Výběr ze zápisů představenstva OSL ČLK Brno-město

Zapsala: D. Matějičná

4.3.1999
Zprávu z porady předsedů podal dr. Kaňovský :
 1. diskuse, zda podpořit dr.Roithovou - zamítnuto
 2. ČR a RK by měly být regionalizovány
 3. stanovena cena lékařské práce 500,-Kč/hod.
 4. vznikají regionální právní poradny
 5. dodatky ke smlouvám s VZP - se všemi by měla být seznámena ČLK
  - o pacientovu preskripci je povinen pečovat prakt. lékař. První návštěva u specialisty je péče vyžádaná (preskripce prakt. lékař), stejně jako druhá kontrola po konziliu. Další kontrola však ztrácí charakter vyžádané péče, ale stává se péčí dispenzární a preskripci přebírá 7odborný lékař.
 6. k odvolání ministra - ČLK nebude iniciovat, je to záležitost politická
Předseda současně informoval o výjezdním zasedání představenstva ČLK, které se bude konat ve dnech 9.-10.7.99 v Brně.
 • Dr.Weinberger podal informaci z výběrového řízení . Dr.Weinberger upozornil, že zástupce sekce pediatrické již podruhé chyběl.
 • Ing.Kořínek zatím představenstvu nepředal mapu odborností celého regionu.
- Předjednání před výběrovým řízením - VZP dá modelové počty, OSL v rámci oponentury dá své počty lékařů.
- Po získání mapy odbornosti svolá OSL odborné sekce (květen). Cílem bude zdůraznit větší odpovědnost při zřizování nových praxí, dále sjednotit názory,
jak si představují zástupci sekcí naplněnost ve své odbornosti v rámci zdravotní sítě.
- Doc. Soška připraví teze, které předloží odborné sekci.
 • OSL se písemně obrátí na Radu města Brna , aby byla delegována doc.Kvapilíková jako přísedící ve zdravotní komisi MmB. Všichni pro. Předseda požádá písemně o tuto možnost primátora města Brna.
 • projednáno 16 žádostí o licenci
- Projednáno 5 souhlasů s vybavením ordinace.
Poliklinika Zahradníkova - přečteny zápisy o provedených kontrolách.
Právníci sepíší závady a nedostatky a připraví dopis pro dr.Vomelovou. V současné době nemůžeme souhlas vydat.
- Žádost o evidenci vzdělávací akce firmy KRKA a ZENECA nebyla schválena.
- Dopis z IPVZ - atestace I.st. z interny se konají ve dnech 19.-23.4.1999 na II.interní kl.FN U sv.Anny. Kancelář zašle informaci odborné sekci interní se žádostí o vyslání zástupce za ČLK (kopii doc. Soškovi).
- Podepsána smlouva mezi LF a OSL - počítač bude nově umístěn v prostorách, využívaných Spolkem mediků.
- Dr. Mach podal informace o dalších nabídkách počít.vybavení. Do příštího představenstva budou zjištěny další cenové nabídky.
8.4.1999

8.4.1999
- Dr. Weinberger podal zprávu z výběrového řízení na MmB, kterého se zúčastnil za OSL.
Další výběrové řízení se bude konat 12.4.1999.
- Po diskusi byl dohodnut termín schůzky s mluvčími odborných sekcí a to na 13.5.9917 hodin. Kancelář zajistí salonek v Heliportu. Bude projednáno:
- kriteria, za jakých jsou zástupci odb. sekcí ochotni hlasovat při výběrových řízeních na MmB
- zda je síť jejich odbornosti naplněná
Doc. Soška připraví zvací dopis mluvčím odb. sekcí, kancelář rozešle.
- projednáno 12 žádostí o licence
- projednáno 8 žádostí o souhlas s vybavením ordinace
 • prof. Čerbák podal informaci ze setkání oborových komisí Vědecké rady ČLK, které svolal dr. Štrof a dr. Rath
1/ postgr. vzdělávání - atestace musí být změněna zákonem, ale licence mohou být časově omezené
- bodový systém není dobrý
2/ přezkušování a udělování výjimek u primářů - nesouhlas
3/ funkční odbornosti - mohla by udělovat akreditovaná pracoviště a současně za ně nesla i odpovědnost
4/ hlavní krajští a okresní odborníci - měli by být nezávislí na vládnoucí politické straně, měli by být jmenováni Komorou na základě doporučení odborné společnosti
- tajemnice informovala o akcích, které byly v rámci kont.vzdělávání evidovány k 8.4.99 v kanceláři OSL. K tomuto datu je jich celkem evidováno 83, vzniká problém se zapisováním akcí, které se konaly v r. 1997 a 1998
- 15.5.1999 organizuje naše OSL seminář na téma hypertenze. Seminář proběhne ve spolupráci s firmou Novartis. Přednášející:
Doc. Špinar Jindřich - Etiologie a patogeneze hypertenze.
Doc. Souček Miroslav - Terapie hypertenze a guidelines léčby.
Doc. Soška Vladimír - Hyperlipidemie.
Kancelář rozešle pozvánky na tuto akci všem praktickým lékařům, seminář se bude konat v Kongresovém centru na BVV od 14 hod.
- Přečtena pozvánka na valnou hromadu stomatologů - za OSL se zúčastní prof.Čerbák.
- Dr. Mach podal informaci o nabídkách na nákup PC a předal ukázku webové stránky.
Zpravodaj: Mgr.Prudil osloví více studií, zda by bylo možné vydávat časopis s minim. nákladem
- Dr. Dostál podal informaci ze schůzky s dr. Rathem.
- Prof. Čerbák informoval o jednání výboru pro spolupráci s Dolním Rakouskem - komise zdravotnictví a o plánované schůzi obou částí komise v rakouském Badenu dne 22.4.1999. Z důvodu pracovní vytíženosti požádal prof. Čerbák o zastupování na této schůzce jiným členem představenstva. Pověřeni dr.Caha a tajemnice OSL.
13.5.1999

