Volby 2000

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA 7. 2. 2000

Zápis z jednání okresního shromáždění OSL konaného dne 7. února 2000 v 16,30 h. v kongresovém sále hotelu Voroněž v Brně

 1. Předseda OSL MUDR. Petr Kaňovský, CSc., jednání zahájil přivítáním hostů a přítomných členů.
 2. Volba pracovního předsednictva.
  Zvoleno 11 členů : dr. Ryšánková Jitka, dr. pokorný Miloš, dr. Kaňovský Petr, dr. Dostál Pravdomil, dr. Weinberger Ivan, dr. Mach Jiří, dr. Soška Vladimír, dr. Duřpektová Marie, dr. Berka Jiří, dr. Vrzal, dr. Verner
  Volba mandátové komise.
  Zvoleni : dr. Klusáček Dalibor, dr. Štěpán David, dr. Kepák Jiří
  Volba návrhové komise.
  Zvoleni : dr. Kus Petr, dr. Kvapilíková Květa, dr. Suškevič Igor, dr. Zatočil Petr, dr. Duřpekt Radim
  Volba volební komise.
  Zvoleni : dr. Mach Pavel, dr. Horský Pavel, dr. Macíková Jiřina, dr. Pulkrábek Jiří, dr. Flašar Roman, dr. Lněnička Jaroslav, dr. Velčevský Jan, dr. Číhalová Marta, dr. Pavel Petr

  Seznam kandidátů na předsedu, představenstvo, revizní komisi, čestnou radu a delegáty sjezdu zveřejněný v Informačním zpravodaji OSL a vyvěšený v předsálí byl doplněn návrhy z pléna.
  Do předsednictva OSL : dr. Kala Antonín, dr. Duřpektová Marie, dr. Bourek Aleš, dr. Novotná Renata, dr. Danielová Doris.
  Do revizní komise : dr. Kepák Jiří, dr. Holčíková Alena
  Do delegátů sjezdu : dr. Dvořák, dr. Krahulec, dr. Říčková, dr. Pavelek, dr. Páral, dr. Macíková, dr Danielová.
  Tímto byla prohlášena volební kampaň za skončenou.
  Připomínky z pléna : navržený kandidát do předsednictva OSL dr. Eva Lienerthová jako revizní lékař OP VZP vystupuje ve své revizní činnosti neeticky a neobjektivně proti lékařům, písemné doporučení představenstva OSL prohlásila za cár papíru pro ni nezávazný. Neosvědčila se dle prezidenta ČLK ani jako člen revizní komise ČLK.

  Schválen program jednání okresního shromáždění dle pozvánky ( všemi 312 hlasy přítomných členů). Zvolené předsednictvo pověřilo dalším řízením jednání dr. Petra Kaňovského, CSc.
 3. Výroční zprávu o činnosti OSL za uplynulý rok přednesl předseda OSL dr. Petr Kaňovský, CSc. Podrobně zhodnotil činnost kanceláře, dosavadního představenstva, právní služby, otázky archivace spisů, elektronické komunikace, vydávání časopisu, činnost odborných sekcí, účast na konkurzních a výběrových řízeních, kontinuální vzdělávání, výběrová řízení na síť smluvních zařízení, vztahy se zdr.pojišťovnami, projednávání licencí, vydávání souhlasů s pers. a věcným vybavením zakládaných zařízení, problematiku hájení zájmů členů.
 4. Zprávu o hospodaření OSL - podala členka představenstva dr. Jitka Ryšánková, CSc.
 5. Zprávu o činnosti revizní komise - podal předseda RK dr. Miloš Pokorný, CSc.
 6. Zprávu o činnosti čestné rady - podal předseda ČR dr. Pravdomil Dostál.
  Po vysvětlení dotazu z pléna na možnost snížení výdajů na poštovné byly přednesené zprávy pod body 3/ až 6/ hlasováním vzaty okr.shromážděním na vědomí. Pro hlasovalo 277 členů, 3 se zdrželi hlasování.
 7. Volby orgánů OSL - předseda volební komise dr. Pavel Mach provedl instruktáž přítomných podle volebního řádu ČLK. Hlasováním schváleno tajné jednokolové provedení voleb (pro hlasovalo všech 208 přítomných).
  Provedeny volby předsedy, představenstva, revizní komise, čestné rady a delegátů sjezdu.

