Zákon České národní rady č. 220/1991 Sb.

Zákon České národní rady č. 220/1991 Sb. ze dne 8. května 1991, ve znění zákona č. 160/1992 Sb. ze dne 19. března 1992, o České lékařské komoře,České stomatologické komoře a České lékárnické komoře

Česká národní rada se usnesla na zákoně:

§ 1

 1. Zřizují se Česká lékařská komora (dále jen "komora" - pozn. redakce) se sídlem v Olomouci, Česká stomatologická komora se sídlem v Praze a Česká lékárnická komora se sídlem v Praze (dále jen "komory").
 2. Komory jsou samosprávnými nepolitickými stavovskými organizacemi sdružujícími všechny lékaře, stomatology a lékárníky zapsané v seznamech vedených komorami.
 3. Komory jsou právnickými osobami.

§ 2

 1. Komory
  1. dbají, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor,
  2. zaručují odbornost svých členů a potvrzují splnění podmínek k výkonu lékařského, stomatologického a lékárnického povolání podle zvláštních předpisů,
  3. posuzují a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů,
  4. chrání profesní čest svých členů,
  5. vedou seznam členů.
 2. Komory jsou oprávněny
  1. účastnit se jednání při tvorbě sazebníků lékařských výkonů, při tvorbě cen léků, léčivých přípravků a sazebníků ostatních služeb poskytovaných lékárnami,
  2. účasit se výběrových řízení při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví,
  3. stanovovat podmínky k výkonu soukromé praxe svých členů a k výkonu funkce odborných zástupců podle zvláštního předpisu a vedoucích lékařů a primářů v nestátních zařízeních,
  4. vydávat osvědčení o splnění podmínek podle písmena c),
  5. řešit stížnosti na výkon povolání svých členů v rozporu s odst. 1, písm. a),
  6. uplatňovat disciplinární pravomoc v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
  7. vyžadovat od svých členů doklady spojené s výkonem povolání,
  8. vyjadřovat se k podmínkám a způsobu dalšího vzdělávání lékařů, stomatologů a lékárníků,
  9. účastnit se provádění specializačních zkoušek,
  10. vydávat pro členy komor závazná stanoviska k odborným problémům poskytování zdravotní péče a ve zdravotnickém výzkumu,
  11. vykonávat další činnost, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
 3. Proti rozhodnutí komory ve věcech podle odst. 2, písm. d) lze podat opravný prostředek.
 4. O opravném prostředku rozhoduje soud. (§ 244 a násl. občanského soudního řádu).

§ 3

 1. Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem České lékařské komory.
 2. Každý lékař, který vykonává na území České republiky povolání stomatologa, musí být členem České stomatologické komory.
 3. Absolvent vysokoškolského studia v oboru farmacie, který vykonává své povolání v lékárenském zařízení na území České republiky, musí být členem České lékárnické komory.

§ 4

Česká lékařská komora zapíše do dvou měsíců od doručení žádosti do seznamu každého, kdo

 1. řádně ukončil studium na lékařské fakultě československé univerzity nebo zahraniční univerzity a je oprávněn k výkonu lékařské praxe na území České a Slovenské Federativní Republiky,
 2. má plnou způsobilost k právním úkonům,
 3. nebyl v průběhu předchozích pěti let vyloučen z České lékařské komory.

§ 5

Česká stomatologická komora zapíše do dvou měsíců od doručení žádosti do seznamu každého, kdo

 1. řádně ukončil studium na lékařské fakultě československé univerzity nebo zahraniční univerzity, složil závěrečné zkoušky ze stomatologie a je oprávněn k výkonu lékařské stomatologické praxe na území České a Slovenské Federativní Republiky,
 2. má plnou způsobilost k právním úkonům,
 3. nebyl v průběhu předchozích pěti let vyloučen z České stomatologické komory.

§ 6

Česká lékárnická komora zapíše do dvou měsíců od doručení žádosti do seznamu každého, kdo

 1. řádně ukončil studium na farmaceutické fakultě československé univerzity nebo zahraniční univerzity a je oprávněn k výkonu lékařské farmaceutické praxe na území České a Slovenské Federativní Republiky,
 2. má plnou způsobilost k právním úkonům,
 3. nebyl v průběhu předchozích pěti let vyloučen z České lékárnické komory.

§ 7

Uchazeč o zápis do seznamu komory, který nebyl komorou zapsán do seznamu členů, má právo domáhat se ochrany návrhem u soudu.

