Výběr ze zápisů představenstva OSL ČLK Brno-město

Zpráva ze zasedání 9. 12. 1999

 • předseda přednesl zprávu o hospodaření, kterou připravila p. Matějičná. Následovala diskuse a hlasování o odčerpání financí do konce roku
 • byl přednesen návrh na konání valné hromady v hotelu Voroněž. Odsouhlaseno
 • dr. Mach společně s p. Matějičnou zařídí počítačové zajištění voleb, p. Matějičná dohodne sponsorské firmy
 • dr. Weinberger podal zprávu z výběrového řízení na MmB dne 29. 11. 1999. Projednáno:
  dr. Rotscheinová - pediatrie, Obilní trh
  dr. Filkuka - chirurgie, Sokolská 8
  dr. Kameníková - oční, polikl. Viniční
  dr. Mach podal zprávu z konkurzního řízení na primáře ARO v Úrazové nemocnici- zvolena dr. Řehořková
 • dr. Kaňovský podal zprávu z konk.řízení v MOÚ na:
  • primáře ARO - kandidáti dr. Mach, dr. Buřilová - zvolena dr. Buřilová
  • primáře klinické onkologie - zvolen dr. Němec
  • primáře radiační onkologie - kandidáti dr. Čoupek, dr. Rašovská - nikdo nezvolen
 • projednány žádosti o licence:
  • dr. Tomčík - interna - doporučeno
  • dr. Ševela - odb.zástupce, OG interna a nefrologie - doporučeno
  • dr. Krahulcová - odb.zástupce, VL.OG hematologie - doporučeno
  • dr. Zeman - OG interna - doporučeno
  • dr. Papoušková - OG oftalmologie - doporučeno
  • dr. hrubanová - hematologie - doporučeno
  • dr. Lidáková - RDG - doporučeno
  • dr. Svoboda - interna, odb,zástupce, VL,OG interna - doporučeno
  • dr. Krifta - odb.zástupce, OG nefrologie - doporučeno
  • dr. Kantorová - OG klin.biochemie - doporučeno
  • dr. kolářová - všeob.lékařství - doporučeno
  • dr. Jílková - odb.zástupce - doporučeno
  • dr. Kříž - chirurgie, odb.zástupce, VL, OG chirurgie - doporučeno
  • dr. Ouředníček - RDG, odb.zástupce, VL, OG RDG - doporučeno
  • dr. Kantorová - ERCP a následné terap.výkony - nutno doložit vyjádření gastroenterol.společnosti
 • projednány žádosti o souhlas s personálním a věcným vybavením ordinace
  • dr. Poul - ortopedie, Jílkova 167, kontrola dr. Kus
  • Naděje - Ptašínského 13, kontrola dr. Weinberger
  • dr. Pírková - prakt.lékař, Obilní trh 4, kontrola dr. Caha
  • dr. Filkuková - korekt.dermatologie, Sokolská 8, kontrola dr. Kus
  • dr. Myšková - gynekologie, Makovského nám.2, kontrola dr. Caha
  • dr. Vlková - korekt.dermatologie, Příkop 4, kontrola dr. Ryšánková
  • dr. Lerchová - lékařská kosmetika - nespadá do kompetence ČLK
  • dr. Lněnička - neurologie, kontrola dr. Kaňovský
  • dr. Holoubek - změna registrace NZZ, kontrola dr. Ryšánková
  • dr. Straková, dr. Dufek - neurologie, Rybkova, vystaveno
  • dr. Duroň - klinická onkologie, polikl.Viniční - vystaven předběžný souhlas
  • Repromeda - Viniční 235, vystaveno
  • dr. Strmiska - FBLR, Herčíkova 23, vystaveno
  • Bohemia medica - Křivánkovo nám., vystaven předběžný souhlas
  • dr. Toufarová - všeob.lékařsví, polikl.Viniční, vystaven předběžný souhlas
  • dr. Stratilová - dermatologie, polikl.Viniční, vystaven předběžný souhlas