13.5.1999
Prof.Čerbák se zúčastnil valné hromady OSL ČSK Brno:
 • vysoká účast stomatologů, dobrá platební morálka
 • začínají s kont.vzděláváním a bodovým systémem, hlavní problém vidí v systému kontroly
 • účastnil se i prezident ČSK dr.Pekárek
Dr. Mach podal zprávu o konkurzu na přednostu ortopedické kliniky FDN – hlasování bylo veřejné, zvolen doc.Janeček na 3 roky ( z 1 uchazeče).
Dr.Caha podal zprávu o setkání členů výboru pro spolupráci s Dolním Rakouskem – komise zdravotnictví, které se konalo dne 22.4.99 v rakouském Badenu:
- výběrového řízení na MmB se zúčastnil Dr. Weinberger:
 • nepodařilo se najít studio, které by dokázalo vydávat náš Zpravodaj s minim.nákladem, hlasováno pro p. Otradovce ( viz minulý zápis) - všichni pro
 • uzávěrka pro Zpravodaj č.2/99 je 10.6.1999
 
Jednání členů představenstva. s mluvčími odborných sekcí
Dostavilo se 15 zástupců . Po úvodu, který pronesl předseda dr. Kaňovský , jednání dále vedl doc. Soška. Byla projednána tato témata :
 • tvorba sítě zdravotnických zařízení v městě Brně
 • možnost spolupráce s VZP na tvorbě sítě
 • výběrová řízení, která budou probíhat od počátku r. 2000 na všechna zdravotnická zařízení
Po diskuzi bylo dohodnuto, že mluvčí sekce svolají ostatní členy a projednají následující otázky :
 1. Jaká je podle vašich znalostí situace v městě Brně co se týče počtu ambulantních zařízení ve vaší odbornosti? Je kapacita nedostatečná, vyhovující nebo nadměrná?
 2. Souhlasíte s tím, aby se ČLK ve spolupráci s VZP podílela na omezení vstupu dalších lékařů do sítě zdrav.zařízení tak, jak je tomu v jiných zemích?
 3. Domníváte se , že by bylo vhodné při výběrových řízeních na MmB začít uplatňovat tuto možnost ? Měl by se udělat “stop stav”
  na současném počtu ambulantních lékařů? Jsou nějaké podmínky, za kterých by jste byli ochotni na takovýto průběh výběrových řízení přistoupit?
Zástupci sekcí byli požádáni o zaslání odpovědí na tyto otázky do 30.6.1999 do kanceláře OSL.
Dostavilo se 15 zástupců . Po úvodu, který pronesl předseda dr. Kaňovský , jednání dále vedl doc. Soška. Byla projednána tato témata :
 • tvorba sítě zdravotnických zařízení v městě Brně
 • možnost spolupráce s VZP na tvorbě sítě
 • výběrová řízení, která budou probíhat od počátku r. 2000 na všechna zdravotnická zařízení
Po diskuzi bylo dohodnuto, že mluvčí sekce svolají ostatní členy a projednají následující otázky :
 1. Jaká je podle vašich znalostí situace v městě Brně co se týče počtu ambulantních zařízení ve vaší odbornosti? Je kapacita nedostatečná, vyhovující nebo nadměrná?
 2. Souhlasíte s tím, aby se ČLK ve spolupráci s VZP podílela na omezení vstupu dalších lékařů do sítě zdrav.zařízení tak, jak je tomu v jiných zemích?
 3. Domníváte se , že by bylo vhodné při výběrových řízeních na MmB začít uplatňovat tuto možnost ? Měl by se udělat “stop stav”
  na současném počtu ambulantních lékařů? Jsou nějaké podmínky, za kterých by jste byli ochotni na takovýto průběh výběrových řízení přistoupit?
Zástupci sekcí byli požádáni o zaslání odpovědí na tyto otázky do 30.6.1999 do kanceláře OSL.
OSL.
 • projednáno 22 žádostí o licence
 • projednáno 16 žádostí souhlasů s vybavením ordinace
 • projednáno 22 žádostí o licence
 • projednáno 16 žádostí souhlasů s vybavením ordinace
 • Polikl.Zahradníkova – přečten dopis dr. Vomelové. Předběžný souhlas bude prodloužen do 31.8.1999 s tím, že v souhlase nebude zastoupena odbornost TRN. Lékařkám tohoto oboru již byl vydán souhlas v r.1998.

  • předseda poděkoval dr. Machovi za práci při vytváření digitální soustavy v kanceláři OSL
  • přečtena pozvánka na konk.řízení 14.5.1999 na primáře odd. patologie ve FN Bohunice. Účastí pověřen dr. Weinberger
  • přečtena pozvánka na výběrové řízení dne 24.5.1999 na místa přednosty Ortopedické kliniky a přednosty kliniky TRN ve FN Bohunice . Za OSL se zúčastní dr. Kaňovský
  • přečten dopis dr.Ratha a podepsána petice na protest proti návrhu zákona o komorách , který navrhuje poslanec Janeček – kancelář odfaxuje podepsanou petici dr. Rathovi
  • výjezdní zasedání představenstva ČLK bude 9.+10.7.1999 v Brně
  • volební valná hromada OSL Brno-město se bude konat po sjezdu ČLK, pravděpodobně v prvním prosincovém týdnu
  publikační systém: Synetix
  ©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město