Důležité upozornění pro všechny ambulantní specialisty

MUDr. Petr Kaňovský, Csc.
předseda OSL ČLK Brno-město

Prezident ČLK MUDr. David Rath se obrátil faxem ze dne 10.6.1999 na předsedy všech OSL. V dopise uvádí :

“ Obracím se na Vás v souvislosti s nedohodou o ceně bodu. Tuto nedohodu způsobily některé malé zdravotní pojišťovny, např. pojišťovna Škoda. Nyní je rozhodnutí v rukou vlády ČR. Proto jsem se obrátil na ministra zdravotnictví, předsedu vlády, místopředsedu V. Špidlu a na ministra financí.

Všichni zástupci ambulantních specialistů se shodli, že není možné jít pod hodnotu bodu 1,-Kč. Zazněly různé varianty, např. bod Kč 1,- při 12-ti hodinách a historickém limitu 103 %, nebo návrh České lékařské komory : bod ve výši Kč 1,- při 10ti hodinovém limitu, či Kč 1,10 při 9-ti hodinách.

Bohužel je reálná hrozba, že vláda ČR určí hodnotu bodu pod Kč 1,-, což vážně ohrozí ambulantní specialisty, neboť nynější Seznam výkonů má v bodech vyjádřené veškeré režijní náklady včetně spotřebovaného materiálu. Z tohoto důvodu se představenstvo České lékařské komory usneslo na svém zasedání na následujících variantách :

  1. Pokud vláda stanoví cenu bodu pod Kč 1,-, je Česká lékařská komora připravena zastupovat v soudním sporu konkrétní poskytovatele, kteří ji zmocní. Spor bude veden mezi konkrétním poskytovatelem versus Česká republika o ú h r a d u z t r á t y vzniklé rozdílem mezi hodnotou bodu ve výši Kč 1,- a vládou stanovenou hodnotou.
  2. Pokud vláda stanoví cenu bodu pod Kč 1,-, Česká lékařská komora nedoporučuje podepsat dodatek smlouvy o ceně bodu. Smlouvy tím pozbývají platnosti a zařízení může pracovat za přímé plné platby. Tento postup je v souladu s legislativou České republiky. Vyžaduje však pečlivou koordinaci a minimálně 50 % souhlas všech ambulantních specialistů působících v daném oboru na území okresu. Předně byste měli informovat všechny ambulantní specialisty působící ve Vašem okrese o nastalé situaci a variantách řešení.”

Prezident ČLK dále navrhuje okresním sdružením zjistit na věc názor ambulantních specialistů a jejich příp. odhodlání nepodepsat dodatek o cenách.

Představenstvo OSL se tímto obrací na uvedené lékaře s tím, že pokud akceptují výše navrhované řešení, aby každý z nich písemně potvrdil, že v případě stanovení ceny bodu pod Kč 1,- je rozhodnut nepodepsat cenový dodatek ke smlouvě se zdravotními pojišťovnami. Stvrdí to písemným podepsaným prohlášením, které odešle kanceláři OSL, kde zůstane uloženo.

Pokud s tímto postupem vyjádří souhlas nadpoloviční většina ambulantních specialistů toho kterého oboru, bude s nimi v dalším jednání dohodnuto jednotné odmítnutí cenového dodatku písemnou formou, přičemž Česká lékařská komora zajistí odeslání všech “výpovědí” na zdravotní pojišťovny.

Bude nezbytné, aby při uvedené příležitosti tito lékaři zplnomocnili zástupce ČLK k dalším jednáním s pojišťovnami. Jde o poměrně zranitelný a organizačně komplikovaný proces, který je schopna realizovat pouze Česká lékařská komora.

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město