Právní stanovisko k návrhu dodatku ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče pro zařízení ambulantní péče předloženého VZ

V návrhu VZP (dopisu) je obsažen text další dohody obou smluvních stran o tom, že nebude uplatněno ustanovení o automatické prolongaci smlouvy (článek IX. odst. 1), přičemž je odkazováno na jednání mezi ČLK a VZP ČR.

V protokolu z jednání mezi ČLK a VZP ČR konaného dne 10. 12. 1998 je však ve čtvrtém odstavci naopak uvedeno, že u zdravotnických zařízení, která mají ve smlouvě ustanovení o automatické prolongaci a kde žádná ze smluvních stran neuplatnila ve sjednaném termínu vypovězení tohoto režimu, nebude uplatněn jinak dohodnutý postup o tom, že u ambulantních zařízení, u kterých v dosavadním smluvním vztahu nedocházelo k závažnému porušování smluvních podmínek, budou stávající smlouvy prolongovány dodatky, a to do dne 31. 12. 1999. V poslední větě tohoto odstavce je konkrétně uvedeno, že: „U těchto zařízení bude platnost smlouvy zachována po dobu automatické prolongace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.“

Závěrem lze problém s předloženým návrhem předmětného dodatku z právního hlediska uzavřít tak, že zdravotnické zařízení, které má ve smlouvě obsaženo ustanovení o automatické prolongaci a kterému VZP ČR nejpozději 4 měsíce před skončením platnosti písemně nesdělila, že nemá v úmyslu platnost smlouvy prodloužit, nemá žádný důvod předložený dodatek s VZP ČR – OP hl. m. Prahy uzavřít.

V případě zdravotnického zařízení, které má uzavřenu smlouvu do dne 30. 6. 1999, se platnost smlouvy automaticky prodloužila o 12 kalendářních měsíců, tj. do dne 30. 6. 2000, neboť podle ustanovení článku IX. odst. 1. smlouvy žádná ze smluvních stran nesdělila ve stanoveném termínu druhé smluvní straně, že nemá v úmyslu platnost smlouvy prodloužit.

Zpracovala:
JUDr. Jitka Pešlová,
právník ČLK

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město