Závazné stanovisko ČLK č. 2/2002 - K personálnímu vybavení pracovišť klinické biochemie

čl. 1
Odborný lékař pracující v oboru klinické biochemie

Odborným lékařem samostatně pracujícím v oboru klinické biochemie může být pouze plně kvalifikovaný lékař, splňující podmínky Stavovského předpisu ČLK č. 11 - Licenčního řádu ČLK (dále jen Licenční řád).

čl. 2
Personální vybavení pracovišť

  1. Na pracovištích poskytujících služby pro akutní lůžkovou péči a pro ambulantní specialisty je povinnou součástí personálního vybavení kvalifikovaný odborný lékař a pracovník s příslušným vysokoškolským vzděláním pro činnost na pracovišti klinické biochemie - dále jen "kvalifikovaný analytik".
  2. Laboratorní pracoviště, poskytující služby praktickým lékařům u pacientů mimo akutní lůžkovou péči, mohou pracovat bez lékaře, avšak pouze pod přímým odborným vedením kvalifikovaného analytika. Stanovisko k povolenému spektru výkonů a k personálnímu vybavení pro toto pracoviště vydá příslušné OS ČLK, v případě pochybností si vyžádá vyjádření oborové komise Vědecké rady či stanovisko Vědecké rady komory.

čl. 3
Velikost úvazku vedoucího lékaře

  1. Lékař ve funkci vedoucího lékaře pracoviště zabezpečujícího poskytování akutní lůžkové péče, musí pracovat minimálně v úvazku 0,8. Velikostí úvazku pro účely tohoto závazného stanoviska se rozumí doba přítomnosti lékaře na pracovišti při výkonu práce; velikosti úvazku 1,0 odpovídá 40 hodin týdně.
  2. Lékař ve funkci vedoucího lékaře musí splňovat podmínky stanovené Licenčním řádem komory k výkonu vedoucí funkce.

čl. 4
Pracoviště s lékařem pracujícím pod dohledem lektora

  1. Pokud na pracovišti provádí lékařské činnosti pouze lékař, který nesplňuje podmínky k samostatnému výkonu lékařské praxe, musí pracovat pod dohledem lektora.
  2. U pracovišť, poskytujících výsledky pro akutní lůžkovou péči, musí být splněny podmínky reálné fyzické dostupnosti lektora pro školence v pracovní době do 1 hodiny.
  3. V souladu se závazným stanoviskem ČLK 1/2000, čl. 4 je povinností lektora připravit plán a organizovat školení v oblasti laboratorních činností v součinnosti s Katedrou klinické biochemie IPVZ a Komorou vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví (KVVOPZ).

čl. 5
Přechodná ustanovení

U pracovišť vybavených dle čl. 4 nabývá ustanovení čl. 2 odst. 1 tohoto závazného stanoviska účinnosti po uplynutí šesti let od schválení tohoto závazného stanoviska představenstvem ČLK za podmínky, že do 12 měsíců od tohoto schválení bude kmenový lékař pracoviště zařazen do specializační přípravy v oboru klinická biochemie.

čl. 6
Účinnost

Toto Závazné stanovisko ČLK č. 2 / 2002 bylo schváleno představenstvem ČLK dne 14. 9. 2002. a nabývá účinnosti dnem 14. 10. 2002.

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město