Okresní shromáždění lékařů OSL ČLK Brno-město 2012

Z Á P I S

z jednání okresního shromáždění OS ČLK Brno-město, konaného 29. března 2012 ve velkém sálu Břetislava Bakaly v Brně, Žerotínovo nám. 4/6
___________________________________________________________________________

1. Jednání v 17.00 hod. zahájil předseda OS MUDr. Jiří Mach

Hlasování schválen program jednání podle pozvánky.

Hlasováním zvoleny:
pracovní předsednictvo: MUDr. Mach, Prof.MUDr. Kaňovský, Prof.MUDr. Žaloudík,
MUDr. Berka, MUDr. Weinberger
návrhová komise: MUDr. Krifta, MUDr. Kepák, MUDr. Dobeš
mandátová komise: MUDr. Mach, MUDr. Doležalová, MUDr. Kus

Jako host přivítán viceprezident komory MUDr. Mrozek

2. Předseda OS MUDr. Mach podal zprávu o činnosti OS za období od minulého okresního
shromáždění v březnu 2011.
Kladně zhodnotil činnost představenstva OS, revizní komise OS, čestné rady OS, kanceláře OS, právní poradny OS, spolupráce s Krajskou radou ČLK Jm kraje, jíž t.č. předsedá předseda OS ČLK Břeclav.
Předmětem jednání představenstva OS byla pravidelná účast jeho členů na výběrových řízeních na vedoucí pracovní funkce ve zdravotnických zařízeních na území města Brna, na výběrových řízeních na KÚ JmK na smluvní vztahy NZZ se zdrav. pojišťovnami, hodnocení účasti členů OS a udělování diplomů v kontinuálním vzdělávání lékařů a další běžná rozhodování podle zákona a stavovských řádů ČLK.
Zhodnocena byla účast členů OS na akci „Děkujeme – odcházíme“. S politováním konstatováno, že značná část členů nenalezla osobní odvahu účasti na této akci, jíž by mohla být úspěšnost akce mnohem výraznější. Celostátně odešlo dočasně pracovat do zahraničí, převážně jako protest proti nepříznivým pracovním podmínkám lékařů v r. 2009 – 200, v roce 2010 – 500, v r. 2011 – 533.

3. MUDr. Dobeš podal zprávu o činnosti revizní komise OS – příloha

4. MUDr. Weinberger podal zprávu o činnosti čestné rady OS – příloha

5. Prof. MUDr. Kaňovský podal zprávu o hospodaření OS. Podrobně vysvětlil čerpání
jednotlivých rozpočtových příjmových a výdajových položek. T.č. má OS na svém kontě 1.600.000 Kč. Bude nutno čelit snahám ústředí ČLK zvyšovat odvody části prostředků bohatších OS ve prospěch centra ČLK. Je nutno počítat se zvýšením výdajů na náhrady členům orgánů ČLK za ztrátu času při plnění jejich komorových úkolů ze 300 na 400 Kč/ hod., dále na odvody daně z příjmů i z neuhrazených členských příspěvků ČLK, jichž OS v současné době eviduje v celkové částce přes 200.000 Kč.

6. Prof. MUDr. Kaňovský přednesl návrh za rozpočet OS na rok 2012, rozpočet se navrhuje
jako vyrovnaný v příjmech a výdajích.


7. Vystoupení hostů:
Prof. MUDr. Žaloudík informoval o své práci a práci zdravotního výboru v senátu ČR. Hodnotil zejména činnost legislativních orgánů v oblastech týkajících se zdravotnictví. Část přijatých nebo navrhovaných opatření označil jako užitečných, část naopak.
Pozornost věnoval zejména zákonu č. 372/2012 Sb. o zdravotních službách. Kriticky se vyjádřil zejména ke stanoveným rozpětím možnosti ukládání pokut lékařům, za neseriozní označil přílepky do zákona, podstatně jej měnícím proti původně navrhovaným a s příslušnými orgány prodiskutovaným zněním. Některá v zákoně zakotvená ustanovení se ukazují jako praxí nekonzumovatelná, lze předpokládat, že budou buď obcházena nebo si vyžádají dodatečné změny zákona. V legislativní tvorbě se uplatňuje lobing, typický příklad je v redukci zdravotních ústavů a lokalizaci jejich sídla.

MUDr. Mrozek informoval o návrhu personální vyhlášky, stanovící nepřijatelné relace počtu lékařů na počty lůžek na lůžkových odděleních různých oborů, rovněž tak o nepřijatelném návrhu na redukci hustoty sítě poskytovatelů zdravotní péče.
Dále informoval o činnosti Vědecké rady ČLK, zejména jejích stanoviscích k rušení lázní, rušení kojeneckých ústavů, legalizaci plánovaných domácích porodů, stanoviscích k hrazení výkonů robotické chirurgie, ke kompetencím nelékařského personálu v porodnictví.
Jako pozitivní uvedl prosazení opatření zamezujících zaměstnávání mladých lékařů v nemocnicích formálně na snížený úvazek, prakticky však nucených pracovat na plný úvazek.

