Úvodník

MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

Opět se rok „překulil“ a přicházíme k Vám s dalším ročníkem zpravodaje OSL ČLK Brno-město, který slouží také členům OSL Brno-venkov, a je rozesílán všem okresním sdružením v Jihomoravském (donedávna Brněnském) kraji.

Jak jste si jistě povšimli v ročníku minulém, zredukovali jsme počet vydání zpravodaje během běžného roku. Po opakovaných diskuzích během jednání představenstva OSL a po opakovaných diskuzích s redakční radou, především jejím předsedou, jsme konstatovali několik věcí:
a) časopis ČLK Tempus medicorum plní úlohu informační platformy ČLK, co se týče změn legislativy, eventuelně změn v úhradách pojišťoven a podobně, stejně tak plní i celostátní úlohu společensko-informativní;
b) v posledním ročníku Informačního zpravodaje OSL byl často obsah spíše „zřeďován“ a jeho podstatnou část tvořily zápisy z jednání představenstva OSL;
c) šetřit je stále potřeba.
Proto jsme se rozhodli, že výše jmenovaným faktům je potřeba přizpůsobit i vydávání zpravodaje v dalším ročníku. Po dalších opakovaných diskuzích jsme dospěli ke konsenzu, který byl identický s mým původním návrhem, a to vydávat Informační zpravodaj 2x ročně, ale s přinejmenším dvojnásobnou informační hodnotou. Dále, pokud během roku nastane nutnost podat členům OSL nezbytnou, aktuální informaci, učinit tak formou jedno- či dvou-stránkového bulletinu, který může být vytištěn a rozeslán během jednoho až dvou dnů.
Tolik tedy co se týče zpravodaje. Uplynulý rok byl pro brněnskou komoru zajímavý z mnoha důvodů. Jedním z nich, velmi důležitým, bylo konání sjezdu ČLK v Brně. Kdo čtete Tempus Medicorum, sami již víte, jak vysoce pozitivně byl brněnský sjezd hodnocen, a to zejména pro prostředí, kde se konal (výtečný servis hotelu Voroněž!), dále pro atmosféru, která poprvé po letech nebyla konfrontační, ale tvořivá a spíše empatická, a nakonec pro absolutně nejvýhodnější postavení Brna v rámci dopravní obslužnosti v celé republice. Já sám jsem byl nesmírně potěšen konáním sjezdu v Brně, a také jsem byl potěšen zájmem představenstva ČLK (byť nezávazným) a konání dalšího sjezdu opět v Brně. Budeme se o to rozhodně snažit.
Nesporně významné bylo i zahájení činnosti krajské administrativy. Zatím se vše rozjíždí, ale je patrno, že postupně bude docházet k přesunu důležitých pravomocí do rukou krajských administrátorů. Byli jsme si této skutečnosti vědomi již vloni, a proto jsme opakovaně debatovali na Krajském úřadě jak s krajským hejtmanem, tak i s krajským zdravotním radou, buď já, nebo kolega Machač či kolegové Mach a Rašovský. Jednání byla zatím vždy spíše informativní, vzhledem k „startovnímu období“ krajských úřadů, nicméně nadále budeme udržovat čilý kontakt a podílet se na všech podstatných rozhodnutích ve zdravotní struktuře našeho regionu. To, co by bylo samozřejmě potřeba, by byla krajská delegatura plátců zdravotní péče, zdravotních pojišťoven. Zatím jsou na této úrovni pojišťovny reprezentovány vždy vedením svých brněnských poboček.
Velmi významné bylo i zkvalitnění provozu kanceláře. Ti, kdo kancelář navštěvují, si jistě všimli, že právní poradna pro členy OSL probíhá již 3× týdně. Dále si jistě všimli bezchybného a promptního servisu pracovnic kanceláře, Lenky Pivoňkové a Pavlíny Suchánkové. Bezesporu si všimli i zkvalitnění administrativního výstupu, tj. dokonalé reprodukční techniky dokumentů (schválení vybavení, funkčních licencí) a úplné možnosti elektronické komunikace s kanceláří (clkbrno@iqnet.cz). Čeho si bohužel všimnout nemohli, jsou hodiny a hodiny práce tajemníka MUDr. Jiřího Macha, věnované láskyplné péči o kancelář OSL a její provoz. Milý Jiří, dovol, abych Ti zde veřejně poděkoval.
Přeji Vám všem dobrý start do roku 2002 a další zpravodaj čekejte po dovolených,

Váš
Petr Kaňovský
Brno, leden 2002

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město