§ 8

Členství v komoře zaniká úmrtím, ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, vystoupením z komory nebo vyloučením z komory.

§ 9

 1. Každý člen komory má právo
  1. volit zástupce do orgánů komory a sám být volen,
  2. využívat pomoci komory v oblasti dalšího vzdělávání,
  3. využívat právní pomoci komory ve sporech spojených s výkonem lékařského či lékárnického povolání.
 2. Každý člen komory má povinnost
  1. vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony,
  2. dodržovat organizační, jednací, volební a disciplinární řád komory,
  3. řádně platit stanovené příspěvky,
  4. oznámit příslušným orgánům komory změny související s výkonem lékařského nebo lékárnického povolání,
  5. v případech stanovených komorou uzavřít odpovědnostní pojištění.

§ 10

 1. Základním článkem komor jsou okresní sdružení lékařů, okresní sdružení stomatologů a okresní sdružení lékárníků,v hlavním městě Praze obvodní sdružení lékařů, obvodní sdružení stomatologů a obvodní sdružení lékárníků podle rozdělení území hlavního města Prahy na obvody - dále jen "okresní sdružení". Okresní sdružení se mohou slučovat a vytvářet společné orgány.
 2. Okresní sdružení má tyto orgány:
  1. okresní shromáždění členů,
  2. představenstvo okresního sdružení,
  3. čestnou radu okresního sdružení,
  4. revizní komisi okresního sdružení.
 3. Komory mají tyto orgány:
  1. sjezd delegátů,
  2. představenstvo komory,
  3. čestnou radu komory,
  4. revizní komisi komory.
 4. Funkce v orgánech komor a okresních sdružení jsou čestné; za jejich výkon je příslušnou komorou vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů. Volení funkcionáři musí vykonávat lékařskou, stomatologickou nebo lékárnickou praxi.

§ 11

 1. Okresní shromáždění členů je nejvyšším orgánem okresního sdružení.
 2. Právo účastnit se okresního shromáždění mají všichni členové komory zapsaní v seznamu vedeném okresním sdružením.
 3. Okresní shromáždění svolává představenstvo okresního sdružení nejméně jednou za rok; je povinno je svolat vždy, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů okresního sdružení nebo požádá-li o to revizní komise okresního sdružení, a to nejpozději do dvou měsíců.
 4. Okresní shromáždění se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů okresního sdružení. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů okresních sdružení.
 5. Okresní shromáždění
  1. volí představenstvo okresního sdružení, jeho předsedu, čestnou radu a revizní komisi okresního sdružení,
  2. volí zástupce na sjezd delegátů,
  3. rozhoduje o sloučení okresního sdružení s jinými okresními sdruženími,
  4. rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí orgánu okresního sdružení.

§ 12

 1. Představenstvo okresního sdružení je řídícím a výkonným orgánem okresního sdružení.
 2. Představenstvo okresního sdružení má až 11 členů.
 3. Představenstvo okresního sdružení
  1. registruje nové členy a vede seznam členů okresního sdružení,
  2. hospodaří s majetkem svěřeným okresnímu sdružení komorou,
  3. spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy.

§ 13

 1. Čestná rada okresního sdružení vykonává disciplinární pravomoc vůči jeho členům.
 2. Čestná rada okresního sdružení má 5 členů. Volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Členem čestné rady okresního sdružení nemůže být člen jiného orgánu okresního sdružení nebo komory.
 3. Čestná rada okresního sdružení může uložit za porušení povinnosti člena komory uvedených v § 9 odst. 2 tohoto zákona jako disciplinární opatření
  1. důtku,
  2. pokutu od 2000 do 20 000 Kčs.
 4. Proti písemnému rozhodnutí čestné rady okresního sdružení o uložení disciplinárního opatření může člen, kterému bylo disciplinární opatření uloženo, podat opravný prostředek do patnácti dnů od jeho doručení.
 5. O opravném prostředku rozhoduje čestná rada komory, která přezkoumávané rozhodnutí buď potvrdí nebo zruší. Zruší-li čestná rada komory napadené rozhodnutí, je čestná rada okresního sdružení vázána právním názorem čestné rady komory.

§ 14

 1. Revizní komise okresního sdružení má 3 až 5 členů, z nichž volí předsedu; ten řídí její činnost.
 2. Revizní komise okresního sdružení
  1. kontroluje činnost okresního sdružení,
  2. pozastavuje rozhodnutí představenstva, je-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloží okresnímu shromáždění,
  3. podává návrh na zahájení disciplinárního řízení.

