvrzení o kreditech vydá kancelář okresního sdružení,  kde je lékař registrován, na základě předložené publikace.

§ 10

Studiem odborné literatury se rozumí studium odborných knih a časopisů tuzemských i zahraničních. Za správné vyplnění jednoho z testů, publikovaných v odborné literatuře a časopisech, náleží kredity, jejichž výši stanoví představenstvo na základě žádosti vydavatele s přihlédnutím k názoru vědecké rady. Za písemnou recenzi článku nebo publikace podepsanou lékařem s licencí lékař školitel nebo primářem v daném oboru náleží 10 kreditů. Potvrzení o získaných kreditech vydá kancelář okresního sdružení, kde je lékař evidován.

§ 11

 
(1)    Lékař, který žádá o vydání dokladu o účasti v systému celoživotního vzdělávání - Diplom celoživotního vzdělávání lékařů (dále jen Diplom), podává žádost okresnímu sdružení, ve kterém je evidován. Žádost obsahuje titul, jméno, příjmení a funkci lékaře a doklady o absolvování akcí zařazených do systému celoživotního vzdělávání lékařů (zápisy do indexu, Certifikáty, potvrzení o získaných kreditech, čestné prohlášení, publikace atd.). Doklady o absolvování vzdělávacích akcí dle § 3 písmeno a) tohoto stavovského předpisu musí mít vždy uvedeno evidenční číslo z Centrálního registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů (§ 5 odstavec 1 a  5 tohoto stavovského předpisu). Doklad, na němž není uvedeno evidenční číslo z Centrálního registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů, je neplatný.
 
(2)    Pověřený člen představenstva nebo pověřený pracovník kanceláře okresního sdružení  posoudí, zda lékař splňuje podmínky pro vydání Diplomu. Diplom náleží lékaři, pokud za období posledních pěti let minimálně získal:
a)      pět certifikátů, nebo
b)      čtyři certifikáty a  30 kreditů, nebo
c)      tři certifikáty a   60 kreditů, nebo
d)      dva certifikáty a  90 kreditů, nebo
e)      jeden certifikát a 120 kreditů
 
(3)    Diplom vydává okresní sdružení, v němž je lékař evidován. Diplom obsahuje jméno, příjmení, tituly, údaj o délce platnosti (doklad platí pět let ode dne vydání), razítko a podpis předsedy okresního sdružení. Vzor Diplomu vydá představenstvo komory. Pověřený člen představenstva okresního sdružení nebo pověřený pracovník kanceláře okresního sdružení ověří v registru akcí počet kreditů udělených vzdělávacím akcím, jejichž absolvování lékař k žádosti o vydání Diplomu dokládá. Pro účely vydání Diplomu lze uznat pouze kredity, které lékař obdržel za účast na akcích zapsaných v registru akcí. Seznam vydaných Diplomů vede kancelář komory v Praze. Kancelář příslušného okresního sdružení komory zasílá centrální kanceláři komory v Praze vždy k poslednímu dni v měsíci seznam všech Diplomů vydaných v tomto měsíci tímto okresním sdružením.
 
(4)    Dospěje-li pověřený člen představenstva nebo pracovník kanceláře okresního sdružení  k závěru, že žadatel o Diplom nesplňuje stanovené podmínky, postoupí žádost k rozhodnutí představenstvu okresního sdružení. Představenstvo okresního sdružení žádost posoudí a rozhodne o vydání Diplomu nebo o zamítnutí žádosti. O svém rozhodnutí žadatele vyrozumí. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti musí být písemné a obsahovat výrok, kterým se žádost zamítá, odůvodnění, poučení o odvolání, razítko a podpis předsedy nebo pověřeného člena představenstva okresního sdružení. Rozhodnutí musí být žadateli doručeno do vlastních rukou.
 
(5)    Proti rozhodnutí představenstva okresního sdružení, kterým se zamítá žádost lékaře o vydání Diplomu, může lékař do patnácti dnů od jeho doručení podat odvolání. O odvolání rozhoduje představenstvo komory. Rozhodnutí představenstva komory je konečné.
 
(6)    Lékař může požádat o odpočet  doby, kdy se nemohl vzdělávat

§ 12

 
 (1) Zrušuje se závazné stanovisko České lékařské komory č. 2 ze dne 29.11.1997, ve znění novel ze dne 03.10.1998 a 06.02.1999.
 
(2) S účinností ke dni 24. 7. 2006 se zrušuje Závazné stanovisko ČLK č. 2/2000 – Podmínky k udělení akreditace v systému celoživotního vzdělávání lékařů.
 
(3) V případě subjektů, které získaly akreditaci k pořádání vzdělávacích akcí dle tohoto stavovského předpisu před 24. 7. 2006 se systém celoživotního vzdělávání lékařů po dobu trvání této akreditace řídí zněním tohoto stavovského předpisu platným do  24.7.2006.
 
(4) Vzdělávací akce, oznámené registru vzdělávacích akcí před 24.11.2006, se řídí zněním tohoto stavovského předpisu  platným do 24.11.2006.
 
(5) Vzdělávací akce, oznámené registru vzdělávacích akcí před……………(pozn. datum nabytí účinnosti novely) se řídí zněním tohoto stavovského předpisu  platným do ……………( pozn. datum nabytí účinnosti novely).
 

§ 13

  1. Tento stavovský předpis č. 16 -Systém celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory byl schválen X. sjezdem delegátů dne 8.4.2000 a nabývá účinnosti dnem 1. 01. 2001.
  2. Tento stavovský předpis   č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory byl  novelizován po XIII. sjezdu ČLK a schválen XIV. sjezdem delegátů ČLK dne               1. 11. 2002.
  3. Tento stavovský předpis  č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory byl  novelizován po XIV. sjezdu ČLK a schválen XV. sjezdem delegátů ČLK dne               1. 11. 2003.
  4. Tento stavovský předpis č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory byl  novelizován po  XV. sjezdu  ČLK dne 24. 1. 2004   a schválen XVI. sjezdem delegátů ČLK  dne  10. 10. 2004 .
  5. Tento stavovský předpis č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory byl  novelizován po  XVI. sjezdu  ČLK s účinností od 24.10.2004 a potvrzen  XVII. sjezdem delegátů ČLK .
  6. Tento stavovský předpis č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory byl  novelizován XVII. sjezdem delegátů ČLK a účinnosti nabývá dne 1.11. 2005 .
  7. Tento stavovský předpis č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory byl  novelizován rozhodnutím  představenstva ČLK dne 24.6.2006 a nabývá účinnosti dne 24.7.2006.
  8. Tento stavovský předpis č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory byl  novelizován rozhodnutím  představenstva ČLK dne 19. 1. 2007 a nabývá účinnosti dne 18.2.2007.
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město