Závazné stanovisko č. 2/1999

Systém kontinuálního vzdělávání lékařů

čl. 1 Východiska

Česká lékařská komora na základě zákona 220/91 Sb, jeho § 2, odst 1, písm a), písm. b) je oprávněna podle citovaného zákona, jeho § 2, odst 2, písm. g ), písm. h ) vydávat závazná stanoviska ČLK pro členy komor podle § 2, odst. 2. písm i ).
Ustanovení § 16, odst 3, písm g ) citovaného zákona opravňuje představenstvo České lékařské komory vydat závazné stanovisko ČLK, neboť touto pravomocí není nadán podle citovaného zákona žádný jiný orgán Komory ani okresního sdružení.
Česká lékařská komora prostřednictvím sjezdu delegátů, podle ustanovení § 15, odst 2, písm. a) citovaného zákona vydává první podzákonný statutární předpis České lékařské komory - Organizační řád ČLK ( S 1 ). Organizační řád, jeho § 6, odst 2, písm. a ) stanoví povinnost člena vykonávat povolání lékaře mimo jiné v souladu se závaznými stanovisky ČLK.

čl. 2 Působnost

Toto závazné stanovisko ČLK je podle ustanovení § 1, odst. 1, 2, 3 Zákona 220/91 Sb platné pro všechny členy České lékařské komory na území České republiky.

čl. 3 Definice

Kontinuální vzdělávání lékařů je komplexní systém vzdělávání,který slouží k udržení odborné způsobilosti lékaře. Tento systém není součástí přípravy ke složení některé z atestačních zkoušek a není součástí přípravy směřující k získání funkční licence pro určitou metodu.
Do systému kontinuálního vzdělávání je povinen se zapojit každý lékař, když splní podmínky postgraduálního vzdělávání v rámci oboru složením atestací v základním nebo nástavbovém oboru a je tudíž plně způsobilý vykonávat léčebně preventivní péči v dané odbornosti.

čl. 4 Způsoby kontinuálního vzdělávání

 1. Formy ( typy ) kontinuálního vzdělávání podle tohoto závazného stanoviska jsou:
  • kongresy ( dále vzdělávací akce ),
  • semináře ( dále vzdělávací akce ),
  • přednášková činnost a postery určené lékařské veřejnosti,
  • publikační činnost,
  • individuální stáže na akreditovaném pracovišti,
  • jiné školicí akce,
 2. Za akreditovaná pracoviště podle tohoto článku a článku 10, písm.g, písm.h, se považují:
  • kliniky a oddělení fakultních nemocnic, ve kterých probíhá pregraduální výchova lékařství,
  • pracoviště IPVZ a IDVPZ,
  • další pracoviště, kterým přidělení statutu akreditovaného pracoviště schválí představenstvo ČLK na základě doporučení VR ČLK nebo odborné společnosti,
 3. Pracoviště,uvedená v odst 2, písm.c, žádají představenstvo ČLK o prodloužení akreditace před uplynutím doby, stanovené při prvním schválení statutu akreditovaného pracoviště, pokud neurčí představenstvo ČLK jinak.

čl. 5 Typy vzdělávacích akcí

Představenstvo České lékařské komory na základě zmocnění, citovaného v záhlaví tohoto závazného stanoviska, stanovuje:

 • akce pořádané ČLK
 • akce garantované ČLK
 • akce evidované ČLK

Akce uvedené v odst. 1, písm a, písm. b, jsou akce celostátního či nadregionálního charakteru v délce trvání alespoň 1 den, zcela vyjímečně kratší. Akce uvedené v odst jsou svým rozsahem kratší než 1 den. Jejich minimální délka je 2 hodiny, případně sem patří akce delší, které nezískají garanci ČLK.
Do systému kontinuálního vzdělávání se nezapočítávají akce, jejichž charakterem je zejména propagace přípravku farmaceutickou firmou či jiným subjektem.

