Závazné stanovisko č. 3/1999

k používání léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče

čl. 1 Účel vydání

Česká lékařská komora po dohodě s Českou lékárnickou komorou vydává toto Závazné stanovisko ČLK č. 3 za účelem koordinace postupu při používání léčivých přípravků podle ustanovení § 3, odst. 7 zákona 79/1997 Sb. o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

čl. 2 Východiska

Česká lékařská komora na základě zákona 220/91 Sb., jeho § 2, odst. 1, písm. a), písm. b) je oprávněna podle citovaného zákona, jeho § 2, odst. 2, písm. g), písm. h) vydávat závazná stanoviska ČLK pro členy komor podle § 2, odst. 2, písm. i).

Ustanovení § 16, odst. 3, písm. g) citovaného zákona opravňuje představenstvo České lékařské komory vydat závazné stanovisko ČLK, neboť touto pravomocí není nadán podle citovaného zákona žádný jiný orgán Komory ani okresního sdružení.

Česká lékařská komora prostřednictvím sjezdu delegátů, podle ustanovení § 15, odst. 2, písm. a) citovaného zákona vydává první podzákonný statutární předpis České lékařské komory - Organizační řád ČLK ( S 1 ). Organizační řád, jeho § 6, odst. 2, písm. a) stanoví povinnost člena vykonávat povolání lékaře mimo jiné v souladu se závaznými stanovisky ČLK.

čl. 3 Působnost

Toto Závazné stanovisko ČLK je podle ustanovení § 1, odst. 1, 2, 3, Zákona 220/91 Sb. platné pro všechny členy České lékařské komory na území České republiky.

čl. 4 Definice

Česká lékařská komora konstatuje v souladu se zákonem číslo 79/1997 Sb., zejména jeho § 48, odst. 3, poslední věta, že použití léčivého přípravku poskytnutím léku pacientovi podle indikace lékaře je nedílnou součástí poskytování léčebné péče.
Poskytnutí léku je v zájmu včasného zahájení léčby pacienta nebo udržení její kontinuity.
Za účelem naplnění odst. 1, odst. 2 článku 4 toto Závazné stanovisko ČLK č. 3 definuje používání léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče lékařem oproti vystavení receptu.
Česká lékařská komora tímto stanoví, že lékař je oprávněn v situacích, kdy to zdravotní stav pacienta vyžaduje, poskytnout v potřebném množství léčivé přípravky za předpokladu, že lékárna není bezprostředně dostupná.
Při zacházení s léčivými přípravky musí být postupováno v souladu se zákonem 79/1997 Sb., jako i dalšími příslušnými legislativními normami České republiky.

čl. 5 Postup

Při postupu podle článku 4 Závazného stanoviska ČLK č. 3 lékař při poskytnutí léku současně vystaví recept.
Na vystavený recept následně vydá lékárník daný lék.


čl. 6 Ustanovení závěrečná

Toto závazné stanovisko České lékařské komory č. 3 bylo schváleno představenstvem ČLK dne 18. 4. 1998 a nabývá účinnosti dnem 1. 5. 1998.

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město