Usnesení XIII. sjezdu ČLK, konané dne 3. a 4. listopadu 2001 v Brně

 1. Sjezd zvolil:
  1. pracovní předsednictvo ve složení:
   Dr. David Rath, Dr. Helena Fousková, Dr. Martin Vedral, Dr. Zdeněk Mrozek,
   Dr. Jan Píštěk, Dr. Josef Liehne, Dr. Ilja Horník, Dr. Aleš Herman, Dr. Pavel Kubíček,
   Dr. Petr Kaňovský, Dr. Jan Nováček, Dr. Ota Mach (Jižní Čechy), Dr. Zdeněk Hajžman,
   Dr. Tomáš Vodvářka, Dr. Marie Manoušková
  2. mandátovou komisi ve složení:
   Dr. Jiří Mikula, Dr. Jaroslav Henzl, Dr. Jan Machač
  3. návrhovou komisi ve složení:
   Dr. Eva Klimovičová, Dr. Lubor Kinšt, Dr. Vladimír Okáč, Dr. Jiří Mach
  4. volební komisi ve složení:
   Dr. Ivan Staněk, Dr. Alena Dyrhonová, Dr. Radovan Volejníček, Dr.Václav Dostál, Dr. Martin Gadireddi, Dr. Eva Dostalíková, Dr. Petr Kus, Dr. Petr Sládek.
 2. Sjezd vyslechl a přijal:
  1. zprávu o činnosti představenstva,
  2. zprávu revizní komise,
  3. zprávu čestné rady.
 3. Sjezd vyslechl a přijal:
  1. zprávu o hospodaření ČLK za rok 2001
   návrh rozpočtu a výše členských příspěvků pro rok 2002, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
 4. Sjezd zvolil do funkce viceprezidenta MUDr. Helenu Fouskovou.
 5. Sjezd zvolil představenstvo ve složení:
  • MUDr. Pavel Kubíček, MUDr. Jan Machač,
  • MUDr. Jaroslav Henzl, MUDr. Martin Vedral,
  • MUDr. Miroslav Verner, MUDr. Jiří Wicherek,
  • MUDr. Ilja Horník, MUDr. Josef Liehne,
  • MUDr. Helena Stehlíková, MUDr. Aleš Herman,
  • MUDr. Petr Erben, MUDr. Vít Bárta, MUDr. Petr Kaňovský, MUDr. Jiří Rašovský, MUDr. Zdeněk Mrozek,
  • MUDr. Tomáš Spousta, MUDr. Eva Dostalíková,
  • MUDr. Jan Píštěk.
 6. Sjezd schválil:
  1. novelu Licenčního řádu SP ČLK č. 11 ve znění, které předložilo představenstvo ČLK (příloha č. 2)
  2. novelu Spisového řádu SP ČLK č.15 (příloha č. 3)
  3. novelu Rytíř/rytířka SP ČLK č. 14 (příloha č. 4)
  4. novelu Finančního řádu SP ČLK č. 17 (příloha č. 5)
 7. Sjezd odmítá dosavadní naprosto neprůhledný, nespravedlivý a z hlediska ekonomických zákonů zcela nesmyslný systém tzv. regulací a limitů úhrady zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče.
 8. Sjezd ukládá představenstvu ČLK:
  1. prosazovat přehledný a ze strany lékařů snadno kontrolovatelný systém úhrad preskripce a indukované péče podle předem známých kritérií, který bude založen nikoliv na srážkách, ale na bonifikacích
  2. vyvíjet aktivitu s cílem upravit v zákoně č. 48/1997 Sb. paragraf 11, odst. 1, písm. d) tak, aby došlo
   k vypuštění slov „…a v souvislosti s touto péčí.“
 9. Sjezd kladně hodnotí, že v prvním pololetí roku 2001 rostly platy lékařů v nemocnicích rychleji než průměrná mzda v ČR. Sjezd trvá na tom, aby tento trend byl zachován i v roce 2002. ČLK podporuje požadavky lékařů – zaměstnanců, prosazované LOK-SČL.
  Sjezd považuje omezení přesčasové práce a pracovní pohotovosti novelou zákoníku práce jednoznačně za krok správným směrem. Zákoník práce vytváří tlak na žádoucí změny organizace práce. Odklad jeho platnosti by pouze nahrával některým ředitelům zdravotnických zařízení, kteří nejsou ochotni a schopni problém řešit. Výjimky, které by znevýhodňovaly zdravotníky vůči jiným zaměstnancům, jsou pro ČLK nepřijatelné.
 10. Sjezd trvá na tom, aby byly ve státních zdravotnických zařízeních zřízeny fungující a nezávislé správní a dozorčí rady, které budou vybaveny dostatečnými pravomocemi k výkonu svých funkcí.
 11. Sjezd ČLK upozorňuje, že organizaci financování zdravotní péče na území ČR není možné řešit jen smluvním vztahem mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními. ČLK trvá na posílení úlohy pacienta v systému všeobecného zdravotního pojištění a navrhuje zavedení smluvního vztahu mezi občanem a zdravotní pojišťovnou, který zajistí čerpání příslušné zdravotní péče podle platných zákonů a Ústavy ČR.
 12. Česká lékařská komora žádá politické strany, aby se za-vázaly k prosazování zákonného zakotvení možnosti poskytovat vedle zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění také zdravotní péči nehrazenou nebo jen částečně hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

