Okresní shromáždění lékařů OSL ČLK Brno-město 2014

 

Z Á P I S
 
z jednání okresního shromáždění OS ČLK Brno-město, konaného 17. března 2014 ve velkém sálu Břetislava Bakaly v Brně, Žerotínovo nám. 4/6
___________________________________________________________________________
 
1. Jednání v 17.00 hod. zahájil předseda OS MUDr. Jiří Mach
 
     Hlasováním schválen program jednání podle pozvánky.
 
     Hlasováním zvoleny:
     návrhová komise:    MUDr. Veselá, MUDr. Bartoňková, MUDr. Berka
     mandátová komise: MUDr. Tóth, MUDr. Doležalová, MUDr. Kepák
 
     Jako host přivítán viceprezident komory MUDr. Mrozek a právník OSL JUDr. Prudil.
 
2. Předseda OS MUDr. Jiří Mach podal zprávu o činnosti OS za období od minulého okresního shromáždění v březnu 2013.
 
Kladně zhodnotil činnost představenstva OS, revizní komise OS, čestné rady OS, kanceláře OS, právní poradny OS, spolupráce s Krajskou radou ČLK Jm kraje, jíž t.č. předsedá předseda OS ČLK Brno-venkov MUDr. Fiala.
Předmětem jednání představenstva OS byla pravidelná účast jeho členů na výběrových řízeních na vedoucí pracovní funkce ve zdravotnických zařízeních na území města Brna, na výběrových řízeních na KÚ JmK na smluvní vztahy NZZ se zdrav. pojišťovnami, hodnocení účasti členů OS a udělování diplomů v kontinuálním vzdělávání lékařů a další běžná rozhodování podle zákona a stavovských řádů ČLK.
 
Zmíněna byla petice za zachování kvalitního zdravotnictví „Chceme kvalitní zdravotnictví“, kterou zorganizovala ČLK, kterou podepsalo celkem 123 000 občanů – pacientů, kteří mají zásadní výhrady k tzv. „reformám“ ministra Hegera. Tato akce se tak počtem sesbíraných podpisů zařadila mezi největší petiční akce, které se kdy v ČR uskutečnily.
 
Dále kladně hodnocen fakt, že se podařilo zrušit „úhradovou vyhlášku“ na základě návrhu, který zpracovala ČLK.
 
MUDr. Mach pozitivně zhodnotil dohodu mezi ČLK a VZP, ve které se VZP zavázala zmírnit regulace uplatňované za rok 2013 vůči amb. specialistům, amb. gynekologům a praktickým lékařům a zároveň se zavázala, že bude bonifikovat v roce 2014 lékaře – držitele Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK.
 
Předseda OSL MUDr. Mach připomněl, že příští okresní shromáždění bude volební a vyzval přítomné ke spolupráci a ochotě pracovat pro OS ČLK.
 
3. MUDr. Kepák podal zprávu o činnosti revizní komise OS – příloha
 
4. MUDr. Weinberger podal zprávu o činnosti čestné rady OS – příloha
 
5. Prof. MUDr. Kaňovský podal zprávu o hospodaření OS. Podrobně vysvětlil čerpání       
              
jednotlivých rozpočtových příjmových a výdajových položek a zmínil se o sociálním fondu, ze kterého OS ČLK Brno-město poskytuje finanční podporu potřebným na základě žádosti (v poslední době podpora pozůstalým dětem po zemřelé MUDr. Podroužkové).
Dále upozornil na odvody daně z příjmů i z neuhrazených členských příspěvků ČLK, jichž OS v současné době eviduje v celkové částce 192.580 Kč.
 
Prof. MUDr. Kaňovský přednesl návrh za rozpočet OS na rok 2014, rozpočet se navrhuje
jako vyrovnaný v příjmech a výdajích.
V závěru příspěvku poděkoval za práci účetní pí. Dagmar Doležalové.
 
6. Vystoupení hostů:
Viceprezident ČLK MUDr. Mrozek připomněl, že díky odstoupení vlády nedošlo ke schválení některých zákonů:
-          Zákon o univerzitních nemocnicích
-          Novela zákona o zdr. pojišťovnách.
Podařilo se odsunout platnost zákona o elektronizaci zdravotnictví tzv. e-recepty (zatím od 1. 1. 2015), dále se jedná o přerušení jednání o e-receptech (ministr Němeček nakloněn tomuto postupu a chápe tlak na zavedení e-receptů a elektronizace zdravotnictví jako účelový krok k vyvádění nemalých financí do IT a IT firmám).
Totéž platí i o zákonu o elektronických neschopenkách.
 
MUDr. Mrozek hovořil o Dni zdraví lékařů (1. 3. 2013) – paradoxně více se na podporu amb. lékařů zapojili nemocniční lékaři. Akce měla větší mediální než faktický dopad. Opět se ukázalo, že praktický protest nakonec dokončí jen zlomek lékařů.
 