Zpráva ze zasedání 6. 1. 1999

 • představenstvo jednalo o přípravě valné hromady
 • výběrového řízení na MmB se účastnil dr. Weinberger dne 13. 12.
  • Bohemia Medica - doporučeno
  • dr. Bártová - doporučeno
  • dr. Duroň - onkologie, doporučeno
  • K.E.I. - neprojednáno
  • dr. Štěpán - plast.chirurgie, Gorkého, doporučeno
   Současně dr. Weinberger oznámil k 31. 12. 1999 odchod dr. Taufmana, který pracoval na odboru zdravotnictví MmB a vedl výběrová řízení.
 • žádosti o přidělení licence:
  • dr. Jochymek - odborný zástupce, vedoucí lékař pro obor ortopedie - doporučeno
  • dr. Duroň - onkologie - doporučeno
  • dr. Suškevičová - lékařská mikrobiologie - doporučeno
  • dr. Pavlová - RDG, nejasnosti v délce praxe, doplnit
  • dr. Tronnerová - odborný garant neurologie - doporučeno
  • dr. Skorkovská - odborný garant oftalmologie - doporučeno
  • dr. Šín Alexandr - odb.zást., vedoucí lékař, odb.garant pro obor chirurgie - doporučeno
 • žádosti o souhlas s vybavením ordinace:
  • dr. Holoubek - FBLR, stěhování ordinace na Dřevařskou 18a - kontrola dr. Ryšánková
  • Expert Optic - změna OZ , za dr.Račanovou chtějí dr. Váňovou. Zatím neřešeno, dr. Váňová není členkou našeho OSL
  • dr. Kameníková - vystaven trvalý souhlas, kontrolu provedl dr. Kus
  • dr. Stratilová - korektivní dermatologie, předat odborné sekci k vyjádření
 • předseda se zúčastnil dne 21.12.99 výběrového řízení na místo vedoucího lékaře oddělení rodinných a závodních lékařů ve FN U sv.Anny - vybrána dr. Zapletalová
 • stanovisko představenstva ČLK k Rozhodnutí vlády kancelář namnoží a rozešle členům představenstva
 • přečteny a odsouhlaseny žádosti o garanci vzdělávacích akcí:
  • VIII. brněnský ORL den , proběhl 16.12., garant doc. Šlapák
  • Sdružení prakt.lékařů - 1.12., Urogenit.infekce, garant dr. Novotná
  • ORL klinika - 13.1.2000

Zápis z jednání představenstva OSL ČLK Brno-město, které se konalo dne 10. 2. 2000.

 1. Předseda OSL ČLK MUDr. Petr Kaňovský, CSc. přivítal nově zvolené představenstvo a přivítal jako hosty členy bývalého představenstva, kterým poděkoval za práci, kterou dosud vykonávali pro Okresní sdružení lékařů České lékařské komory. Zopakoval výsledky voleb a konstatoval, že žádný ze zvolených svoji funkci neodmítl a všichni ji přijímají.
 2. Představenstvo se zabývalo průběhem výběrových řízení a zkonstatovalo, že jsou problémy s účastí členů odborných sekcí a s jejich připraveností na jednání. V debatě převládl názor, že by na výběrová řízení měli za sekce chodit zejména soukromí lékaři, neboť mají lepší přehled o stávající síti privátních zařízení. V souvislosti s výběrovými řízeními bude MmB požádán, aby informoval o výběrových řízeních podstatně dříve než doposud (alespoň 14 dní předem) tak, aby se mohli zástupci ČLK na jednání řádně připravit.
 3. Představenstvo zvolilo do redakční rady Informačního zpravodaje OS ČLK Brno-město Doc. MUDr. Květu Kvapilíkovou, CSc., MUDr. Jiřího Macha, a tajemnici Dagmar Matějičnou.
 4. Představenstvo zvolilo jako člena představenstva pověřeného dohledem nad hospodařením a kanceláří OSL ČLK Brno-město MUDr. Dalibora Klusáčka
 5. Představenstvo zvolilo do územní znalecké komise jako zástupce ČLK MUDr. Zdeňka Bystřického . Kancelář vyřídí potřebné formality spojené s volbou MUDr. Bystřického
 6. Představenstvo zvolilo své zástupce do výběrových řízení. Zvolení byli MUDr. Vladimír Kutal, MUDr. Petr Hrbek a MUDr. Pavel Novotný.
 7. Předseda přečetl dopis MUDr. Zory Proskové z Magistrátu města Brna ze dne 19.1.2000, který se týká současných aktivit ČLK. Představenstvo konstatovalo, že spolupráce mezi OSL ČLK a MmB je velmi špatná, MmB dlouhodobě neprojevuje zájem o činnost OSL ČLK. MUDr. Mach navrhl, aby byl MUDr. Proskové napsán dopis s konstatováním , že opakované snahy OSL ČLK o spolupráci s MmB narážely na nezájem. Bylo dohodnuto, že předseda OSL napíše dopis primátorovi města Brna o trvale neuspokojivé situaci ve vztazích mezi OSL ČLK a MmB. Žádá další členy představenstva, aby ho informovali o všech problémech, které existují ve vztazích s MmB. Předseda OSL bude informovat MUDr. Proskovou, že její dopis postupuje představenstvu ČLK.
 8. Předseda OSL ČLK informoval představenstvo o současné finanční situaci OSL a prognóze hospodaření v roce 2000. Co se týče úlev z placení členských příspěvků na letošní rok pro lékaře seniory(600,-Kč),budou všechny žádosti posuzovány přísně individuelně. Naše OS ČLK je povinno odvést do centra za každého registrovaného lékaře seniora částku 300,-Kč, bez ohledu na přiznání či nepřiznání úlevy. Představenstvo se proto dohodlo, že nebudou-li to odůvodňovat skutečně mimořádné okolnosti, nebude poskytovaná úleva z placení větší než 300,Kč.