čl. 6 Podání, posouzení a rozhodnutí o žádosti

Žádost o garanci akce podle čl. 5, odst.1 písm. b), je podávána pořadatelem akce nejméně 3 měsíce před plánovaným konáním akce, vyjímečně v odůvodněných případech později. Musí obsahovat zejména seznam odborných témat, seznam předn?šejících lektorů, místo a datum konání, pořadatele akce a kontaktní adresu pořadatele.
Žádost je projednána nejpozději do 60 dnů ode dne předání či doručení a žadatel je písemně vyrozuměn o výsledku. Představenstvo ČLK je oprávněno v případě podání neúplné žádosti vyžádat si její doplnění, příčemž lhůta k vyřízení běží ode dne, kdy byla žádost kompletována.
Žádost podanou pořadatelem akce přijme představenstvo ČLK prostřednictvím svého oddělení vzdělávání. Po posouzení žádosti komisí pro vzdělávání ČLK ve spolupráci s Vědeckou radou ČLK postoupí tuto žádost představenstvu ČLK k rozhodnutí.
Schválení garance podle čl. 5 a zařazení akce podle čl. 3 vykoná představenstvo ČLK, které po projednání vydá rozhodnutí. Zároveň zajistí zveřejnění akcí pořádaných nebo garantovaných ČLK nejméně dvakrát ročně, a to v časopise ČLK nebo Věstníku ČLK. Po zavedení počítačové databáze na internetu bude zveřejňování probíhat průběžně.

čl. 7 Pořadatel akcí

Pořadatelem akcí mohou být instituce či organizace, z jejichž statutu nebo stanov vyplývá účast na vzdělávání lékařů. Seznam těchto pořadatelů vede studijní oddělení ČLK. Pořadatelé jsou do tohoto seznamu zařazeni na základě žádosti či smlouvou. O případném vyškrtnutí ze seznamu rozhoduje představenstvo ČLK. Pořádá -li akci jiný subjekt, je povinností orgánu, který akci garantuje nebo eviduje, zajistit dohled pověřeným zpravodajem, který je členem ČLK.

čl. 8 Dokumentace akcí

Představenstvo ČLK nebo představenstvo okresního sdružení je povinno vést úplný seznam všech žádostí a úplný seznam všech akcí podle čl. 3, o kterých bude pořadatelem informováno. Součástí seznamu musí být informace o tématu, přednášejících, datu a místu konání akce.

čl. 9 Hodnocení účasti na akcích

Účast na akcích je hodnocena bodovým systémem. Akce jsou podle významu v dané odbornosti rozděleny do jednotlivých kategorií. Každá kategorie má přídělený určitý počet bodů za jeden den prokazatelné účasti na akci.

čl. 10 Body

Body podle článku 9 jsou udělovány takto:
5 bodů za účast na akcích pořádaných a garantovaných ČLK.
1 bod za účast na akcích evidovaných ČLK.
aktivní účast přednášková a formou posterů na akcích uvedených pod písm.a), písm. b), tohoto článku je hodnocena ve výši 7 bodů za každou novou přednášku a poster, ( přednášky a postery presentované opakovaně se započítávají pouze 1x ) pro prvního autora, 3 body pro pro druhé dva autory a 1 bod pro další autory. Přednášky v cizím jazyce přednesené na mezinárodních akcích jsou hodnoceny dvojnásobným počtem bodů.
13 bodů pro prvního autora, 6 bodů pro druhé dva autory, 2 body pro další autory za článek publikovaný v tuzemských odborných periodikách. 27 bodů za článek publikovaný v zahraničních odborných impactovaných periodikách pro prvního autora, 13 bodů pro druhé dva autory a 4 body pro všechny ostatní autory.
40 bodů za vydanou tuzemskou odbornou knižní publikaci, ( monografii ), 60 bodů za vydanou zahraniční monografii, a to v obou případech pro všechny autory.
4 body za 5 dnů individuální stáže s určeným školitelem na akreditovaném pracovišti či významném zahraničním pracovišti, za všechny další dny vždy 2 body za 5 dnů stáže. 2 body za 5 klinických dnů ( demonstračních vizit ) na jakémkoliv lůžkovém zařízení stejného oboru, jakým je obor školence. ( U praktických lékařů obory předatestační přípravy. )
V mimořádných a písemně odůvodněných případech může představenstvo ČLK na návrh komise pro vzdělávání upravit bodové hodnocení.