Viceprezident ČLK se zmínil o konferenci, kterou uspořádala lékařská komora v Poslanecké sněmovně ohledně dodržování zákoníku práce (nepřekračovat 34 hodin přesčasů za měsíc).
K této problematice se připojil i prof. Žaloudík, který zastává funkci ve zdravotním výboru v senátu ČR, s poznámkou, že je potřeba zajistit dostatek lékařů, uvedl, že existuje zdravotnictví A a B, přičemž v typu A lékař pracuje zákl. pracovní dobu a vykonává práci pouze ve svém oboru, typ B – služba od 16.00 do 7.00 hodin – službu vykonává lékař nikoli však v závislosti na svém oboru.
MUDr. Mrozek uvedl, že 24 hod. službu konají 2/3 lékařů.
 
Na závěr MUDr. Mrozek zmínil systém postgraduálního vzdělávání lékařů, který je špatný, rozdrobený – 94 oborů (základních + nástavbových) a svým způsobem toto může být důvod odchodů mladých lékařů do zahraničí.
 
Dalším hostem byl právník OSKL JUDr. Lukáš Prudil s avizovanou přednáškou na téma Nový občanský zákoník 2014.
Úvodem informoval o připravovaném cyklu právních seminářů na téma „Právní problematika při poskytování zdravotních služeb“. 1. část tohoto 4-dílného cyklu začíná již 18. 3. 2014 a končí 6. 5. 2014. Vzhledem k tomu, že je o tento cyklus přednášek velký zájem a nebylo možné z kapacitních důvodu pronajatého sálu všechny lékaře uspokojit, je v plánu podzimní cyklus přednášek, který začne pravděpodobně v říjnu 2014.
JUDr. Prudil seznámil přítomné s problematikou nového OZ 2014 s tím, že řada zákonů byla přijata na sklonku roku 2013 a dosud se je nepodařilo sladit.
Hovořil o definici zastoupení, svéprávnosti (odpovědnosti k právním úkonům, omezení svéprávnosti, zásah do integrity, udělení souhlasu – písemná forma - informovaný souhlas.
 
Dotaz MUDr. Doležalové:
-          Bude mít pacient rozhodnutí od soudu – omezení právních způsobilostí?
JUDr. Prudil: ano, kopii rozsudku dát do zdr. dokumentace tzv. omezovací rozsudky.
 
Dalším bodem byla smlouva o péči o zdraví – pojmy: vysvětlení a jeho řádné podání, vyvolání představy výsledku, kterého nemůže být dosaženo (opakovaně vysvětlit a zaspat do ZD – negarantujeme výsledek, ale nejlepší možný postup).
Poskytovatel neumožní jiné osobě pozorovat péči o zdraví ošetřovaného, ledaže by ten k tomu dal souhlas.
 
Další bod:
Náhrada nemajetkové újmy v penězích:
-          Reparace
-          sankce – důrazná, ale nikoli likvidační
-          prevence (individuální i generální)
Náhrada škody a přiznání nemajetkové újmy v trestním řízení (u zaměstnaných, tedy v tzv. „závislém postavení“, do r. 2013 platil zaměstnavatel, nové možno za úmyslný trestný čin udělit i sobě závislé) – POZOR: paralela v množství 96 specializací a nejasných hranicích oboru je přesah odb. kompetencí! Domněnka nedbalosti – důkazní břemeno je na „škůdci“ (tedy na tom, kdo jednal nedbale).
Přiměřené zadostiučinění – způsob a jeho výše.
Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení.
ZÁVĚR: Je zaváděn širší pojen „újma/, který zahrnuje i škodu!
V oblasti poškození zdraví se nedá oficiálně opřít o zrušenou vyhlášku 440/2001 Sb. O odškodňování bolesti. Bude vznikat typické soudcovské právo.
 
7. Diskuse:
 
Vzhledem k velmi nízké účasti členů OSL neproběhla žádná větší diskuse.
 
8. Závěrečné prohlášení
Okresní shromáždění OS ČLK Brno-město bere na vědomí:
 
-          zprávu mandátní komise, že na celkový počet registrovaných členů OS 4 175 je přítomno 44 členů
-          neschopnost usnášení z hlediska nízké účasti přítomných členů OS
-          zprávu o činnosti OS
-          zprávu revizní komise OS
-          zprávu čestné rady OS
-          zprávu o hospodaření OS
-          návrh rozpočtu OS
 
 
9. Závěr okresního shromáždění
Předseda MUDr. Mach poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání okresního shromáždění ve 19.30 hodin.
 
  
 
 
Zapsala: Lenka Pivoňková                                        MUDr. Jiří Mach
                                                                         Předseda OS ČLK Brno-město
 
 
 
 
 
 
 
publikační systém: Synetix
©2004-2023 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město