Lékaři - senioři, preskripce léčiv

Našim kolegům-seniorům se občas stává, že přehlédnou dobu účinnosti smlouvy se zdravotní pojišťovnou na preskripci léčiv pro vlastní potřebu a pojišťovna pak na nich vymáhá vrácení značných částek za vybraná léčiva po skončení smluvního vztahu. Případná intervence ze strany OSL ČLK u pojišťovny
ve prospěch lékařů-seniorů nejsou úspěšné. Je proto vhodné znovu připomenout právní úpravu a smluvní ujednání v této věci :
Podle ust. §17 odst. 7 písm. a) zák.č. 48/97 Sb. / předtím §14 odst. 4 písm.a) zákona č. 550/91 Sb./ hradí zdravotní pojišťovna léčiva a PZT na základě lékařského předpisu vystaveného smluvním lékařem poskytujícím zdravotní péči sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem , vnukům a sourozencům, jestliže jeho odbornost zaručuje ČLK a jestliže k tomu takový lékař uzavře zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou
Účinnost smlouvy je dána dobou platnosti oprávnění k preskripci vydávaného ČLK, která činí dva roky. Podpisem smlouvy se smluvní lékař zavazuje postupovat v souladu se smlouvou, dodržovat v ní stanovené podmínky a v případě jejich nedodržení za to nést odpovědnost. Preskripce provedená smluvním lékařem k úhradě zdravotní pojišťovnou po uplynutí doby platnosti smlouvy je neoprávněná, protože smluvní lékař nemá platné oprávnění
ČLK
a uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, nejsou tedy splněny podmínky stanovené zákonem.
Pokud chce lékař-senior předepisovat pro sebe a rodinné příslušníky léčiva hrazená zdravotní pojišťovnou, je pouze v jeho zájmu smlouvu se zdravotní pojišťovnou uzavřít. OP VZP nepovažuje za svou povinnost upozorňovat tyto lékaře na skončení platnosti smlouvy ani je vyzývat k jejímu opětovnému uzavření, jak se OSL ČLK pokoušelo navrhnout.
Lékař-senior je podle oprávnění k preskripci vydávaného OSL ČLK i podle smlouvy uzavírané se zdravotní pojišťovnou plně odpovědný za preskripci
a je povinen vést dokumentaci o této preskripci, podle níž lze platnost smlouvy kontrolovat. Případná tolerance opomenutí včasného uzavření smluv
by podle OP VZP znamenala průlom do současného systému, kdy pro preskripci léčiv a PZT vyžaduje zákon uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou
a tato je uzavírána na dobu určitou.
VZP ČR OP Brno-město sděluje, že ve snaze o vstřícnost v rámci svých omezených možností je ochotna s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu lékaře,
např. jeho omezené pohyblivosti, uzavřít smlouvu písemně nebo i telefonicky. Pokud vznikne VZP pohledávka vůči lékaři, způsobená neoprávněnou preskripcí a sociální situace lékaře mu neumožňuje uhradit požadovanou úhradu jednorázově, lze dohodnout úhradu ve splátkách.
Pojišťovnou uplatňovaná povinnost lékaře vrátit jí požadovanou úhradu není vázána na způsobení škody pojišťovně, škoda prakticky žádná nevznikla v pravém slova smyslu, ale vychází pouze z porušení smluvního závazku.
Je nám líto všech případů takto postižených lékařů-seniorů, ochrana proti tomu je pouze ve sledování lhůt platnosti smluv ze strany těchto lékařů
Právníci OSL
©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město