Okresní shromáždění lékařů OSL ČLK Brno-město 2019

Zápis z okresního shromáždění členů České lékařské komory 
Brno-město, které se konalo dne 17. 4. 2019 v konferenčním sálu Moravské zemské knihovny v Brně


Jednání v 17.00 hod. zahájil předseda OS MUDr. Svatopluk Dobeš.

Jako hosté přivítáni viceprezident komory MUDr. Zdeněk Mrozek, PhD. a děkan LF MU prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

V úvodu MUDr. Dobeš seznámil přítomné s dovolbou delegátů sjezdu, neboť potřebný počet delegátů OSL ČLK Brno-město je při aktuálním počtu členů OS Brno-město 31.
Při volbách do orgánů OSL ČLK Brno-město v roce 2015 se volilo 29 delegátů. Za 4 roky stoupl počet členů OS Brno-město o 351 členů a tím i potřeba 2 delegátů navíc (na 150 členů OS připadne 1 delegát).
Vzhledem k tomu, že v r. 2015 nebyli zvoleni žádní náhradníci, bylo nutné přistoupit k dovolbě nových delegátů sjezdu.
V současné době počet klesl na 26 delegátů (úmrtí MUDr. Jiřího Macha, MUDr. Lenka Doležalová byla na sjezdu ČLK v 11/2018 zvolena členkou centrální čestné rady ČLK a z toho důvodu nemůže vykonávat  funkci delegáta sjezdu, MUDr. Martin Ondrák se vzdal mandátu delegáta sjezdu).

Okresní shromáždění ČLK Brno-město zvolilo :

 • pracovní předsednictvo : MUDr. Svatopluk Dobeš, MUDr. Ivan Weinberger, MUDr. Jiří Berka, Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
 • návrhovou komisi : doc. MUDr. Jiří Jochymek, Ph.D., MUDr. Sergej Spodenejko, MUDr. Miloš Pacal
 • mandátovou komisi: MUDr. Petr Hrbek, MUDr. Dalibor Valík, MUDr. Jan Zatočil
 • volební komisi : MUDr. Jiří Kepák, CSc., MUDr. Alice Fryčková, Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.

Následně proběhlo hlasování ke složení komisí s tímto výsledkem:

 • 55 členů pro
 • 1 člen proti
 • 2 členové se zdrželi

Složení jednotlivých komisí bylo schváleno.

Zprávu o činnosti OSL ČLK Brno-město přednesl jeho předseda MUDr. Svatopluk Dobeš.

Zprávu o hospodaření OSL ČLK Brno-město přednesla ekonomka OSL ČLK Brno-město paní Dagmar Doležalová. Podrobně vysvětlila čerpání jednotlivých rozpočtových příjmových a výdajových položek.
Upozornila na odvody daně z příjmů i z neuhrazených členských příspěvků ČLK, jichž OS v současné době eviduje v celkové částce 279.545 Kč.

Zprávu o činnosti revizní komise OSL ČLK Brno-město přednesl její předseda MUDr. Petr Hrbek.

Zprávu o činnosti čestné rady OSL ČLK Brno-město přednesl předseda čestné rady MUDr. Ivan Weinberger.

MUDr. Svatopluk Dobeš sdělil jména kandidátů delegátů sjezdu ČLK.  Volí se 5 delegátů sjezdu do celkového počtu 31.

Všichni kandidáti souhlasí se svojí kandidaturou

Dále MUDr. Dobeš vyzval mandátovou a volební komisi, aby zjistila počet členů OS a počet přítomných.

Předseda mandátové komise MUDr. Hrbek sdělil, že v sále je přítomno 60 členů z celkového počtu 4 584 členů OS.

Volby jsou zahájeny v 18,10.

První volí členové volební komise.

Po provedené volbě a před vyhlášením jejích výsledků vystoupili děkan prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. a viceprezident MUDr. Zdeněk Mrozek, PhD.

Předseda MUDr. Dobeš poděkoval oběma hostům za přednesené projevy.

VÝSLEDKY VOLEB

Dovolba delegátů sjezdu ČLK – volí se 5 delegátů

Odevzdáno hlasovacích lístků:     58

Neplatných:                                          2

Platných:                                             56

 

Za delegáty sjezdu ČLK byli zvoleni :

 1. MUDr. Kepák Jiří, CSc.       42 hlasy
 2. MUDr. Novotná Renáta     30 hlasů
 3. MUDr. Boček Vlastimil      29 hlasů
 4. MUDr. Brabec Tomáš         29 hlasů
 5. MUDr. Vít Pavel                    28 hlasů
 6. doc. MUDr. Horváth Teodor, CSc.    27 hlasů
 7. MUDr. Klimovič Michal, Ph.D.           25 hlasů     
 8. doc. MUDr. Valík Dalibor, Ph.D.       25 hlasů
 9. MUDr. Pecl Jakub                                 17 hlasů
 10. MUDr. Pacal Miloš                               15 hlasů
 11. MUDr. Jouza Martin                            13 hlasů            

 

 Proti průběhu voleb a výsledku voleb nikdo nevznesl stížnost.

Okresní shromáždění OS ČLK Brno-město bere na vědomí:

 • zprávu mandátní komise, že na celkový počet registrovaných členů OS 4584 je přítomno   60   členů, což je 1,30 %.
 • neschopnost usnášení z hlediska nízké účasti přítomných členů OS
 • zprávu o činnosti OS
 • zprávu revizní komise OS
 • zprávu čestné rady OS
 • zprávu o hospodaření OS
 • návrh rozpočtu OS na r. 2019

Jednání okresního shromáždění bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Nedílnou přílohou tohoto zápisu jsou výše uvedené zprávy.
 
MUDr. Svatopluk Dobeš

©2004-2024 Česká lékařská komora OSL ČLK Brno-město