Zprávy OSL ČLK Brno-město

Zprávy, přednesené na okresním shromáždění

Zpráva o činnosti Okresního sdružení lékařů ČLK Brno-město
MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Vážené kolegyně a kolegové, drazí hosté,
dovolte mi, abych zde přednesl zprávu o činnosti Okresního sdružení lékařů ČLK Brno-město za poslední rok, který uplynul od minulé valné hromady.
OSL ČLK Brno-město je největším sdružením lékařů v republice. Tomu odpovídá i činnost orgánů OSL.

 1. Představenstvo OSL
  Představenstvo OSL pracovalo v uplynulém období v tomto složení : prof. Čerbák, dr. Caha, doc. Soška, doc. Skřička, dr. Hamplová, dr. Kus, dr. Mach, dr. Weinberger, doc. Kvapilíková, dr. Ryšánková. Profesor Čerbák navíc působil jako místopředseda OSL. Představenstvo se scházelo vždy jednou měsíčně a zápisy z jeho jednání byly uveřejňovány v časopise a na internetu. Rád bych zde poděkoval všem členům představenstva za nezištnou práci v prospěch lékařského stavu. Zejména bych rád poděkoval prof.Čerbákovi, který pracoval pro stav při všech svých dalších povinnostech. Na posledním sjezdu, jak jistě víte, byl prof.Čerbák jednohlasně zvolen do Čestné rady ČLK a v tomto dalším působení mu držíme všechny palce.
 2. Práce kanceláře OSL
  Kancelář OSL pracuje již třetím rokem v prostorách v IBC, které jsou v majetku České lékařské komory. Personální složení je již druhým rokem stabilizováno - v kanceláři pracuje tajemnice paní Dagmar Matějičná a hospodářka kanceláře, paní Gabriela Havlíčková. Kancelář má sice oficiálně stanovené úřední hodiny, ale servis poskytuje prakticky po celou dobu pracovního týdne. Kancelář vede kompletní evidenci členů OSL, vede evidenci žádostí o licence, evidenci žádostí o souhlasy s personálním a věcným vybavením zdravotnických zařízení a evidenci stížnostních kauz. Kromě toho tvoří kancelář OSL zázemí pro administrativu a jednání představenstva OSL, revizní komise OSL a čestné rady OSL. V uplynulém roce bylo dokončeno vybavení kanceláře moderní kancelářskou a výpočetní technikou, bylo zajištěno připojení na Internet a byla vytvořena webová stránka brněnského OSL a elektronická poštovní schránka. Co se doposud nepodařilo a teprve nás čeká, je řešení archivace dokumentů, vztahujících se k činnosti OSL - osobní agendy členů, zápisů z jednání, stížnostních kauz a podobně. V minulém roce totiž množství archivovaných dokumentů přestoupilo kapacitu nábytku v kanceláři. Bude nutno rozhodnout o doplnění zařízení kanceláře tak, aby prostor zůstal zachován a úložný prostor se zvětšil. S tímto výdajem je nutno počítat co nejdříve.
 3. Právní servis OSL
  Právní poradna OSL byla zajišťována našimi dvěma právníky, JUDr. Kožouškem a Mgr.Ing.Prudilem. Právní poradna je hrazena z prostředků OSL a je pro členy brněnského OSL bezplatná. Kvalifikace našich právníků je vynikající, oba dva mimo jiné učí medicínské právo na lékařské fakultě. Na oba dva právníky se často obracejí s žádostí o právní pomoc či kvalifikovanou radu i jiná OSL a jsou též konzultováni právním oddělením ČLK.Pravidelně se zúčastňují všech zasedání orgánů OSL - představenstva, revizní komise i čestné rady. Spletitost všech zákonů, platných nařízení a smluvních vztahů, vztahujících se k výkonu lékařské praxe je v současné době taková, že ve všech složitějších případech je možné rozhodnout až po právním rozboru. Bez takových právníků, jaké máme, by byla existence tak velkého sdružení, jakým OSL Brno-město je, prakticky nemožná.
 4. Informační servis
  Informační servis byl zajišťován cestou pracovnic kanceláře a cestou webové stránky OSL. Webmasterem byl dr. Jiří Mach, který také v uplynulém roce dokončil digitalizaci kancelářského servisu a pod jehož vedením webové stránky brněnského OSL vznikly. Ti z vás, kteří se již webovou stránku otevřeli, vědí, že zde naleznete nejen věstník ČLK a další předpisy, vážící se ke každodenní praxi, ale i elektronickou verzi časopisu a servisní stránku. Dr. Mach obětoval spoustu času, nicméně dovedl danou věc téměř k dokonalosti. Za to mu patří náš dík.
 5. Odborné sekce
  Definitivně se stabilizovala podoba a práce odborných sekcí OSL. Odborné sekce jsou poradními orgány představenstva OSL. V současné době jsme patrně jediným OSL, které má ustaveny odborné sekce všech existujících medicínských odborností. Vysoká odborná úroveň jednotlivých odborných sekcí je možná pochopitelně díky existenci fakultních nemocnic v městě Brně.