  Zprávu mandátové komise přednesl její předseda dr. Dalibor Klusáček. Počet členů OSL je 3 383, počet v presentaci zapsaných přítomných členů - 339. Konstatováno, že okresní shromáždění není schopno usnášení.
 8. Vystoupení presidenta ČLK dr. Davida Ratha :
  OSL Brno-město je pro celou komoru nejvýznamnějším vzhledem k nejvyššímu počtu členů. Nízká účast členů na okresním shromáždění je běžná, nealarmující. Procento neplatičů členských příspěvků je ve srovnání s celorepublikovým průměrem minimální. Komora za 9 let své činnosti stále hledá svou tvář. Cílem je přiblížit se komorám sousedních západních států, majícím široké pravomoci a autoritu. Jsou dominantním subjektem při řešení všech zásadnějších otázek. Spravují důchodový fond na připojištění lékařů atd. Každá naše snaha o přiblížení se těmto vzorům naráží na tvrdou oponenturu našich politiků a státních úředníků. nemůžeme být služebníkem státu proti lékařům. Budeme prosazovat na politicích postupné vytváření podmínek pro uplatňování našich pravomocí. V západních státech převládá povinné členství nebo aspoň registrace lékařů v lékařských komorách. I my musíme získat zpět návrat ke tradici. Nesmí být vzorem Slovensko, kde minulá vláda komoru přidusila, teprve nyný pomalu nastává obrat k lepšímu.
  K výběrovým řízením na síť zařízení -podle právních odborníků plošná řízení nejsou podle platného zákona obligatorní. Pravděpodobně v r.2000 k nim nedojde. VZP nemá totiž validní data o stávající síti. Podle nedokonalé metodiky kdysi nemocnice nahlásily nepřesná data o lékařských místech. Na zpřesnění se pracuje. Plošná řízení jsou pro nás nepřijatelná, nejsou v žádném jiném státě.
  K rozhodnutí vlády o ceně zdravotní péče v 1.pololetí 2000 bylo zjištěno, že nejen ambulantní specialisté, ale převážná většina nemocnic dostane za poskytnutou péči méně než loni. Jednáno se zdravotními pojišťovnami, z nichž část je vstřícná (včetně VZP), část neústupně trvá na cenách stanovených vládou. Je třeba, aby si každý smluvní lékař zjistil své loňské náklady na výkony, léky a indukovanou péči, dále loňské celostátní průměry nákladů, aby si pečlivě prostudoval předložené dodatky ke smlouvám a propočetl si svou ekonomickou kalkulaci provozu svého zařízení. Při zjištěné ztrátovosti provozu je vhodné buď řešit sponzorskými dary (darovacími smlouvami) nebo nesmluvním vztahem. Obě varianty mají svá negativa. Pro jednání o cenách na 2. pololetí 2000 je vhodné delegovat ČLK plnými mocemi. Vzory lze získat v kanceláři OSL. Doporučuje se v nejasných případech konzultovat návrhy dodatků s právníky OSL.
  K dalšímu a celoživotnímu vzdělávání musí být přijat do 1.1.2001 zákon kvůli EU. Dosavadní návrh zákona je pro komoru nepřijatelný. Poslední verze návrhu je již lepší. Bude o tom jednání na dubnovém sjezdu komory.
  K petici zlínského ředitele Nemocnice T.Bati a předsedy Asociace nemocnic dr. Přehnala za zrušení povinného členství v ČLK se staví komora jednoznačně negativně. Každý člen komory je podle stavovských předpisů povinen respektovat usnesení sjezdu, který se k povinnému členství jednoznačně přihlásil. Bude vhodné zorganizovat petici za přijetí zákona o nemocnicích, v něm přehodnotit pravomoci ředitelů a jejich závislosti na státní správě. Zabránit obsazování těchto funkcí z politických hledisek.
 9. Zprávu o výběrových řízeních na síť smluvních zdr.zařízení přednesl pověřený člen představenstva dr. Ivan Weinberger.
 10. Diskuse:
  Prof. Kříž - děkuje prezidentovi ČLK za snahu řešit zvýšení finančního limitu na preskripci léků lékaři-důchodci. požaduje v tomto úsilí pokračovat. Za špatné rozhodnutí sjezdu považuje zavedení členských příspěvků od důchodců.
  Dr. Rath - jednání o preskripci se dále vedou. Považuje za nevhodné škatulkovat členy podle věku apod. Jsou důchodci bohatí a chudí, jsou i ostatní lékaři bohatí nebo chudí. Placení čl.příspěvků sociálně slabými lékaři bez ohledu na věk lze korigovat v pravomoci představenstva OSL úlevami na předloženou žádost.
  z pléna - doporučit pacientům přeregistraci z VZP do jiných ZP z důvodu útlumu dominantnosti VZP.
  Dr.Rath - na Ostravsku působí 3 pojišťovny přibližně se stejným počtem pojištěnců. Odráží se to v lepších jednáních. Je naděje na zmírnění tvrdých podmínek hrazení péče pojišťovnami (z 92% lze dosáhnout 102% porovnávacího období)