ČLK považuje za nezbytné, aby došlo ke zvýšení spoluúčasti pacientů, a to zejména formou komerčního připojištění pacientů, s cílem navýšení úhrad za poskytnutou péči z tohoto komerčního připojištění.

Sjezd ČLK zavazuje nově zvolené představenstvo i prezidenta ČLK, aby po celou dobu trvání jejich mandátů usilovali všemi dostupnými prostředky o prosazení zákonného zakotvení spoluúčasti pacientů na úhradě zdravotní péče.


Výběr členských příspěvků pro rok 2002

 • Skupina 1 – soukromí lékaři + lékaři ve vedoucí funkci á 1 920,– Kč za člena
 • Skupina 2 – zaměstnanci + ost. lékaři á 1 400,– Kč za člena
 • Skupina 3 – absolventi á 620,– Kč za člena
 • Skupina 4 – nepracující důchodci á 310,– Kč za člena
 • Skupina 5 – nedohledatelní lékaři á 1,– Kč za člena
 • Skupina 6 – lékařky na MD á 0,– Kč za člena

Změny stavovského předpisu ČLK č. 11 – Licenční řád

 1. Ustanovení § 1 odst. 1 třetí věta se na konci doplňuje o slova: „nebo funkci lektora v lékařské praxi“;
  Odůvodnění: Zkompletnění výčtu ve vymezení předmětu úpravy.
 2. Ustanovení § 3 písm. d) se na konci doplňuje o slova „které lze ve výjimečných případech nahradit čestným prohlášením žadatele.“
  Odůvodnění: Obdobně, jako lze ve výjimečných případech nahradit čestným prohlášením doklad o vykonané praxi, bylo by podle tohoto návrhu možné čestným prohlášením nahradit doklady o účasti v systému celoživotního vzdělávání.
 3. Ustanovení § 5 odst. 2 písm. d)– slova „alespoň dva roky, v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku“ se nahrazují slovy „soustavně vykonávána.
  V pochybnostech rozhodne představenstvo komory.“
  Odůvodnění: Větší volnost při posuzování započitatelnosti praxe. Odstranění nejasností např. v případech, kdy lékař má tři licence a je na plný úvazek (1,0) činný ve třech odbornostech, tedy v každé z nich vykonává lékařskou činnost v úvazku 0,33. Odbornosti se také vzájemně prolínají (např. na oddělení chirurgie působí ortoped) – započitatelnost nelze vždy určit podle převažujícího zaměření pracoviště.
 4. Ustanovení § 5 odst. 4 – za stávající větu se doplňuje nová věta: „Představenstvo komory může současně v odůvodněných případech rozhodnout, že se vylučuje odkladný účinek opravného prostředku.“
  Odůvodnění: Velmi důležitá změna. Podle zákona má každý k soudu podaný opravný prostředek odkladný účinek, neumožňuje-li předpis, podle kterého bylo rozhodnutí vydáno (zde Licenční řád), tzv. předběžnou vykonatelnost. Lékař, kterému by byla licence odejmuta, by byl oprávněn nadále vykonávat svoji činnost (např. samostatně provozovat ordinaci) až do rozhodnutí soudu o jeho podaném opravném prostředku, což může trvat i řadu měsíců. Obdobné ustanovení, podle kterého lze odkladný účinek opravného prostředku vyloučit, obsahuje i správní řád, který je obecným právním předpisem pro rozho-dování správních orgánů. V případech, kdy je obava, že by lékař další svou činností mohl ohrozit životy či zdraví občanů a v dalších závažných případech (viz § 5 odst. 3 písm. a) až g) Licenčního řádu) je na místě, aby představenstvo mělo možnost rozhodnout o tom, že podaný opravný prostředek k soudu nebude mít odkladný účinek.
