VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY (MOÚ)

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

 

PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY (ONM)

 

Odborné požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací,
 • specializovaná způsobilost v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů podmínkou,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • minimálně 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti,
 • platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence,
 • dosažená vědecká hodnost Ph.D., případně CSc.,
 • znalost anglického jazyka výhodou,
 • řídící, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost a spolehlivost.

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

- návrh koncepce oddělení na období 5 let se zaměřením na oblast:

 1. zajištění provozu (včetně organizace práce, lidských zdrojů),
 2. indikátorů hospodaření a kvality oddělení a jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců,
 3. plán zavádění inovací a podporu výzkumné činnosti včetně mezinárodní spolupráce

Dále požadujeme:

 • životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ),
 • kopie licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence,
 • výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců),
 • čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve.

Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 7 dnů před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti
ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ Ing. Leoně Novotné na tel. čísle: 543 134 103 a následně mu bude umožněna prohlídka pracoviště.

Další informace poskytne: náměstek pro léčebně preventivní péči, doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.  Kontakt: tel.: 543 134 113, email: kiss@mou.cz

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení. Předpokládané datum konání VŘ:  7. 12. 2022. Nástup na pozici je plánován nejpozději od 1. 1. 2022.

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven 28. 11. 2022 (včetně). Přihlášku lze odeslat elektronicky, prostřednictvím Dotazníku pro uchazeče, který je umístěný na webových stránkách www.mou.cz/kariera, v sekci Výběrová řízení. Popř. je možné zaslat přihlášku písemnou formou na adresu: 

Masarykův onkologický ústav
Oddělení personální a mzdové
Žlutý kopec 7
656 53 Brno                       

 

Písemné přihlášky označte: „VŘ PRIMÁŘ/KA Oddělení nukleární medicíny".

publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město