SP č. 17 - Finanční řád

Stavovský předpis č. 17 České lékařské komory
Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen „zákon č. 220/1991 Sb.“) a v souladu se Stavovským předpisem České lékařské komory č. 1 - Organizačním řádem, vydává tento Stavovský předpis
FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

Obecná ustanovení

§ 1
Předmět a rozsah úpravy

Tento finanční řád upravuje finanční hospodaření České lékařské komory (dále jen komory), tvorbu a plnění rozpočtu komory, nakládání s majetkem komory a vznik účelových fondů komory.

Finanční hospodaření
§ 2
Obecné zásady hospodaření komory


Komora spravuje svůj majetek samostatně a hospodaří s ním podle ročního rozpočtu, který schvaluje sjezd delegátů komory (dále jen sjezd). Komora může podle platných právních předpisů vykonávat výdělečnou činnost za účelem získání finančních prostředků určených pro zajištění vlastní činnosti. Komora se může po předchozím souhlasu sjezdu delegátů podle platných právních předpisů podílet na podnikání jiných právnických osob. Komora může zakládat podle platných právních předpisů zejména: obecně prospěšné společnosti, nadace, soukromé vysoké školy.
Představenstvo komory může jmenovat tajemníka komory, který zodpovídá za chod ekonomického oddělení komory.

§ 3
Finanční příjmy

Vlastními finančními příjmy komory jsou:
registrační poplatky a členské příspěvky, dary a dotace, výnosy z pokut, které připadají do sociálního fondu, jiné příjmy. Formy příspěvků na činnost, způsob jejich vybírání a nakládání s nimi upravuje zvláštní stavovský předpis.

§ 4
Finanční výdaje

Finančními výdaji komory jsou:
výdaje na provoz komory, platy zaměstnanců komory, výdaje na činnost orgánů komory, náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech komory, cestovní náhrady a případné další hotové výdaje spojené s výkonem funkcí v orgánech komory, odvody do sociálního fondu a případných dalších fondů, výdaje na zajištění vzdělávacích akcí organizovaných komorou, výdaje na publikační činnost komory, výdaje podle § 2 odst. 2, jiné výdaje.

§ 5
Centrální účet komory

Na centrální účet komory jsou převáděny odvody členských příspěvků od okresních sdružení, prostředky pocházející z hospodářské činnosti, dary, popř. výnosy z dalších zdrojů.
Centrální účet komory slouží k financování výdajů komory a je možno jej použít i na financování výdajů investiční povahy, o kterých rozhoduje představenstvo komory v souladu s rozpočtem přijatým sjezdem.

Rozpočet
§ 6
Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu sestává z reálného odhadu příjmů a výdajů komory v rozpočtovém roce. Rozpočtový rok komory je shodný s kalendářním rokem. Jednotlivé příjmy a výdaje rozpočtu se dělí do rozpočtových kapitol. Návrh rozpočtu vypracovává ekonomické oddělení komory spolu s prezidentem a tajemníkem komory a předkládá jej k projednání představenstvu komory, a to zpravidla tak, aby představenstvo návrh rozpočtu projednalo na poslední schůzi předcházející sjezdu komory.

§ 7
Přijetí a kontrola plnění rozpočtu

Návrh rozpočtu předkládá představenstvo komory sjezdu, který rozpočet přijímá. Rozpočet je přijat, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů sjezdu. Rozpočet na příslušný rok má být v příjmové a výdajové části vyrovnaný.
Změny a doplňky rozpočtu řeší představenstvo komory formou rozpočtového opatření. Toto opatření je součástí zprávy o plnění rozpočtu, která je předkládána řádnému sjezdu. Investiční náklady přesahující částku 200.000,- Kč musí být taxativně vyjmenovány ve zprávě o plnění rozpočtu, která je každoročně předkládána sjezdu.

§ 8
Rozpočtové provizorium

Pokud nedojde ke schválení rozpočtu v řádném termínu, do doby jeho schválení se řídí finanční hospodaření komory rozpočtem stanoveným pro předchozí rozpočtový rok.

Nakládání s majetkem
§ 9
Majetek komory

Majetek komory tvoří: finanční prostředky na bankovních účtech, finanční hotovost, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky, závazky, fondy.

§ 10
Osoby oprávněné k nakládání s majetkem komory

Nakládat s majetkem komory je oprávněn statutární zástupce komory, případně zástupci komory či členové představenstva pověření představenstvem a písemně k tomu zmocnění stávajícím statutárním zástupcem. Zmocnění musí definovat finanční limit a majetek, se kterým pověřená osoba může disponovat.
Tyto osoby jsou oprávněny podepisovat účetní doklady o převodu majetku, pokud mají u sekretariátu komory uloženy podpisové vzory se stanoveným rozsahem oprávnění.

§ 11
Evidence majetku

Za evidenci majetku komory odpovídá ekonomické oddělení řízené tajemníkem komory nebo členem představenstva, kterého pověří prezident komory. Způsob evidence se řídí interní směrnicí o způsobu evidence a odpisování majetku. Doklady o převodech majetku musí být podepsány oprávněnými osobami. Ekonomické oddělení komory předkládá čtvrtletně představenstvu komory zprávu o hospodaření a o stavu majetku. Přehled o hospodaření a o stavu majetku za účetní období předkládá ekonomické oddělení komory představenstvu komory k 30. 6. následujícího roku. Představenstvo komory předloží roční zprávu o hospodaření ke schválení nejbližšímu sjezdu. Inventarizace vychází z obecně závazných právních předpisů. Členy inventarizační komise jmenuje na návrh vedoucího ekonomického oddělení prezident komory.

