Závazné stanovisko č. 1/1999

 • k využití licencí pro účely smluv s VZP ( čl. 3 . )
 • ke stanovení velikosti úvazku primáře/přednosty lůžkového oddělení ( čl. č. 4 .)
 • k definici komplementu ( čl .č . 5 )
 • k definici vyšetření statim ( čl. č. 6 )

Východiska:
Česká lékařská komora , ustavená ze Zákona 220 / 91 Sb , je oprávněna podle § 2 , odst . 2. písm . i ) citovaného zákona vydávat závazná stanoviska .

Česká lékařská komora prostřednictvím sjezdu delegátů , podle ustanovení § 15 , odst 2, písm . a) citovaného zákona stanoví první podzákonný statutární předpis České lékařské komory - Organizační řád ČLK ( S 1 ) . Organizační řád , jeho § 7 , odst 2 , písm. a ) stanoví povinnost člena vykonávat povolání lékaře mimo jiné v souladu se závaznými stanovisky ČLK .

Závazná stanoviska schvaluje a vydává představenstvo České lékařské komory podle ustanovení § 16, odst . 3, písm . g ) Zákona 220/ 91 Sb

Působnost :
Toto závazné stanovisko ČLK je podle ustanovení § 1, odst . 1, 2, 3 Zákona 220/91 Sb platné pro všechny členy České lékařské komory na území České republiky .
--------------------------------------------------------------------------------

článek 1: zrušen ke dni 31. 12. 2000
článek 2: zrušen ke dni 31 .12 .2000
--------------------------------------------------------------------------------

Na zasedání představenstva ČLK v lednu 1997 byl schválen článek číslo 3 Závazného stanoviska ČLK č. 1. V tomto článku jsou uvedeny kódy odborností (většinou interdisciplinárních oborů ) a k tomu jsou přiřazeny licence , které opravňují jejich držitele žádat zdravotní pojišťovnu o smlouvu v dané odbornosti .

článek 3:

 • kód 003 - (LSPP) - licence PL , vnitřní lékařství, chirurgie, ARO, pediatrie, pediatrie I. stupně.
 • kód 102 - licence cévní chirurgie , kardiologie
 • kód 602 - licence plastická chirurgie
 • kód 605 - licence plastická chirurgie. (ostatní určí Česká stomatologická komora.)
 • kód 709 - licence ARO, vnitřní lékařství, chirurgie.
 • kód 813 - licence lékařská imunologie, alergologie a klinická imunologie.
 • kód 814 - licence klinická farmakologie, soudní lékařství
 • kód 815 - licence nukleární medicina,
 • kód 822 - licence dermatovenerologie, lékařská mikrobiologie
 • kód 817 - licence gyn-porodnictví, pathologická anatomie
 • kód 816 - licence hematologie a transfusní služba

Účinnost:
Tento článek č . 3 Závazného stanoviska ČLK č. 1 nabývá účinnosti dnem 1 . 3. 1997 .
--------------------------------------------------------------------------------

Na zasedání představenstva ČLK v lednu 1998 byl schválen článek číslo 4 Závazného stanoviska ČLK č . 1 . V tomto článku jsou stanoveny velikosti úvazku přednosty/ primáře lůžkového oddělení .

článek 4:

Přednosta / primář lůžkového oddělení pracuje v úvazku 1, 0 . Vyjímečně ve zdůvodněných případech na základě dohody mezi lůžkovým zařízením a primářem může být úvazek snížen , ne však pod 0,8 . Při tomto zkrácení musí být zajištěna náhrada lékařem splňujícím kvalifikační podmínky pro primáře a takovýto stav musí být pracovně právně ošetřen .

Účinnost:
Tento článek č . 4 novelizuje Závazné stanovisko ČLK č .1 a nabývá účinnosti dnem 1 . 1 . 1999 .
--------------------------------------------------------------------------------

Na zasedání představenstva ČLK v listopadu 1998 byl schválen článek číslo 5 Závazného stanoviska ČLK č. 1. V tomto článku je definován komplement .

článek 5:

Oborem komplementu se rozumí taková činnost některých lékařských oborů , která je převážně diagnostického charakteru a vytváří podklady pro kvalitní léčebnou a preventivní činnost , není však přímým výkonem léčebné činnosti . Touto skutečností není nijak dotčena možnost lékařů oborů komplementu vykonávat i přímou léčebnou činnost , pokud obor komplementu má ve své náplni jak činnost , která odpovídá definici komplementu , tak přímou léčebnou aktivitu .
--------------------------------------------------------------------------------

Na zasedání představenstva ČLK v listopadu 1998 byl schválen článek číslo 6 Závazného stanoviska ČLK č. 1 . V tomto článku ke definováno statim vyšetření .

článek 6:

Statim vyšetření je neodkladné vyšetření indikované ošetřujícím lékařem k diagnostickému či léčebnému rozhodnutí v souvislosti s možným bezprostředním ohrožením života nebo zdraví pacienta .

Účinnost:
Tyto články č . 5 a č . 6 novelizují Závazné stanovisko ČLK č. 1 a nabývají účinnosti dnem 1 . 1 . 1999 .
--------------------------------------------------------------------------------

Stanovisko ČLK: ZS nesmí suplovat činnost LSPP, ZS je pro akutní ohrožení života a nesmí být zatěžována banalitami nicméně LSPP by mohla působit v rámci okresní ZS respektive organizační spojení je i výhodné. Na úrovni jednotlivých měst či okresů by mělo být postupně přecházeno na model běžný v západní Evropě. Registrující praktický lékař má zajistit 24 hodinovou službu pro své pacienty, nemusí tak činit sám osobně, ale dohodou s ostatními praktickými lékaři regionu se o služby podělí v tomto rozdělení může pomoci i ČLK, nebo okresní dispečink ZS, který bude znát spojení na příslušného sloužícího PL, který buď zajistí konzultaci po telefonu, návštěvní službu či ošetření ve své ordinaci. Pojišťovny mu proplatí výkony a návštěvy, stát mu navíc dá ještě paušální hodinový poplatek za tuto pohotovost např. 100 Kč za každou hodinu. Nemocnice by měly mít centrální příjmy, které by také částečně rovnou sloužily jako ošetřovny LSPP pro projíždějí osoby či osoby nemající svého lékaře. Současná organizace LSPP se nám nejeví jako perspektivní model.

Rozhodnutí představenstva ČLK - přezkoušení.

 1. má-li být někdo přezkoušen, vědecký sekretář to oznámí 6 týdnů předem předsedovi zkušební komise. Hlasování - představenstvo je jednomyslně pro - zajistí vědecký sekretář
 2. předsedou zkušební komise bude prezidentem jmenovaný člen VR - s atestací v příslušné oboru, či prezidentem jmenovaný člen oborové komise VR s danou odborností, prezident jmenovací pravomoc může přenést na vědeckého sekretáře či člena představenstva. Hlasování - představenstvo jednomyslně pro
 3. ve zkušební komisi bude jeden člen za představenstvo ČLK nebo vědecký sekretář. Konání praktické zkoušky pouze v odůvodněných případech, tam kde představenstvo ČLK uzná za vhodné aby byla praktická zkouška součástí přezkoušení .

Stanovisko představenstva - činnost OS ČLK pro členy pracující na území okresu, ale registrované u jiného okresního sdružení ČLK princip solidarity okresních sdružení – náklady hradí vždy to OS ČLK, kterému vzniknou, lhostejno, u kterého OS je dotyčný člen registrován.

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město