  Pracovníkem zodpovědným za odborné sekce byl doc. Soška : je tvůrcem nejen jejich koncepce, ale i garantem jejich smysluplné činnosti. Ve spolupráci s právníky OSL vypracoval i jednací řád sekcí. Seznam odborných sekcí a seznam jejich mluvčích a členů naleznete také na webové stránce. Docentu Soškovi bych také rád poděkoval za všechnu práci, kterou pro fungování sekcí nezištně odvedl a odvádí.
 6. Vzdělávací činnost
  OSL Brno.město v uplynulém roce organizovalo čtyři půldenní odborné semináře, otevřené všem zájemcům daného oboru. Dále OSL poskytlo garanci řadě dalších dovzdělávacích akcí, konaných na půdě zdravotnických a školských zařízení v městě Brně. Na vzdělávací činnost pořádanou OSL a tu, kterou OSL garantovalo, dohlížel doc.Skřička, kterému patří náš dík.
 7. Časopis OSL
  Časopis OSL, který původně vznikl jako informační zpravodaj pro členy brněnské komory, metamorfoval v dospělý čtvrtletník, který přináší nejenom informace o aktuálním dění v lékařské komunitě ve městě Brně, ale i informace odborného a odborně-organizačního charakteru. V uplynulém roce vznikla jeho nová podoba, kterou považuji za mimořádně zdařilou. V uplynulém roce bylo také zahájeno internetové vydávání časopisu : elektronická verze vychází ve stejnou dobu, kdy je distribuována verze tištěná. Časopis OSL řídila v uplynulém období redakční rada : prof.Čerbák, dr. Hamplová, p.Matějičná a ve spolupráci s technickým redaktorem panem Otradovcem vás jistě novou podobou časopisu potěšili.
 8. Konkursy
  Zástupci OSL se ze zákona a vždy na základě pozvání účastnili konkursních řízení na vedoucí místa v brněnském zdravotnictví. Domnívám se, že jejich účast byla vždy kooperativní a smysluplná.
 9. Výběrová řízení
  Výběrová řízení jsou prakticky zásadním polem, na kterém může OSL ČLK ovlivňovat podobu sítě zdravotnických služeb. Od začátku je lékařský stav při tomto jednání zastupován vždy dvěma zástupci : zástupcem příslušné odbornosti, vysílaným příslušnou odbornou sekcí a delegovaným členem představenstva OSL. Z představenstva byli delegováni dr. Weinberger, dr. Kus a dr. Mach. Je nutno vyzdvihnout veliké zásluhy dr. Ivana Weinbergera, jehož přičiněním nabyl hlas OSL při výběrových řízeních zásadní povahy.
  Druhou věcí ovšem je to, že výsledek výběrovém řízení není pro pojišťovnu závazný. Snažíme se i v této fázi jednat a plnit tím svou úlohu při tvorbě sítě zdravotnických zařízení v městě Brně.
 10. Vztahy s pojišťovnami
  Vztahy brněnského OSL se zdravotními pojišťovnami lze v uplynulém období označit jako korektní. Koordinací těchto vztahů byl v představenstvo pověřen dr. Caha, který úspěšně vedl řadu obtížných jednání. Dále jsme jednali s představiteli zdravotních pojišťoven, především pak VZP, ad hoc kdykoliv se objevil problém nebo spor, který bylo nutno řešit. Musím konstatovat, že ze strany pojišťoven byla vždy patrna ochota k jednání a že představitelé brněnských poboček se snažili odpovědně k řešení dospět. Ze strany VZP je navíc zřetelně cítit snahu o úzkou spolupráci při tvorbě sítě a vstupech či výstupech ze smluvní sítě. Doufáme, že tato tendence bude sílit a povede k dalšímu projasnění vztahů mezi poskytovateli a plátci péče na oblastní úrovni.
 11. Licence a souhlasy s vybavením
  Další ze zásadních činností OSL je doporučení (či nedoporučení) udělení licence k výkonu lékařské praxe. Žádosti o udělení licence byly vždy pečlivě dokumentovány a starostlivě veřejně projednány na zasedáních představenstva. Výsledky byly zveřejňovány se zápisem z jednání. V uplynulém období se neobjevil případ sporné licence a žadatelé, kteří nesplňovali podmínky stanovené zákonem, byli vždy vyrozuměni o způsobu nápravy.
  Stejně bylo postupováno při udělování souhlasu s vybavením zdravotnického zařízení. Zaveden je systém předběžných souhlasů, před udělením definitivního souhlasu musí proběhnout kontrola zařízení pověřeným členem představenstva.
 12. Závěr
  Co říci závěrem:domnívám se, že v uplynulém období jsme pracovali ve prospěch lékařského stavu nejlépe, jak jsme uměli. Snažili jsme se vytvořit nejenom obslužný komfort pro kolegy, praktikující na území města Brna, ale i podílet se na tvorbě mantinelů, ve kterých by se v budoucích letech mělo brněnské zdravotnictví pohybovat. Snažili jsme se hájit zásadní principy lékařské komory, etické i odborné a snažili jsme se v co největší míře zabezpečit to, co považujeme za zásadní : právo lékaře na svobodný a kvalifikovaný výkon lékařské praxe. Za Vaši důvěru v uplynulém období Vám, vážené kolegyně a kolegové, děkuji jménem celého představenstva OSL ČLK Brno-město.