 5. Ustanovení § 7 odst. 1 – slovo „předpoklady“ v první větě se nahrazuje slovem „podmínky“;
  Odůvodnění: Jde o terminologické ujednocení s odstavci 2 a 4 LŘ. Slovo „podmínky“ je rovněž více vyhovující, zní „právničtěji“ a „závazněji“.
 6. Ustanovení § 7 odst. 2 a odst. 4 – úvodní slova první věty „pro získání licence“ se nahrazují slovy „pro výkon funkce“;
  Odůvodnění: Jde o terminologické ujednocení s odstavcem 1 téhož paragrafu. „Získání licence“ je pouze prostředkem umožňující cíl, jímž je „výkon funkce“; LŘ je stanoviskem ČLK závazným i pro státní zdravotnická zařízení, v nichž podmínkou např. k výkonu samostatné lékařské činnosti není „získání licence“, ale pouze splňování podmínek, které jsou uvedeny v dotyčných odstavcích. Z dikce ustanovení by tedy mělo být zcela jasné, že splnění kritérií neslouží k pouhému „získání licence“ (dokumentu), nýbrž k získání oprávnění k „výkonu funkce“.
 7. Za § 7 se vkládá nový § 7a v tomto znění:
  1. Představenstvo komory může udělit licenci pro výkon samostatné lékařské praxe na dobu určitou, jestliže lékař
   a) má příslušnou atestaci, ale nesplňuje podmínku délky praxe dle ustanovení § 7 odst. 1 a doloží komoře smlouvu, na základě které je nad ním vykonáván lektorský dohled, nebo
   b) žádá o licenci pro výkon samostatné praxe v oboru a splňuje přitom pouze podmínky pro udělení licence v jiném oboru.
   Představenstvo komory při vydání licence dle tohoto odstavce určí dobu, na kterou je licence vydána, a to tak, aby lékař v jejím průběhu měl možnost si svoji kvalifikaci (praxi) doplnit. Jestliže lékař v průběhu doby, na kterou je licence vydána, prokáže, že splnil podmínky stanovené pro řádné vydání licence (§ 7 odst.1), bude na podkladě jeho žádosti licence vyměněna za licenci k výkonu samostatné lékařské praxe na dobu neurčitou.
  2. Při posuzování žádosti o udělení licence podle odst. 1 písm. b) představenstvo komory zváží zejména příbuznost oboru, v němž lékař splňuje podmínky k udělení licence, s oborem, na který žádá licenci vydat, a potřebnost příslušného oboru v místě, kde hodlá lékař působit. Představenstvo komory může též žadatele vyzvat, aby doložil zájem zdravotní pojišťovny o uzavření smlouvy, respektive potvrzení o nenaplnění sítě smluvních zdravotnických zařízení v příslušném oboru v místě, kde hodlá působit. Udělení licence podle odst. 1 písm. b) je podmíněno absolvováním rekvalifikace. Podle příbuznosti oborů, celkové délky praxe a podle pracoviště, kde byla praxe získána, představenstvo komory rozhodne o délce a náplni rekvalifikace na obor, pro který se licence na dobu určitou vydává. Jestliže lékař neplní podmínky rekvalifikace, může představenstvo komory licenci udělenou podle odst. 1 písm. b) odejmout ještě před uplynutím doby, na kterou byla licence vydána.
   Odůvodnění: Vyplývá z textu ustanovení – rozšíření možnosti komory pružně ovlivňovat výkon samostatné, zejména soukromé praxe v těch případech, kdy lékař zatím regulérní podmínky pro získání licence nesplňuje.