8. JUDr. Prudil podal výklad zejména problematických ustanovení zákona o zdravotních
službách. Byl nucen konstatovat, že přesto, že zákon nabývá účinnosti k 1.4.2012, MZ dosud nevydalo zákonem mu uložené prováděcí předpisy k některým ustanovením zákona. Nelze proto ani tušit, jak tato ustanovení budou lékaři kompetentní realizovat.


9. Diskuse:
k vystoupení hostů a zejména k výkladu zákona o zdravotních službách se rozvinula rozsáhlá diskuse, vyznačujících nejistotou a obavami lékařů, jak budou plnit nově jim uložené povinnosti.
Předmětem diskuse bylo zejména poskytování zdravotní péče osobám nezletilým nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům, postavení a úkoly zákonných zástupců a opatrovníků, změnu v udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dříve tzv. registraci NZZ), práva a povinnosti pacienta a jiných osob, podávání informací, informovaný souhlas s výkonem zdravotní péče, použití omezovacích prostředků u neklidných pacientů, práva a povinnosti zdravotnických pracovníků, zveřejňování ceníků pojištění nehrazených výkonů, povinnost zpracovávání individuálních léčebných plánů, pojišťování právní odpovědnosti k náhradám škod, plnění oznamovacích povinností o zdravotní nezpůsobilosti pacientů k řízení motorových vozidel a dalším činnostem, možnosti odmítnutí poskytnutí zdravotní péče, povinnosti předávání lékařských zpráv mezi lékaři navzájem a řada otázek dalších.
Podány návrhy, aby ČLK s podporou příslušných občanských sdružení veřejně tvrdě protestovala proti těm zákonným ustanovením,která jsou pro kvalitu zdravotní péče nepřínosná, zvyšující rizikovost poctivé práce lékařů a ohrožující dostupnost zdravotní péče pro občany.

10. Závěr:

Okresní shromáždění OS ČLK Brno-město bere na vědomí:

- zprávu mandátní komise, že na celkový počet registrovaných členů OS 4072 je přítomno 112 členů
- neschopnost usnášení z hlediska nízké účasti přítomných členů OS
- zprávu o činnosti OS
- zprávu revizní komise OS
- zprávu čestné rady OS
- zprávu o hospodaření OS
- návrh rozpočtu OS na r. 2012 doporučení návrhové komise OS na webových stránkách OS poskytnout možnost seznámit se s problematikou zákona o zdravotních službách i těm členům OS, kteří se nemohli osobně účastnit okresního shromáždění, nabídnout a uspořádat pro členy OS další semináře k legislativním úpravám ve zdravotnictví.

Jednání okresního shromáždění bylo ukončeno ve 20 hodin.

 


Zapsal: JUDr. Jaromír Kožoušek

MUDr. Jiří Mach
Předseda OS ČLK Brno-město

 
ZPRÁVA

REVIZNÍ KOMISE OSL ČLK BRNO-MĚSTO O ČINNOSTI ZA ROK 2011 PRO OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OS KONANÉ DNE 29. BŘEZNA 2012
___________________________________________________________________________


Revizní komise OS prošetřovala celkem 115 došlých stížností, k jejichž řešení byla pověřena revizní komisí ČLK.

Ve 27 případech podala návrh čestné radě OS na zahájení disciplinárního řízení, blíže viz zpráva čestné rady OS.

66 stížností bylo odloženo pro neopodstatněnost, 3 pro promlčení, 1x pro zpětvzetí stěžovatelem, 2x zastaveno pro věcnou nepříslušnost komory, 6x šetření zastaveno pro nedohledatelnost dlužníků členských příspěvků za rok 2009. Ve 2 případech je řízení přerušeno pro souběžně probíhající trestní řízení.

8 případů bylo revizní komisi OS odevzdáno k disciplinárnímu řízení Policií ČR, 1x soudem.

Revizní komisi OS došlo dalších 22 stížností, které byly odloženy bez šetření. Z toho 5 bylo místně nepříslušných, 4x věcně nepříslušné, 8x promlčené, 4x odložených pro nesrozumitelnost, 1x jako anonymní.

Třetina stížností směřovala na nemocniční lékaře, třetina na praktické lékaře a třetina na ambulantní specialisty, záchrannou službu, pohotovostní službu.

