Okresní shromáždění lékařů ČLK OSL Brno-město 2015

 

Zápis z okresního shromáždění členů České lékařské komory Brno-město,
                       které se konalo dne 14. 4. 2015
Okresní shromáždění ČLK Brno zvolilo :
-          pracovní předsednictvo : MUDr. Jiří Mach, Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Svatopluk Dobeš ,MUDr. Jiří Dušek, MUDr. Petr Neugebauer, PhD.
-          návrhovou komisi : Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., MUDr. Kamil Unger, MUDr. Jan Velčevský
-          mandátovou komisi : MUDr. Dalibor Klusáček, MUDr. Dalibor Valík, MUDr. Václav Kališ
-          volební komisi : MUDr. Pavel Mach, MUDr. Václav Vraspír, PhD.,  MUD. Petr Krifta, MUDr. Vlastimil Havlíček, MUDr. Jiří Dufka
Následně proběhlo hlasování :
Pracovní předsednictvo : přečtena jména a hlasováno – všichni pro
Návrhová komise : přečtena jména a hlasováno – všichni pro
Mandátová komise : přečtena jména a hlasováno – 1 se zdržel, ostatní pro
Volební komise : přečtena jména a hlasováno – 3 se zdrželi, ostatní pro
Zprávu o činnosti OSL ČLK Brno-město přednesl jeho předseda MUDr. Jiří Mach - viz příloha č.1
Zprávu o hospodaření OSL ČLK Brno-město přednesl Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. – viz příloha č.2
Zprávu o činnosti revizní komise OSL ČLK Brno-město přednesl MUDr. Svatopluk Dobeš – viz příloha č.3
Zprávu o činnosti čestné rady OSL ČLK Brno-město přednesl MUDr. Ivan Weinberger – viz příloha č.4
-          předseda OS MUDr. Jiří Mach  se poté zmínil o diskuzi na minulých volbách, která se vedla kolem volebních lístků. Bylo vytýkáno, že jsou předtištěné jmény kandidátů. MUDr. Jiří Mach požádal centrální revizní komisi o revizi voleb. Výsledek – volby byly v pořádku a nebyly v rozporu se stavovskými předpisy.
-          sešly se již všechny komise a zvolily svého předsedu
-          předseda volební komise MUDr. Pavel Mach vznesl dotaz, zda ještě někdo kandiduje na předsedu OS ČLK Brno-město kromě MUDr. Svatopluka Dobeše – ne
-          vystoupil MUDr. Svatopluk Dobeš, jako jediný kandidát na předsedu a přednesl svoje představy o další činnosti okresního sdružení
-          Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. představil kandidáty do představenstva, revizní komise, čestné rady a delegáty sjezdu ČLK. Zeptal se přítomných, zda chce někdo položit dotaz na jednotlivé kandidáty – nikdo. Všichni kandidáti souhlasí se svojí kandidaturou
-          předseda MUDr. Jiří Mach vyzval mandátovou a volební komisi, aby zjistila počet členů OS a počet přítomných
-          předseda mandátové komise sdělil, že v sále je přítomno 60 členů z celkového počtu 4 233 členů OS
-          MUDr. Pavel Mach – předseda volební komise, vysvětlil počet volených kandidátů – 1 předseda, 10 do představenstva, 5 do revizní komise, 5 do čestné rady, 29 delegátů na sjezd ČLK a seznámil okresní shromáždění s průběhem voleb
-          Na plénu byl navržen kandidát na delegáta sjezdu – MUDr. Tomáš Brabec
-          Jeden z přítomných upozornil, že na kandidátní listině je uvedeno MUDr. Ivar Huvar a správně je jméno Ivan Huvar. Předseda volební komise požádal přítomné, aby si chybu opravili – vzato na vědomí
První volí volební komise.
Volby jsou zahájeny v 18,10.
 
Po provedené volbě a před vyhlášením jejích výsledků vystoupili prezident ČLK MUDr. Milan Kubek a viceprezident MUDr. Zdeněk Mrozek, PhD.
Odpověděli také na dotazy přítomných, které se týkaly přechodného ustanovení ve vzdělávání, výhodnějšího tarifu u mobil.operátora, článku v časopisu Tempus, týkající
se praktických lékařů..
Následně proběhla diskuze k daným tématům.
 
VÝSLEDKY VOLEB
 
Předsedou OSL ČLK Brno-město na období 2015-2020 byl zvolen:
MUDr. Svatopluk Dobeš
 
Do představenstva OS ČLK Brno-město byli zvoleni :
MUDr. Jiří Jochymek, PhD., MUDr. Jiří Mach, MUDr. Jiří Berka, MUDr. Lenka Doležalová, MUDr. Alice Fryčková, MUDr. Dalibor Klusáček, Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Václav Vraspír, PhD., MUDr. Michal Klimovič, PhD.
 
Do revizní komise OS ČLK Brno-město byli zvoleni :
MUDr. Jiří Kepák, CSc., MUDr. Kamil Unger, CSc., MUDr. Petr Hrbek, MUDr. Jitka Ryšánková, MUDr. Tomáš Brabec
 
Do čestné rady OS ČLK Brno-město byli zvoleni :
MUDr. Petr Kus, MUDr. Jiří Mastík, MUDr. Ludmila Veselá, Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., MUDr. Ivan Weinberger
 
Za delegáty sjezdu ČLK byli zvoleni :
MUDr. Jiří Berka, MUDr. Jiří Caha, Doc. MUDr. Igor Čižmář, PhD., MUDr. Lenka Doležalová, MUDr. Svatopluk Dobeš, MUDr. Alice Fryčková, MUDr. Renata Gaillyová, PhD., Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., MUDr. Vlastimil Havlíček, MUDr. Věra Hořínová, MUDr. Petr Hrbek, MUDr. Ivan Huvar, CSc., MUDr. Jiří Jochymek, PhD., Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Dalibor Klusáček, Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc., MUDr. Vladimír Kutal, MUDr. Jiří Mach, MUDr. Petr Neugebauer, PhD., MUDr. Martin Ondrák, PhD., MUDr. Jitka Ryšánková, CSc., MUDr. Helena Schneiderová, MUDr. Sergej Spodenejko, MUDr. Kamil Unger, CSc., MUDr. Jan Velčevský, MUDr. Bc. Tomáš Vojtíšek, PhD., MUDr. Václav Vraspír, PhD., MUDr. Květoslava Vrbová, MUDr. Dan Wechsler
 
Proti průběhu voleb a výsledku voleb nikdo nevznesl stížnost.
Okresní shromáždění by ukončeno ve 20,15 h.
 
Nedílnou přílohou tohoto zápisu jsou výše uvedené přílohy a výsledky voleb orgánů a delegátů OSL ČLK Brno-město.
 
MUDr. Jiří Mach.
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
MUDr. Svatopluk Dobeš
MUDr. Jiří Dušek
MUDr. Petr Neugebauer, PhD.
 
 
 
 
 
 
 
 
©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město