PORADNA - nové předpisy ve druhém pololetí roku 2001

Mgr. Ing. Lukáš Prudil – JUDr. Jaromír Kožoušek

Uplynulý rok byl opět přinesl bohatou „úrodu“ nových právních předpisů. Vybrali jsme pro vás ty předpisy, které se mohou dotýkat činnosti zdravotnických zařízení a zdravotnických pracovníků s tím, že k některým je připojen krátký komentář. Nové právní předpisy můžete najít na webových stránkách www.sbirka.cz, www.mvcr.cz, www.mzcr.cz, www.lkcr.cz.

Předpisy vydané ve Sbírce zákonů

č. 178/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

č. 181/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky

č. 184/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů

č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 191/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

č. 208/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 251/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků

č. 211/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001

č. 246/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

č. 256/2001 Sb. – Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů

č. 260/2001 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů – Jedná se novelizaci zákona o péči o zdraví lidu, která se týká způsobu vedení zdravotnické dokumentace, náležitostí jednotlivých záznamů, oprávnění osob nahlížet do zdravotnické dokumentace.

č. 265/2001 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – Zcela zásadní novela trestního řádu, která by mimo jiné měla přinést zrychlení trestního řízení (zejména pak u méně závažných trestných činů). Mění se úkoly orgánů činných v trestním řízení. Novelizace trestního zákon pak přinesla změny zejména pokud jde o stanovení výše způsobené škody.

č. 276/2001 Sb. – Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení části páté „Správní soudnictví“ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě celé této části občanského soudního řádu

č. 286/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotní prostředky in vitro

č. 336/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky

č. 337/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

č. 356/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o povo-lování výjimek ze splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování zdravotní péče a o rozsahu zveřejňovaných údajů o jejich povolení

č. 381/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

č. 407/2001 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 440/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění – jedná se o předpis, který nahradil nevyhovující a zastaralou vyhlášku č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění pozdějších předpisů

č. 445/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

č. 458/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002

č. 487/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů

č. 492/2001 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

č. 494/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

č. 495/2001 Sb. – Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

č. 498/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstev práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Předpisy vydané ve Sbírce mezinárodních smluv

č. 48/2001 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče

č. 49/2001 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče

č. 55/2001 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení

č. 79/2001 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení

č. 96/2001 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně

č. 97/2001 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí

č. 115/2001 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat

Předpisy vydané ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví

Částka 6

METODICKÁ OPATŘENÍ
8. Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví upravující podmínky pro osoby cestující do zahraničí užívající léčivé přípravky s obsahem návykových látek

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ
1. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2001 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče

ZPRÁVY A SDĚLENÍ
1. Povolení výjimky pro zdravotnický prostředek, který nesplňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy
2. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Částka 7

ZPRÁVY A SDĚLENÍ
1. Analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků

Částka 8

ZPRÁVY A SDĚLENÍ
Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2000 podle § 7 písm. h) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů (leden až duben 2000)

Částka 9

ZPRÁVY A SDĚLENÍ
Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2000 podle § 7 písm. h) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
Částka 10

ZPRÁVY A SDĚLENÍ
1. Seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva
2. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění
3. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2000 podle § 7 písm. h) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů (ČERVENEC a SRPEN 2000)

Částka 11

ZPRÁVY A SDĚLENÍ
1. Zřízení národní referenční laboratoře v OHS v Ústí nad Orlicí a v Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v Ústavu preventivního lékařství
2. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění
3. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2000 (ZÁŘÍ a ŘÍJEN 2000)

Částka 12

ZPRÁVY A SDĚLENÍ
1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 2000 (LISTOPAD a PROSINEC 2000)

Částka 13

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ
2. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2002

Částka 14

ZPRÁVY A SDĚLENÍ
Národní onkologický registr (NOR)
Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP)
Národní registr rodiček (NRROD)
Národní registr novorozenců (NRNAR)
Národní registr vrozených vad (NRVV)
Národní registr dokonaných sebevražd (NRSEB)
Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRUSL)

V případě potřeby jsou všechny výše uvedené právní předpisy k nahlédnutí rovněž v kanceláři Okresního sdružení lékařů České lékařské komory Brno.

PORADNA

JUDr. Jaromír Kožoušek

V č. 10 a 11 Tempus medicorum byli ambulantní specialisté upozorněni na problematiku koeficientu „J“ při likvidaci úhrad Všeobecnou zdravotní pojišťovnou za péči poskytnutou pojištěncům v prvním a druhém čtvrtletí 2001.
Poněvadž symbol „J“ se nevyskytuje v žádných právních předpisech ani ve smlouvách o poskytování a úhradě zdravotní péče vč. jejich dodatků, přicházely dotazy od lékařů, co ten-to symbol znamená a co mají v tomto směru dělat.
Výklad a účel koeficientu „J“ je dostatečně objasněn v článku MUDr. Vedrala v obou zmíněných číslech komorového časopisu, a jelikož byl již zrušen, nemá smysl jej dále rozebírat a komentovat.
Jak jsme si ověřili, okresní pojišťovna VZP srážky z úhrad za I. a II. čtvrtletí 2001 provedené podle tohoto koeficientu smluvním lékařům samy postupně vracejí, takže není třeba je o vrácení výslovně žádat. Jde samozřejmě pouze o srážky provedené z tohoto titulu. Pokud někteří lékaři měly z úhrad od VZP srážky, jejichž důvod není dostatečně jasný, měli by si u pojišťovny ověřit, zda šlo o srážky tohoto druhu. Žádná konkrétní lhůta na to není stanovena.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město