Motivem převážné většiny stížností bylo zpochybňování správnosti dg. th. péče. Týkaly se hlavně chirurgie, gynekologie a porodnictví, oftalmologie, psychiatrie, posudkového lékařství, LSPP.

Stížnosti v oboru všeobecného praktického lékařství se týkaly prodlení v předávání dokumentace v souvislosti s přeregistrací, nedostatečná vyšetření a diagnostické závěry, včasné nepředávání k hospitalizaci, neochoty k vyžadovaným návštěvám v bytě nemocných, uznávání dočasné pracovní neschopnosti, medikace léků a zdravotních potřeb.

Stížnosti na dětské lékaře byly vyvolány nedoceněním známek fyzického týrání dětí, problémy s hrazením očkovacích látek, snahami rodičů z narušeného manželství vtáhnout lékaře do rodinných sporů o rodičovskou výchovu.

U ambulantních specialistů převládaly stížnosti na dlouhé čekací a objednací doby, údajně nedostatečné informovanosti pacientů a příbuzných o onemocnění, léčebných úkonech, rizicích, komunikace s příbuznými pacientů.

Ve vzájemných vztazích mezi lékaři byly výhrady k vzájemnému předávání informací, k příslušnosti v rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti, k preskripci léků u chronických pacientů, ke spolupráci praktických lékařů a lékařů závodní preventivní péče.

Značný počet stížností byl na nedostatečně vedenou zdravotnickou dokumentaci, bez dodržení vyhláškou předepsaných náležitostí.

Bohužel bylo nutno řešit několik případů závislosti lékařů na alkoholu a jiných návykových látkách.

Počet stížností celkové má vzestupnou tendenci. I když komora není kompetentní řešit požadavky pacientů na odškodnění v případech neúspěšnosti léčby, snaží se žadatelé aspoň využít pro uplatnění svých požadavků výsledků šetření stížností, kde náklady na odborné posudky jsou k tíži komory. Proto lze očekávat další nárůst počtu stížností.

Mimo výše zmíněné počty registrovaných stížností průběžně řeší naše právní poradna mnoho stížností podávaných pouze telefonicky nebo ústně.

Vysoce pozitivně nutno ocenit spolupráci odborných sekcí OS při šetření složitých postupů v diagnostice a terapii, tím zvyšovat kvalitu rozhodování jak revizní komise, tak čestné rady, takže drtivá většina námitek stěžovatelů proti závěrům těchto orgánů je v přezkumném řízení čestnou radou ČLK zamítána a naše rozhodnutí potvrzována.

S nastávající účinností nového zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování lez očekávat zvyšování náročnosti pacientů na lékařskou péči, zejména její kvalitu a účinnost, na ošetřovatelskou péči, komunikativnost ošetřujících, čekací a objednací doby, informovanost, přesnost a úplnost záznamnictví atd.
Může se to projevit i na růstu stížností, kritičnosti a různých jiných projevů nespokojenosti pacientů. S tím vším musí lékaři počítat ve své další činnosti.

 

MUDr. Svatopluk Dobeš
Předseda revizní komise OS ČLK Brno-město


ZPRÁVA

ČESTNÉ RADY OSL ČLK BRNO-MĚSTO O ČINNOSTI ZA ROK 2011 PRO OKRESNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OS KONANÉ DNE 29. BŘEZNA 2012
________________________________________________________________________

Čestná rada OS projednávala v r. 2011 27 návrhů revizní komise OS na zavedení disciplinárního řízení se členy OS.

Čestná rada udělila jako disciplinární opatření po provedeném řízení:
6x pokutu v celkové částce 33.000,- Kč
5x důtku
2x pro závažnost postoupila věc čestné radě ČLK k přísnějšímu disciplinárnímu opatření než
je v pravomoci čestné rady OS
5x uznala disciplinárně obviněné vinnými, ale bez uložení disciplinárního opatření pro menší
závažnost provinění
4x zprostila disciplinárního obvinění, neboť vina nebyla zjištěna nebo prokázána
3x disciplinární řízení zastavila. Jednalo se o dlužníky členských příspěvků komoře, které
dlužníci dodatečně zaplatili.

Ve 2 případech řízení není ještě ukončeno.

Disciplinární provinění bylo shledáno ve 3 případech v porušení lékařské etiky v jednání s pacienty, 3x v chybné diagnostice a terapii, 1x ve znalecké posudkové činnosti, 3x v ordinování pod vlivem alkoholu, 1x v konkurenčním poškozování profesní odbornosti jiných lékařů, 1x v pokusu o přijímání úplatku, 5x v úporném odpírání placení členských příspěvků komoře.

 

MUDr. Ivan Weinberger
Předseda čestné rady OS ČLK Brno-město
 

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město