Okresní shromáždění lékařů ČLK OSL Brno-město 2015

 

Zápis z okresního shromáždění členů České lékařské komory Brno-město, které se konalo dne 14. 4. 2015
 
Okresní shromáždění ČLK Brno zvolilo :
-          pracovní předsednictvo : MUDr. Jiří Mach, Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Svatopluk Dobeš ,MUDr. Jiří Dušek, MUDr. Petr Neugebauer, PhD.
-          návrhovou komisi : Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., MUDr. Kamil Unger, MUDr. Jan Velčevský
-          mandátovou komisi : MUDr. Dalibor Klusáček, MUDr. Dalibor Valík, MUDr. Václav Kališ
-          volební komisi : MUDr. Pavel Mach, MUDr. Václav Vraspír, PhD.,  MUD. Petr Krifta, MUDr. Vlastimil Havlíček, MUDr. Jiří Dufka
Následně proběhlo hlasování :
Pracovní předsednictvo : přečtena jména a hlasováno – všichni pro
Návrhová komise : přečtena jména a hlasováno – všichni pro
Mandátová komise : přečtena jména a hlasováno – 1 se zdržel, ostatní pro
Volební komise : přečtena jména a hlasováno – 3 se zdrželi, ostatní pro
Zprávu o činnosti OSL ČLK Brno-město přednesl jeho předseda MUDr. Jiří Mach - viz příloha č.1
Zprávu o hospodaření OSL ČLK Brno-město přednesl Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. – viz příloha č.2
Zprávu o činnosti revizní komise OSL ČLK Brno-město přednesl MUDr. Svatopluk Dobeš – viz příloha č.3
Zprávu o činnosti čestné rady OSL ČLK Brno-město přednesl MUDr. Ivan Weinberger – viz příloha č.4
-          předseda OS MUDr. Jiří Mach  se poté zmínil o diskuzi na minulých volbách, která se vedla kolem volebních lístků. Bylo vytýkáno, že jsou předtištěné jmény kandidátů. MUDr. Jiří Mach požádal centrální revizní komisi o revizi voleb. Výsledek – volby byly v pořádku a nebyly v rozporu se stavovskými předpisy.
-          sešly se již všechny komise a zvolily svého předsedu
-          předseda volební komise MUDr. Pavel Mach vznesl dotaz, zda ještě někdo kandiduje na předsedu OS ČLK Brno-město kromě MUDr. Svatopluka Dobeše – ne
-          vystoupil MUDr. Svatopluk Dobeš, jako jediný kandidát na předsedu a přednesl svoje představy o další činnosti okresního sdružení
-          Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. představil kandidáty do představenstva, revizní komise, čestné rady a delegáty sjezdu ČLK. Zeptal se přítomných, zda chce někdo položit dotaz na jednotlivé kandidáty – nikdo. Všichni kandidáti souhlasí se svojí kandidaturou
-          předseda MUDr. Jiří Mach vyzval mandátovou a volební komisi, aby zjistila počet členů OS a počet přítomných
-          předseda mandátové komise sdělil, že v sále je přítomno 60 členů z celkového počtu 4 233 členů OS
-          MUDr. Pavel Mach – předseda volební komise, vysvětlil počet volených kandidátů – 1 předseda, 10 do představenstva, 5 do revizní komise, 5 do čestné rady, 29 delegátů na sjezd ČLK a seznámil okresní shromáždění s průběhem voleb
-          Na plénu byl navržen kandidát na delegáta sjezdu – MUDr. Tomáš Brabec
-          Jeden z přítomných upozornil, že na kandidátní listině je uvedeno MUDr. Ivar Huvar a správně je jméno Ivan Huvar. Předseda volební komise požádal přítomné, aby si chybu opravili – vzato na vědomí
První volí volební komise.
Volby jsou zahájeny v 18,10.
 
Po provedené volbě a před vyhlášením jejích výsledků vystoupili prezident ČLK MUDr. Milan Kubek a viceprezident MUDr. Zdeněk Mrozek, PhD.
Odpověděli také na dotazy přítomných, které se týkaly přechodného ustanovení ve vzdělávání, výhodnějšího tarifu u mobil.operátora, článku v časopisu Tempus, týkající
se praktických lékařů..
Následně proběhla diskuze k daným tématům.
 
VÝSLEDKY VOLEB
 
Předsedou OSL ČLK Brno-město na období 2015-2020 byl zvolen:
MUDr. Svatopluk Dobeš
 
Do představenstva OS ČLK Brno-město byli zvoleni :
MUDr. Jiří Jochymek, PhD., MUDr. Jiří Mach, MUDr. Jiří Berka, MUDr. Lenka Doležalová, MUDr. Alice Fryčková, MUDr. Dalibor Klusáček, Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Václav Vraspír, PhD., MUDr. Michal Klimovič, PhD.
 