  z pléna - VZP na 2.pol.99 dala do dodatků smlouvy nad rámec vlád.rozhodnutí další podmínku, že lékaři smí měsíčně fakturovat pouze 1/3 limitu bez ohledu na vykázanou péči. Podpisem dodatku se lékař zbavuje možnosti vyšší fakturace. Neodpovídá to ani zákonu o účetnictví.
  z pléna - k předchozímu - po uplynutí čtvrtletí lze péči dofakturovat, dle znění dodatku. Námitky z pléna, že taková doložka v dodatku není.
  z pléna - lékaři by si měli o výběrové řízení včas požádat sami, jinak jim dle zákona hrozí neobnovení smlouvy.
  Dr. Rath - nehrozí nebezpečí zneužití zákonného ustanovení zdrav.pojišťovnami při nepožádání o nové výběrové řízení. Z návrhu dodatku smlouvy lze vyškrtnout nevyhovující ustanovení
  z pléna - dotaz, zda lze něco podniknout, pokud byl dodatek smlouvy již lékařem podepsán. Odpověď - nelze.
  z pléna - asi před 3 týdny ředitelka Musílková v televizi uváděla nárůsty hrazení péče lékařům z dřívějších 38 na 88 miliard. Je to demagogie, proti níž se musí komora bránit.
  Dr. Rath - podíl DHP pro zdravotnictví u nás mírně klesá, jinde mírně stoupá. Na dotaz, lze-li očekávat zavedení pokladenského systému - není k tomu politická vůle. V některých západních státech existuje doplňkově.
  z pléna - lze očekávat zavedení zdravotního připojištění ?
  Dr. Rath - politická vůle k tomu je u všech politických subjektů. Mohlo by se zavést v dohledné době.
  Dr. Vašíček (Svaz soukr.lékařů a podnikatelů) - dříve komora nedostatečně hájila zájmy lékařů. Situace se lepší. Byla podána žaloba na vládu u ústavního soudu. Lze očekávat v březnu nebo dubnu její projednání plénem ústavního soudu. Lékaři musí mít odvahu bránit se tlaku pojišťoven, nenechat si líbit neoprávněné krácení úhrad. Zatím je nedostatek soudních rozhodnutí - to bude jediná cesta pro budoucno. Je třeba počítat i s rozsudky zamítavými i s neúspěchy. Třeba využít i možností jednat s Úřadem pro hospodářskou soutěž. Jsou již i některá rozhodnutí soudů příznivá. Úřad pro hospodářskou soutěž pracuje rychle a operativně. Jako lékařský stav musíme zůstat jednotni.
  Dr. Henzel (předseda Svazu soukr.lékařů a podnikatelů) - vrchlabská nemocnice se bude soudit s VZP o úhradu akutní a neodkladné péče, výsledek bude pro nás důležitý precedens. I při maximálním zracionalizování poskytování péče musí pojišťovně vracet za každý kvartál 10 tisíc Kč za překročený limit léků. Jediná cesta proti tomu je nepodepsat dodatky na 2. čtvrtletí. Lze odstoupit od smlouvy i z důvodu pozdních úhrad ze strany pojišťovny. Nejednota lékařů vznikla vinou bývalého vedení komory jejich rozdělením na segmenty. Povede to k tomu, že ve výběrových řízeních se budeme požírat navzájem. Dr. Přehnal ze zlínské nemocnice vystupuje proti komoře, neboť za to dostal v posledních letech vysoké dotace pro tuto nemocnici.
  Dr. Berka - navrhuje rozptýlit strach lékařů z pokut od pojišťoven tím, že budou pacientům předepisovat nejlacinější léky s příslušným poučením. Protestujeme proti vládě, nikoliv proti pojišťovně.
  Dr. Velčevský - hrozí se nám za přijímání sponzorských darů. pojišťovna neuznává, co je neodkladná péče. I když za tyto výkony nevykazoval požadavek na úhradu, ale jen za recepty, musí tyto zaplatit.
  Dr. Kaňovský - definice akutní a neodkladné péče je předmětem dalších jednání. Pokud pacient žádá o péči, zpravidla se jedná o tento druh péče. Samozřejmě kontrolní vyšetření sem nespadají.
  Dr. Rašovský - předseda OSL Brno-venkov. Oceňuje spolupráci s představenstvem OSL Brno-město, zejména v hájení zájmů řadových lékařů. Přeje úspěch nově zvoleným orgánům.
 11. Dr. Mach Pavel - předseda volební komise, seznámil přítomné s výsledky voleb. (viz Volební listina)
 12. Doc. Kvapilíková přednesla návrh prohlášení okresního shromáždění. (viz Prohlášení) Jednomyslným hlasováním přítomných vzat návrh Prohlášení na vědomí.
 13. Závěr jednání okresního shromáždění přednesl dr. Petr Kaňovský,CSc. Poděkoval za sebe a ostatní zvolené za projevenou důvěru se slibem plnění svěřených funkcí.

Jednání ukončeno v 21,30 hod.
Zapsal: JUDr. Jaromír Kožoušek

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město