SPISOVÝ ŘÁD
SP č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY se doplňuje o ustanovení

§ 11a
Archivace a skartace spisových dokumentů Komory.

 1. Komora trvale archivuje tyto písemnosti:
  • zápisy a usnesení sjezdů v písemné podobě,
  • zápisy a usnesení okresních shromáždění v písemné podobě,
  • zvukový záznam konání sjezdů,
  • zápisy představenstva Komory a zápisy představenstev okresních sdružení,
  • zápisy Čestné rady Komory a zápisy čestných rad okresních sdružení,
  • zápisy Revizní komise Komory a zápisy revizních komisí okresních sdružení,
  • zápisy Vědecké rady Komory,
  • zápisy(nálezy)z jednání podle předpisu č.13 ČLK–Odborné posudky Vědecké rady,
  • zápisy z ústřední a územních znaleckých komisí,
  • zápisy podle předpisu č.14 ČLK – Rytíř/Rytířka a Kniha cti,
  • disciplinární spisy a veškerá spisová dokumentace disciplin. podnětů a stížností,
  • seznamy členů vedené v ústředí Komory,
  • registry členů vedené v okresních sdruženích,
  • věstníky ČLK s vydanými stavovskými předpisy a závaznými stanovisky,
  • dokumentace o udělených a neudělených licencích,
  • zápisy z voleb do orgánů Komory a okresních sdružení,
  • schválené roční rozpočty Komory a okresních sdružení,
  • zprávy o hospodaření Komory a okresních sdružení,
 2. Komora archivuje :
  1. ekonomicko-účetní podklady podle platných daňových a účetních předpisů,
  2. další písemnosti a doklady, pokud jejich archivace vyplývá z jiných obecně závazných právních předpisů.
 3. Všechny ostatní písemnosti archivuje Komora nejméně po dobu pěti let.

Odůvodnění návrhu:
Do současné doby předpisy Komory neobsahovaly ustanovení, které by pojednávalo o archivaci a skartaci komorových písemností z hlediska taxativního výčtu nejdůležitějších materiálů a z pohledu časového . Je třeba zavést jednotnou praxi za účelem dodržení stejných postupů ve všech orgánech České lékařské komory na obou úrovních.

Novela Stavovského předpisu č. 14 ČLK – Rytíř/Rytířka českého lékařského stavu

Ustanovení § 7 odst. 1 SP č. 14 – Rytíř /Rytířka českého lékařského stavu se mění takto:

§ 7
Rozhodování grémia

Grémium rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů grémia,

Změna ust. § 13, odst. 2 věta prvá a ust. § 14 odst. 2 věta prvá Stavovského předpisu ČLK č. 17 – Finanční řád:

 1. Věta prvá ust. § 13 odst. 2 Stavovského předpisu
  ČLK č. 17 – Finančního řádu, se nahrazuje zněním:
  Náhrada za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v orgánech komory se vyplácí ve výši 160,- Kč za každou započatou hodinu ztráty. Představenstvo komory může, s ohledem na ekonomickou situaci komory, rozhodnout o snížení výše náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v orgánech komory.
 2. Věta prvá ustanovení § 14 odst. 2 Stavovského předpisu ČLK č. 17 – Finančního řádu, se nahrazuje zněním:
  Náhrada za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v orgánech okresního sdružení se vyplácí ve výši určené ustanovením § 13 odst. 2 tohoto stavovského předpisu. Představenstvo okresního sdružení může, s ohledem na ekonomickou situaci sdružení, rozhodnout o snížení výše náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v orgánech tohoto okresního sdružení.

 

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město