čl. 11 Doklady o absolvování doškolování

Každý člen Komory má právo obdržet doklad o akci kontinuálního vzdělávání,jíž byl účastníkem. Pořadatel akce je povinen zajistit potvrzení účasti některým ze způsobů,uvedených v odst 2.
Dokladem o absolvování akce kontinuálního vzdělávání je :
potvrzení pořadatele v indexu kontinuálního vzdělávání pasivní, případně aktivní účast a pravdivost stvrdí svým podpisem, případně razítkem.
certifikát pořadatele s uvedením jména a příjmení účastníka.
seznam účastníků v písemné formě,obsahující jméno, příjmení a rodné číslo jednotlivých účastníků. V tomto případě uhradí pořadatel ČLK náklady na přepsání seznamu částkou, stanovenou představenstvem ČLK.
seznam účastníků na magnetickém médiu, obsahující seznam účastníků. Popis rozhraní bude pořadateli na vyžádání poskytnut. Tento způsob předání dat je oproštěn od jakéhokoliv poplatku.
Pro potřeby kontroly a evidence zašle pořadatel seznam účastníků akce v písemné formě či na magnetickém mediu. Seznam musí obsahovat jméno, rodné číslo, podpis.
Pořadatel akcí evidovaných ČLK předává seznam evidujícímu představenstvu okresního sdružení.
Pořadatel akcí garantovaných ČLK předává seznam studijnímu oddělení ČLK.
Studijní oddělení ČLK vede seznam účastníků akcí pořádaných ČLK.
Dokladem o publikační a recenzní činnosti je citační definice.

čl. 12 Index kontinuálního vzdělávání

Každý člen Komory má právo obdržet Index kontinuálního vzdělávání. Představenstvo ČLK je povinno zajistit, aby prostřednictvím oddělení pro vzdělávání byl každému členu Komory vydán Index kontinuálního vzdělávání. Distribucí indexů je pověřeno představenstvo okresního sdružení.
Index kontinuálního vzdělávání slouží k zaznamenávání bodů,které lékař získal účastí na akcích kontinuálního vzdělávání.
Index kontinuálního vzdělávání vydává představenstvo ČLK 4. Index se skládá ze 38 stran včetně obálky se znakem právnické osoby Česká lékařská komora. Strana 1 slouží identifikaci lékaře, strana 2 obsahuje doplňující údaje. Na stranách 3 až 36 jsou zaznamenávány oprávněným pořadatelem jednotlivé vzdělávací akce včetně získaných bodů.
Zhodnocení splnění požadavků systému kontinuálního vzdělávání probíhá na konci stanoveného období ( cyklu ) podle tohoto Závazného stanoviska ČLK č 2, jeho čl. 13, odst 2. Zhodnocení je oprávněno a povinno zajistit představenstvo okresního sdružení u svých registrovaných členů.
Index kontinuálního vzdělávání je vydáván na období, stanovené v článku 13, odst 2. Pokud lékař požádá, pro každé další období je vydáván vždy nový index. Pokud lékař zaplní index před uplynutím cyklu podle čl.13, odst. 2 a projeví zájem o vydání dalšího indexu, bude mu tento vydán. Platnost takto vydaných indexů však končí s obdobím, uvedeným v čl.13, odst 2.