Zpráva ze zasedání 2. 3. 2000

 • předseda přečetl výsledky volební komise - delegáty sjezdu
 • oznámil představenstvu předsedu revizní komise - zvolena byla dr. Renata Gaillyová a předsedu čestné rady - zvolen byl dr. Ivan Weinberger
 • proběhla volba místopředsedy . Zvolen dr. Jiří Mach
 • představenstvo projednalo rozšíření redakční rady o doc. Skřičku a dr. Bystřického
 • předseda podal zprávu o schůzce s Ing. Kořínkem dne 25. 2.
 • na příští jednání představenstva pozvat Ing. Kořínka
 • výběrového řízení na MmB se zúčastnil dr. Kutal společně s dr. Weinbergerem dne 28. 2.
 • Imunologická laboratoř - doc. Vozníček, doporučeno
 • Žádosti o licence:
  • dr. Nechvátalová - dermatovenerologie, doporučeno
  • dr. Stratilová - OG korektivní dermatovenerologie. doporučeno
  • dr. Hrabálková - dermatovenerologie, doporučeno
  • dr. Němcová - alergologie a klinická imunologie - poslat k vyjádření odb.sekci
  • dr. Pavlová - RDG, doporučeno
  • dr. Julínková - diabetologie, doporučeno
  • dr. Nazari - OZ, OG psychiatrie - doložit praxi
  • dr. Zavadil - ORL, OZ amb.zařízení - doložit výši úvazku
  • dr. Zimovčáková - plastická chirurgie, OZ, VL, OG - doplnit potvrzení o praxi
  • dr. Salajková - kardiologie, postoupeno k vyjádření z centra, jedná se o výjimku. Požádat o vyjádření odbornou sekci
  • dr. Lábrová - funkční licence - doporučeno
 • Žádosti o souhlas s věcným a personálním vybavením:
  • dr. Šumberová - ORL, Obilní trh - kontrolu provedl dr. Kus a dr. Ryšánková
  • dr. Linzer - chirurgie, Laurea - kontrolu provede dr. Mach
  • dr. Štěpán - dermatovenerologie Gorkého 10. Jedná se však o souhlas pro dr. Černou, která nemá licenci a chce pracovat pod odborným garantem, kterým by byl dr. Štěpán. Nelze - dr. Štěpán má licenci na odb.garanta pro obor plast.chirurgie
  • dr. Račanová - oftalmologie, Mendlovo nám.1 - kontrolu provede dr. Mach
  • Expert Optic - oftalmologie, dr. Váňová, Kšírova 188 - kontrolu provede dr. Caha
  • dr. Holoubek - ortopedie a FBLR, vydáno, kontrola dr. Ryšánková
  • dr. Vašíček - chirurgie, Gajdošova - vydáno, kontrola dr. Caha
  • dr. Procházková - dermatovenerologie, Viniční 235 - vydáno, kontrola dr. Caha
  • dr. Paravanová - oftalmologie, Obilní trh 3 - vydáno, kontrola dr. Kus
  • OCHRIP - nem.Delta - zasláno odborné sekci
  • BEC Traiding - Ústav lékařské kosmetiky, změna majitele - nejasnosti ve výpisu z obch.rejstříku - požádat o vysvětlení
  • dr. Filkuková - korektivní dermatovener., Sokolská 8 - vydáno, kontrola dr. Kus
  • SZZ II - Zahradníkova, prodloužení předběžného souhlasu - vydat s datem do 31. 5. 2000
  • SZZ III - vystaven předběžný souhlas, žádost o trvalý. Předběžný souhlas se zatím prodlouží do 31.3. a v této době proběhnou tyto kontroly: Halasovo nám. 1, poliklinika - dr. Mach nem.Koliště - dr. Caha a dr. Mach Malinovského nám.3 - doc. Kvapilíková
   Ředitelka dr. Janská bude zpravena o tomto závěru.
  • představenstvo projednalo žádosti o úlevy z placení čl.příspěvků, kancelář rozešle postupně odpovědi. Dr. Klusáček přečetl návrh dopisu lékařům-seniorům
  • dr. Caha podal zprávu o jednání Výboru pro spolupráci s Dol.Rakouskem, které se konalo 29.2. v Hodoníně
  • přečteny a doporučeny tyto žádosti o garance vzdělávacích akcí : Psychiatrická klinika - Atypická psychotika 14.4. 2000, Neurol.klinika - Den I. neurologické kliniky 9.3.
  • představenstvo projednalo dopis, podepsaný dr. Suchardou , ve kterém vyzývá k odložení mimořádného sjezdu za údajnou nepřipravenost změn stavovských předpisů. Představenstvo jednomyslně podpořilo názor dr. Ratha na konání legislativního sjezdu v původním termínu. Navržené změny jsou k nahlédnutí v kancelářích OSL a připomínky OSL Brno-město zpracovávají JUDr. Kožoušek a Mgr.Prudil
  • legislativní sjezd se bude konat 8.4.2000 v Praze.
©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město