Hospodaření okresních sdružení
§ 12
Hospodaření okresního sdružení

S majetkem okresního sdružení hospodaří samostatně představenstvo okresního sdružení, vede vlastní podvojné účetnictví a archivuje originály veškerých účetních dokladů. Představenstvo zastupuje v rozsahu stanoveném organizačním řádem komory předseda, v jeho nepřítomnosti v rozsahu pověření místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Veškeré výdaje musí být doloženy účetními doklady podepsanými oprávněnými osobami. Pro evidenci majetku a kontrolu rozpočtu okresního sdružení platí stejná pravidla jako pro evidenci majetku a kontrolu rozpočtu komory.
Rozpočet ke krytí nákladů spojených s činností okresního sdružení vypracovává představenstvo okresního sdružení. Rozpočet nesmí být deficitní a musí jmenovitě obsahovat všechny plánované výdajové položky nad 100.000,- Kč. Pokud rozpočet není přijat okresním shromážděním, musí být rozpočet do třiceti dnů projednán s ekonomickým oddělením komory a podléhá kontrole revizní komise komory. Pokud není rozpočet schválen, je okresní představenstvo povinno jej přepracovat a poskytnout k opětovnému schválení. Do té doby se řídí rozpočtovým provizoriem vypracovaným ekonomickým oddělením komory.
Revizní komise okresního sdružení vypracovává jedenkrát ročně zprávu o hospodaření okresního sdružení, kterou předkládá okresnímu shromáždění. Okresní sdružení provádí vlastní účetní uzávěrku dle pokynů ekonomického oddělení komory. Ekonomické oddělení komory či představenstvem pověřená firma vede účetnictví všech okresních sdružení. Ekonomické oddělení komory podává každoročně za komoru i všechna okresní sdružení ke stanovenému termínu daňové přiznání.
Za inventarizaci majetku okresních sdružení, prováděnou pravidelně jedenkrát ročně, odpovídají předsedové okresních sdružení.

Náhrada za činnost v orgánech komory
§ 13
Náhrada za činnost v orgánech komory

Náhradu za činnost v orgánech komory nebo ve prospěch komory vyplácí ekonomické oddělení komory.
Náhrada za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v orgánech komory se vyplácí ve výši 160,- Kč za každou započatou hodinu ztráty. Představenstvo komory může, s ohledem na ekonomickou situaci komory, rozhodnout o snížení výše náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v orgánech komory. Cestovní náhrady se vyplácejí podle vnitřní směrnice o cestovních náhradách schválené představenstvem komory. Všechny ostatní výdaje se vyplácejí v prokazatelně doložené výši v souladu se schváleným rozpočtem. Při služební cestě konané v rámci výkonu funkce náleží funkcionáři komory náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů, včetně nákladů na stravu, a to ve výši vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

§ 14
Náhrada za činnost v orgánech okresních sdružení

Náhradu za činnost v orgánech okresních sdružení nebo ve prospěch okresního sdružení vyplácí představenstvo okresního sdružení. Náhrada za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v orgánech okresního sdružení se vyplácí ve výši určené ustanovením § 13 odst. 2 tohoto stavovského předpisu. Představenstvo okresního sdružení může, s ohledem na ekonomickou situaci sdružení, rozhodnout o snížení výše náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v orgánech tohoto okresního sdružení. Cestovní náhrady za služební cesty se vyplácejí podle vnitřní směrnice o cestovních náhradách vydané představenstvem komory. Všechny ostatní výdaje se vyplácejí v prokazatelně doložené výši v souladu se schváleným rozpočtem. Při služební cestě konané v rámci výkonu funkce náleží funkcionáři okresního sdružení náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů, včetně nákladů na stravu, a to ve výši vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kontrola
§ 15
Kontrola hospodaření komory

Kontrolu hospodaření s majetkem komory provádí revizní komise komory. Revizní komise komory určuje rozsah a termíny prováděných kontrol. Revizní komise komory kontroluje, zda komora hospodaří podle schváleného rozpočtu a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tímto finančním řádem. Dále kontroluje právní podloženost všech finančních transakcí, průkaznost a úplnost evidence majetku, způsob provádění inventarizace, návaznost evidence mezi jednotlivými obdobími a souhlasnost zápisů dle zápisu v rozvaze a výsledkové zprávě. Zpráva revizní komise o provedené revizi hospodaření je předkládána představenstvu.

§ 16
Kontrola hospodaření okresního sdružení

Kontrolu hospodaření s majetkem okresního sdružení provádí revizní komise okresního sdružení. Revizní komise okresního sdružení určuje rozsah a termíny prováděných kontrol. Revizní komise okresního sdružení kontroluje, zda představenstvo okresního sdružení hospodaří podle schváleného rozpočtu. Dále kontroluje průkaznost a úplnost evidence majetku, způsob provádění inventarizace, návaznost evidence mezi jednotlivými obdobími a souhlasnost zápisů dle zápisu v rozvaze a výsledkové zprávě. Zpráva revizní komise o provedené revizi hospodaření je předkládána představenstvu okresního sdružení a ke schválení okresnímu shromáždění. Dohled nad kontrolní činností revizní komise okresního sdružení přísluší revizní komisi komory, která je oprávněna požádat o předložení veškeré účetní dokumentace.

Závěrečná ustanovení
§ 17

Tento finanční řád byl schválen sjezdem delegátů České lékařské komory a nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2000. Ustanovení § 13 odstavec 2 a ustanovení § 14 odstavec 2 tohoto finančního řádu byla schválena sjezdem delegátů České lékařské komory a nabývají účinnosti dnem 20. 11. 2001.

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město