Výběrové řízení - primář/ka gastroenterologického oddělení (MOÚ)


Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa:

PRIMÁŘ/-KA GASTROENTEROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ (GEO)

Odborné požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací,
 • specializovaná způsobilost v oboru GASTROENTEROLOGIE dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů podmínkou,
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • minimálně 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti,
 • platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence,
 • funkční licence ČLK na esofagogastroduodenoskopii, koloskopii a následné terapeutické výkony, výhodou je znalost endosonografie a případně ERCP,
 • dosažená vědecká hodnost Ph.D., případně CSc.,
 • znalost anglického jazyka výhodou
 • řídící, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost a spolehlivost.

 

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

- návrh koncepce oddělení na období 5 let se zaměřením na oblast:

 1. zajištění provozu (včetně organizace práce, lidských zdrojů),
 2. indikátorů hospodaření a kvality oddělení a jejich použití pro hodnocení pracoviště a motivaci zaměstnanců,
 3. plán zavádění inovací a podporu výzkumné činnosti včetně mezinárodní spolupráce

 

Dále požadujeme:

 • životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ),
 • kopie licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence,
 • výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců),
 • čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. pokud nebylo doloženo dříve.

 

Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 7 dnů před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti
ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ Ing. Leoně Novotné na tel. čísle: 543 134 103 a následně mu bude umožněna prohlídka pracoviště.

Další informace poskytne: náměstek pro léčebně preventivní péči, doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.  Kontakt: tel.: 543 134 113, email: kiss@mou.cz

Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení. Předpokládané datum konání VŘ:  2. 9. 2022. Nástup na pozici je plánován nejpozději od 1. 10. 2022.

Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 12. 8 2022 (včetně). Přihlášku lze odeslat elektronicky na opem@mou.cz (nezbytnou součástí elektronické formy zaslání je Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení), popř. je možné zaslat přihlášku písemnou formou na adresu: 

 

Masarykův onkologický ústav

Oddělení personální a mzdové

Žlutý kopec 7

656 53 Brno

Písemné přihlášky označte: „VŘ PRIMÁŘ/KA Gastroenterologické oddělení".

 

publikační systém: Synetix
©2004-2022 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město