§ 15

 1. Sjezd delegátů je nejvyšším orgánem komory.
 2. Sjezd delegátů zejména
  1. schvaluje, mění a ruší organizační, jednací, volební a disciplinární řád,
  2. volí a odvolává představenstvo, prezidenta a viceprezidenta Komory, revizní komisi komory a čestnou radu komory,
  3. posuzuje činnost představenstva, prezidenta a viceprezidenta Komory, činnost revizní komise komory a čestné rady komory,
  4. stanoví výši registračního poplatku a členských příspěvků a jejich rozdělování,
  5. schvaluje rozpočet komory,
  6. schvaluje výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech komory,
  7. zřizuje sociální fond, popřípadě jiné fondy komory.

§ 16

 1. Představenstvo komory je řídícím a výkonným orgánem komory.
 2. Představenstvo komory má 15 až 20 členů.
 3. Představenstvo komory
  1. vede seznam členů komory,
  2. hospodaří s majetkem komory,
  3. hospodaří se sociálním fondem komory, případně s jinými fondy komory,
  4. rozhoduje o pozastavených rozhodnutích orgánů komory a okresního shromáždění,
  5. svolává sjezd delegátů komory nejméně jednou za rok; svolá sjezd delegátů vždy, požádá-li o to alespoň jedna pětina členů komory nebo alespoň jedna třetina okresních sdružení nebo požádá-li o to revizní komise, a to do dvou měsíců.
  6. schvaluje členy komory do zkušebních a specializačních komisí,
  7. rozhoduje ve všech věcech podle tohoto zákona, pokud o nich nerozhodují jiné orgány komory.

§ 17

 1. Prezident komory zastupuje komoru navenek.
 2. Prezident komory svolává a řídí jednání představenstva komory.
 3. Prezidenta komory zastupuje viceprezident.

§ 18

 1. Čestná rada komory vykonává disciplinární pravomoc vůči všem členům komory.
 2. Čestná rada komory má 9 členů. Volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Členem čestné rady komory nemůže být člen jiného orgánu komory.
 3. Čestná rada komory může uložit za závažné porušení povinností člena komory uvedených v § 9 odst. 2 písm. a) zákona jako disciplinární opatření
  1. pokutu od 3000 do 30 000 Kčs,
  2. podmíněné vyloučení z komory,
  3. vyloučení z komory.
 4. Proti rozhodnutí čestné rady komory o uložení disciplinárního opatření podle odstavce 3 lze podat opravný prostředek.
 5. O opravném prostředku rozhoduje soud. (§ 244 a násl. občanského soudního řádu).

§ 19

 1. Revizní komise komory má 7 až 9 členů, z nichž volí předsedu; ten řídí její činnost.
 2. Revizní komise komory
  1. kontroluje činnost komory,
  2. pozastavuje výkon rozhodnutí prezidenta, viceprezidenta a okresního shromáždění, jsou-li v rozporu s právními předpisy nebo organizačním řádem a ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloží představenstvu komory,
  3. pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva komory, jsou-li v rozporu s právními předpisy nebo organizačním řádem a ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předloží sjezdu delegátů.

§ 20

 1. Komory samostatně spravují svůj majetek a hospodaří dle ročního rozpočtu.
 2. Příjmy komory tvoří členské příspěvky, dotace, dary a jiné příjmy.
 3. Výnos pokut připadá do sociálního fondu komory.

§ 21

Při výkonu lékařského a lékárnického povolání v ozbrojených silách a ozbrojených sborech mohou být práva a povinnosti lékařů, stomatologů a lékárníků podrobena omezením, která vyplývají ze zvláštní povahy výkonu služby v těchto sborech.

§ 22

 1. Spolky lékařů ČLS JEP a Svaz farmaceutů zajistí svolání ustavujícího okresního shromáždění lékařů, stomatologů a lékárníků do tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
 2. Ustavující okresní shromáždění zvolí delegáty na ustavující sjezdy v počtu
  1. u České lékařské komory v počtu 1 delegát na každých započatých 100 lékařů v okrese,
  2. u České stomatologické komory v počtu 1 delegát na každých započatých 30 stomatologů v okrese,
  3. u České lékárnické komory v počtu 1 delegát na každých započatých 25 lékárníků v okrese.
 3. ČLS JEP a Svaz farmaceutů svolá sjezd delegátů do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

§ 23

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1991.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město