čl. 13 Podmínky splnění a délka cyklu kontinuálního vzdělávání

Představenstvo ČLK stanoví v rámci tohoto Závazného stanoviska ČLK číslo 2 další podmínky, za kterých je splněno kontinuální vzdělávání člena Komory v určitém časovém období ( cyklu ).
Představenstvo ČLK stanovuje pětileté období ( cyklus) pro posuzování splnění podmínek systému kontinuálního vzdělávání podle tohoto Závazného stanoviska. U lékaře,který vstupuje do systému kontinuálního vzdělávání v průběhu roku, začíná pětiletý cyklus dnem 1. 1. následujícího kalendářního roku, přičemž lékař může do celkového hodnocení započíst i body, získané před tímto termínem, avšak nejdříve od doby ukončení postgraduální přípravy složením potřebných atestací.
Lékař musí získat v období uvedeném v odst. 2 tohoto článku nejméně 40 bodů. Z tohoto počtu musí být získáno alespoň 25 % bodů na akcích pořádaných nebo garantovaných ČLK,nebo na akcích, uvedených v čl.10, odst. c), d), e).
Pokud lékař splní předepsaný počet bodů v cyklu, uvedeném v odst. 2 tohoto článku, nemusí další body evidovat.
Získání předepsaného počtu bodů za období stanovené v odst. 2 tohoto článku opravňuje lékaře člena Komory k pokračování držení licence podle Stavovského předpisu S 11.(zkráceně Licenční řád ČLK ).
Lékař, který nesplní podmínky tohoto Závazného stanoviska ve stanoveném období, musí získat chybějící body nejdéle do konce následujícího kalendářního roku. Povinnost získat předepsaný počet bodů v následujícím období není tímto dotčena. Body do následujícího cyklu se započítávají až po splnění cyklu předchozího.Ukončení následujícího období se tímto neposouvá.
Lékař, který nesplní podmínku podle odst. 6 tohoto článku ve smyslu prodloužení cyklu o jeden rok, musí absolvovat stáž v délce nejméně 1 týden na akreditovaném pracovišti, která je spojena s přezkoušením v oboru, potvrzeným vedoucím akreditovaného pracoviště. Stáž musí být realizována v termínu následujících šesti měsíců po době, uvedené v odst.6 tohoto článku, pokud představenstvo ČLK nestanoví jinak.
Postup proti lékaři, který nesplní výše uvedené podmínky Závazného stanoviska ČLK č 2 o kontinuálním vzdělávání, stanoví sjezd delegátů ve Stavovském předpise S 11. ( zkráceně Licenční řád ).

čl.14 Kontrolní činnost

Kontrolou veškeré činnosti související s tímto Závazným stanoviskem je pověřena Revizní komise České lékařské komory ve smyslu ustanovení § 19, odst 2, písm. a ) zákona 220/91 Sb.
Za činnost stanovenou tímto Závazným stanoviskem ČLK odpovídá každému členovi ČLK a sjezdu delegátů jako nejvyššímu orgánu České lékařské komory představenstvo ČLK.
Představenstvo ČLK je oprávněno zveřejnit ty pořadatele, u nichž bylo prokazatelně zjištěno, že jimi nebyly splněny podmínky dané tímto předpisem. V takovém případě je představenstvo ČLK oprávněno nezačleňovat další akce tohoto pořadatele do systému kontinuálního vzdělávání, a to nejdéle po dobu následujících tří let.

čl.15 Ustanovení přechodná

Představenstvo ČLK zahájí činnost podle tohoto schváleného Závazného stanoviska ČLK dnem nabytí účinnosti.
Představenstvo ČLK je do kontinuálního vzdělávání oprávněno započítat i akce, které byly konány před nabytím účinnosti tohoto předpisu. Představenstvo ČLK je oprávněno započítat všechny pořádané a garantované akce, konané po 1. 9. 1997 a dále je oprávněno započítat akce před uvedeným datem, pokud byly organizované centrálně Českou lékařskou komorou.
První cyklus podle čl.13 odst 2 končí dnem 31.12. 2003.

čl. 16 Ustanovená závěrečná

Toto Závazné stanovisko ČLK č. 2 bylo projednáno a schváleno představenstvem České lékařské komory dne 29. 11. 1997 a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1998.
Novela tohoto Závazného stanoviska ČLK č 2 byla projednána a schválena představenstvem České lékařské komory dne 3.10.1998, potvrzena 8. sjezdem delegátů České lékařské komory dne 29. 11.1998 a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1999.
3. Novela tohoto Závazného stanoviska ČLK č. 2 byla projednána a schválena představenstvem České lékařské komory dne 6.2.1999 a nabývá účinnosti tímto dnem.

--------------------------------------------------------------------------------

za správnost :
MUDr Tomáš Merhaut, v r.
předseda Revizní komise České lékařské komory

dne 6. 2. 1999

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město