Prohlášení OSL ČLK Brno-město

PROHLÁŠENÍ OKRESNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ LÉKAŘŮ OSL ČLK BRNO-MĚSTO
7. února 2000

 • Shromáždění schválilo zprávu o činnosti OSL ČLK Brno-město, přednesenou dr. Kaňovským
 • Shromáždění schválilo zprávu o hospodaření OSL, přednesenou dr. Ryšánkovou
 • Shromáždění schválilo zprávu revizní komise, přednesenou dr. Pokorným
 • Shromáždění schválilo zprávu čestné rady, přednesenou dr. Dostálem
 • Shromáždění zvolilo předsedu OSL ČLK Brno-město MUDr. Petra Kaňovského, CSc.
 • Shromáždění zvolilo představenstvo OSL ČLK Brno-město ve složení:
  MUDr. Zdeněk Bystřický
  MUDr. Dalibor Klusáček
  Doc.MUDr. Vladimír Soška, CSc.
  MUDr. Vladimír Kutal
  MUDr. Petr Hrbek
  MUDr. Jiří Mach
  MUDr. Jiří Caha
  MUDr. Pavel Novotný
  Doc.MUDr. Tomáš Skřička, CSc.
  Doc.MUDr. Květa Kvapilíková CSc.
 • Shromáždění zvolilo revizní komisi OSL ČLK Brno-město ve složení:
  MUDr. Svatopluk Dobeš
  MUDr. Jitka Ryšánková, CSc.
  prim.MUDr. Renata Gaillyová
  MUDr. Kamil Unger, CSc.
  MUDr. Marie Huvarová
 • Shromáždění zvolilo čestnou radu OSL ČLK Brno-město ve složení:
  MUDr. Petr Kus
  MUDr. Helena Schneiderová
  MUDr. Františka Zahradníčková
  MUDr. Miloš Pokorný, CSc.
  MUDr. Ivan Weinberger
 • Shromáždění zvolilo tyto delegáty na sjezd ČLK: - bude vyhlášeno po 21. 2. 2000
 • Shromáždění vyslechlo zprávu o jednáních OSL ČLK Brno-město přednesenou dr. Kaňovským ä zprávu o výběrových řízeních přednesenou dr. Weinbergrem.
  Na shromáždění vystoupili a shromáždění pozdravili tito hosté:
  MUDr. David Rath - prezident ČLK
  MUDr. Jaromír Henzl - předseda Svazu soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví
  MUDr. Jiří Rašovský - předseda OSL ČLK Brno-venkov

V rámci diskuse věnované aktuální situaci ve zdravotnictví doporučuje návrhová komise toto usnesení:

 1. Zachování povinného členství v České lékařské komoře je naším prvotním požadavkem. ČLK považujeme za jedinou sjednocovací a nejsilnější organizací českých lékařů schopnou být hlavním a odpovědným mluvčím lékařského stavu ve šech otázkách týkajících se organizace a řízení zdravotnictví v ČR.
 2. K podpoře této činnosti ČLK a k hájení sociálních a společenských zájmů doporučujeme lékařům zaměstnancům vstup do profesních odborových organizací SČL a LOK.
 3. Znovu upozorňujeme na stále neřešený rozpor mezi objemem a kvalitou poskytované péče a množstvím finančních prostředků plynoucích na tuto péči z veřejného zdravotního pojištění. Žádáme vládu ČR, aby sdělila zdravotnické i občanské veřejnosti, jak chce tento rozpor řešit.
 4. Stále se zvyšující finanční nároky na provoz zdravotnických zařízení a limitování příjmů za léčebné výkony a výdajů na léky ze strany zdravotních pojišťoven a státní správy vytvářejí prostředí, ve kterém nutně dochází ke snižování dostupnosti a kvality léčebné péče. ČLK má dostatečné množství podkladů tuto skutečnost stvrzujících. Žádáme státní správu, aby o tomto stavu pravdivě informovala naši veřejnost a zároveň protestujeme proti regulaci historickými finančními limity.
 5. Nesouhlasíme s vládním opatřením o hrazení léčebné péče za I. pololetí roku 2000, které de facto snižuje příjmy ve všech segmentech léčebné péče až o 15% ve všech segmentech léčebné péče proti roku 1999.
 6. Zásadně se stavíme proti plošným výběrovým řízením na stávající síť smluvních zdravotnických zařízení. Nemůžeme souhlasit s dikcí zákona 48/97, že rozhodujícím elementem při vytváření sítě zdravotnických zařízení jsou zdravotnické pojišťovny. Státní správě nabízíme účinnou pomoc při vytváření racionelní sítě zdravotnických zařízení
 7. Znovu a důrazně žádáme vládu ČR, aby neprodleně předložila ke schválení zákony nutné pro provozování léčebné péče, zejména novelu zákona č. 48/97 Sb. a zohlednila ČLK předložený návrh paragrafového znění.
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město