Do revizní komise OS ČLK Brno-město byli zvoleni :
MUDr. Jiří Kepák, CSc., MUDr. Kamil Unger, CSc., MUDr. Petr Hrbek, MUDr. Jitka Ryšánková, MUDr. Tomáš Brabec
 
Do čestné rady OS ČLK Brno-město byli zvoleni :
MUDr. Petr Kus, MUDr. Jiří Mastík, MUDr. Ludmila Veselá, Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., MUDr. Ivan Weinberger
 
Za delegáty sjezdu ČLK byli zvoleni :
MUDr. Jiří Berka, MUDr. Jiří Caha, Doc. MUDr. Igor Čižmář, PhD., MUDr. Lenka Doležalová, MUDr. Svatopluk Dobeš, MUDr. Alice Fryčková, MUDr. Renata Gaillyová, PhD., Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., MUDr. Vlastimil Havlíček, MUDr. Věra Hořínová, MUDr. Petr Hrbek, MUDr. Ivan Huvar, CSc., MUDr. Jiří Jochymek, PhD., Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Dalibor Klusáček, Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., MUDr. Vladimír Kutal, MUDr. Jiří Mach, MUDr. Petr Neugebauer, PhD., MUDr. Martin Ondrák, PhD., MUDr. Jitka Ryšánková, CSc., MUDr. Helena Schneiderová, MUDr. Sergej Spodenejko, MUDr. Kamil Unger, CSc., MUDr. Jan Velčevský, MUDr. Bc. Tomáš Vojtíšek, PhD., MUDr. Václav Vraspír, PhD., MUDr. Květoslava Vrbová, MUDr. Dan Wechsler
 
Proti průběhu voleb a výsledku voleb nikdo nevznesl stížnost.
Okresní shromáždění by ukončeno ve 20,15 h.
 
Nedílnou přílohou tohoto zápisu jsou výše uvedené přílohy a výsledky voleb orgánů a delegátů OSL ČLK Brno-město.
 
MUDr. Jiří Mach.
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
MUDr. Svatopluk Dobeš
MUDr. Jiří Dušek
MUDr. Petr Neugebauer, PhD.
 
 

 
Zpráva o činnosti revizní komise OSL ČLK Brno-město
za rok 2014
 
  
1) Revizní komise pracovala ve složení:
                předseda -         MUDr. Svatopluk Dobeš
                členové   -               MUDr. Jiří Kepák, CSc.
                                               MUDr. Vladimír Kutal
                                               MUDr. Jitka Ryšánková, CSc.
                                               MUDr. Kamil Unger, CSc.
 
2) Revizní komise se od minulého okresního shromáždění sešla k jednání celkem pětkrát. Revizní komise obdržela v roce 2014 celkem 74 stížností, vedle toho řeší ještě řadu lékařů pro neplacení příspěvku na činnost ČLK. V 10 případech podala revizní komise návrh na zahájení disciplinárního řízení, ve 3 případech bylo řízení zastaveno, ve 44 případech bylo rozhodnuto o nezahájení stavovského disciplinárního řízení. Z celkového počtu stížností jich větší množství přišlo, obdobně jako tomu bylo v roce 2013, na samém konci kalendářního roku, z toho důvodu ještě nebyly v roce 2014 skončeny.
 
3) Obsahově jsou stížnosti obdobné jako v uplynulých letech, přibližně v polovině je tvrzeno neetické jednání lékařů a v druhé polovině zanedbání péče. Pokračuje trend, o kterém revizní komise informovala již loni, a sice že stížnosti jsou psány kvalifikovaněji, mnohdy jsou stěžovatelé právně zastoupeni. Jsou kladeny vyšší nároky i na procesní čistotu úkonů činěných revizní komisí a na bezvadnost formálního zpracování rozhodnutí.
 
4) Revizní komise děkuje kolegům z odborných sekcí za výbornou spolupráci při řešení stížnostní agendy.
 
5) Revizní komise bez výhrad schválila hospodaření okresního sdružení lékařů ČLK Brno-město za rok 2014.
 
 
6) Závěrem dovolte, abych všem členům revizní komise poděkoval za jejich práci v uplynulých letech. Je to práce, za kterou nebýváme často chváleni, neboť když rozhodneme o nezahájení stavovského disciplinárního řízení, dostává se nám výtek ze strany stěžovatelů, když podáme návrh na zahájení disciplinárního řízení, je nám to vytýkáno obviněnými lékaři. Jsem přesvědčen, že revizní komise v uvedeném složení pracovala kvalitně a případy řešila objektivně, o čemž svědčí i to, že jí byly často, až příliš často, postupovány k vyřízení složité kauzy z jiných okresů. Nově zvoleným členům revizní komise přeji v jejich práci úspěch a pevné nervy.
 
Brno, 14.4.2015
 
Předkládá MUDr. Svatopluk Dobeš
 
 

 
Zpráva o činnosti čestné rady OSL ČLK Brno-město
za rok 2014
 
  
1) Čestná rada pracovala ve složení:
                předseda -         MUDr. Ivan Weinberger
                členové   -              MUDr. Petr Kus
               MUDr. Miloš Pokorný, CSc.
                                               doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
                                               MUDr. Ludmila Veselá
 
2) Čestná rada se od minulého okresního shromáždění sešla dvakrát, celkem řešila 8 případů. V pěti případech byli lékař pravomocně shledáni vinnými a uložena jim jednou pokuta 20.000,- Kč, dvakrát pokuta 5.000,- Kč a dvakrát důtka, v dalších případech řízení nebylo skončeno.
 
3) Čestná rada konstatuje, že, stejně jako loni, návrhy na disciplinární řízení jí předkládané se zpravidla týkají odborného pochybení lékaře, v menšině případů neetického jednání.
 
4) Děkuji všem členům čestné rady za jejich práci v uplynulých letech a nově zvoleným členům pak úspěšné použití práva, rozumu a citu při posuzování jednotlivých kauz.
 
 
Brno, 14.4.2015
 
Předkládá MUDr. Ivan Weinberger
 

 
Přílohy č. 1 a 2 budou dodány.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město