Stavovský předpis č. 18 České lékařské komory

Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen "zákon č. 220/1991 Sb.") a v souladu se Stavovským předpisem České lékařské komory č. 1 - Organizačním řádem, vydává tento Stavovský předpis

Statut Etické komise České lékařské komory

Článek 1
Poslání a náplň činnosti

 1. Etická komise České lékařské komory (dále jen "etická komise") je poradním sborem orgánů České lékařské komory (dále jen "komora") pro etické otázky spojené s výkonem lékařského povolání.
 2. Etickou komisi volí a odvolává představenstvo komory na návrh předložený prezidentem komory.
 3. Návrhy na kandidáty do etické komise ve smyslu článku 2 odst. 1 mohou předkládat členové představenstva, čestné rady, revizní komise a vědecké rady komory a okresní (obvodní) sdružení komory.

Článek 2
Složení etické komise

 1. Etická komise má 5 až 15 členů, jejími členy mohou být i osoby bez medicínského vzdělání . Etickou komisi však musí tvořit alespoň z 1/3 lékaři.
 2. Podmínkou členství v etické komisi jsou:
  1. občanská bezúhonnost,
  2. výslovný souhlas s volbou,
  3. souhlas se zveřejněním jména, pracoviště a informace o členství v etické komisi,
  4. závazek zachování mlčenlivosti o projednávaných záležitostech důvěrného charakteru,
  5. závazek oznámit bezodkladně všechny okolnosti nebo skutečnosti, které by mohly vzhledem ke vztahu člena etické komise ke konkrétnímu projednávanému problému vést ke vzniku nebo by přímo zakládaly konflikt zájmů.
 3. Funkce člena etické komise je nezastupitelná a čestná. Člen etické komise má nárok pouze na náhradu hotových výdajů v souvislosti se svou činností v etické komisi a člen etické komise -člen ČLK též nárok podle § 10 odst.4 zákona 220/91 Sb.

Článek 3
Vznik a zánik členství v etické komisi

 1. Člen etické komise je zvolen do funkce, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech členů představenstva komory.
 2. Funkční období člena etické komise je 4 roky od volby. Člen může být v na sebe navazujících volebních obdobích nejvýše jedenkrát opakovaně zvolen do funkce.
 3. Pouze při prvních volbách etické komise představenstvo komory po zvolení členů určí losem u nejvýše 1/3 zvolených členů zkrácení funkčního období na 2 roky , a u další 1/3 zvolených členů zkrácení funkčního období na 3 roky tak, aby při vypršení funkčního období nebylo obměňováno více než 1/2 členů etické komise.
 4. Členství v etické komisi zaniká uplynutím funkčního období, rezignací na členství,odvoláním a úmrtím člena etické komise.
 5. Člen etické komise může rezignovat na své členství i bez udání důvodu. Rezignace musí být podána písemně k rukám prezidenta komory.
 6. Člen etické komise může být odvolán z funkce, hlasovala-li pro jeho odvolání nadpoloviční většina všech členů představenstva komory.

Článek 4
Předseda a místopředseda etické komise

 1. Představenstvo komory zvolí předsedu a místopředsedu etické komise z členů etické komise.
 2. Předsedou nebo místopředsedou etické komise musí být lékař.
 3. Funkci předsedy nebo místopředsedy vykonává člen etické komise do konce svého běžného funkčního období.
 4. Předseda či místopředseda etické komise se na pozvání účastní zasedání představenstva komory, čestné rady,revizní komise a vědecké rady komory.

Článek 5
Schůze a jednací řád

 1. Řádné schůze etické komise svolává předseda etické komise nebo místopředseda nejméně 2krát ročně a dále dle aktuální potřeby.
 2. Pro svolávání schůzí, účast nečlenů etické komise, průběh schůzí a dokumentaci platí ustanovení Jednacího řádu České lékařské komory.
 3. Etická komise přijímá své závěry zásadně na základě konsensu všech přítomných členů; jednání, na němž je závěr přijat, se musí zúčastnit více než polovina všech členů etické komise.

Článek 6
Výstupy činnosti etické komise

 1. Zápisy ze schůzí etické komise jsou předkládány představenstvu a jsou uloženy v kanceláři komory.
 2. Svá stanoviska a závěry určené ke zveřejnění předkládá etická komise prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena vždy představenstvu komory,které případně rozhodne o způsobu zveřejnění či o dalším použití.
 3. Etická komise informuje o své činnosti písemnou výroční zprávou sjezd delegátů.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

 1. Stavovský předpis Statut etické komise ČLK byl schválen představenstvem ČLK dne 3. 8. 2002 a nabývá účinnosti dnem 2. 9. 2002.
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město