Zpráva revizní komise OSL ČLK v Brně za období od 20. 1. 1999 do 7. 2. 2000
MUDr. Miloš Pokorný, CSc.

 1. Revizní komise nadále pracovala ve složení MUDr. Renata Gaillyová, MUDr. Zdeněk Hloušek, MUDr. Dalibor Klusáček, MUDr. Vladimír Kutal a MUDr. Miloš Pokorný,CSc.
 2. Revizní komise se scházela na pravidelných jednáních jednou měsíčně, její zástupci se účastnili jednání představenstva a čestné rady OSL.
 3. Revizní komise nepozastavila žádné rozhodnutí představenstva OSL ČLK.
 4. Za uplynulé období revizní komise projednala celkem 171 případů ( vloni 129), z toho pro neplacení příspěvků 130 (vloni 76), stížnost pro zanedbání péče 21 (vloni 29), neetické jednání 18 (vloni 7), jiné důvody 2 (vloni 17).
  Na základě disciplinárních žalob byla 9x udělena pokuta 10 tis. Kč pro nezaplacení příspěvků, 1x pokuta 5 tis.Kč pro neetické jednání a 1x 2 tis.Kč pro zanedbání péče. Většina žalob pro neplacení příspěvků byla zastavena při jejich dodatečném zaplacení, odloženo pro neopodstatněnost bylo 24 stížností na porušení péče či neetické jednání. 13 stížností na porušení péče či neetické jednání není dosud revizní komisí uzavřeno.
 5. Revizní komise provedla kontrolu hospodaření kanceláře OSL ČLK a její činnosti a neshledala závady.
 6. Revizní komise děkuje představenstvu , čestné radě i pracovníkům kanceláře za spolupráci.
©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město